האב והאם נפטרו ומיליון שקלים נותרו בקרן הפנסיה

חוסך שלא עדכן את קרן הפנסיה הותיקה כיצד הוא מעוניין לקבל את הכספים הלך לעולמו והכספים נותרו בקרן הפנסיה/ מה היה קורה במידה והיה מבוטח בקרן פנסיה חדשה.

אברהם ויזל הפקיד במשך 30 שנים לקרן הפנסיה הותיקה נתיב, בשנת 2012 הוא אושפז במצב קשה במחלקת פגועי ראש בבית החולים 'אלישע' כחולה סופני במלנומה. בחודש ינואר 2013, הגיע אברהם לגיל 67 והיה זכאי לקבל קצבת זקנה מקרן הפנסיה או לחלופין להודיע שהוא מעוניין למשוך את הכספים שנצברו לזכותו, כיום כ- 940 אלף ש"ח.

אברהם נפטר 58 ימים מאוחר יותר בטרם קיבל החלטה כאשר הוא משאיר אחריו אלמנה וארבעה ילדים בוגרים.

בשנת 2014 פנו ארבעת ילדיו של אברהם לקרן הפנסיה נתיב בבקשה למשיכת הכספים שעמדו באותם הימים על כ- 780 אלף ש"ח. אך תשובת הקרן היתה כלדקמן

יובהר כי לאור זכאותו של המנוח לקבלת פנסיית זיקנה ולאור זכאותה של אלמנתו לקבלת פנסיית שאירים בגינו לאחר פטירתו, לא קיימת אפשרות לביצוע משיכה הונית של כספי המנוח מקרן הפנסיה אלא קבלת הסכומים המצוינים לעיל בלבד

לדברי קרן הפנסיה, אברהם שנפטר 58 ימים לאחר שהגיע לגיל הזכאות היה זכאי לקבל קצבת זקנה, ולכן ילדיו לא יכולים למשוך את הכספים. מה לגבי אשתו? האם היא יכלה לקבל פנסיית שארים?

אשתו של אברהם, יהודית, עברה בשנת 1999, 14 שנים לפני שנפטר אברהם, תאונת דרכים קשה ונפגעה בגזע המוח. בעקבות הפגיעה, נחשבה כצמח ואושפזה מיום התאונה ועד לפטירתה ביום 1.1.14.

לטענת קרן הפנסיה, היה באפשרות ילדיהם של אברהם ויהודית למנות לו אפוטרופוס חוקי ולהורות על בקשת משיכת הכספים לפני מותו בשנת 2013.

רקע : תקנון קרן הפנסיה מעניק לכם 60 ימים לקבל החלטה

במוצרי החיסכון הפנסיוני הקיימים כיום, חוסכים המגיעים לגיל פרישה יכולים להחליט לקבל קצבה החל מגיל 60. באפשרותכם לדחות את קבלת הקצבה או למשוך את הכספים ולהודיע על החלטתם לקרן הפנסיה, קופת הגמל או חברת הביטוח בכל שלב.

אך בקרנות הפנסיה הותיקות המצב שונה. סעיף 48ב לתקנון קובע:

"על אף האמור בסעיף קטן (א), מבוטח שהחל לקבל קצבת זקנה מהקרן או שחלפו למעלה משישים ימים מחודש הזכאות הראשון שלו לקצבת זקנה או שישים ימים מהמועד בו נותקו יחסי עובד ומעביד בין המבוטח לבין המעביד האחרון שביטח אותו בקרן, לפי המועד המאוחר מבין השניים, לא יהיה רשאי למשוך כספים שנצברו לזכותו בקרן…"

>>>קריאה נוספת: מבוטחים בקרן פנסיה ותיקה? 6 דברים שאתם חייבים לזכור

כלומר, כל עוד לא חלפו 60 ימים מחודש הזכאות לקצבת זקנה, למבוטח קיימת האפשרות להחליט האם למשוך את הכספים. במקרה שלנו, אם כך, למנוח הייתה הזכות להחליט על משיכת הכספים עד ליום 31.3.13, אולם הוא היה מאושפז במצב קשה והלך לעולמו יומיים קודם לכן בטרם הספיק הוא או מי מטעמו למלא את הטופס הנדרש.

בנוסף טוענת הקרן כי יתומיו של מבוטח שנפטר רשאים למשוך כספים שנצברו בחשבונו בקרן שהמבוטח לא השאיר אחריו שאירים. בהקשר זה, אין זה משנה האם היה היגיון לבקש קצבת שאירים עבור השאירה משום שימיה היו ספורים, שכן היא אינה זכאית לוותר על זכאותה רק כדי להשיא את זכויותיהם של היורשים.

בקרן הפנסיה זכאות השארים גוברת על המוטבים והשארים אינם יכולים לוותר על זכאותם לקבלת קצבת שארים

מה אתם הייתם מעדיפים 785 אלף ש"ח או 66 אלף ש"ח?

בעקבות הודעת הקרן כי אין באפשרות היורשים למשוך את הסכום שנצבר בחשבונו של אברהם הציעה להם קרן הפנסיה לקבל לרשותם את סכומי הקצבה להם היו זכאים אברהם ויהודית.

קצבת זקנה עבור אברהם13,935 ש"ח
קצבת שארים עבור יהודית41,235 ש"ח
מענק שנים עודפות עבור אברהם11,707 ש"ח
סה"כ66,877 ש"ח

בית המשפט האזורי קובע: יש להעביר את הכספים שנצברו לטובת המנוח ליורשיו

בית המשפט האזורי לא מתעלם מתקנון קרן הפנסיה שקובע כי לא ניתן למשוך את כספים כאשר ישנה זכאות לתשלום קצבאות שארים, אך קובע כי במידה והמנוח היה מודע לכך שלאור תוחלת החיים הקצרה הצפויה לו ולבת זוגו הכספים ירדו לטמיון ולכן סביר להניח שהיה מחליט למשוך את הכסף במידה והיה מודע להשלכות.

בית המשפט קבע כי על לקרן הפנסיה היה לשלוח מכתב מיידע אודות זכויות הפורש חצי שנה לפני הפרישה כדי לאפשר למנוח ולילדיו לקבל את ההחלטה הנכונה. עוד טוענים השופטים כי מטרתם העיקרית להגיע לתוצאה צודקת והוגנת כלפי כל המעורבים.

ולכן קובע בית המשפט האזורי שיש להעביר את הכספים לטובת היורשים.

במקרה דנן ובנסיבות המתוארות לעיל, לטעמינו, התוצאה הצודקת היא קבלת התביעה והעברת הכספים שנצברו לטובת המנוח ליורשיו

>>>לקריאת פסק הדין המלא : ויזל ואח' נ' נתיב קרן פנסיה של פועלי ועובדי מפעלי משק ההסתדרות

סוף טוב הכל טוב? לא

קרן הפנסיה נתיב לא מקבלת את החלטת בית המשפט ומערערת לבית הדין הארצי לעבודה. בשנת 2020 התקבל ערעור בית המשפט הארצי שהפך את החלטת בית המשפט האזורי.

בית הדין הארצי מפרק את שתי הטענות המרכזיות, הראשונה משלוח מכתב הסבר לפני הפרישה. לטענת בית הדין, לא די בעובדה כי קרן הפנסיה לא שלחה את המכתב כדי לאפשר לתובעים לקבל את הכסף.

זכויות העמיתים וחובותיהם קבועות בתקנון קרן הפנסיה, המהווה חוזה בין הקרן לבין כל אחד מהעמיתים. מתן הטבה לעמית או לקבוצת עמיתים על ידי קרן הפנסיה, תבוא על חשבונם של כלל העמיתים האחרים והיא בטלה.

בנוסף טוען בית הדין הארצי כי לא ניתן להניח שהמנוח היה מעדיף למשוך את הכספים כסכום חד פעמי על פני הענקת קצבת שארים לאשתו וזאת לנוכח ההעדפה האנושית להעדיף את ברירת המחדל, וההטיות הקוגניטיביות של יחידים שתוצאתן היא אופטימיות יתר.

בהחלטתו מבטל בין הדין הארצי של החלטת בין הדין האזורי לעבודה.

>>>לקריאת תקציר הערעור באתר פוליסה

מה היה דין הכספים בקרן פנסיה חדשה?

עד כה עסקנו בתוצאות המשפט כנגד קרן הפנסיה הותיקה של נתיב, אך האם הדין היה שונה במידה והיה מדובר בקרן פנסיה חדשה?

בקרנות הפנסיה החדשות קיימת זכאות לקצבת שארים, תקנון קרן הפנסיה קובע באופן דומה לתקנון קרן הפנסיה הותיקה כי כספים המגיעים לשאירי עמית שנפטר או לשאירי פנסיונר שנפטר ישולמו, לפי הפרק הרלוונטי בתקנון, כקצבה.

בהעדר שאירים תשולם היתרה הצבורה של העמית שנפטר למוטבים ובהעדר מוטבים תשולם היתרה הצבורה של העמית שנפטר ליורשים.

קריאה נוספת

אך מה יקרה במקרה הדומה לשלנו, אלמנה הזכאית לקצבת שארים ההולכת לעולמה בטרם ניצלה את זכאותה לקבלת קצבת שארים? האם ישולם סכום החיסכון או שתשולם קצבת השאירים?

תקופת תשלומים מובטחים לאלמן מבטיחים את העברת הכסף לידי המוטבים

במסגרת התקנון התקני בקרנות הפנסיה קיימת כברירת מחדל תקופת תשלומים מובטחים לאלמן, תקופה של 240 תשלומים מובטחים. במידה והאלמן יילך לעולמו במהלך אותם 240 חודשים, יקבלו המוטבים את יתרת הקצבאות להם היה זכאי כסכום חד פעמי מהוון.

גם במידה והאלמן לא מימש את זכאותו לקצבת שארים, כמו במקרה שלנו, יהיו זכאים המוטבים לקבל את 240 חודשי ההבטחה.

תקופת ה- 240 חודשים לא תעלה על גיל 87. במידה וגיל האלמן גבוה מ – 67 יקטן מספר החודשים בהתאמה.

נניח במקרה שלנו, היתה זכאית יהודית לקצבה שארים בגובה 4,100 ש"ח, קצבת שארים אותה היא לא משכה. כעת יהיו ילדיה זכאים לקבל סכום חד פעמי בגובה: 696 אלף ש"ח.

בשורה התחתונה

  • בקרן הפנסיה הותיקה עומדים לרשותכם 60 ימים לצורך קבלת החלטה לגבי אופן מימוש הכספים בפרישה. במידה ולא קיבלתם החלטה תוכלו למשוך את הכספים כקצבה בלבד.
  • הן בקרן הפנסיה הותיקה והן בקרן הפנסיה החדשה זכאות השארים לקבלת קצבה גוברת על זכאות המוטבים למשיכת הכספים
  • בקרן הפנסיה החדשה קיימת תקופת תשלומים מובטחים לאלמן, תקופה זו היא ברירת מחדל במסגרת התקנון החדש.

>>>קריאה נוספת : האב נפטר, מי יקבל את הכסף הילדים או הידועה בציבור?

האב והאם נפטרו ומיליון שקלים נותרו בקרן הפנסיה by

אודות נדב טסלר

נדב טסלר, בעל רישיון משווק פנסיוני, משמש כסמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים