דף הבית / ביטוח מנהלים / הגדלת אחוזי הפקדה בביטוחי מנהלים

הגדלת אחוזי הפקדה בביטוחי מנהלים

בניגוד לקרנות הפנסיה, הגדלת ההפרשות בביטוחי המנהלים אינה דבר פשוט והיא דורשת התייחסות לאופן הגדלת ההפקדות, שיעור ההגדלה והתכנית אליה יופקדו הכספים.

בחודש ינואר 2017 נכנסה לתוקף הפעימה השנייה בהסכם הקיבוצי להגדלת הפקדות לביטוח פנסיוני. בהתאם להסכם עלו אחוזי ההפקדה בביטוחי המנהלים באופן הבא:

השינוי בהפרשות לביטוחי המנהלים 

רכיב בעבר כיום
תגמולי עובד 5% 6%
תגמולי מעסיק 5% לפחות 5%
אבדן כושר עבודה עד 2.5%
פיצויים 8.33% 6%
 • תגמולי העובד עלו באחוז אחד והם עומדים היום על 6%
 • התקציב הכולל לתגמולי המעסיק עומד על לפחות 6.5% והוא צריך לכלול רכישה של אבדן כושר עבודה
 • המעסיק חייב לרכוש אבדן כושר עבודה על 75% מהשכר גם במידה והתקציב לתגמולים והתקציב לאבדן כושר עבודה עולה על 6.5%

בניגוד לקרן הפנסיה שם הגדלת ההפקדות עברה בשקט יחסי, כל עוד הפקדות אלה לא עולות על תקרת ההפקדה, בביטוחי המנהלים הגדלת ההפקדות יצרה לא מעט בעיות.

חלוקת התקציב בין תגמולי מעסיק לבין אבדן כושר עבודה

בסעיף 3(2) בצו ההרחבה נקבע כי

מוסכם ומובהר, כי תשלום המעסיק לתגמולים בקופת ביטוח / קופת גמל שאינה קרן פנסיה כמפורט בסעיף קטן זה, יכלול את תשלום המעסיק עבור רכישת כיסוי למקרה של אובדן כושר עבודה בשיעור הדרוש להבטחת 75% מהשכר הקובע של העובד, כאשר בכל מקרה , שיעור הפרשות המעסיק לחלק התגמולים לבדו לא יפחת מ- 5% מהשכר הקובע. עוד מובהר, כי ככל שיהיה צורך בהגדלת העלויות בשל הכיסוי בגין אובדן כושר עבודה (מעבר ל6.25% או 6.5% בהתאמה) מוסכם כי העלויות למעסיק בגין רכישת אובדן כושר עבודה כאמור, ביחד עם הפרשות המעסיק לדמי גמולים, לא יעלו בכל מקרה על 7.5% מהשכר הקובע.

אמנם אחוזי ההפקדה לחיסכון הפנסיוני במשק עלו ל 6.5% אך בביטוחי המנהלים באחוז זה יש לרכוש גם כיסוי לאבדן כושר עבודה בשיעור של 75% מהשכר. רכישת הכיסוי הביטוחי מקטינה את הגידול שהיה צפוי בחיסכון הפנסיוני.

לדוגמא, מקרה של עובד עם עלות אבדן כושר עבודה הקטנה מ- 1.5%

רכיב בעבר כיום שינוי
תגמולי עובד 5% 6% 1%
תגמולי מעסיק 5% 5.7% 0.7%
אבדן כושר עבודה 0.8% 0.8% ללא שינוי
פיצויים 8.33% 8.33% ללא שינוי

למרות שרכיב תגמולי המעסיק עלה ל – 6.5% מהשכר, החיסכון הפנסיוני של העובד יגדל רק ב- 0.7% בשל רכישת הכיסוי לאבדן כושר עבודה

מקרה נוסף, כאשר עלות אבדן כושר העבודה עולה על 1.5%

רכיב בעבר כיום שינוי
תגמולי עובד 5% 6% 1%
תגמולי מעסיק 5% 5% ללא שינוי
אבדן כושר עבודה 2.5% 2.5% ללא שינוי
פיצויים 8.33% 8.33% ללא שינוי

במקרה הזה, בשל העובדה שעלות הכיסוי לאבדן כושר עבודה עומדת על 2.5%, החיסכון הפנסיוני של העובד לא יגדל מעבר להגדלת הפקדות מצד העובד עצמו.

מה קורה במקרה שעלות אבדן כושר העבודה גבוהה מ- 2.5% מהשכר?

במקרה שהעובד מבוגר או שיש לו תוספות חיתומיות עלות אבדן כושר העבודה עשויה להיות גבוהה מ- 2.5% מהשכר. במקרה זה המעסיק אינו יכל להקטין את ההפקדה לרכיב תגמולי מעסיק מתחת ל- 5%.

האפשרויות העומדות בפני העובד הן השלמת עלות אבדן כושר העבודה מכיסו ל- 75% או להישאר עם ביטוח חסר על פחות מ- 75% מהשכר.

תשלום המעסיק לרכיב פיצויי פיטורים

במשך שנים נהגו להפקיד לרכיב הפיצויים בביטוחי המנהלים שיעור של 8.33% מהשכר. בצו ההרחבה נקבע כי שיעור ההפקדה לפיצויים לא יפחת מ- 6%. על המעסיקים להבחין בין עובדים קיימים לבין עובדים חדשים וגם בין העובדים החדשים לכאלה הבאים עם פוליסה קיימת.

עובד קיים המבוטח בביטוח מנהלים עם שיעור הפקדה של 8.33%

למרות שנקבע בצו ההרחבה כי שיעור ההפקדה לרכיב פיצויים לא יפחת מ- 6%, לא ניתן להקטין את שיעור ההפקדה של עובד קיים שמפקידים לו היום לפי שיעור של 8.33%.

עובד חדש

שיעור הפרשת המעסיק לרכיב הפיצויים יהיה בהתאם להסכם הקיים במקום העבודה ולצו ההרחבה שחל בענף. במידה והיה נהוג אצל המעסיק שיעור הפקדה שונה לרכיב הפיצויים בין קרן הפנסיה לבין ביטוח מנהלים, יהיה רשאי המעסיק, לגבי עובד חדש להשוות את שיעור ההפקדה לרכיב הפיצויים לזה שהיה קיים בקרן הפנסיה.

כלומר במידה והמעסיק נהג להפקיד עבור עובדיו לקרן הפנסיה 17.5% מהשכר המורכבים מ- 6% לפיצויים ולעובדיו המבוטחים בביטוחי מנהלים נהג להפקיד 18.33% המורכבים מהפקדה של 8.33% לרכיב הפיצויים. עבור עובד חדש המעוניין להצטרף לביטוח מנהלים ניתן יהיה להפקיד רק 6% מהשכר לרכיב הפיצויים.

חשוב לזכור ! במידה והעובד החדש הגיע עם פוליסה קיימת עם שיעור הפקדה לפיצויים של 8.33% גם המעסיק החדש יהיה מחוייב להפקיד לפי שיעור זה. במידה והעובד ירצה בעתיד לעבור למוצר פנסיוני אחר (קרן פנסיה או קופת גמל) המעסיק לא יוכל להקטין מחדש את שיעור ההפקדה לרכיב הפיצויים.

>>> לקריאה נוספת : כמה צריך להפקיד לפיצויים 6% או 8.33%?

קליטת הפקדות בפוליסה הקיימת

בביטוחי המנהלים ערב הגדלת ההפקדות נהגו המעסיקים להפקיד 5% מתגמולי המעסיק, כעת בעקבות צו ההרחבה נדרש להגדיל הפקדה בהתאם לפער בין הקבוע בצו, 6.5%, לבין עלות אבדן כושר העבודה של העובד.

בניגוד לקרנות הפנסיה בהם ניתן להגדיל את אחוזי ההפקדה עד ל 7.5%, בפוליסות הביטוח הגדלת ההפקדות מתאפשרת רק בהתאם למועד פתיחת הפוליסה.

תקנה 19 לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל)

בתקנה 19 בתקנות מס הכנסה נקבעו שיעורי ההפקדה המותרים בכל פוליסה בהתאם למועד שבו היא נפתחה

 • בתכנית ביטוח המבטיחה תשואה יהיה התשלום שמעבר לשיעור של 5% לחשבון אחר שאינו מבטיח תשואה בתכנית לאותה מטרה אצל אותו מבטח.
 • בתכנית ביטוח שביום י"ט בטבת התשס"ה (31 בדצמבר 2004) משלם בה העמית תשלומים, שעל פי תנאי הפוליסה לא ניתן להגדילם, יהיה התשלום שמעבר לשיעור של 5%, לחשבון אחר שאינו כולל הגבלה כאמור, בתכנית לאותה מטרה אצל אותו מבטח
 • בתכנית ביטוח שביום י"ט בטבת התשס"ה (31 בדצמבר 2004) משלם בה העמית על פי תנאי הפוליסה שאושרו לפני יום ז' בטבת התשס"ד (1 בינואר 2004), והובטחו בה לעמית מקדמי קצבה קבועים, יכול שהתשלום שמעבר ל-5% יהיה לחשבון אחר, ובלבד שישולם בתכנית לאותה מטרה אצל אותו מבטח.

לדוגמא

עובד שיש ברשותו פוליסת ביטוח מנהלים שנפתחה בשנת 2000 ונדרש כעת להגדיל את ההפקדות לפוליסה, יגלה שעליו לפתוח פוליסת ביטוח מנהלים חדשה באותה חברה.

לעובד תפתח פוליסת ביטוח הפרשית בהתאם לנהוג בחברה, לדוגמא בחברת מגדל דמי הניהול שיגבו בפוליסה ההפרשית יהיו בשיעור שנתי של 0.5% מצבירה ו-3.5% מפרמיה כל עוד הפוליסה תהייה פעילה.

 

האם ניתן להעביר את הכספים לפוליסת ביטוח בחברה אחרת?

כיום כן. לאחרונה תוקנה תקנה 19  באופן כזה שנמחקו המילים "אצל אותו מבטח" וכך החוסכים יכולים להעביר את הפוליסה ההפרשית לחברה אחרת.

הגדלת הפקדות לביטוח מנהלים בחברות השונות

חברות הביטוח פרסמו את הכללים להגדלת ההפקדות בפוליסות הקיימות בהתאם למועד פתיחת הפוליסה. לחיצה על שם החברה תציג מידע מפורט על מדיניות החברה לגבי הגדלת ההפקדות והפוליסה ההפרשית החדשה שתיפתח.

חברת ביטוח פוליסות עד לשנת 1991 1991 ועד מאי 2001 יוני 2001 ועד היום
איילון פוליסה חדשה בפוליסה הקיימת למעט מצב שאחוזי ההפקדה היו נמוכים מ- 5% פוליסה קיימת
הכשרה פוליסה חדשה פוליסה חדשה פוליסה קיימת
הפניקס אם למבוטח יש פוליסה נוספת עם תחילת ביטוח  אחרי יוני 2001 יוגדלו ההפקדות באותה הפוליסה אם למבוטח יש פוליסה נוספת עם תחילת ביטוח  אחרי יוני 2001 יוגדלו ההפקדות באותה הפוליסה פוליסה קיימת
הראל פוליסה חדשה עד שכר של 15,000 בפוליסה קיימת מעבר לכך בפוליסה חדשה פוליסה קיימת
כלל פוליסה חדשה פוליסה חדשה פוליסה קיימת
מגדל אם למבוטח יש פוליסה נוספת עם תחילת ביטוח  אחרי יוני 2001 יוגדלו ההפקדות באותה הפוליסה אם למבוטח יש פוליסה נוספת עם תחילת ביטוח  אחרי יוני 2001 יוגדלו ההפקדות באותה הפוליסה פוליסה קיימת
מנורה פוליסה חדשה או בהתאם לכללים המפורטים בקובץ פוליסה חדשה או בהתאם לכללים המפורטים בקובץ פוליסה קיימת

בשורה התחתונה

 • מבוטחים בביטוח מנהלים? כנראה שצו ההרחבה האחרון לא יגדיל לכם את החיסכון באופן משמעותי
 • במידה ואתם מבוטחים בפוליסה שנפתחה עד יוני 2001 כדאי שתבדקו לאן מופקדים לכם שיעורי ההפקדה החדשים
 • מפקידים לכם היום 8.33% לכספי הפיצויים? חשוב שתקפידו שגם במקום העבודה הבא ממשיכים להפקיד לכם את אותו השיעור
הגדלת אחוזי הפקדה בביטוחי מנהלים by

אודות נדב טסלר

נדב טסלר, בעל רישיון משווק פנסיוני, משמש כסמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי פנסיה וגמל, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה

61 comments

 1. תודה על הפוסט מאיר העיניים, נדב!

  שאלה לגבי פןליסות ביטוח ותיקות מבטיחות תשואה.
  סעיף 19 אומר שהפקדות מעבר ל-5% יפקדו לתכנית לאותה מטרה אצל אותו מבטח. עד כאן הכל טוב וברור. אבל הסעיף אינו אומר שיש להפקיד את ההפרשות מעבר ל-5% לפוליסת ביטח הפרשית או משלימה. מדוע אי אפשר להפקיד את הכספים העודפים בקופת גמל, למשל, אשר בה דמי הנהול זולים יותר מאשר בפוליסה ההפרשית או המשלימה שבה גובים דמי נהול הן מהצבירה והן מההפקדה?

  • שלום איציק,

   התייחסתי לכך בהמשך הכתבה, במידה והגידול בהפקדות שלך ושל המעסיק זהים אתה יכל להפקיד את הכספים בקופת גמל או קרן פנסיה. במרבית המקרים האחוזים לא זהים בגלל עלות האבדן כושר עבודה ולכן ניתן לקלוט אותם רק בפוליסה הפרשית.

   • תודה, נדב!
    המעביד רכש עבורי ביטוח אכ"ע החל מהיום הראשון לעבודתי (לפני 2008) בפוליסה נפרדת מפוליסות ביטוח המנהלים. לכן כל ההפרשות לפוליסות הן אך ורק עבור תגמולים ופצויי פיטורין. המעביד שלי אינו מקזז את ביטוח אכ"ע מההפרשות לפנסיה ולכן ההפקדות לפנסיה הן (החל מינואר 2017) 6% חלק עובד, 6.5% חלק מעסיק ו-8.33% לפצויים.
    כתוצאה מהגדלת גובה ההפרשות לפנסיה, מופקד ההפרש בפוליסת ביטוח משלימה אצל אותו מבטח אבל עם דמי נהול שערוריתם (לדעתי).
    בנוסף, ההפרשות שלי הן מעל לגובה המזגכה בפטור ממס.
    האם אין כל דרך בה אוכל לבקש שהכספים ההפרשיים יופקדו לקופת גמל, במקום לפוליסה הפרשית? אולי אפילו לקופת גמל לפי תיקון 190 (כי בכל מקרה מדובר בסכומים מעל התקרות המזכות)?

    • כל עוד תבקש שאחוזים זהים יועברו למוצר אחר, נניח אחוז מתגמולי העובד ואחוז מתגמולי המעסיק אז תוכל להפקיד את הכספים לכל מוצר אחר.

     החלק השני של השאלה שלך מתייחס לכך שהכספים יוכרו בעתיד ככספי קצבה מוכרת. במידה ואתה משלם היום זקיפת הכנסה על הפקדות מדובר בכספי קצבה מוכרת, חשוב לשמור טפסי 106 מסיום עבודה כדי להוכיח את זה בעתיד.

     • תודה, נדב!
      ברצוני לבדוק האם הבנתי את תשובתך. מינואר 2017 הפרשות העובד גדלו ב-1% והפרשות המעביד גדלו ב-1.5%. כל הפוליסות שלי נפתחו לפני יוני 2001.
      ההפרשות הנוספות האלה הועברו לפוליסת בטוח הפרשית/משלימה (כפי שמופיע בטבלה לעיל עבור חברת הפניקס) בחברת הפניקס.
      אם הבנתי את דבריך, אני יכול לבקש שהכספים יופקדו בקופת גמל, למשל, במקוום בפוליסה הפרשית משלימה ועל המבטח למלא את בקשתי. האם הבנתי נכון? סוכן הביטוח שאני עובד עמו, טוען שאי אפשר לעשות זאת בשל לשון סעיף 19 (1) של תקנות מס הכנסה.

      • לא,
       כל עוד אחוזי ההפקדה לא זהים לא ניתן להעביר את הכספים לקופת גמל. רק במידה וגם הפקדות העובד והפקדות המעסיק יעמדו על אחוז יהיה ניתן להפקיד את הכספים לקופת הגמל.

       • תודה, נדב!
        סליחה על ההצקה, אך האם תוכל להפנות אותי או לצטט את הסעיף בתקנות, או להפנות אותי אליו, שלפיו ניתן להפקיד את ההפרשים לקופת גמל אם אחוזי הפקדות העובד והמעסיק זהים?

        • ערב טוב איציק,

         זה מופיע במאמר:

         כנגד תשלומי המעביד למרכיב תגמולי המעביד עד שיעור של 5% ממשכורתו של העמית השכיר, משלם העמית השכיר אף הוא, מדי חודש, למרכיב תגמולי העובד באותו חשבון קופת גמל, סכום השווה לסכום ששילם המעביד

        • שלום נדב,
         צר לי על שאני חוזר שוב לנושא הזה אך רציתי לבדוק משהו. מכיוון שהעובד יכול להגדיל את גובה ההפרשות שלו עד ל-7% מהשכר, האם אני יכול להגדיל את גובה ההפקדות שלי ל-6.5%. במצב זה גובה הפקדות ההפרשיות הן של העובד והן של המעביד תהיינה זהות ושוות ל-1.5%. האם אז אוכל לבקש להפנות את ההפקדות ההפרשיות לקופת גמל במקום לפוליסה הפרשית?

        • כן, בהחלט. אתה יכל לבחור להגיע לאחוז הפקדה של 6.5
         במידה ואחוזי ההפקדה יהיו זהים לא תהייה מגבלה בקליטת ההפקדות במוצרים אחרים.

        • כלומר, אני אוכל להמשיך ולהפקיד את 5% חלק מעביד ועובד בפוליסות ביטוחי המנהלים הותיקות והקיימות ואת החלק ההפרשי בגובה 1.5% (עובד ומעביד) אוכל להפקיד בקופת גמל במקום בפוליסה הפרשית אצל אותו מבטח (עד לתיקון החוק).

        • תודה, נדב!
         אני חושב שלדברים שנאמרו כאן חשיבות גדולה מאוד, המאפשרת הורדת דמי הנהול במקרים דומים וכדאי לשתף אותם עם קוראים אחרים.
         בנוסף, אם ההרשות של 1.5% הם מעל תקרה הפטורה האם הפקדתם בקופת גמל יכולה להחשב לתיקון 190 בזמן המשיכה? אם כן, איך "צובעים" הפקדות אלה כהפקדות לתיקון 190?

        • בעתיד הפקדות מוכרות ידווחו בממשק המעסיקים. כיום העצה הטובה ביותר שאני יכל לתת לך היא לשמור טפסי 106 בכל שנה.

 2. ןשאלה נוספת, ברשותך.

  מה הדין במקרה ולעובד נפתחו מספר פוליסות ביטוח מנהלים אצל אותו מבטח, חלק לפני שנת 2001 וחלק לאחריה. האם ניתן להפקיד את כל ההפרשות מעבר ל-5% לקופה/קופות שנפתחו אחרי 2001?

  • זה תלוי בחברת הביטוח שבה אתה מבוטח, יש חברות שמאפשרות את הגדלת ההפקדות בפוליסה החדשה שנפתחה לאחר יוני 2001, אחרות מאפשרות את הגדלת ההפקדות רק בפוליסה חדשה.
   אתה יכל ללחוץ על שם החברה ולהגיע לעמוד שמפרט את מדיניות החברה בנושא הזה.

 3. נדב שלום,

  אתה בעצם אומר שרוב המבוטחים בביטוחי מנהלים ישנים בהם אין אפשרות להגדיל הפקדות יהיו לקוחות שבויים ללא מקדם מובטח ועם דמי ניהול שנהוגים כיום, כמובן רק בפוליסה ההפרשית . האם התיקון שמדברים עליו יכלול רק אפשרות ניוד למנהלים בחברה אחרת או גם מעבר לקופ"ג או קרן פנסיה?

  • ערב טוב גולן,

   כיום הם לקוחות שבויים. תיקון תקנה 19 יאפשר להם בעתיד לפתוח את הפוליסה ההפרשית בכל חברת ביטוח. אני מקווה שבעתיד התקנה תתוקן בצורה כזאת שיהיה ניתן להפקיד את הכספים בכל מוצר פנסיוני.

 4. בוקר טוב נדב,
  הכתבה שלך ברורה ומקיפה, אולם רציתי לדעת איך נוהגים לגבי עובד שמפריש אובדן כושר באופן עצמאי ומבוטח בביטוח מנהלים?
  האם המעסיק חייב לפתוח לו אובדן כושר או שעליו רק להגדיל את אחוזי ההפרשה של התגמולים?
  אודה על תגובתך.
  יפית

  • במקרה הזה המעסיק צריך להפקיד לתגמולים 6.5% מהשכר. במידה והמעסיק יחליט לרכוש לעבוד כיסוי ביטוחי הוא יוכל להקטין את רכיב התגמולים בהתאם.

 5. נדב שלום רב,
  רציתי לשאול בבקשה במידה ופתחתי ביטוח מנהלים ב 2016 האם אני יכול לנייד צבורה לקופ"ג
  בתודה טל

 6. שלום נדב,
  לא מצליח להבין מה הגבול של הפקדות מעסיק בב.מ. (תגמולים +א.כ.ע.)- 7.5% או 6.5% ?
  בצו הרחבה – 7.5%.
  האם א.כ.ע. = 0.6%, אפשר לעביר את התגמולים 6.5% או 5.9% ?
  תודה מראש

  • ערב טוב,

   במידה ועלות אבדן כושר העבודה היא 0.6 מעסיק צריך להפקיד לתגמולים 5.9% ובנוסף לרכוש את האכע.

   במידה ועלות האכע גבוהה מ 1.5% המעסיק יפקיד לתגמולים 5% וירכוש את האבדן כושר העבודה עד ל- 7.5%.

 7. שלום,
  תמיד נאמר שביטוח מנהלים זה חוזה עתיק יומין (אצלי מ 1997) ולכן לא ניתן להתאים את דמי הניהול למקובל היום, קיבלתי דוח ואני משלם השנה 1.28% דמי ניהול, איך זה שמתאפשר להם להוסיף עוד הוצאות ניהול השקעות בהיקף של 0.15%, הרי כשחתמתי על ביטוח המנהלים זה לא היה? האם הנושא נבחן ע"י המפקחת על שוק ההון ? החוזה מחייב רק אותי ולא את חברת הביטוח?

 8. הי נדב,
  בהמשך לדיון שקיימת עם איציק לגבי האפשרות להפקיד לתוכנית אחרת את העודף שמעבר ל 5% – אני מודה שקראתי את הסעיפים שבתקנה 19 ולא התרשמתי שהמשפט "לחשבון אחר, ובלבד שישולם בתכנית לאותה מטרה אצל אותו מבטח" מאפשרות הפקדת העודף לקרן פנסיה או לקופת גמל.. האם אתה מתייחס למילים "לאותה מטרה" כאל הכוונה לכל תוכנית אחרת שמיועדת לקצבה? האם נתקלת בפועל בהפקדת ה"עודף" (הגדלת האחוזים) לתוכנית שאינה לביטוח מנהלים?

  • לאחר שסוכנות "אגם לידרים" חזרה וטענה שלא ניתן להפקיד את הכספים ההפרשיים לקופת גמל, פניתי למפקחת על הביטוח (דרך את משרד האוצר) ןהעלתי שאלה זו בפניה. להפתעתי, קיבלתי תשובה בתוף פרק זמן קצר יחסית.
   התשובה אומרת שלא ניתן להפקיד את הכספים ההפרשיים לקופת גמל וחייבים להפקידם בביטוח מנהלים משלים. בנוסף, נאמר לי שהם עובדים את תיקון לתקנה 19 שתתקן את המצב ותאפר לעשות זאת בעתיד. הם לא התחייבו ללוח זמנים לסיום התיקון.

 9. שלום נדב,
  האתר שלך פשוט נפלא ומחכים!

  שאלה- תוכל לומר לי את המקור בצו ההרחבה שקובע "במידה והעובד החדש הגיע עם פוליסה קיימת עם שיעור הפקדה לפיצויים של 8.33% גם המעסיק החדש יהיה מחוייב להפקיד לפי שיעור זה".

  ושאלה נוספת – האם כספי הפיצויים לעובד בעל הסדר פנסיוני מיטיב בביטוח מנהלים (שלא חל עליו צו ההרחבה ומשכך אין תחולה לס' 14) בכל מקרה שייכים לעובד? שהרי לפי ס' 26 לחוק פיצויי פיטורין קיים חריג שמונע מהמעסיק משיכת כספים אלו במידה והם מופקדים "גם לקצבה". כאשר משנת 2008 כל הכספים מיועדים לקצבה (משלמת/ לא משלמת). והתוצאה היא שכל מקרה הכספים של העובד.

  תודה רבה

  • בוקר טוב גלית,

   1. סעיף 3 (3) בצו הרחבה מדבר על הנושא הזה.
   2. צריך להבין את המונח שייכים לעובד, העובדה שהכספים הופקדו בקופה לקצבה לא אומרים שהעובד רשאי למשוך את הכספים. הם רק אומרים שהאפשרות של המעסיק לקבל את הכספים בסיום עבודה מוגבלת. ישנם מקרים בהם החברה תחזיר את הכספים למעסיק בכפוף לחתימה על כתב שיפוי. עוד על החזרת כספים אפשר לקרוא כאן https://pensuni.com/?p=538 על קנס שהפניקס קיבלה בעקבות החזרת כספים אפשר לקרוא כאן https://pensuni.com/?p=678

 10. הי נדב,

  תודה על ההשקעה וההסברים המקיפים.
  האם יש עדכון לגבי תיקון תקנה 19?

  כיצד אפשר להיות מעודכנים לגבי נושא זה?

 11. היי נדב

  כתבת באחת הכתבות לגבי ביטוח מנהלים שבמידה וחברת הביטוח תפסיד כספים, המבוטח כמובן לא ישלם דמי ניהול על ההפסדים וחברת הביטוח לא תגבה דמי ניהול על הרווח עד שתכסה את ההפסדים שנצברו בפוליסה.

  אני מבין שלדוגמא במפולת ב 2008 הפסדתי כספים מהקרן ומגדל לא היו צריכים לגבות דמי ניהול גם לא מהצבירה .

  בפועל לא כך והם גבו לי מהצבירה רגיל .

  • מדובר בפוליסות ביטוחי מנהלים משתתפות ברווחים שנמכרו עד לשנת 2003, תבדוק שאכן בשנת 2009 לא נגבו לך דמי ניהול עד שכוסו ההפסדים.

   • היי נדב .

    בדקתי וכפי שציינתי ב 2009 הם גבו לי רגיל מהצבירה .לא מצאתי עיגון לכך בפוליסה וגם הסוכן של מגדל "תמורה" לא תומך בדבריך .
    תוכל בבקשה לציין לי כדי שאפנה למגדל על מה להישען בטענה .

 12. בבירור עם "תמורה" הסוכן של מגדל נכתב לי מפורשות שדמי הניהול מהצבירה יגבו ממני גם אם יש הפסדים בפוליסה .

 13. שלום נדב,

  אודה לעצתך –
  במועד הפעימה הראשונה להגדלת שיעור ההפרשה ב 2016, היתה לי פוליסת ביטוח מנהלים משנת 1998 אליה הופקדו כספי התגמולים והפיצויים מהמעביד הנוכחי ובנוסף היתה לי קופ"ג במעמד שכיר שהמעביד הנוכחי העביר אליה בעבר כספי תגמולים והפיצויים (כשעבדתי בשתי עבודות במקביל).
  בזמנו, מחוסר מודעות למידע הרשום בכתבה המצויינת הזו שלך, ולאחר שראיתי את תנאי הפוליסה ההפרשית שנפתחה לי אוטומטית בחברת הביטוח, נתתי הנחיה למעביד להעביר ההפרשים לקופ"ג הנ"ל והמעביד ביצע זאת וההפקדות העודפות מוזרמות לשם מאז ועד היום.
  לא היתה שום התראה מהמעביד / מהסוכן / מקופ"ג שיש בעיה.
  בתחילה היה מדובר בהפרשה באחוזים שונים של המעביד ושלי שהועברו לקופ"ג, ומאז תחילת 2017 מדובר בהפרשה שלי בלבד מאחר ועלות א.כ.ע. קיזזה את התוספת בהפרשת תגמולי מעביד.

  מה יכולות להיות ההשלכות אם אשאיר את המצב הקיים, שבה ההפרשה העודפת לתגמולי עובד מועברת לקופ"ג ולא לפוליסה הפרשית?

  • יש הרבה חוסכים שהיו רוצים להתחלף איתך.
   בעיקרון הגידול בהפקדות היה צריך להיות לפוליסה הפרשית שבמקרים רבים דמי הניהול אליה גבוהים יותר מאשר דמי ניהול בקופת גמל.
   התמזל מזלך שאצלך להעביר את הכספים לקופת גמל.
   "הבעיה" היחידה היא במועד הפרישה, כאשר תצטרך להעביר את הכספים לקופה משלמת לקצבה לצורך קבלת הפנסיה.

 14. תודה.
  אשאיר אם כך את המצב הקיים

 15. הי נדב, האם יש שינוי במצב החוקי? אמרת שצפוי תיקון שיאפשר הפקדת הכספים(שכיום הולכים לפוליסה ההפרשית) לקופת גמל. האם קרה? האם יש צפי מתי יקרה?

  תודה,
  איציק

 16. שלום לנדב טסלר
  מדוע לא ניתן להפקיד לאותה פוליסה של ביטוח מנהלים מ 2 מעסיקים שונים?

  תודה מראש

 17. שלום נדב,
  על פי המאמר המעודכן נראה שתיקון 19 נכנס לתוקף והמילים "אצל אותו מבטח" נמחקו מההוראות לגבי פתיחת פוליסה הפרשית.

  האם התיקון מאפשר הפקדת הכספים ההפרשיים בקופת גמל במקום בפוליסה הפרשית? דנו בכך בעבר ולאחר ברורים רבים הסתבר שעד להכנסת תיקון 19 הדבר בלתי אפשרי. האם המצב השתנה?

  השאלה נובעת מהרצון להוריד את דמי הנהול השערוריתיים שהפוליסות ההפרשיות גובות. בעלי הפוליסות היו עד עתה לקוחות שבויים של חברת הביטוח בשל "אצל אותו מבטח". עתה משנמחקה ההגבלה נפתח ערוץ למשא ומתן ושיפור תנאים. צעד גדול נוסף להורדת דמי הנול יהיה הסרת המגבלה להפקיד את הכספים בקופת גמל.

 18. שלום נדב

  אני בביטוח מנהלים ישן מאוד.
  מכוון שאני בן 60 שיעור ביטוח אכ"ע גבוה מאוד. (כ-2.2 אחוז)
  המצב הנוכחי הוא שבגלל רמת השכר שלי ובגלל הגבלת הפטור על סכומי הפרשה של המעסיק אני נאלץ לשלם הכנסה זקופה על חלק משמעותי מהפרשת המעסיק לאכ"ע.
  האם יש דרך להימנע מכך?

 19. מה המקור החוקי שמאפשר לחברות הביטוח לקבוע על דעת עצמן שלא להפקיד לפוליסה ישנה (לפני 2001)?

 20. היי נדב,
  תודה על עוד מאמר מחכים ואם זאת אשמח להבהרה.
  כיום ההפרשות אצל המעסיק הן: 6.5% תגמולי מעסיק 6% פיצויים ו 6% עובד
  וזאת לב. מנהלים פוליסה קרן י (1999) בברור מול חברת הביטוח נאמר כי תוספת כיסוי אכע עומדת על 3%
  לאחר בדיקה מול המעסיק הוסכם על הפרשה נוספת של 3% עבור א.כ.ע. מעבר ל 6.5% תגמולי מעסיק
  שמופרשים כיום וזאת כדי לא לפגוע בתגמולים.
  לאור המאמר נשמע כאילו ישנה תקרה להפרשת המעביד לתגמולים + אכע.
  אשמח להבהרה במידה והמעסיק בוחר בכך, האם אכן אפשרי לו להפריש תגמולי מעסיק + אכע בסך 9.5% ?
  בתודה מראש
  ורד

 21. שלום רב, מדוע מדובר על פוליסות לפני שנת 2001 דווקא?

 22. האם בפוליסה ישנה מבטיחת תשואה (לפני 1991) ניתן להגדיל הפקדה לפיצויים עד ל 8.33? האם הפקדה לפיצויים נהנית גם מהבטחת תשואה?

 23. אפס. המעסיק הקודם הפקיד רק תגמולים. עכשיו העובד החל לעבוד אצל מעסיק חדש ורוצה גם את הפיצויים של המעסיק החדש בפוליסה הישנה.

 24. שלום נדב
  לביטוח המנהלים שלי משנת 1999 הופרשו 5%+5%+8.33 וא.כ.ע מעביד 0.8% לאחר צו השינוי הופרשו לאותה פוליסה מ-8/16 5.75% עובד ו-6.25% מעסיק,ומתאריך 1.1.17 6% עובד ו-6.5% מעסיק. פיצויים נשאר קבוע.
  לשנת ,2015,2014 ללא שינוי בהפרשות הבסיסיות,האם הדבר תקין.

 25. היי נדב
  למה בטוחי המנהלים ממשיכים להיות מופלים.
  תגמולי המעביד של 6.5% בבטוחי המנהלים מכילים את מרכיב א.כ.ע שאינו חיסכון כלל ועוד קוראים לזה פנסית חובה ? זה מרכיב שאין לו קשר לפנסיה .

 26. נדב שלום,
  בהמשך לשאלות של רבים כאן בנושא דמי הניהול הגרועים שאנו מקבלים בתור לקוחות שבויים, כתוב בתקנה 19:
  "תק' תשע"ח-2018

  (4) בתכנית ביטוח שביום י"ט בטבת התשס"ה (31 בדצמבר 2004) משלם בה העמית על פי תנאי הפוליסה שאושרו לפני יום ז' בטבת התשס"ד (1 בינואר 2004), והובטחו בה לעמית מקדמי קצבה קבועים, יכול שהתשלום שמעבר ל-5% יהיה לחשבון אחר, ובלבד שישולם בתכנית לאותה מטרה;"

  לפוליסה ההפרשית 1.5% של המעביד ו-1.5% שלי
  כתוב בתיקון שניתן להפריש לחשבון אחר ובלבד שישולם בתכנית לאותה מטרה – לפי זה ניתן להעביר את התשלום לכל קופה גמל אחרת שעונה להגדרה לאותה מטרה בכל חברה אחרת, לאו דווקא בחברת הביטוח שבא מתנהלת הפוליסה המקורית (שלי מ-1998).
  האם מה שכתבתי נכון, אם לא כיצד ניתן לצמצם נזקי דמי הניהול? האם ואיך ניתן לעבור בחברת הביטוח שבה מתנהלת הפוליסה, לפוליסה עם תנאים טובים יותר?
  תודה,
  צביקה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים
%d בלוגרים אהבו את זה: