דיני עבודה

פנסיית חובה בשנת 2024

צו הרחבה לפנסיית חובה מגדיר את הכללים לעריכת ביטוח פנסיוני לעובדים שלא חל עליהם הסדר פנסיוני אחר. הצו מגדיר את אחוזי ההפרשה לפנסיה, מועדי תחילת ההפקדות וגיל העובד בתחילת החיסכון ובסופו.

מה זה בכלל פנסיה חובה?

פנסיה חובה היא פנסיית המינימום שנקבעה במשק במטרה להבטיח לכלל העובדים השכירים קבלת קצבה חודשית בגיל הפרישה. כיום כל עובד ועובדת בישראל זכאים להפקדות לפנסיה, כאשר כל מעסיק מחויב להפקיד כספים לחסכון הפנסיוני של העובדים.

מאמר זה מפרט את השינוי בהפרשות לחיסכון הפנסיוני לאורך השנים, את השכר אותו חייבים לבטח בחיסכון ואת מועדי תחילת ההפרשות לפנסיה.

קריאה נוספת : 5 עקרונות בביטוח פנסיוני שחובה להכיר

חומרים מקצועיים

צו הרחבה לפנסיית חובהלהורדה
צו הרחבה בדבר הגדלת הפקדות במשקלהורדה

על מי חל חוק פנסיה חובה?

פנסיה חובה היא צו הרחבה שחל על כלל העובדים במשק שלא חל עליהם הסדר פנסיוני אחר. יש להפקיד לעובד בהתאם לגילים הבאים:

 • גברים החל מגיל 21
 • נשים החל מגיל 20
שימו לב ! קיימת חובה להפקיד לעובד גם מעבר לגיל פרישת חובה, גיל 67 לגבר ואישה, במידה וטרם החל לקבל קצבה (קריאה נוספת).

ככל שחל במקום העבודה צו הרחבה אחר, יש לבחון את מועד תחילת ההפקדות באותו צו הרחבה. בכל מקרה מועד תחילת ההפקדות לא יהיה מאוחר למה שנקבע בצו ההרחבה לפנסיית חובה.

ממתי חייבים לבטח עובד חדש בביטוח פנסיוני?

בכל מקום עבודה יש לבדוק איזה צו הרחבה חל במקום העבודה ומהו המועד שנקבע באותו הסכם לתחילת הפקדות לפנסיה.

אם למשל במקום העבודה חל צו ההרחבה לפנסיה חובה, העובד יהיה זכאי לתחילת ההפקדות לאחר שהשלים 6 חודשי עבודה, אלא אם הוא הגיע עם ביטוח פנסיוני קודם.

עובד עם הסדר פנסיוני קיים עובד ללא הסדר פנסיוני
עד 3 חודשים ותשלום רטרו חצי שנה ממועד תחילת עבודתו

במקרה שבו חל צו ההרחבה לפנסיית חובה, הזכאות לתחילת ההפקדות היא מיום העבודה הראשון, כאשר ההפקדות מבוצעות לאחר 3 חודשי עבודה או בתום שנת מס, המועד המוקדם מביניהם, רטרואקטיבית ליום תחילת עבודתו אצל המעסיק.

שימו לב ! צו ההרחבה לפנסיה חובה לא קובע מהו הסדר קודם. יחד עם זאת בשוק השתרש הנוהג שעובד שיש ברשותו חיסכון פנסיוני פעיל יהיה זכאי להפקדה החל משלושה חודשים מתחילת עבודתו.

באיזה מוצר פנסיוני יש להפקיד לעובד?

בהתאם לסעיף 20 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים זכותו של העובד לבחור את המוצר הפנסיוני שבו יתנהל החיסכון שלו. העובד יכל לבחור לנהל את החיסכון באחד המוצרים הבאים:

 • קרן פנסיה
 • קופת גמל
 • ביטוח מנהלים

במידה והעובד לא מימש את זכותו לבחור רשאי המעסיק להפנות אותו לאחת מקרנות בררת המחדל.

שימו לב ! קופת גמל להשקעה או קרן השתלמות, אינם נחשבים מוצרים פנסיונים הבאים במקום הפקדות לפנסיית חובה.

החל מספטמבר 2023 עובדים לא יכולים לפתוח פוליסת ביטוח מנהלים חדשה אם לא ניצלו קודם כל את תקרת ההפקדה למוצר פנסיוני אחר. עובדים שלהם פוליסת מנהלים קיימת יכולים להמשיך להפקיד לתכנית שברשותם.

קריאה נוספת

פנסיית חובה - זכותו של העובד לבחור
מקור : הרשות לפיקוח על שוק ההון

האם העובד יכל לוותר על הכיסוים בחיסכון הפנסיוני?

כמעסיק אתה מחוייב לבטח את העובד במוצר הכולל כיסויים ביטוחים לאבדן כושר עבודה ומקרה של מוות. אך באפשרות העובד לבחור בעצמו לוותר על הכיסויים הביטוחים במוצר או לבחור מוצר שאינו כולל כיסוי ביטוחי כמו קופת גמל או ביטוח מנהלים.

לקריאה נוספת

כמעסיק מומלץ לתעד את בחירת העובד ככל שבחר במוצר פנסיוני שאינו כולל כיסוי ביטוחי.

מה גובה השכר עליו מחוייב המעסיק להפקיד לפנסיית חובה?

צו הרחבה לפנסיית חובה קובע שיש לבטח את השכר כהגדרתו בהסכם החל על העובד, ולא פחות מהשכר הממוצע במשק.

בשנת 2024 השכר הממוצע במשק הוא 12,536 ש"ח

כלומר במידה והעובד מרוויח 15,000 ש"ח בחודש, לא חלה חובה על המעסיק לבטח אותו על מלא השכר.

שימו לב כי גם בשנת 2024 חלה עליה גדולה בשכר הממוצע במשק, ככל שאתם נוהגים לקטום את הפקדות לחיסכון הפנסיוני בשכר הממוצע יש לבחון כי תכנת השכר מעודכנת.

השינוי בגובה השכר הממוצע במשק משנת 2008

שנהשכר ממוצע במשק
202412,536
202311,870
2022 10,551
2021              10,551
2020              10,551
2019              10,273
2018                9,906
2017                9,673
2016                9,464
2015                9,260
2014                9,089
2013                8,828
2012                8,619
2011                8,307
2010                8,015
2009                7,928
2008                7,663

מקור הנתונים : אתר ביטוח לאומי

מהם רכיבי השכר עליהם חייבים להפקיד לעובד לפנסיה?

נניח כי העובד מרוויח 10,000 ש"ח בחודש, המורכבים מ- 8,000 ש"ח שכר בסיס ו- 2,000 ש"ח תוספות. האם יש להפקיד רק עבור שכר הבסיס או עבור מלא השכר?

יש לבחון מהן התוספות שמרכיבות את שכר העובד, האם הן תוספות המחייבות הפקדה או לא.

דוג' לרכיבי שכר סוציאלי המחייבים הפקדהדוג' לרכיבי שכר שאינם מחייבים הפקדה
וותקהחזר הוצאות
תוספת יוקראשל
שעות נוספות גלובליות (ככל שמדובר ברכיב קבוע שאינו מותנה בביצוע שעות נוספות בפועל)רכב
עמלותכוננויות
ביגוד
שעות נוספות בפועל
בונוס

שימו לב, בהסכם העבודה יתכן ויהיו רכיבי שכר נוספים שיחשבו כרכיבים פנסיונים שיש להפקיד עבורם

אחוזי הפרשה לפנסיית חובה בשנת 2024

החל משנת 2017 אחוזי ההפרשה המינימאלים קבועים ועומדים על 18.5% בכל מוצרי החיסכון הפנסיוני בהתאם לחלוקה הבאה:

 • 6% תגמולי עובד
 • 6.5% תגמולי מעסיק
 • 6% פיצויים

השינויים בהפרשות לפנסיה לאורך השנים

עבור מקומות עבודה שלא חל עליהם צו הרחבה אחר, חלה החובה להפריש לפנסיה לעובדים רק בשנת 2008 בהתאם לאחוזים המופיעים בטבלה.

שנת עבודהחלק עובדחלק מעסיקפיצוייםסה"כ
20080.833%0.833%0.834%2.5%
20091.66%1.66%1.68%5%
20102.5%2.5%2.5%7.5%
20113.33%3.33%3.34%10%
20124.16%4.16%4.18%12.5%
20135%5%5%5%
2014-6/20165.5%6%6%17.5%
7/2016-12/20165.75%6.25%6%18%
20176%6.5%6%18.5

שימו לב ! עובד שהחל את עבודתו לפני שנת 2008 אולי אינו זכאי להפרשות לפנסיה אך הוא זכאי לחישוב הפיצויים ממועד תחילת עבודתו.

הגדלת אחוזי ההפקדה בחיסכון הפנסיוני

ההפקדות לפנסיה חובה עלו בהדרגה מידי שנה עד שהגיעו בתאריך ינואר 2014 להפקדות כוללות בשיעור 17.5% בדומה לשיעור ההפקדות שהיה קבוע ומקובל במסגרת מרבית ההסכמים הקיבוציים הענפיים במשק, למעט המגזר הציבורי.

בפברואר 2016 (תיקון 16) נקבע כי פנסיית החובה בישראל תגדל ותעמוד, לכל הפחות, על שיעור הפרשות כולל של 18.5% משכר העובד. הגדלת שיעורי ההפקדות התבצעו בשתי פעימות.

רכיבאחוזי הפקדה בעבריולי 2016ינואר 2017
עובד5.5%5.75%6%
מעסיק6%6.25%6.5%
פיצויים6%6%6%

החל מיום 1.7.16 – תשלום המעסיק לרכיב תגמולים גדל ל- 6.25% משכר העובד;

הניכוי מהעובד לרכיב תגמולים גדל ל-5.75% משכר העובד;

תשלום המעסיק לרכיב פיצויים – לא יפחת מ- 6% משכר העובד

החל מיום 1.1.17 – תשלום המעסיק לרכיב תגמולים גדל ל- 6.5% משכר העובד;

הניכוי מהעובד לרכיב תגמולים גדל ל- 6% משכר העובד;

תשלום המעסיק לרכיב פיצויים – לא יפחת מ- 6% משכר העובד

על מי חלה הגדלת ההפקדות לפנסיה?

הגדלת ההפרשות בהתאם לתיקון 16 וצו ההרחבה חלה על כלל העובדים השכירים במשק. כל מי שזכאים להפקדות לפנסיה מכוח הסכם פנסיית חובה וכל מי שזכאים להפקדות לפנסיה מכוח הסכמים אחרים, ששיעור ההפקדה בהם נמוך מ- 18.5% ונמוך מהתשלומים המפורטים בטבלה (לתגמולים ולפיצויים. בהתאמה).

ההגדלה אינה רלוונטית למי שכבר זכאי על פי ההסכמים החלים במקום עבודתו להפקדות בשיעור גבוה מ- 18.5% שהתשלומים עבורו עולים על השיעורים המפורטים למעלה (לתגמולים ולפיצויים, בהתאמה).

כיום אחוז ההפקדה המינימאלי עומד על 18.5% במידה ואחוז ההפקדות שלך נמוך מזה מדובר בעבירה.

מה קורה לעובדים המבוטחים בביטוח מנהלים?

עובדים רבים המבוטחים בביטוחי מנהלים זכו לשיעור הפקדות הבא:

 • הפקדות עובד 5%
 • הפקדות מעסיק 5%
 • הפקדות לרכיב הפיצויים 8.33%
 • רכישת אבדן כושר עבודה על חשבון המעסיק

למרות הגדלת אחוזי ההפקדה לפנסיה חובה עוד בשנת 2014 נותרו עובדים אלו המבוטחים בביטוח מנהלים ועובדים אחרים בעלי שיעור הפקדה דומה המבוטחים בקרנות הפנסיה הרחק מאחור. ההסכם הקיבוצי הבהיר את הסוגיה לגבי הגדלת ההפקדות לעובדים אלו.

בניגוד לקרנות הפנסיה, הגדלת ההפקדות בביטוחי המנהלים אינה דבר פשוט והיא דורשת התייחסות לאופן הגדלת ההפקדות, שיעור ההגדלה והתכנית אליה יופקדו הכספים. – לקריאה

אם אני מבוטח בביטוח מנהלים והמעסיק שלי לא היה חייב עד היום, לפי ההסכמים שחלים במקום העבודה, לבטח אותי בביטוח אובדן כושר עבודה, האם ההסכם החדש משנה מצב זה?

התשובה היא כן. ההסכם החדש מחייב את המעסיק לרכוש עבורך ביטוח למקרה של אובדן כושר עבודה בשיעור הדרוש להבטחת 75% משכרך ולשאת בכל עלותו ובתנאי שהעלות הכוללת של המעסיק לתגמולים ולביטוח אובדן כושר עבודה יחד לא יעלו על 7.5% ושיעור הפרשות המעסיק לחלק התגמולים לבדו לא יפחת מ- 5%.

מעסיק המפקיד לביטוח מנהלים ידרש לרכוש ביטוח אבדן כושר עבודה על 75% מהשכר גם במידה והתעריף לרכישת ביטוח זה עולה על האחוזים שנקבעו בצו ההרחבה.

אם אני מבוטח בביטוח מנהלים ומפרישים עבורי היום: 5% מהשכר לרכיב תגמולי מעסיק, 5% מהשכר לרכיב תגמולי עובד, ו-8.33% לרכיב פיצויים, ומבטחים אותי בביטוח אובדן כושר עבודה שמבטיח 75% משכרי בעלות של 1.25%, האם גם אני זכאי להגדלת ההפרשות על פי ההסכם החדש?

התשובה היא כן, החל מחודש ינואר 2017. לפי ההסכם החדש אחוז ההפקדה שלך צריך לגדול. הפקדות המעסיק לרכיב תגמולים עלו מ- 6.25% ל- 6.5% והפקדות העובד לרכיב תגמולים עלו מ- 5% ל- 6%.

יש לך עדיין שאלות? אולי תמצא את התשובות בפוסט הבא : סוגיות מעשיות בהגדלת ההפקדות הפנסיוניות.

בנוסף, למרות שאחוז ההפקדה עבורךלפיצויים עומד היום על 8.33% אחוז הגבוה מזה שנקבע בצו.

אסור למעסיק להפחית את ההפקדה לרכיב הפיצויים לעובד קיים או לעובד שהגיע עם פוליסה שמופיע בה אחוז הפקדה של 8.33%.

מהו השכר שעבורו חייבים לבצע לי את ההפקדות לפנסיה?

השכר להפקדות פנסיוניות שמוגדר בהסכם החל עליך במקום עבודתך, ובכל מקרה לא פחות מהשכר המבוטח המתחייב לפי הסכם פנסיית חובה, השכר הממוצע במשק.

אם למשל חל עליך הסכם הפנסיה בתעשייה, תהיה זכאי להגדלת ההפרשות על פי הסכם זה בגין השכר המבוטח שמוגדר בהסכם הפנסיה בתעשייה.

במידה ולא חל הסדר אחר, השכר המבוטח של העובד לצורך ביצוע ההפרשות הינו, שכר העובד ורכיביו כמשמעם בחוק ובתקנות פיצויי פיטורים או השכר הממוצע במשק.

לדוגמא, עובד מרוויח שכר חודשי של 15,000 ש"ח. יש חובה להפקיד רק עד גובה השכר הממוצע במשק ולא על מלא השכר.

מעמד כספי הפיצויים בצו ההרחבה

שיעור ההפקדה לפיצויים שנקבע בצו ההרחבה עומד על 6% אך אין בשיעור זה כדי לפגוע בעובד חדש המגיע עם פוליסה שבה אחוז הפיצויים עומד על 8.33%.

בצו ההרחבה קיימת התייחסות ספיציפית לנושא זה, כאשר מצויין במפורש עובד המגיע עם פוליסה קיימת ולא עובד המגיע עם תכנית קיימת. (ראו סעיף 3.3 בצו הרחבה)

>>>6% או 8.33% איזה אחוז יש להפקיד לפיצויים?

ש: אני מבוטח בקרן פנסיה והמעסיק מפקיד לי היום 8.33% לכספי הפיצויים, האם המעסיק הבא יהיה חייב להפקיד לי גם 8.33%?

ת:לא, צו ההרחבה מתייחס לעובד חדש המגיע עם פוליסה ולא לעובד חדש המגיע עם הפקדות לקרן הפנסיה.

סעיף 14 והפקדה לרכיב הפיצויים

על כספים שמופקדים בהתאם לצו ההרחבה לפנסיית חובה חל באופן אוטומטי סעיף 14. במידה והמעסיק מפקיד באחוזים הגבוהים מאלה שנקבעו בצו או משכר גבוה יותר יש להחתים את העובד על סעיף 14.

באפשרות המעסיק להגדיל את ההפקדות לפיצויים גם מעבר לקבוע בצו ולהחיל את סעיף 14 על מלא ההפקדות גם ללא חתימת העובד.

כלומר על אף קובע בצו ההרחבה לפנסיה חובה המעסיק יכל להגדיל את ההפקדה לרכיב הפיצויים מ- 6% ל- 8.33% וסעיף 14 יתקיים.

שימו לב ! מומלץ להכניס התייחסות לסעיף 14 במסגרת הסכם העבודה של העובד ולא להסתמך על הניסוח שמופיע בצו ההרחבה

האם חל סעיף 14 באופן אוטומטי על העובד?

הדעה הרווחת היא שהחל משנת 2008 סעיף 14 חל באופן  אוטומטי על כלל העובדים במשק ועל כלל ההפקדות לחיסכון פנסיוני.

עם זאת כדי שיחול סעיף 14 נקבע כי: "תשלום לקופת תגמולים, לקרן פנסיה או לקרן כיוצא באלה, לא יבוא במקום פיצויי פיטורים אלא אם נקבע כך בהסכם קיבוצי החל על המעסיק והעובד ובמידה שנקבע, או אם תשלום כאמור אושר ע"י שר העבודה ובמידה שאושר".

במידה והעובדים לא חתמו על נוסח האישור הכללי לסעיף 14 ובהעדר הסכם קיבוצי יש לבחון האם הסכם העבודה עומד בכללי "צו ההרחבה לפנסיית חובה". לצורך הבדיקה נבצע שלושה מבחנים

 • מועד תחילת ההפקדות – האם ההפקדות החלו לפני שנת 2008
 • אחוזי ההפקדה – האם אחוזי ההפקדה גבוהים מאלה שנקבעו בצו ההרחבה
 • גובה השכר המבוטח – האם העובד היה מבוטח על שכר העולה על השכר הקבוע בצו (השכר הממוצע במשק)

ככל שהעובד לא עומד במבחנים אלו, לא חל סעיף 14 על העובד והמעסיק ידרש בהשלמת פיצויים בהתאם לשכר האחרון כפול תקופת הוותק.

מעסיק הרוצה להבטיח את קיומו של סעיף 14 נדרש להחתים את העובד על נוסח האישור הכללי לסעיף 14.
>>>לנוסח האישור הכללי לסעיף 14

קריאה נוספת

שאלות נפוצות לגבי פנסיית חובה בישראל

מה אחוזי הפקדה לפנסיית חובה בשנת 2024?

אחוזי הפקדה לפנסיית חובה מתחלקים באופן הבא: 6% עובד, 6.5% מעסיק ו- 6% לפיצויים

מאיזה גיל צריך לבטח את העובד בפנסיית חובה?

יש לבטח עובד בפנסיית חובה מגיל 20 ועובד מגיל 21

מתי נתחיל את ההפקדות בפנסיית חובה?

לעובד עם הסדר פנסיוני קיים יש להתחיל את ההפקדות תוך 3 חודשים ממועד תחילת עבודתו או בתום שנת המס (המוקדם מבין השניים). את ההפקדות יש לבצע רטרו אקטיבית ממועד תחילת העבודה.
עבור עובד ללא הסר קיים יש לבצע את ההפקדות תוך חצי שנה מתחילת העבודה, אין צורך לבצע את ההפקדות רטרואקטיבית.

מה גובה השכר שנדרש לבטח בפנסיית חובה?

גובה השכר שיש להפקיד עבורו לפנסיית חובה הוא גובה השכר שנקבע בהסכם העבודה. ובמידה ושכר העובד עולה על השכר הממוצע במשק לא פחות מהשכר הממוצע.

האם העובד יכל לחסוך גם בקופת גמל?

כן, זכותו של העובד לבחור את המוצר הפנסיוני. העובד יכל לבחור בין קרן פנסיה, קופת גמל וביטוח מנהלים (לאחר שהפקיד רובד ראשון למוצר אחר)

רוצים להגיע עם יותר כסף לפנסיה?
רוצים להפסיק לפחד מהחיסכון הפנסיוני?
אנחנו מזמינים אותך להגיע לפגישת תכנון פנסיוני אישית
למידע נוסף על שירות תכנון פנסיוני אישי https://pensuni.com/?page_id=7283

פנסיית חובה בשנת 2024 by

נדב טסלר

נדב טסלר, מתכנן פרישה, משמש כסמנכ"ל מקצועי בקוואליטי שירותים פיננסים לשעבר סמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה, ומנהל המוצר באגף השיווק במנורה מבטחים. מרצה כיום במכללת נתניה ומכללה לפיננסים BDO. בעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה. לנדב תואר M.A במנהל עסקים מהמכללה למנהל, B.A במנהל עסקים מאוניברסיטת בן גוריון והוא מחזיק רישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

תגובות

 1. אם אצלנו בביטוח מנהלים המעסיק מפקיד 5% לתגמולים ו-8.33% לפיצויים ורוכש א.כ.ע. ב-0.4% הוא יחויבת להעלות תגמולים בשתי הפעימות?

   1. לעובד שלי ביטוח מנהלים עם עלות אכע 1%. הוא אומר שע"פ חוק אני חייבת לשלם לו 6.5 תגמולים+ 1 לאכע. מחיפוש לי אצלך ובעוד מקומות, אלו המסקנות שלי:
    חובת החוק:
    1. חובת הפרשה מינימום 6.5.
    2. תגמולים לא יפחת מ5
    3. ירכוש כיסוי לאכע על 75% מהשכר
    4. לא חייב יותר מ7.5

    מסקנה: החוק לא מציין שחובת המעסיק להפריש את האכע מעל 6.5% תגמולים. ולכן המעסיק יכול להחליט שהוא מקזז את האכע מהתגמולים ובלבד שלא יפחת מ5 לתגמולים ולא יפחת מסה"כ 6.5.

    האם נכון? במידה וכן, אשמח לקישור ללשון החוק עצמו. לא הצלחתי לאתר בספר החוקים.

     1. תודה!!
      האם יש אפשרת (טכנית) להפריש לתגמולי מעביד בפנסיה 5.8 בלבד?
      (זאת כיוון שקיים אכע SA עם הסכם מעסיק 0.8%)

      1. השאלה הנ"ל היא גם שאלה חוקית. האם החוק מאפשר הפרשת 6.5לעובד 5.8 לפנסיה ו0.7 לאכע SA?

       1. טכנית קרן הפנסיה תקבל אחוז הפקדה של 6% עובד ו – 5.8% מעסיק,
        אך מבחינת החוק – לא ניתן לקזז אכע על הפקדת מעסיק לקרן הפנסיה.
        כלומר אם המעסיק רוצה לרכוש אכע בנוסף לכיסוי הקיים בקרן הפנסיה הוא לא יוכל לקזז את ההפקדה הנוספת

        1. היכן אזכור בחוק לכך שלא ניתן לקזז אכע על הפקדת מעסיק לפנסיה? אודה לקישור, זה חשוב לי מאד.

      2. החוק לא אומר לך שאסור לקזז מפנסיה, הוא אומר לך שמותר לקזז במנהלים מכיוון ששם נדרש לרכוש כיסוי ביטוחי.
       בפנסיה הוא אומר שאת צריכה להפקיד 6.5

  1. שלום,
   האם עובד העובד במספר עבודות חלקיות זכאי להפריש מכולם לאותו ביטוח מנהלים שקיים באחת החברות?
   תודה
   ברוך

 2. יש לי ביטוח מנהלים עם 18.33% משנת 1989 מבטיח תשואה.
  מה קורה עם החובה להגדיל תגמולים של המעביד והעובד ?
  איך עושים את זה והאם חברת הביטוח מחוייבת לקבל את ההגדלה של אחוזי התגמולים בפוליסה משנת 1989 ?

   1. הי נדב
    אם יש לי פוליסה לפני 2001 בכלל, האם את ההפקדות צריך לפתוח קופה חדשה, של דמי ניהול 4 מהצבירה?
    האם ניתן לפתוח רק את הקופה החדשה באחת מקרנות ברירת המחדל, ששאר הפוליסות בכלל?

    1. בדרך כלל בפוליסות מלפני יוני 2001 לא ניתן להגדיל את ההפקדות. את הגדלת ההפקדות ניתן לבצע רק בפוליסה חדשה באותה חברה. כלומר, במקרה שלך פוליסת ביטוח חדשה בחברת כלל.

 3. האם הפרשה של העובד לקרן פנסיה חדשה של 5% לתגמולים ושל המעביד 5% לתגמולים ו8.33% לפיצויים פוטרת אותו מהעלאת האחוזים?
  הטענה של המעביד שהוא משלם 18.33% שזה יותר ממה שהוא חייב וזאת למרות שבשנת 2014 הועלו אחוזי ההפרשה לעובד ולמעביד והמעביד סירב לשנות את האחוזים.
  מדגישה שלא מדובר בביטוח מנהלים אלא בקרן פנסיה חדשה

  1. הי הלן,

   בהפקדה לקרן פנסיה המעסיק חייב להגדיל את ההפקדות על אחת כמה וכמה מאשר בביטוח המנהלים. בעוד שבביטוח המנהלים הוא רוכש אבדן כושר עבודה לעובד בקרן הפנסיה רכישת הביטוחים היא מתוך ההפקדה.

   אם למעסיק היה ספק לגבי הגדלת ההפקדות הרי שעמדת ההסתדרות היא שיש להגדיל את ההפקדות לפי כל רכיב בהתאם. עוד אפשר לקרוא על כך בקישור הבא:
   https://pensuni.com/?p=1650

   1. הי נדב
    הברוטו(כוחו מבוטח) שלי הוא 12.5
    אני חוסך בקרן פנסיה והמעסיק מפריש 5+5+8.33
    אני רוצה להראות לו שזה לו חוקי ושהוא(וגם אני) צריכים להפריש אחוז גבוה יותר.
    תוכל בבקשה לצרף לינק לחוק שמחייב אותו להפריש 6% לתגמולים?

    תודה רבה

 4. היי נדב
  שאלה קצת מורכבת, תנסה בבקשה לעזור.
  מתלוש השכר שלי מופרש מידי חודש הפקדות עובד, מעסיק ופיצויים עבור שכר X למבטחים **הותיקה**
  בנוסף לכך אני גם מפריש למבטחים הותיקה במעמד עצמאי סכום של כמעט 1,000 ש"ח (המהווים עוד תוספת לשכר X של 4,787).
  הערה : ה 4,787 הגיע מהחישוב של 1,000 כפול 100 חלקי 20.5 (=7.5+7+6).
  המשך השאלה… סה"כ יוצא שאני מפריש למבטחים הותיקה שכר של X+4,787.
  אני ממש מתלבט האם להמשיך להפריש את ה 1,000 ש"ח האלו או פשוט להפסיק ולהפריש אותם לחסכון רגיל ?
  כמה ה 1,000 שח האלו (שמקנים לי תוספת של 4,787 לשכר X) באמת מגדילים את הפנסיה ?
  אגב X=17,000. ולכן ה 1,000 ש"ח האלו מקנים לי זכויות כאילו אני מפריש בגין שכר 21,787 =(17,000+4,787)
  תודה, יואב

  1. יואב, אני לא בטוח שנושא ההפקדות קשור לקיצבה שתקבל.
   בגדול כל הקטע בקרנות הוותיקות והגרעוניות הוא שאין קשר בין כמה שהפקדת לכמה שתקבל 🙁
   הנוסחא היא די מורכבת, אבל היא מתבססת על היחס בין השכר שלך לעומת השכר הממוצע במשק במשך +/- 30 שנות עבודה אחרונות…
   זה הכיוון, מציע לך לברר עם מומחה פרישה שמתמחה בקרנות וותיקות.

   (הקישור שהיה הוסר)

 5. אם אבחר לחסוך בקופת גמל, מה יהיה שיעור ההפרשה בו יחויב המעביד שלי והאם הוא יהיה חייב לרכוש עבורי ביטוח נגד אובדן כושר עבודה?

  1. בוקר טוב יעקב,

   שאלה מעניינת. אחוזי ההפקדה לא תלויים בסוג המוצר הפנסיוני. המטרה בהסכם הקיבוצי היא להעמיד לרשות העובד תקציב מוגדר, כך שגם במידה והמעסיק ירכוש עבורו ביטוח אבדן כושר עבודה עדיין זה יעמוד במסגרת התקציב.

   הסכם לא מחייב רכישת ביטוח אבדן כושר עבודה, אך הוא מציין שזה ירכש מתוך התקציב. נקודה נוספת שצריך לתת עליה את הדין הוא מקומה של קופת גמל וסעיף 14. כיום הפקדה לקופת גמל לא נכללת במסגרת האישור הכללי. יש לעקוב ולראות האם במסגרת שינוי האישור הכללי תכנס גם קופת הגמל לאישור.

 6. על פי החוק, העובד רשאי לבקש הגדלת גובה הפרשת חלקו לגמל עד ל-7%. כיצד ישתנו הפרשות העובד+המעביד לביטוח מנהלים עבוד עובד שהגדיל את חלקו ל-7%?

  1. הגדלת הפקדות מצד העובד לא משפיעה על המעסיק. המעסיק מחוייב להגדיל את חלקו בהפקדות בהתאם למה שנקבע בהסכם הקיבוצי

   1. היי נדב אני לא מבין , אם עד היום המעסיק שילם 0.75 % לאובדן כושר עבודה ,
    בתוך ה6.5 יש כבר אובדן כושר העבודה ?

    1. בוקר טוב,

     במידה ויש לך ביטוח מנהלים, המעסיק צריך להפקיד לך 0.75% לאבדן כושר עבודה ועוד5.75 אחוזים לרכיב התגמולים.
     כלומר המעסיק היה צריך להגדיל את החלק שלו ב- 0.75%

 7. שלום נדב
  האם החוק קובע תקרה מקסימלית לגבי אחוז הפקדה מהשכר לתגמולים. לצורך העניין נניח שמעסיק מעוניין להפקיד לקופת התגמולים של העובד 10% מהשכר להפרשות. האם הדבר מותר ומה המשמעויות מבחינת מיסוי ?

   1. שלום נדב
    האם לעמותה עם אישור סעיף 46 יש הגבלה להפריש לפנסיה רק 6.25% מהשכר כפי שהחוק מחייב. או שגם עמותה רשאית לבא לקראת העובדים ולהפריש 7.5% מהשכר

 8. כל הדיונים בנושא הנ"ל מתייחסים להגדלת שיעור ההפקדות.

  מה קורה במקרה בו קיים הסכם במקום העבודה הכולל הפקדות בשיעור 6.5% עובד/7.0% מעביד כאשר

  העובד מעוניין בהפרשה המינימלית דווקא (נכון להיום, לפני אישור צו ההרחבה – 5.5%)?

  האם ניתן לחייב עובד להפריש מחלקו בשיעור העולה על המינימום?

  (ברור כי מרגע שייחתם צו ההרחבה של תיקון 12, יעלו הפרשותיו מתוקף הצו)

  1. בוקר טוב משה,

   לדעתי במקום שקיים הסכם אחר העובד לא יכל חד צדדית לבקש לרדת באחוזי ההפקדה כשם שהמעסיק לא יכל לעשות זאת

   1. נדב שלום,

    תודה רבה על התשובה המהירה.
    לא ציינתי כי מדובר בהסכם אישי ולא בהסכם קיבוצי.
    המבוא (הסטנדרטי) להסכם מגדיר אותו כ"הסכם אישי ומיוחד".
    אני עדיין לא חתום עליו – מדובר במקום עבודה חדש (כך שאין כאן בקשה לרדת באחוזי ההפקדה)
    האם בהיותו "הסכם אישי ומיוחד", לא ניתן להגיע להסכמה עם המעביד על הקטנה דו-צדדית של ההפרשות למינימום הקבוע בחוק?
    למשל – כפי שנדרש בחוק: 5.5% עובד/6.0% מעביד?
    בדרך זו יוקטנו הפרשות 2 הצדדים בהסכמה ועלויות המעביד אף יקטנו.
    ייתכן כי השאלה היא משפטית יותר מאשר "פנסיונית".
    בכל אופן, אשמח אם תמצא זמן להתייחס.

    תודה רבה מראש,

    משה

    1. בהנחה שמדובר בהסכם אישי ולא חל צו הרחבה על העסק אני מניח שאפשר לרדת באחוזי ההפקדה עד לאלה שנקבעו בצו הרחבה, כלומר עד לחודש יולי 5.5% הפקדות עובד ו-6% הפקדות מעסיק.

     כמובן הכל בתאום והסכמת המעסיק.

 9. שלום נדב
  במקרה שמעביד מפריש לפנסיה לפי שכר של 10000 שח ולא
  לפי שכר ממוצע במשק. האם גם אז יהיה חייב בהגדלת אחוז הפרשות
  או שמדובר בהסדר מיטיב ולגביו לא חלה חובת העלאת ההפרשות?

  1. בוקר טוב דורית,

   גם במקרה זה יש חובה להגדיל את ההפקדות. במקרה הזה המעסיק גם לא יכל לצמצם כעת את ההפקדות ולהפקיד רק עבור השכר הממוצע במשק.

 10. אני עוברת למעסיק חדש. אמרו לי שיש להם תעריף לאכ"ע מוזל בחברת ביטוח מסויימת – התעריף הוא 0.4% בלבד. אני מעוניינת לחסוך בחברה אחרת שם הציעו לי תעריף לאכ"ע בגובה 1.5% . מהו שיעור התגמולים שהמעסיק יפריש לי? 6.5% ? כאשר 5% לחיסכון ו 1.5% עבור אכ"ע? במקרה כזה אני בעצם מפסידה כי בחברה שיש בה את התעריף של 0.4% יוקצה עבורי יותר כסף לחיסכון?

  תודה

  1. נכון מאוד

   חשוב לראות שהחובה של המעסיק היא להפקיד לפחות 5% לחיסכון וביתרה לרכוש אכא שמקנה 75% אבדן כושר עבודה. במידה ונשארת יתרה מעבר היא תלך לחיסכון. במידה ולא, לא.

 11. נדב שלום,
  האם פורסם צו ההרחבה בעקבות ההסכם הקיבוצי? ללא פרסום צו ההרחבה, הסכם זה אינו חל על עובדי המגזר הציבורי. האומנם?
  תודה

 12. שלום,
  האם משמעות הגדלת ההפרשה היא כי גם השכר יעלה בהתאמה?
  או
  שאין שינוי בגובה השכר ורק גובה ההפקדה מתוך השכר ישתנה? (הכוונה היא- שהשכר לא משתנה ורק גובה ההפרשה לפנסיה משתנה. כלומר, הכסף למעשה "יילקח" מזכות אחרת של העובד, למשל יביא לירידת השכר השעתי של העובד, ככל שהוא מעל לשכר המינימום) והאם במקרה כזה יוכל העובד לטעון כי מדובר בהרעת תנאים?
  תודה.

  1. שלום איילת,

   השכר של העובד לא עולה, והנטו שלו צפוי לרדת בעקבות הגדלת הפקדות.
   העובד לא יכול לטעון להרעת תנאים מכיוון והוא מקבל הפקדה זהה לפנסיה על חשבון המעסיק. בנוסף, לא המעסיק בחר לפגוע לו בתנאים, אלא "המדינה".

   1. תודה רבה.
    שאלה נוספת:
    מכיוון שעלות השכר של המעביד גדלה עקב העלאת גובה ההפרשה לפנסיה, האם המעביד יוכל להקטין לעובד את השכר, כך שבסופו של יום המעביד יוציא מכיסו בדיוק את אותו הסכום בגין העובד כפי שהיה לפני כניסת התיקון, וכתוצאה מכך גובה השכר של העובד יקטן. האם הדבר אפשרי? במקרה שכזה האם יוכל העובד לטעון להרעת תנאים?

 13. מה קורה עם העמלות שגובות חברות הביטוח?
  הם הרי גובים X אחוז מההפרשה ו Y אחוז מהקרן בלי לעשות שום דבר (אולי קצת לוביזם), אני מפספס משהו?

  1. אני רק רוצה לתקן במעט את מה שכתבתי,
   אני לא מתכוון לכך שהם לא עושים שום דבר באופן כללי, הם הרי מנהלים את הכספים (על כמה גובה דמי הניהול אפשר להתווכח אבל זה לא העניין), אבל אין הצדקה שירוויחו יותר בעקבות המהלך הנוכחי.

   1. השאלה הנכונה היא למה בעצם המדינה מכריחה אותך לחסוך רק באחת מ-5 חברות ביטוח? היחידים שהרוויחו מהמהלך הזה הוא חברות הביטוח שהובטח להם הכנסה X+Y לנצח

    1. זו גם שאלה נכונה, אבל אין קשר בין השתיים, גם אם היו מאה דרכים נוספות לחסוך, הייתי מצפה שבמהלך מהסוג הזה שבו על פי חוק אני מחוייב לחסוך יותר כסף על מנת שהפנסיה שלי תגדל במעט ידאגו שכך הכסף יצבר לזכות הציבור ולא נחלק מתנות לחברות הביטוח שגוזרות גם על ההפקדה וגם ועל הצבירה, שם בעצם נמצאת השחיקה אמיתית.
     מה עוד שהייתי משנה את עמלת הצבירה באופן כזה שחברות הביטוח היו מרוויחות רק אם היו מביאות לרווחים ונקנסות אם לא, זה היה מתמרץ אותן לעשות עבודה יותר טובה, במצב הנוכחי זה לא ממש משנה להן.

     1. מה ההבדל בין המצב עכשיו שמכריחים אותך להעלות הפקדות מ5.5 ל-6 לבין המצב ב-2008 כשהכריחו אותך להגדיל הפקדות מ-0 ל-5.5?

 14. שלום נדב ,
  חוסר הבהירות ממשיך , במאמר שלך אתה מציין שבביטוח מנהלים שבו המעסיק לא עשה אובדן כושר עבודה
  עכשיו המעסיק יחויב לעשות זאת על חשבונו. אתה אפילו טוען שזה יכול לחרוג מהתקרה של 7.5% .
  לעומת זאת סוכני ביטוח שאני בקשר איתם טוענים שאין חובה לרכוש אובדן כושר עבודה ומספיק שהמעסיק
  מעלה ל 6.25% , אני מתייחס למקומות עבודה שלא עשו לעובדים א.כ.ע על חשבונם.
  יש עובדים שאפילו עשו א.כ.ע על חשבונם וסוכן ביטוח אחד טוען שזה שהעובד עשה פוטר את המעסיק מלעשות.
  לפי דעתי כנראה שחוסר הבהירות הוא גם אצל הסוכנים.
  איך לפי דעתך יש לפעול במקרה שהסוכן נותן לי מידע שבעצם סותר את מה שאתה כותב פה?

   1. שלום נדב,
    חזרתי לסוגיה המעניינת ועדיין לא ברור…
    האם תמיד בביטוח מנהלים (גם למי שלא חתום על תקנה 14) המעסיק כיום מחוייב ברכישת אובדן כושר עבודה.
    מחכה מאוד לתשובה שתבהיר את חוסר הבהירות

    1. ערב טוב אבי,

     להבנתי כל מעסיק שמבטח את עובדיו החל משנת 2008 מחוייב לדאוג להם גם לאבדן כושר עבודה. באפשרות המעסיק לרכוש להם ביטוח כזה מעל ההפקדות או לחלופין להפקיד להם את מלא ההפקדות שנדרש בחוק ולראות שהעובד רוכש את הביטוח במסגרת ההפקדות.

     מעסיק שלא ידאג לרכישת ביטוח כזה עשוי להיות חשוף לתביעות בעתיד.

     1. בוקר טוב נדב
      סליחה, אבל עדיין יש קצת אי בהירות..

      1. מתוך המאמר ניתן להבין שהמעסיק חייב להפריש ל-א.כ.ע החל מההסכם החדש פברואר 2016 ואילו בתשובתך התייחסת לכך שהמעביד מחוייב לנושא כבר ב-2008.
      2. האם ניתן להבין שעבור פוליסות ביטוח מנהלים ישנות לפני 2008 המעביד לא מחוייב בהפקדה עבור א.כ.ע?

      בהזדמנות זו רציתי לומר תודה על היחס המקצועיות ומהירות התגובה

      1. צהריים טובים אבי,

       1. אם למעסיקים היה ספק אחרי 2008 שעליהם לדאוג לרכישת אבדן כושר עבודה לעובדים. הגיע צו ההרחבה הנוכחי ועשה קצת יותר סדר בדברים.
       2. בדומה לכך שמעסיקים צריכים להגדיל הפקדות גם בפוליסות ישנות לטעמי עליהם לדאוג לרכישת אכא באותם פוליסות באחד משני האופנים שציינתי קודם או ברכישה לעובד או בבהגדלת הפקדות.

 15. שלום נדב,
  אם חתמתי על סעיף 14 והמעביד שלי מפריש כיום 8.33%+5% (בנוסף להפרשת עובד של 5%) האם המעסיק חייב להגדיל את ההפרשות של התגמולים מ- 5% ל- 6.25%?
  תדוה

 16. אם מפרישים לעובד בגין חצי מהשכר (למשל אם עובד מרוויח 10000 ש"ח אז 5000 לפנסיה ו5000 לביטוח מנהלים) לביטוח מנהלים ובגין החצי הנותר לקרן פנסיה (מטעמים של פיזור הנזק ורצון העובד) ובקרן המנהלים כבר קיים חלק של אובדן כושר עבודה ערב התיקון באופן כזה שיחד ההפרשות עלות על 6.25% ולא יורדות מ5% לבגין החיסכון עצמו (חלק מעביד ההפרשות הן 5%, 8.33 ו-2.5% לאכ"ע) האם בגלל שהאכ"ע מבוצע בקרן המנהלים (על מלוא השכר ולא על חצי) ולא בקרן הפנסיה בעצם גורמת להפרת של התיקון, ז"א האם המעסיק צריך להפריש לאכ"ע דרך קרן הפנסיה במקום ביטוח המנהלים?
  והאם בכלל המעסיק צריך כעת להפריש יותר?

 17. לא ברור לי בביטוח מנהלים החל מ 1.7.16~
  מהם אחוזי ההפרשה והניכוי המינימליים ומה אחוז הפרשה מינימלי לא.כ.עבודה?
  במקום אחד הבנתי שנשאר 5%, במקום אחר הבנתי שהאחוזים עלו כמו בפנסיה. האם יש שינוי ב % לאכ"ע?
  מה נכון?

   1. תודה, לגבי קופות פנסיה וביטוח מנהלים הכל מובן.
    קופות גמל שעדיין קיימות – לגביהן אין שינוי ( 5#5#8.33)?

     1. נדב, רק הבהרה בנושא אם אפשר
      בביטוחי מנהלים, אחוזי ההפקדה המינימליים שהם חובה עד יולי 2016 היו עדיין 5% מצד העובד והמעסיק או שהם עלו משנת 2014 בהתאם לעליית אחוזי החובה המינימליים בפנסית חובה?
      תודה

 18. נדב שלום,
  אני מבוטחת בביטוח מנהלים. המעביד מפריש 5% לתגמולים 8.33 לפיצויים ואני מפרישה 5%. כחלק מביטוח המנהלים אני מבוטחת ומשלמת על רכיב אובדן כושר עבודה המוגדר בפוליסה ככזה האמור לכסות 75% ממשכורת מבוטחת.
  סוכן הביטוח מבקש להחתים אותי על מסמך שינויים בו אחוז ההפרשה שלי יגדל ל5.75. פיצויים נשארים 8.33, תגמולי מעביד נשארים 5% ומופרשים עד 2.5% לאובדן כושר עבודה ע"י המעסיק. (כל זאת לתכנית חדשה של א.כושר עבודה). האם זו ההצעה הטובה ביותר שיכולה להיות מוצעת לי? האם העובדה שאני משלמת דרך ביטוח המנהלים לרכיב אובדן כושר עבודה כפי שציינתי לעיל אינו מהווה כיסוי מספיק?
  הסוכן טוען כי ההגדרה בפוליסה לכיסוי אובדן כושר עבודה מותאמת לשכר שלפני מספר שנים ואינה מותאמת לשכר הנוכחי. אני ראיתי כי היה שינוי בגובה ההפרשות בהתאם לשינויים שחלו בשכר לאורך השנים.
  כיצד להתייחס לדברי הסוכן?

  1. ערב טוב רוני,

   שיעורי ההפקדה צריכים לעמוד על 5.75 עובד, 6.25 מעסיק ולפחות 6% פיצויים. כאשר על המעסיק לרכוש אבדכן כושר עבודה שמבטיח 75% מהשכר.
   במקרה שציינת מעסיק מפקיד לפיצויים 8.33% ורוכש גם אבדן כושר עבודה. כך שנראה שהצעת הסוכן הוגנת ונכונה.

 19. יש לי פוליסה של ביטוח מנהלים עם מקדם קבוע. בעקבות הגדלת ההפרשה נפתחה לי פוליסה חדשה.נאמר לי שחברות הביטוח לו מקבלות את התוספת לפוליסה החדשה. האם אין האפשרות להפקיד לפולסיה הישנה שהיא כמובן בתנאים טובים יות

    1. פוליסות עד יוני 2001 נדרש לפתוח פוליסה חדשה. בפוליסות מעבר לכך (במקרה שלך משנת 2006) אפשר להגדיל את ההפקדה בפוליסה הקיימת.

 20. נדב שלום,

  כרגע בבעלותי תכנית ביטוח מנהלים ואני רוצה להמשיך להפקיד אליה בעבודתי החדשה.
  במקום חל סעיף 14.

  אם אני מבין נכון 8.33 אחוז מופרשים עבור פיצויים.
  לא הבנתי כמה אני אמור לקבל תגמולים וכמה עבור אבדן כושר עבודה?
  האם ה6.25 אחוז זה כולל תשלום על אבדן כושר עבודה,
  ז"א אם רכיב אבדן כושר עבודה בתכנית של עולה 1.8%, רכיב זה מוחסר מהתגמולים (מה-6.25)?

  כמה אמור להפריש לי המעסיק עבור אבדן כושר עבודה ?

  1. אריה שלום,

   המעסיק נדרש לרכוש עבורך ביטוח אבדן כושר עבודה בשיעור של 75%, במידה ועלות הביטוח הא 1.8% המעסיק יכל להסתפק בהפקדה לתגמולי מעסיק בשיעור של 5%
   ההפקדה שלך צריכה לעמוד כיום על 5.75% ובינואר לעלות ל – 6%.

   1. כלומר אם אני מבין נכון,
    המעסיק צריך להפקיד 5 אחוזים ועוד 1.8 אחוזים נוספים עבור אבדן כושר עבודה?

 21. נדב שלום,
  אצלנו עובדים לא חתומים על סעיף 14. לחלק משלמים 8.33% פיצויים ולחלק משלמים 6% פיצויים.
  נאמר לי כי לאחר החלת החוק, אין צורך להחתים עובדים על סעיף 14, זה כלול בהסכם.
  וכי מי ששולם לו 8.33% בפיצויים במהלך כל תקופת עבודתו – אני לא חייבת לעשות לו השלמת פיצויים במקרה של פיטורין, מכוח החוק.
  אפילו ששכרו עלה במהלך התקופה, והצבירות שלו נמוכות יותר מסכום הפיצויים שמגיעים לו.
  האם נכון?

 22. אני מעסיק כ 12 עובדים כיום
  אני משלם עבורם את כל הפרשות כולל החלק שלהם.
  האם אני יכול להעביר לתשלום את החלק שלהם לתשלום מהשכר שלהם ?
  האם תשלום של 3.5% מההפרשה החודשית + 0.25% מהמצטבר הינן ריאליות ?

  1. בוקר טוב אורן,

   1. דמי הניהול שאתה משלם היום גבוהים מהממוצע אך עדיין נמוכים מהמקסימום הקיים בחוק.
   2. האם אתה לא מנקה מהעובד את ההפקדה שלו לפנסיה? עליך להוריד מהשכר של העובד את ההפקדה שלו בדומה לתשלומי מס הכנסה וביטוח לאומי.

 23. למי שיש ביטוח מנהלים ותיק, נכון להיום, המעסיק מפקיד 6.5% לתגמולים, כולל א.כ.ע.. במידה ועלות א.כ.ע הינה 3%, אזי המעסיק מפקיד 5% תגמולים ו-2.5% א.כ.ע. (תקרה של 7.5%, כולל א.כ.ע.). אבל אמרנו שעלות א.כ.ע. הינה 3%. מי משלם את החצי אחוז שנשאר? תודה

  1. בהמשך לשאלה למעלה (שלא ראיתי תשובה) – רציתי לדעת אם המעביד רוצה לשלם לעובדיו אכ"ע כדי לכסות עד 75% מהשכר – האם זה "מותר" גם אם זה עבר את סך הכללי של 7.5%? ואני לא שואל האם זה הוצאה מוכרת – אני מניח שהחלק שעבר את התקרה הינו הוצאה עודפת. כמו כן, העובד יצתרך לשלם מיסים על ההטבה.
   כל מה שאני שואל – האם זה מותר?

 24. היי.
  האם עובד עם פנסיה חדשה שמעסיקו הקודם הפריש 8.33 לפיצויים, מחייב את מעסיקו החדש להפריש גם 8.33 או שיכול להפריש לפי חוק? אם אפשר קישור לסעיף…

  1. בוקר טוב יוסי,

   לא, צו ההרחבה מתייחס רק לעובד עם פוליסה שעובר למעסיק חדש ולא לעובד עם קרן פנסיה. יחד עם זאת, ישנם מעסיקים רבים בהם קיים נוהג שעובד עם הפקדות של 8.33 ימשיכו עבורו הפקדות ל- 8.33

 25. המעסיק טוען שמאחר ויש לי ביטוח מנהלים ההגדלה אינה תופסת. איך אני מוכיחה למעסיק שהוא טועה. אגב, אני בן 68 ולא "מגיע" לי אובדן כושר עבודה כך שאיני יכול לדרוש מרכיב זה. תודה

 26. שלום נדב,

  אצלי ביטוח מנהלים מ-1995, אופן הצמדת ההפקדות מוגדר "לפי תקבול".
  לפי תיקון 16 הפרשות הוגדלו מ5/5% ל6/6.5%.
  האם הגדרה הזאת מספיקה שחברת ביטוח חייבת להכניס כול הגדלה בהפקדות לאותה פוליסה (במקום לפתוח פוליסה חדשה)?
  תודה מראש
  שלמה

  1. במרבית החברות הגדלת הפקדות לא אפשרית בפוליסת מתקופה זו (לעט איילון והראל בחריגים מסויימים) החברה תפתח לך פוליסה חדשה בהתאם לתנאים המקובלים באותה פוליסה.

 27. ברור,

  במידה ואני מעביד אשר מפקיד לעובדים לפניה (לפי סעיף 14)
  האם אני מחוייב החל מ1.1.17 להפריש כך:
  תגמולי עובד 6%
  תגמולי מעביד 6.5%
  פיצויים 8.33%

  ?

  תודה רבה!

  1. במידה והפקדת לפני ההגדלה לרכיב הפיצויים 8.33% עליך להפקיד גם היום 8.33%. לא ניתן להקטין את אחוז ההפקדה לפיצויים לעובד קיים.

 28. נדב שלום,
  ראשית תודה על המאמרים והסברים מקצועיים.
  אודה לתשובתך לשאלה הבאה:
  האם במקרה של ביטוח מנהלים הפריש המעסיק 8.33% לפיצויים, 5% לתגמולים ו-2.5% ל-א.כ.ע לפני צו ההרחבה, ואחרי צו ההרחבה , החל מ-1.1.17 יגדיל המעסיק הפרשה לתגמולים ל-6.5% וימשיך להפריש 2.5% ל-א.כ.ע ו-8.33% לפיצויים, כל ההפרשה הזו תהיה מוכרת למס גם לעובד וגם למעסיק?
  תודה

  1. במצב זה המעסיק לא נדרש להגדיל את ההפקדות, שים לב שהצו אומר שיש לרכוש אכא על 75% גם מעבר לתקציב אבל לא מעבר לפגיעה בתגמולי המעסיק מתחת ל- 5%.

 29. ואם המעסיק מגדיל מרצונו את ההפרשה לתגמולים בביטוח מנהלים ל-7% וזאת בנוסף ל-2.5% ל-א.כ.ע האם
  הפרשות אלה יהיו מוכרות למס לעובד ומעסיק?

  1. תיקון לתגובה קודמת – המעסיק מגדיל ל-6.5% ע"פ צו ההרחבה בנוסף ל-2.5% ל-א.כ.ע שהיה קיים-האם הפרשות אלה מהוות הוצאה מוכרת למעסיק? האם יש שווי מס לעובד במקרה זה?

 30. שלום נדב,
  קרן הפנסיה לא מוכנה להוסיף את האחוז הנוסף לקרן הקימת (5%+1%), ומבקשת להפריש את האחוז הנוסף לקרן חדשה שאני אפתח.
  האם מותר להם לעשות זאת , או הם חיבים להוסיף את האחוז הנוסף לקרן הקיימת.
  תודה

  1. האם אתה עובר היום את תקרת ההפקדה? קרן פנסיה אמורה להיות אדישה למקרה של הגדלת הפקדות למעט תקרות הפקדות אין מגבלה על קליטת הכספים.

   1. יש לי שתי קרנות האם החישוב הוא של שניהם , או אני יכול לחשב את המקסימות לכל אחת ?

 31. יש לי קרן ישנה עם אחוז מובטח , האם למרות שאני לא מגיע לתיקרה ההפרש, קרן הפנסיה תפתח לי קרן חדשה ?, כך הם טוענים

   1. יש לי קרן ישנה משנת 1998 ןקרן משנת 2001 אילהן אני מפריש , עכשיו יש תוספת של אחוז לפי תיקון 16. ומסרבים להוסיף את הכסף הנוסף לקרנות הישנות. ודורשים ממני לפתוח קרן חדשה. למרות שאני לא מגיע לתיקרה.

 32. היי נדב. זו כבר פעם שנייה שאני נעזרת בך ורציתי להודות לך על הכתיבה שלך בשפה פשוטה שבאמת מאפשרת לאנשים שלא מהתחום להבין קצת יותר.
  שאלתי – עבדתי אצל מעסיק מיוני 2014, והוא הפריש לי לפנסיה 5% מעביד, 5% עובד ו 8.33% פיצויי פיטורין. האם זה חוקי שכן ההפרשות לפנסיה היו צריכות להיות 6% + 5.5%? כשפניתי לסוכן הביטוח מטעמו הוא אמר לי שבמצטבר הוא הפריש לי 18.3% שזה יותר מה 17.5% שהחוק מחייב (הוא התייחס ל 6% פיטורין בעוד שהמעסיק שלי הפריש 8.3%), ועל כן אין לי על מה להלין. אשמח לדעתך המקצועית – האם חוקי ובאם לא מה ניתן לעשות כיום?
  אגב, לאחר שנתיים הוא פיטר אותי ושחרר את כל כספי הפיצויים.

  1. בוקר טוב הדס,
   אכן משנת 2014 מעסיקים נדרשו להפקיד לפנסיה 5.5% עבור העובד ו- 6% תגמולי מעסיק. נגעתי בנקודה הזאת בהרחבה כאן https://pensuni.com/?p=1650

   לשמחתך (או לצערך) חלק גדול מהמעסיקים לא הפנימו את העובדה שהשינוי בהפקדות חל גם עליהם ולכן צו ההרחבה הנוכחי סגר את הפינה לגבי חוסר הבהירות בנושא.

   1. היי נדב, קראתי את הקישור ואת תגובתך ובכל זאת שואלת שוב – אז מה הדין לגבי המעסיק (אותו עזבתי לפני חצי שנה), האם יש לי עילה לפנות אליו ולבקש תשלום רטרו עבור האחוזים הנכונים של תגמולי הפנסיה? האם החוק לצידי או לצידו? ואם כן – האם הוא מעביר לקרן או אליי?
    תודה

 33. יש לי כמליון שקל בקרן פנסיה חדשה . חצי פיצויים וחצי תגמולים.
  אם אני מושך הכל בגיל 50, האם אשלם 35% מס על חלק התגמולים וחלק הפיצויים הלא פטורים (כ 250 אלף) ?
  כלומר ניתן בחישוב גס לומר שיועבר לחשבון הבנק שלי סכום של כ 0.65*750 + 250 = 737 אלף ש"ח ?
  או שאשלם מס של כ 47-50 % לפי מדרגות המס ? אם כן האם ניתן למשוך בחלקים ?

  1. המס שתשלם הוא בהתאם למס השולי במועד המשיכה ולא פחות מ- 35%. אפשר לבצע את המשיכה גם בחלקים.
   אבל לדעתי השאלה החשובה יותר, היא למה למשוך?

 34. היי אני שמעתי איפשהוא שאפשר להגדיל מעט הפקדה לקופת גמל פטורה ממס לפי סעיף 047 יש משהו כזה? חיפשתי באינטרנט ולא מצאתי. תודה.

  1. שכיר יכל להפקיד באופן עצמאי לחיסכון פנסיוני ובמקרה שיש לו שכר לא מבוטח לקבל על כך הטבות מס ראה כאן https://pensuni.com/?p=1532
   במידה וקיבל על כך הטבת מס, הכספים כמובן לא יהיו פטורים ממס במשיכה.

 35. שלום נדב,

  בפעם הראשונה אני מוצא את עצמי בצד של המעסיק (מטפלת לתינוק), נתקלתי בשאלה שלא מצאתי עליה תשובה:

  העובדת תעבוד, על פי החוזה שהסכמנו עליו, תקופה של 10 חודשים בלבד (עד שהילד יכנס לגן). מכאן, אם הבנתי נכון, היא אינה זכאית לפיצויי פיטורים, שרלבנטיים רק עם העובד עובד יותר משנה ברצף.
  האם משמעות הדבר היא שמותר לי בתור המעסיק לא להפריש לפיצויים כלל, או שמא חובה עלי להפריש 6.5% מדי חודש, ובסיום ההעסקה הכסף "יחזור" אלי?

  1. בהחלט לא,

   אתה מחוייב להפקיד את האחוזים שנקבעו בחוק לרבות הפקדה לפיצויים. זה לא אומר שאתה חייב לאפשר למטפלת למשוך את הכספים בסיום העבודה.

 36. היי .
  תודה על הכתבה
  שאלה , אםיש לי פוליסת מנהלים (תגמולים( ועוד פוליסת מנהלים (פיצויים בלבד( על חצי מהשכר . ועל החצי השני יש פנסיה .
  האם אני יכול לקבוע שבפנסיה יהיו רק התגמולים על חצי מהשכר ובמנהלים יהיה תגמולים חצי מהשכר
  וובפיצויים יהיה רק בפוליסת המנהלים על מלוא השכר (ד"נ שלי בפוליסת המנהלים עם מרכיב הפיצויים היא עם הטבה משמעותית(

  1. ערב טוב יצחק,

   מבחינת קרן הפנסיה אין בעיה. ניתן להעביר לקרן כספי תגמולים ללא פיצויים.
   מבחינת פוליסת הפיצויים, אני מניח שהיום מדובר בהפקדה של 8.33 משכר X אתה צריך לבדוק האם הפוליסה הזאת יכולה לגדול ל- 2X ללא הגדלה מקבילה של התגמולים. לדעתי זה לא יהיה ניתן.

 37. היי נדב,

  1. כתבת שפנסיית חובה לנשים החל מגיל 20 וגברים 21, כלומר אישה בת 19 שעבדה מעבר לחצי שנה לא זכאית על פי חוק לפנסיה?
  2. רכיב הפיצויים הינו 6%, ניתן להוסיף עוד 2.33% , האם כל ה-8.33% יופרשו לקרן הפנסיה או שה-2.33% יופרשו בנפרד לקופת גמל אחרת? (כלומר לא לתוך קרן הפנסיה).
  3. שאלה מפוסט אחר – ביטוח אובדן כושר עבודה, ניתן לבטח שכר של 35K? ואז במקרה של אכ"ע נקבל 75% מהשכר המבוטח?

  תודה מראש!

  1. ערב טוב,

   1. במידה ולא חל צו הרחבה אחר בעסק, אין חובה להפקיד לה.
   2. להחלטת המעסיק האם להפקיד את האחוזים הנוספים. העובד יכל לבחור האם הכספים יופקדו בקופת הגמל או בקרן הפנסיה
   3. אין מניעה לבטח שכר של 35K. תלוי במוצר הפנסיוני בו בחרת לחסוך.

 38. נדב שלום,
  ברשותי שתי פוליסות 30% פנסיה ו- 70% ביטוח מנהלים.
  הפוליסה לפי המעסיק הקודם הייתה פנסיה – 8.33% לרכיב פיצויים וביטוח מנהלים – 8.33% לרכיב פיצויים.
  כעת אני עובדת במקום חדש פרטי וקטן ואני מעוניינת להמשיך להפקיד לאותה פוליסה.
  בזמן שטרם הופרשו תגמולים לחברת הביטוח, ביצעתי שינוי שם המעסיק וריסק זמני. שילמתי מחשבוני הפרטי עבור החלק שלי (כעובד).
  האם המעסיק החדש חייב להפריש לפוליסה הקיימת 8.33 לרכיב פיצויים גם לפנסיה וגם לביטוח מנהלים?
  האם יש וותק מסוים בפוליסה שהם יכולים לומר שהם לא משלמים 8.33% אלא 6%?
  במידה והמעסיק החדש לא מעוניין להפריש לפוליסה הקיימת שברשותי משנת 2012 רכיב פיצויים של 8.33% מה אפשרי לעשות?

  1. ערב טוב,

   זאת סוגיה מעניינת.
   אל פוליסת הביטוח המעסיק חייב להפקיד לך 8.33 ואין כאן שום ספק.
   הסוגיה היא, האם המעסיק חייב להפקיד לך 8.33 אל קרן הפנסיה.
   בצו ההרחבה מופיע כי נדרש להפקיד 8.33 לעובד עם פוליסה ולא עובד עם קרן פנסיה, אך במקרה שלך מדובר בשכר המתפצל בין שתי תכנית. להבנתי הפקדה לתכנית אחת 8.33 ולתכנית שנייה 6% עוברת על תיקון 12 ולכן לדעתי (ושוב לדעתי) על המעסיק להפקיד גם לקרן הפנסיה 8.33%

   1. ראשית תודה על תגובתך.
    במידה והמעסיק לא מעוניין כלל לשלם 8.33% לא לביטוח המנהלים ולא לקרן הפנסיה. מה עליי לעשות?
    המעסיק מעוניין לשלם 6% לפי החוק.
    כרגע לא מופרש בגיני תשלומים לביטוח ולא יורד מתלוש השכר שלי.

    אודה לתשובתך!

 39. נדב שלום
  בתי עובדת במקום פרטי החל מיוני 2006 ,ובינואר 2008 החלו לנכות משכרה עבור בטוח מנהלים (5+5+8.33 ) ובנוסף -א.כ.ע בשעור 1% עח המעביד. עד היום היא עובדת על בסיס שעתי , והחיוב היה אמור להיות שונה בכל חודש . לפני חודשיים (03/2018) גיליתי לתדהמתי , שהיא מחויבת עדיין על פי שכרה ההתחלתי בסך 4000 ש"ח (5%= 200ש"ח ). למרות ששכרה עלה במהלך השנים ,והוא היום כמעט כפול . כמו כן לא נלקחו בחשבון כל הרכיבים ( ימי חג ,חופשה ,מחלה). הנזק לפנסיה העתידית הוא עצום ,עקב אובדן רווחים מאי ההפקדות . ( המשכורות לא נעשות עי חשבת שכר אלא עי אחת העובדות שהוכשרה בקצרה – ואלו התוצאות ). אני מבין שלא ניתן לבצע הפקדה רטרואקטיבית עם ערך . שאלתי היא איך להתחיל לטפל בבעיה . כשלב ראשון התחלתי לחשב את הסכומים האמיתיים שהיו אמורים להיות בסיס לחישוב , וערכתי טבלאות שנתיות על פי כל תלושי השכר . החל משנת 2014 חישבתי את הנכויים ע"פ העדכונים שנכנסו לתוקף ,והחל מ 1/7/16 ע"פ העדכונים החדשים ,וכך הלאה עד היום . האם חישובי נכונים ,או שעקב העובדה שמדובר בבטוח מנהלים , העדכונים לא חלו עליהם בשנת 2014 , ואם לא – ממתי נכנסו העדכונים לתוקף לגבי בטוח מנהלים . שאלתי השנייה היא איך ניתן להעריך את השווי המשוער( מבלי להיגרר לבית הדין לעבודה ). כחלק מהפיצוי ,ברצוננו לדרוש מהמעביד שישלם גם את חלקה ( מרכיב העובד) בהפרשים הנדרשים . האם דרך המחשבה שלי והחישובים שלי נכונים ?.אודה לך להתייחסותך . בכבוד רב

  ל מתן תשובה

  1. הי נדב,
   התחלתי לעבוד בתחילת אוקטובר 2015 במקום עבודה מסוים.
   בתחילת 2016 הופקדו עבורי כספים רטרואקטיבית עבור 3 חודשי עבודה ראשונים.
   הדרך שבה הם הופקדו היא כזאת שההפקדות נרשמו : אחת עבור חודש נובמבר (נעשתה בדצמבר), אחת עבור דצמבר (נעשתה בינואר), והשלישית עבור ינואר (נעשתה בפברואר). כך שבמקום לרשום את ההפקדה הראשונה בגין חודש אוקטובר, בפועל עבור ינואר הופקדו עבורי פי 2 כספים, מה שהוביל לפתיחת קרן פנסיה משלימה עבור הכספים האלה.

   השאלה שלי:
   האם לפי החוק חייבים להפקיד את הכספים עבורי רטרואקטיבית ולרשום אותם "בגין" החודשים הנכונים או שמותר לפי החוק להפקיד את הכספים עבור חודש אחד ספציפי וכך לגרום לפתיחת קופת פנסיה משלימה?

   1. קרן הפנסיה רושמת את ערך הכספים בהתאם למועד הפקדת הכספים בפועל.
    בדרך כלל הפקדה של חודש דצמבר תרשם בינואר שנה הבאה.

    במידה והמעסיק מעביר את כל הכספים בחודש ינואר, מדובר בשנת מס חדשה ולא ניתן לרשום אותם בחודשים קודמים.

 40. יש לי עובד שהתחיל את עבודתו ב 2013 ,המשכורת שלו היתה מלאת שינויים בתחילה היה משרה חודשית עם חצי משרה בערך והשכר עלה במהלך השנה . בתחילת 2015 קבלה לפי שעות והשתנה התעריף לשעה.
  אח"כ חזרה ללפי חודשי ושוב ללפי שעות – מלא בלאגן.
  בנוסף לזה קיבלה בונוסים ודמי ניהול בתחילה בתוך השכר יסוד ובשנה- שנתיים האחרונות בתור בונוס כך שלא הופרש על זה לפנסיה , והבונוס לא היה קבוע והיה גם אפשרות שיפסק .
  כיצד הכי נכון לחשב את גובה הפיצויים לעובדת ?
  העובדת יצאה לחופשת לידה חזרה לחודש והחליטה שמפסיקה לעבוד כדי לטפל בילד .
  האם יש צורך בתקופת הודעה מוקדמת ?
  מתי צריך לשלם לה את הפיצויים ?

 41. שעובד שיש ברשותו חיסכון פנסיוני פעיל יהיה זכאי להפקדה החל משלושה חודשים מתחילת עבודתו.

  שאלתי: האם ההגדרה של שלוש חודשים מדברת על שלושה חודשים מלאים?
  האם המעסיק חייב להפקיד לקרן פנסיה רטרו מהחודש הראשון גם אם לא עבדתי חודש מלא בחודש הראשון וגם החודש השלישי לא עבדתי חודש מלא

 42. היי, רציתי לשאול אם סגרתי עם המעסיק 6000 נטו האם זה נכון להוריד לי מהנטו את הפנסיה?

 43. שלום, אני עובדת במקום מסוים בהיקף של כ-1000 ש"ח בחודש וזה לא מקום העבודה המרכזי שלי, האם אני זכאית לבקש לא להעביר כספים לקרן פנסיה בכלל? ואם לא, לבקש להעביר לקרן פנסיה קיימת ופעילה ולא לפתוח קרן חדשה?

  1. הי ליטל,

   את חייבת להפקיד כספים לקרן הפנסיה, הפקדה לקרן פנסיה נחשבת זכות קוגנטית, זכות שלא ניתן לוותר עליה.
   את יכולה לבקש מהמעסיק שיפקיד לך את הכספים לקרן הפנסיה שקיימת לך כבר היום.

 44. נדב שלום,
  אני פרשתי פרישה מוקדמת ומקבל קצבה מחברה ממנה פרשתי ובנוסף היא ממשיכה להפריש לי לקרן הפנסיה
  בשיעורים המקובלים על בסיס הקצבה.
  קיבלתי הצעה לעבודה אצל קבלן בתקציב קבוע שממנו תגזרנה ההפרשות הסוציאליות. אם הוא
  לא יפריש, הסכום יצטרף לשכר הברוטו.
  מכיון שכבר מלאו לי 60, ועדיין מופקדים לי סכומים לקרן הפנסיה הרבה מעבר לשכר הממוצע במשק,
  האם אני יכול לדרוש מהמעסיק החדש שלא יפריש עבורי (ממילא זוהי הפרשה שמעבר לתקרת הפטור ותיוצר
  עבורה זקיפה למס) ושהסכום יצטרף לברוטו שלי?
  אשמח לעצתך

 45. היי נדב,
  רציתי לדעת במידה וסגרתי עם המעסיק על שכר שעתי נטו וכעת שהגיע הזמן לפתוח לי פנסיה האם זה נכון להוריד לי מהסכום הנטו שאני מקבלת (שעות עבודה * השכר לשעה נטו) להוריד מכך את מרכיב ההפרשה של העובד?

  1. פנסיה היא הורדה מהשכר הכולל בדומה לביטוח לאומי או מס הכנסה. במידה והסתכלת על השורה התחתונה היא מקום להגדיר את השכר נטו לאחר הורדה של הפנסיה.

 46. שלום נדב,

  אם יש לעובד שכר גבוה מהשכר הממוצע במשק (לדוגמא 12000) והמעסיק מבטח רק עד השכר הממוצע. האם העובד יכול להפריש בעצמו על הפער ולקבל הטבת מס (סעיך 47 או 45) כמו על רכיבי שכר לא מבוטחים אחרים?

  תודה

 47. היי, אני מועסקת במסעדה כבר שנה במשמרות. לפני כמה חודשים כמות המשמרות שלי ירדה (בעקבות חיים אישיים) והשכר שלי לא תמיד הגיע לשכר המינימום החודשי( זה התחיל לפני כחצי שנה ועלה שוב בחזרה לפני כשלושה חודשים) לפני כחצי שנה יצרו איתי קשר בנוגע לפנסיה, אך התברר לי בחודש שעבר שאני לא מופיעה במחשב שלהם- משמע אין תיק על שמי ומאז כל פעם מבקשים ממני תצלום של תעודת הזהות (פעם שלישית ששלחתי וטוענים שאין להם במחשב) ופעם אחת שחתמתי על מסמכים אך טוענים שאין להם מסמכים חתומים על שמי. כיום אני מעוניינת להתפטר מעבודתי, זה אומר שאני לא מקבלת פיצויים בכלל? מגיע לי רק את ימי החופש שצברתי? יש משהו לעשות בנושא?

  1. בוקר טוב,

   מגיעים לך הפיצויים שהועברו לזכותך לקרן הפנסיה. עלייך לוודא כי קרן הפנסיה קולטת את הכספים על שמך

 48. שלום,
  יש לי שאלה דחופה ואשמח לקבל עליה תשובה.
  לפני מספר ימים פוטרתי מעבודתי.
  איני חתומה על סעיף 14 והמעסיק מפריש לי היום 6% לפיצויים ולפנסיה (בעבר ההפרשות היו נמוכות יותר)
  כעת המעסיק טוען שהוא לא צריך להביא לי פיצויים מלאים אלא רק את ההשלמה כמו בסעיף 14.
  האם יש לו את הזכות לנהוג כך על פי הדין?
  תודה,
  חני

  1. הי חני,

   במידה וחל עלייך צו הרחבה לפנסיית חובה והמעסיק הפקיד לפי הכללים הנהוגים בצו חל עלייך סעיף 14 והמעסיק צריך לשלם לך 28% מהשכר האחרון שלך כפול שנות הוותק בעבודה.
   במידה ולא היה חל עלייך סעיף 14 המעסיק היה צריך לשלם שכר אחרון כפול הוותק פחות הסכום שנצבר בקופות.

 49. שאלתי היא: האם מפרישים לפנסיה לפי חישוב שכר של 182 שעות עבודה,
  מה קורה שעובד כל חודש שעות שונות לא קבועות כי הוא עובד שעתי.
  האם אפשר להפריש לפי השכר של אותו חודש בפועל? תודה!

 50. שאלה: עובד עם ביטוח מנהלים ( ללא מקדם מובטח) עם הפקדות של 8.33% לפיצויים עובר מקום עבוד ולקרן פנסיה, האם המעסיק החדש גם מחוייב להפקיד 8.33 לפיצויים או שיכול להסתפק ב6%?

  1. בעיקרון קיימת התחייסות לעובד המגיע עם ביטוח מנהלים ובוחר בביטוח מנהלים. במקרה זה על המעסיק החדש להפקיד לו 8.33%.

   אך כאשר נוצרת עדיפות למוצר מסויים (במקרה זה ביטוח מנהלים) זה מנוגד לתיקון 12 ומאיים על הבחירה של העובד.

 51. נדב שלום!
  קודם כל ברכות ממני על תפקידך החדש! שיהיה במזל!
  כעת אני מתכנן למשוך כספי תגמולים. אשמח אם תוכל להשיב לשאלתי.
  צחוק הגורל – הגעתי באינטרנט לכתבה של קודמך בתפקיד של אייל סיאני…

  https://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3614461,00.html
  35% מס? לא חייבים לשלם על משיכה בטרם עת מהגמל

  ….השאלה שלי היא כזאת:
  האם ההוראה עדיין בתוקף ואם כן אז מה המספר שלה או התאריך שלה או מה שהוא שאוכל להגיד ולהסביר לפקיד במס הכנסה ?

  תודה מראש

  1. הי אדיר,

   ראשית תודה רבה. האם אתה מתכוון למשיכת כספים במקרה של מיעוט הכנסות?
   במקרה זה לא צריך לגשת למס הכנסה וכל התהליך נעשה מול קרן הפנסיה.

   זה מוסבר בהרחבה בקישור הבא https://pensuni.com/?p=656

   1. שבת שלום נדב!
    תודה על מהירות תגובתך.
    אני התכוונתי למשהו אחר.

    הנה ציטוט מכתבה של אייל סיאני
    "לאחרונה פורסם כי ועדת הכספים של הכנסת אישרה הוראת שעה כי עמיתים בקופת גמל שהיתרה בחשבונותיהם אינה עולה על 7,000 שקל, יוכלו למשוך את הכספים בכל מועד ללא צורך בתשלום מס. לשם השוואה, על פי תקנות מס הכנסה, על עמיתים שלהם יותר מ־7,000 שקל בקופת הגמל ורוצים למשוך את הכספים בטרם עת, לשלם מס של 35%.
    אמנם הוראת השעה טרם נכנסה לתוקף אך היא בשורה לציבור העמיתים שזקוק לכסף בשל מצוקה, וכעת יש ביכולתו למשוך ללא צורך בתשלום מס גבוה על הכספים שבקופת הגמל."

    השאלה שלי היא … האם ההוראה נכנסה לתוקף בסוף ? ואם כן אז … אנחנו עדיין בשלהי הנסים של חג חנוכה – אולי שכחו לבטלה וניתן להסתמך עליה?
    תודה
    אדיר

    1. הי אדיר,

     זה מתייחס לכספים ספציפים בקופת גמל (דרך הגב, היום מדובר ב- 8,000 ש"ח)

     כדי לראות האם אתה עומד בתנאים הכי פשוט זה לפנות לקופת הגמל שלך.

     אתה יכל לראות עוד פרטים בתחתית הכתבה הבאה:

     https://pensuni.com/?p=1092

 52. שלום נדב, מקריאה מדוקדקת לא הצלחתי להבין האם מעסיק שמפריש כיום מרצונו 8.33% מלאים לפיצויים, צריך להחתים את העובד על הסכם נוסח כללי לסעיף 14 או שזה חל אוטומטית. שני הדברים כתובים לעיל. ולכן לא ברור.

  1. בצו ההרחבה מופיע כי באפשרות המעסיק להפקיד לעובד 8.33% והפקדות האלה יבואו במקום תשלומי הפיצויים בסיום עבודה (בהתאם לאישור הכללי לסעיף 14). כדי שהפקדות אלו יוכרו, יש לעדכן את הקופה בהתאם.

   אני תמיד ממליץ להחתים את העובד על נוסח האישור הכללי או לציין זאת במפורש בהסכם העבודה.

   משהו בסגנון, הפקדות לחיסכון הפנסיוני יהיו בהתאם לקבוע בצו ההרחבה לפנסיית חובה ויבואו במקום…

 53. שלום נדב!
  מה נשמע?
  תודה לך שנית על תשובתך לשאלתי מלפני שבועיים!
  תאמר לי בבקשה האם אני יכול לכתוב אליך לאימייל שלך לגבי איזה שהוא נושא בביטוח?
  זה לא סודי :-)))) רק אני לא רוצה שכולם יקראו כי זה נוגע לי אישית ?

   1. נדב שלום

    אני טרם קיבלתי תשובה ששאלתי אבל יש לי עוד שאלה הפעם לגבי התגמולים.

    פוטרתי לצערי, משכתי פיצויים ותגמולים ונותרתי רק עם ריסק זמני.
    לאחר בדיקה של רואה חשבון התברר שלא שילמו לי 2000 שח לתגמולי מעביד בלבד (שאר הסכומים הם בסדר). אם אדרוש ממנו לשלם לקרן פנסיה את החסר – האם אצטרך גם להפקיד את החלק שלי לתגמולי עובד או שיש איזו הקלה במקרה שמדובר במובטל?
    תודה

    1. הי אדיר,

     איך נשארת עם ריסק לאחר משיכת התגמולים? הריסק צריך להתבטל.

     לגבי הפקדה לקרן, חייבים להפקיד חלק עובד וחלק מעסיק. המעסיק צריך להעביר רשימת פיצול של חלק העובד וחלק המעסיק. לא חייבים להפקיד פיצויים.

 54. מוודא שהבנתי, המעסיק מפריש סה"כ 12.5% משכר העובד (תגמולים + פיצויים).
  כלומר, נניח הוא משלם משכורת ברוטו של 10,000 ש"ח, בנוסף על כך הוא משלם לעובד תשלומי פנסיה של 1250 ש"ח כל חודש וסה"כ התשלומים שלו על אותו חודש (משכורת + פנסיה) הם 11,250 למרות שמסוכם שמשכורת הברוטו ומה שישלם לעובד הם רק 10,000 ש"ח?

 55. עובד שאין לו אזרחות ישראלית האם יש למעסיק חובה להפקיד לו לפנסיה?
  ושאלה נוספת: האם יש לו (לעובד) הזכות לוותר על החיסכון הפנסיוני?

  1. בוקר טוב,

   העובד לא יכל לוותר על זכויות המגיעות לו, כמו שכר מינימום, ימי חופשה וכד' וכנל לגבי חיסכון פנסיוני.
   ישנה חובה לחסוך גם לעובדים שהם לא אזרחי ישראל, שימי לב שבדרך כלל לא תוכלי לחסוך עבורם בקרן פנסיה

 56. היי נדב,
  שאלה בנוגע לסעיף 14.
  אני עובד בחברה כמעט 3 שנים, לאחרונה עידכנתי את הבוס בנוגע להתפטרותי בהתראה של 30 ימים כחוק.
  אני חתום על סעיף 14 אך הבוס גם הכניס לחוזה טבלה המציינת את הפרשות כ6.5% לפנסיה ו6% לפיצויים.
  האם אני זכאי להשלמה של 2.33% על פי סעיף 14 או שמכוון שהתפטרתי אינני זכאי?
  אשמח לתשובה,
  תודה.

  1. מכיוון והתפטרת אינך זכאי להשלמת כספי פיצויים, אתה זכאי שכספי הפיצויים שנצברו בחיסכון הפנסיוני ישארו ברשותך

 57. שלום נדב
  אני מועסקת בעבודה זמנית תקופת ההעסקה תהיה חודש אחד
  זאת בנוסף לעבודה אחרת קבוע
  יש לי בטוח פנסיוני
  האם המעסיק הזמני חייב להפקיד עבורי לקרן פנסיה

  תודה

 58. שלום נדב,
  האם ניתן להפקיד באופן עצמאי על רכיבי השכר הלא מבוטחים (אצלי – החזר רכב, תוספת מעונות, שכר עידוד, שעות נוספות) לקרן פנסיה או לקופת גמל ולבקש בסוף שנת המס החזר מס לשכירים (35%) או שישנם רכיבי שכר או תקרת שכר שעבורם אין החזר מס?
  תודה!

 59. נדב שלום
  האם מעסיק רשאי להקטין שיעורי הפקדה לתגמולים בביטוח מנהלים קיים בשיעור של 7.5% ל 6.5% בעת מעבר לקרן פנסיה, או שהוא מחויב לשמור על המצב הקיים עם 7.5% ?
  תודה

 60. המעסיק מפקיד לתגמולים 7.5% + 2.5% לאבדן כושר עבודה בפוליסה נפרדת

 61. הי נדב
  מבוטח שיש לו הסכם מיטיב . לדוגמה- 8.33% פיצויים ו 7.5% תגמולים מעסיק 7% תגמולי עובד
  העובד פרש מרצונו ולא פוטר
  האם העובד יקבל לפחות את ה – 6% פיצויים לפי פנסיית חובה ?
  האם פנסיית חובה היא סף מינימום שמחייב את המעסיק , או שבגלל שיש לעובד הסכם מיטיב אז פנסיית חובה לא חלה עליו בכלל והמעסיק לא חייב לשלם לו פיצויים ?
  תודה

  1. ככל וחלפו 4 חודשים מסיום עבודה העובד יכל למשוך את כספי הפיצויים גם ללא אישור המעסיק,
   במידה והמעסיק רוצה למנוע משיכת כספים על ידי העובד / החזרת כספים למעסיק. עליו לפעול לפי תיקון 21 לחוק קופות הגמל

 62. היי נדב,

  תודה רבה על כל המידע.
  אני רוצה להפקיד עד התקרה לקרן פנסיה מקיפה ואת השאר להפקיד לקופת גמל, הסוכן של מקום העבודה טוען שזה לא אפשרי מכוון שבקופת הגמל אין ביטוח אכ״ע והמעסיק שלי לא יסכים לזה. אני מבין שזה לא מדויק מכוון שאפשר לרכוש אצ הביטוח בצורה עצמאית, נכון?
  ושאלה נוספת, האם אני יכול לבקש שהאכ״ע יהיה נמוך מ- 75%. לדוגמא שרק הכסף שבקרן פנסיה יהיה מבוטח ומה שבקופת גמל לא יהיה מובטח בכלל (לא שארים ולא אכ״ע). במקרה כזה הבסיס לשארים ואכ״ע יהיה כ-20K, נכון?
  ודבר אחרון, האם אני מחוייב לשארים על 100% מהשכר (גם במידה ואני מבטח רק את מה שבקרם פנסיה) או שגם שם אני יכול לבחור באחוז נמוך יותר והאם זה משפיע על ה-75% של האכ״ע. לצורך הדיון אני נשוי עם ילדה (מציין כי אני יודע שרווק ללא ילדים, יכול לוותר על שארים)

  1. בוקר טוב,

   זכותך לבחור בכל אפשרות לפיצול בין המוצרים, לרבות בחירה באפשרות ללא כיסוי ביטוחי לאבדן כושר עבודה כלל (באמצעות קופת גמל) ראה עוד כאן https://pensuni.com/?p=4967
   במסגרת חלק השכר שמופנה לקרן הפנסיה אתה יכל להקטין את הכיסוי לשאירים במסגרת המסלולים הקיימים, אך כמובן לא לוותר לגמרי

   1. תודה על התגובה. אם אני מבין נכון על האכ״ע אני יכול לוותר לגמרי ואת הביטוח שארים אני יכול רק לצמצם אבל לא לבטל לגמרי. מה האפשריות בצמצום שארים? אני יכול לבחור כל אחוז שאני רוצה או שיש רמות מוגדרות מראש, השאלה היא על קרן פנסיה כמובן.

    תודה

     1. 42% מהשכר המלא או ממה שמופקד לקרן פנסיה? נניח ואני מרוויח 30K, ואני מפקיד עד התקרה (20K) לפנסיה מקיפה ואת השאר לקופת גמל ויש לי אישה וילד. האם המינימום לשארים הוא 12.6K (30 * 0.42) או (20 * 0.42) 8.4K?

      שוב תודה 🙂

       1. אז בדוגמא המספרית שלי, מכוון שמה שמופקד בקרן פנסיה זה 20K, החישוב יהיה:
        אלמנה: 20 * 0.42 * 0.6 == 5.04K
        ילדים: 20 * 0.42 * 0.4 == 3.36K
        נכון?

 63. שלום. התחלתי לעבוד לאחר גיל פרישה אצל מעסיק חדש.
  מהמעסיק הקודם קיבלתי פיצויים וגמל הוניים שהיו בפוליסת ביטוח מנהלים, אשר התקבלו בסכום אחד ולא כקצבה (פוליסה לפני כ- 35 שנים).
  בנוסף קיימים לי כספים בפוליסה לקצבה שטרם ממשתי אותה עד היום, והיא מוקפאת וצוברת רווחים בלבד.
  האם אני זכאי להפקדות במסגרת פנסיית חובה ?
  היות ואני לא מקבל קצבה חודשית כאמור בלשון החוק.
  תודה.

 64. איך אני מחשב את העלות של ביטוח שארים ואובדון כושר עבודה בקרן פנסייה? אם אני מסתכל באתר של הקרן (מיטב דש), רשום ״עלות ביטוח שארים״ 0. למה לא רשום שם את העלות האמיתית? במידה ואני רוצה להקטין את הכיסוי שארים (מ-100% ל- 40%), איך אני יודע כמה כסף יתווסף לי לחסכון?

  תודה

 65. הי נדב
  מי שיש לו תוכנית פנסיונית מגיל 18 והגיע לגיל 21 – ממתי המעסיק צריך להפקיד לו לפנסיית חובה והאם צריך להפקיד לו רטרואקטיבית
  ואם כן , ממתי ?
  תודה

  1. במקרה שלך מכיוון וכבר צבר את מלא תקופת ההמתנה מהחודש הראשון לאחר הגיעו לגיל 21.
   אין צורך להפקיד רטרו
   (כמובן צריך לבחון האם חל צו הרחבה אחר במקום העבודה)

 66. הי נדב
  עובד אצל מעסיק 1 עם פנסיה פעילה, מתחיל לעבוד במקביל אצל מעסיק 2 (יעבוד אצל 2 מעסיקים שונים) מה החובה החלה על מעסיק 2 לגבי מועד תשלום לעובד לפנסיה ? ( 3 חודשים רטרו או 6 חודשים )
  אין כאן רצף לתוכנית פנסיונית פעילה. מעסיק 2 לא מפקיד לקרן פנסיה של מעסיק 1 אלא פותח תוכנית חדשה
  תודה

 67. לאחר חצי שנה בעבודה, החל המעסיק להפריש את הפנסיה עבורי כנדרש. אך הוא עשה זאת מתוך סכום ה'נטו' עליו סיכמנו בחוזה העסקה. האם הוא רשאי לכך או שעליו להשאיר את סכום הנטו כמו שהוא ולהפריש את כל הפנסיה מעבר לסכום?

 68. הי נדב,
  סטודנט שעובד בעבודות מזדמנות לא מצליח לצבור ותק של 6 חודשים באותו מקום עבודה , תוצאה מכך אין לו הפקדות לפנסיה.
  אם הוא יפקיד במעמד עמית עצמאי 6 חודשים האם זה יחשב להסדר פנסיוני קיים בתום ששת חודשי ההפקדה ?
  האם מהחודש השביעי זה יחייב כל מעסיק להפקיד לו לפנסיה ? מהיום הראשון ?
  במידה ויש סימוכין לתשובתך אשמח לקבל אותה.

  1. הי יואב,

   ישנה חוות דעת שיצאה בשנת 2013 ממשרד עורכי הדין של פוליאק, היום הוא שופט בבית הדין הארצי לעבודה לפיה, מי שהפך מעצמאי אין לראות את ההסדר הפנסיוני שלו כהסדר פנסיוני קיים ויש להפקיד לו תוך שישה חודשים ממועד תחילת עבודתו. התפיסה שעמדה בחוות דעת היא שמטרת ההפקדות של המעסיק היא לשמר את ההסדר הפנסיוני הקיים של העובד ומי שהחל להפקיד כעצמאי יכל לעשות זאת גם כשכיר והוא אינו תלוי במעסיק לשמירת ההסדר הקיים.
   כאמור חוות הדעת הזאת פורסמה לפני כעשר שנים ואני לא בטוח שהמשרד עומד עדיין מאחורי חוות הדעת הזאת, מעבר לכך אני לא מכיר פסיקות שדנו במעבר מסטטוס עצמאי לשכיר.

 69. היי נדב,
  בטבלה שצירפת בנוגע למועד תחילת הפקדה לפניסה רשום שחובה להתחיל עד 3 חודשים או חצי שנה.
  אבל בצו ההרחבה רשום שצריך עד 60 יום כלומר חודשיים להתחיל להפקיד בכל מקרה. אשמח להבהרה. תודה

 70. הי,
  שאלה שחלפה בראשי – משתכר סכום גבוה בהרבה מתקרת הפנסיה ומפקיד את הרוב לקרן פנסיה כללית. כיום מפקיד 6% תגמולי עובד, האם יש טעם לעלות ל-7%? (כלומר, האם יש עוד מקום להטבץ מס כלשהי על ההפקדה של אחוז נוסף, או פטור ממס רווחי הון בקצבה?). המעסיק מפקיד 6.5% ו-8.33%

  1. ברמת שכר שעולה על כ- 10,000 ש"ח אין טעם להגדיל את ההפקדות לפנסיה. אתה נועל את הכספים עד הפרישה ותלוי בטוב ליבם של מנהלי הקרן בסיווג הכספים ככספי קצבה מוכרת.
   אם אתה רוצה להגדיל את החיסכון הפנסיוני אולי כדאי להפקיד לקופת גמל להשקעה

   1. הי, תודה על התגובה. בהנחה שאני כבר מפקיד לקופת גמל להשקעה עד רמת התקרה לכל בני המשפחה, ושאין לי בעיה להגדיל הפקדה עד ל-7% ולנעול אותם עד הפרישה, האם אין בזה ערך? להבנתי אין ערך מיסויי בהפקדה אבל אמור להיות ערך בפטור ממס רווחי הון בעת הפרישה (זו הכוונה בקצבה מזכה?). יצויין כי רמת השכר גבוהה מ-50 אלף שח. תודה רבה שוב

    1. ההפקדה הזאת אמורה להיחשב כקצבה מוכרת, קצבה הפטורה ממס. הכספים לא יהיו פטורים ממס במשיכה חד פעמית הם יהיו חייבים במס רווחי הון בשיעור של 15% על הרווח ובמקרה של מות לפני גיל 75 הם יהיו פטורים ממס

 71. תודה. כלומר, כל עוד בגיל 67 ימשכו קצבה ולא כמשיכה חד פעמית, יחול פטור ממס.

  תודה רבה

 72. אני מעסיקה עובדת משק בית מספר שנים ומשלמת רק ביטוח לאומי. האם ניתן להפקיד לפנסיה רטרואקטיבית.

  1. כן, אפשר להפקיד עבורה רטרו. שימו לב שנדרש להעביר גם את חלק העובדת.
   יתכן שבמקרה הזה כדאי להפקיד את ההפקדה רטרו לקופת גמל ולא לקרן פנסיה.
   חשוב לציין כי הפקדה רטרו לא מזכה את העובדת בכיסוי ביטוחי רטרואקטיבית

   ראי כאן מידע נוסף https://pensuni.com/?p=984

 73. שלום נדב טסלר
  עברתי על הרבה פירסומים שלך באתר והם עוזרים מאוד מאוד. תודה לך.
  יש לי שאלה שלא מצאתי לה מענה בקריאה באתר.
  אני מבוטחת בביטוח מנהלים החל מינואר 2014, בו אני משלמת על הכיסוי הביטוחי בשלושה מרכיבים:
  ביטוח מסלול – ביטוח במקרה מוות,
  ביטוח פיצוי חודשי משתנה – אכ"ע,
  וביטוח שיחרור – המשך הפקדת כספים על ידי חברת הביטוח במקרה אכ"ע.
  עד ינואר 2017 המעסיקה ואני הפקדנו יחד כל אחת 5%, ולאחר מכן אני 6% והיא 6.5% (היא משום מה לא עדכנה את הפעימה הראשונה של 6.25% מיולי 2016, מניחה שלגמרי בשוגג, אבל זה פחות משמעותי עבורי)
  יש לי שתי שאלות:
  1. האם עד ינואר 2017 זה תקין שעלות הכיסוי הביטוחי ירדה לי מהתגמולים ומשמעות הדבר שהופקדו פחות מ-5% על ידי המעסיקה לתגמולים נטו?
  2. החל מינואר 2017, בהם ההפקדה עמדה על 6.5%, איך אני אמורה לחשב אם הפרשת ה-1.5% הנוספים של המעסיקה מעל 5%, מספיקה לתשלום הכיסוי הביטוחי? האם אני אמורה להתייחס רק לעלות רכיב האכ"ע, לכל שלושת הרכיבים יחד או רק לשניים מהם? כי על כל רכיב אני משלמת בנפרד.

  תודה רבה,
  ג'ני

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אולי יעניין אותך גם

Back to top button