דף הבית / דיני עבודה / סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים – טוב לי או רע לי?

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים – טוב לי או רע לי?

סעיף 14 קובע כי כספי הפיצויים שהופקדו לקופה יבואו במקום כספי הפיצויים שנדרש המעסיק לשלם לעובד בסיום עבודתו. האם החתימה על הסעיף טובה או רעה? וכיצד נחשב את כספי הפיצויים בסיום עבודה.

חוק פיצויי פיטורים קובע כי עובד זכאי לפיצויים של משכורת עבור כל שנת עבודה. השכר שישמש בסיס לחישוב הפיצויים הוא השכר האחרון של העובד.

עובד שעבד במשך שנתיים במקום עבודה, ושכרו בשנה הראשונה עמד על 8,000 שקלים ובשנה השנייה על 10,000 שקלים זכאי לקבל במקרה של פיטורים, פיצויים בגובה של 20,000 שקלים.

שכר
שנה א' 8,000
שנה ב' 10,000
פיצויים 20,000

במידה והעובד היה חתום על סעיף 14, גובה כספי הפיצויים שיקבל יעמוד רק על 18,000 שקלים.

מדוע?

נבין זאת בהמשך

סעיף 14

תמונה ברישיון שימוש CC

מה זה סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים?

סעיף 14 בחוק פיצויי הפיטורים, קובע כי כספים שהופקדו בקופת גמל לא יבואו במקום כספי הפיצויים שהמעסיק יידרש לשלם לעובד בסיום עבודה, אלא אם נקבע אחרת.

תשלום לקופת תגמולים, לקרן פנסיה או לקרן כיוצא באלה, לא יבוא במקום פיצויי פיטורים אלא אם נקבע כך בהסכם הקיבוצי החל על המעסיק והעובד ובמידה שנקבע, או אם תשלום כאמור אושר על ידי שר העבודה ובמידה שאושר.

כלומר, סעיף 14 נותן למעשה פתח להסכם בין העובד והמעסיק כי הכספים שנמצאים בקופה ישולמו במקום הכספים אותם נדרש המעסיק להשלים בסיום עבודה. כך שבמקום שהמעסיק ישלם משכורת אחרונה כפול הותק, הוא יעביר לרשות העובד את הכספים שנצברו בקופה.

מה נדרש מהמעסיק כדי לעמוד בתנאי סעיף 14?

 1. התשלומים של המעסיק  לקרן פנסיה – לא יפחתו  מ- 14.33% (כלומר 6% לתגמולים ו- 8.33% לפיצויים) מהשכר שממנו בוצעו ההפקדות לקרן הפנסיה.
 2. התשלומים של המעסיק לקרן הפנסיה – לא יפחתו מ- 12% (6% תגמולים ו- 6% לפיצויים) בתנאי שהמעסיק משלם לקופת גמל עוד  2.33% מהשכר  לפיצויים. במידה והמעסיק לא שילם בנוסף ל- 12% גם 2.33%, רק  72% מפיצויי הפיטורים של העובד יוכרו בהתאם לסעיף 14 והמעסיק יידרש לבצע השלמת פיצויים בסיום העבודה.
 3. התשלומים של המעסיק לפוליסת ביטוח מנהלים – לא יפחתו מ- 13.33% מהשכר שממנו בוצעו ההפקדות. אם המעסיק משלם בעד העובד גם עבור ביטוח אובדן כושר עבודה בשיעור הדרוש להבטחת 75% משכר זה לפחות או בשיעור של 2.5% משכר זה, לפי הנמוך מביניהם.
 4. התשלומים של המעסיק לפוליסת ביטוח מנהלים  לא יפחתו מ- 11% מהשכר ואם המעסיק משלם בעד העובד בנוסף לכך תשלומים לביטוח אובדן כושר עבודה בשיעור הדרוש להבטחת 75% משכר זה לפחות או בשיעור של 2.5% משכר זה, לפי הנמוך מביניהם. במידה והמעסיק לא שילם בנוסף ל- 12% גם 2.33%, רק  72% מפיצויי הפיטורים של העובד יוכרו בהתאם לסעיף והמעסיק ידרש לבצע השלמת פיצויים בסיום העבודה.
כיום הסכמי העבודה מחייבים את המעסיק להפקיד לחיסכון הפנסיוני הפקדות מעסיק בגובה 6.5% , הפקדות לפיצויים לפחות בגובה 6% ולרכוש אבדן כושר עבודה על 75% מהשכר. כך שסעיף 14 חל כבר באופן אוטומטי.- לקריאה נוספת

כדי שסעיף 14 יכנס לתוקף…

 • על המעסיק ועל העובד לחתום עליו תוך משלושה חודשים ממועד תחילת העבודה.
 • על העובד להסכים להסדר.
 • על המעסיק לוותר מראש על כל זכות שיכולה להיות לו להחזר כספים מתוך תשלומיו.

במידה והמעסיק או העובד חתמו על ההסכם מאוחר יותר, לדוגמא לאחר עליית שכר, יתקיימו שתי תקופות לצורך חישוב כספי הפיצויים. תקופה שחל עליה סעיף 14 ותקופה אחרת שלא חל עליה הסעיף.

האם המעסיק מוותר  לחלוטין על השליטה בכספי הפיצויים?

לא, במידה ולעובד נשללה הזכות לפיצויי פיטורים בשל הסעיפים 16 או 17 לחוק או שהעובד משך כספים מקרן הפנסיה לפני גיל 60 שלא ככספי קצבה.

סיימת לעבוד בנסיבות הבאות? כספי הפיצויים שייכים לך גם אם המעסיק חושב אחרת – לקריאה נוספת

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים יתרונות וחסרונות

חתימה על סעיף 14 מעניקה יתרונות וחסרונות הן לעובד והן למעסיק. מצד אחד כל אחד מוותר קצת אבל עשוי להרוויח הרבה יותר.

מה היתרונות לעובד בחתימה על סעיף 14?

 1. המעסיק חייב להעביר באופן שוטף את כספי פיצויים לקופה
 2. כספים אלו יהיו שייכים לעובד בין אם יפוטר ובין אם יתפטר.
 3. אם השכר החודשי קבוע, בסיום העבודה יהיה בקופה סכום מספיק לכיסוי מלוא הפיצויים.
 4. בנוסף, הכספים  צפויים להרוויח בקופה תשואות ובמידה והתשואה תהייה חיובית תקבל את מלבד כספי הפיצויים גם את התשואה עליהם.

למעשה, העובד מוותר על חישוב הפיצויים לפי המשכורת האחרונה וזוכה לקבל את הפיצויים גם במקרה שהוא מסיים את העבודה מרצונו.

מה קורה במידה והתשואות בקופה נמוכות, או אפילו שליליות?
במקרים בהם חל על המעסיק והעובד סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, גם במקרה של הפחתה בסכומים שנצברו בקופה, המעסיק אינו חייב להשלים את הדרוש. כך גם במקרה ההפוך, כאשר הסכומים שנצברו בקופה עולים על הסכומים שהיה על המעסיק להפריש בגין רכיב פיצויי פיטורים לקופה, כל הסכומים שנצברו עוברים לידי העובד.

מה היתרונות למעסיק בחתימה על סעיף 14?

בחתימה על סעיף 14, מוותר המעסיק על שליטתו בכספי הפיצויים. אם כך, מדוע בכלל כדאי לו להחתים את העובד על סעיף זה?

 1. המעסיק לא ישלם פיצויים מעבר לסכום שבקופות גם אם תפוטר וגם אם בקופה יהיה סכום נמוך מסכום הפיצויים הנדרש בחוק.
 2. אם לאורך תקופת העבודה תהיינה לך עליות ניכרות בשכר, המעסיק לא יידרש לבצע השלמה.
 3. אם התשואות של הקופה תהיינה שליליות גם אז המעסיק לא ידרש לבצע השלמה.

במידה ומדובר במקום עבודה בו העובדים מתוגמלים בהעלאות שכר ריאליות משמעותיות, הרי שסעיף 14 יכול לחסוך למעסיק עשרות ומאות אלפי שקלים בהשלמת הפער במקרה של פיטורים.

שימו לב. במידה והפקדות הפיצויים עמדו על 6% משכר העובד, והועבד פוטר נדרש לבצע השלמת פיצויים.

חישוב פיצויים לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים

בחתימה על סעיף 14, מוותר העובד על זכותו לחישוב הפיצויים לפי המשכורת האחרונה

נחזור לדוגמא שפתחה את המאמר

שכר
שנה א' 8,000
שנה ב' 10,000

במידה והפיצויים היו מחושבים לפי משכורת אחרונה, העובד היה מקבל 20,000 שקלים.

לפי סעיף 14, המעסיק הפקיד את מלא כספי הפיצויים בקופה ולכן פיצויי הפיטורים יעמדו על הסכום שנצבר בקופה. נניח 18,000 שקלים.

סעיף 14

במקרה הזה, הפער בין הסכומים עומד על 2,000 שקלים. אך ככל ותקופת העבודה ארוכה יותר, כך יכל להיות הפער בין הסכומים גבוה יוצר.

מהצד השני, העובד יודע שכספי הפיצויים עומדים לזכותו גם במידה ויחליט לעזוב את העבודה מרצונו.

בצו ההרחבה לפנסיית חובה המעסיק מפקיד רק 6% לרכיב הפיצוים, האם עדיין חל סעיף 14?

כן, במידה והמעסיק לא יגדיל את ההפקדה  ל- 8.33% מהשכר יחול סעיף 14 רק על 72% מהחובה להשלמת הפיצויים והמעסיק ידרש להשלים את היתר בהתאם למשכורת האחרונה.

לדוגמא,

עובד הרוויח בשנה ראשונה 8,000 שקלים ובשנה שנייה 10,000 שקלים. מעסיק הפקיד לאורך השנים רק 6% לרכיב הפיצויים

בסיום עבודה נדרש המעסיק להשלים:

משכורת אחרונה * מספר שנות עבודה * 28%

במקרה זה

10,000 ש"ח *2 * 28%  = 5,600 ש"ח

באפשרות המעסיק להגדיל את ההפקדה לרכיב הפיצויים ל-8.33% ולהחיל את סעיף 14 על מלא ההפקדה גם ללא חתימת העובד.

סך הפיצויים שיקבל העובד בסיום עבודה:

כספי הפיצויים שנצברו בקופה – נניח 12,960 ש"ח

והשלמת כספי פיצויים בסיום עבודה – 5,600 ש"ח

אני חתום על סעיף 14 והתפטרתי, האם אני יכל למשוך את כספי הפיצויים?

לא, אתה עדיין נדרש לאישור שחרור פיצויים מהמעסיק. סעיף 14 קובע שכספי הפיצויים יישארו ברשותך ולא יחזרו למעסיק. אך פירושו של דבר הוא שכספי הפיצויים הם חלק מהחיסכון הפנסיוני שלך ובמידה ואתה מעוניין למשוך אותם לפני גיל פרישה עליך לקבל את אישורו של המעסיק.

במידה והמעסיק לא יאשר את משיכת הפיצויים ותבקש למשוך את כספי הפנסיה, כספי הפיצויים יוחזרו למעסיק.

האם החתימה על סעיף 14 היא חובה?

בעבר נדרשה חתימה הן של העובד והן של המעסיק על סעיף 14, כיום הסכמי עבודה רבים בהם גם צו ההרחבה לפנסיית חובה מכילים את סעיף 14 באופן אוטומטי על כספי הפיצויים המופקדים לקופה גם ללא חתימה פיזית של העובד.

בשורה התחתונה:

 1. סעיף 14 מגדיר כי כספי הפיצויים לא יחושבו לפי המשכורת האחרונה.
 2. סעיף 14 קובע כי הכספים שנמצאים בקופות הגמל יבואו במקום הכספים שישולמו לעובד בסיום עבודה.
 3. סעיף 14 קובע כי כספי הפיצויים יהיו שייכים לעובד גם במידה ויחליט להתפטר ממקום עבודתו.
 4. החתימה על סעיף 14 לבדה לא משחררת את כספי הפיצויים לעובד בסיום עבודה.
סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים - טוב לי או רע לי? by
Product
סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים
Reviewed by

on 2 במאי 2017
Rating
Summary
מה זה סעיף 14, ומהם היתרונות שלו לעובד ולמעביד? המדריך המלא עם הסברים פשוטים כדי לענות על השאלה - האם כדאי לחתום על סעיף 14 או לא, ולמה.

אודות נדב טסלר

נדב טסלר, בעל רישיון משווק פנסיוני, משמש כמנהל מוצר באגף השיווק במנורה מבטחים פנסיה וגמל והעורך הראשי של אתר פנסיוני.

40 comments

 1. היי נדב. כיסית את חובת ההפקדה לקרן פנסיה ולביטוח מנהלים. מה לגבי קופת גמל? אני חתום על סעיף 14 אך המעסיק מפריש לי את החלק של קופת הגמל לפי 5/5/8.33
  האם זה עומד בתקנות?

  • שלום גל,

   כיום הפקדה לקופת גמל אינה נכללת באישור הכללי להחלת סעיף 14. שים לב שגם הפקדה לביטוח מנהלים מאושרת רק בתנאי שהמעסיק רוכש גם ביטוח אבדן כושר עבודה.

   במסגרת הרחבת ההסכם הקיבוצי במשק להגדלת ההפקדות לביטוח פנסיוני יש צורך גם בחידוש האישור הכללי לסעיף 14. צריך לעקוב ולראות כי גם הפקדה לקופת גמל נלקחת בחשבון.

 2. מה קורה בזמן פרישה לפנסיה בגיל 67 למי שחתום על סעיף 14?
  האם יקבל רק את הכספים שהופרשו ונצברו (כמו מי שפוטר וחתום על סעיף 14) ?
  או שיקבל את סכום הפיצויים המלא המחושב על פי החוק (לפי שכר אחרון כפול חודש עבודה לכל שנת וותק) ?
  תודה

 3. האם כדאי לאחר 16 שנות עבןדה לחתום על חוזה שבו מצויין סעיף 14?
  השכר במשך השנים גדל באופן משמעותי ביותר כ350 אחוז

  • צהריים טובים לימור,

   סעיף 14 יחול ממועד החתימה ולא ממועד תחילת העבודה. בסיום עבודה המעסיק יחשב את השלמת הפיצויים בהתאם לשתי התקופות.

 4. שלום נדב.
  אני מעוניין לעבור למסלול מנייתי גם בקופת הגמל וגם בקרן הפנסיה.
  2 הקופות מכילות גם מרכיב של פיצויים והמעסיק לא מאשר שינוי של המסלול עבורם משום שאני לא חתום על סעיף 14.

  בקרן פנסיה להבנתי, ניתן עשות פיצול כך שהפיצויים ישארו במסלול ברירת מחדל והתגמולים במסלול מנייתי, אך מה קורה עם קופת הגמל? האם אני חייב לפתוח 2 קופות גמל נפרדות?

  תודה.

  • ערב טוב שי,
   אני מכיר פחות את הפרוצדורה התפעולית בקופות הגמל. גם שם אתה יכל לפצל את ההפקדה בהתאם למסלולים השונים. אני מאמין שיפתחו מספר חשבון שונה לכל מסלול.

  • בקופות הגמל ניתן לחלק רכיבים שונים למסלולים שונים (יש לעדכן את הקופה על כך, היות והמערכות והתקנות תומכות בכך, אך הטפסים לא תמיד).

 5. היי נדב, שאלה על מעסיק שלא החתים עובד על סעיף 14, בהינתן שהמעסיק מפריש לו לקרן פנסיה, והעובד התפטר.
  1. האם ניתן לקחת את הפיצויים חזרה אל המעסיק?
  2. איך זה מתבצע?

  • ערב טוב אביב,

   כיום יש מגבלה על החזרת כספים למעסיק, קודם כל צווי הרחבה משנת 2008 מחילים את סעיף 14 באופן אוטומטי גם ללא חתימת העובד והמעסיק. דבר שני סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים אוסר החזרת כספי פיצויים המיועדים לקצבה. משנת 2008 כל החסכונות הפנסיונים מיועדים לקצבה. לגבי האפשרויות להחזרת הכספים למעסיק אתה יכל לקרוא במאמר הבא https://pensuni.com/?p=538

 6. שלום נדב,
  הפוסט מכסה היטב את המקרה של מי שחתום על סעיף 14. מהי ההתנהלות מול מי שלא חתום על הסעיף ועדין מופרשים עבורו 8.33% מהשכר לפצויים?
  בנוסף, מה גורל התשואות שנצברו על ההפרשות לפצויים במקרה זה?

  • שלום איציק,
   במידה והעובד לא חתום על סעיף 14 הוא יהיה זכאי לפיצויים בחישוב משכורת אחרונה כפול וותק. כאשר המעסיק יקזז מהתשלום את היתרה הקיימת בקרן לרבות הרווחים. בפוליסת ביטוח מנהלים זה עשוי להשתנות בהתאם לצורת זקיפת הרווחים לרכיב הפיצויים. צריך לראות באותה פוליסה.

 7. שלום נדב ותודה.
  אני שואל עבור חבר שפוטר לא מזמן.
  הוא התחיל לעבוד בינואר 2013
  הוא פוטר במרץ 2017
  במהלך התקופה משכורתו עלתה מ-10,000 ש"ח בחודש ל-24,000 ש"ח בחודש (משכורת אחרונה).
  הוא לא יודע אם סעיף 14 חל עליו או לא.
  האם יש צורך לבדוק את חוזה ההעסקה המקורי או שלבטח הוא חל עליו?
  הוא מפסיד שם המון כסף: במקום לקבל 24,000 כפול 4 שנים הוא מקבל רק 55,000.
  באסה לא?
  אפשר לעשות משהו?

 8. מה קורה במקרה הפוך בו אני עובדת בחברה 10 שנים עם משכורת מכובדת ועכשיו רוצה לרדת לשליש משרה וחוששת מלעשות זאת כי זה ישפיע על כל הפיצויים. אם אחתום על סעיף 14 עכשיו ואז אעבור לשליש משרה, כיצד יחושבו הפיצויים?

 9. ערב טוב….
  אני קוראת את סעיף 14 כבר מספר פעמים ולא מצליחה להבין משהו.
  אני התחלתי לעבוד ב-2013 וההסכם שלי הינו הסכם אישי ומצוין בו שאינו כפוף להסכמים הקיבוצי / או שכל גורם אחר.
  בנוסף אינני חתומה על סעיף 14 הוא לא מופיע לי בהסכם.
  הביטוח מנהלים שלי החל רק שנה ו' 3 חודשים לאחר תחילת העבודה שלי ושולם רטרו.
  כעת התפטרתי והשאלה הנשאלת לפי מה יחושבו לי הפיצויים ? עבדתי באותו מקום 3 שנים ותשעה חודשים והמשכורת שלי הייתה 9000 ₪ .
  שאלה נוספת האם המעסיק יכול לקזז חוב בגין הלוואה ממשכורת שלמה ? בלי שסיכמנו על כך ומבלי שהיה הסכם מבודר בגין ההחזר להלוואה ?
  תודה מראש ואשמח לקבל מענה בהקדם האפשרי !!!
  יפעת

  • בוקר טוב,

   מכיוון והתפטרת את לא זכאית להשלמת כספי פיצויים, את זכאית שכספי הפיצויים שהופקדו עבורך לקופה ישמשו אותך בפרישה. במידה והמעסיק מעוניין הוא יכל לשחרר לך כבר עכשיו את כספי הפיצויים שהופקדו בקופה.
   לעניין ההלוואה, יש לשאול בפורום שמתמחה בדיני עבודה.

 10. הי נדב, אני לא מוצא התייחסות מפורשת למקרה שבו מעסיק ועובד חתומים על סעיף 14, המעסיק מפקיד לתוכניות העובד 6% פיצויים, והעובד מתפטר מיוזמתו. האם המעסיק נדרש להשלים למרכיב הפיצויים 2.33% על תקופת העבודה? ואם היה שינוי בשכר – האם על כל עליית שכר בנפרד או על שכר אחרון?

  • אם העובד חתום על סעיף 14 אין כזה דבר להפקיד 6% פיצויים. חייב להיות 8.33%.

  • במידה והעובד התפטר לא נדרשת השלמת כספי פיצויים

   • בוקר טוב. אשמח לקבל הבהרה נוספת לעניין סעיף 14:
    1. במקרה שהופרשו 6% לפיצויים –
    1.1 בהתפטרות – ברור לי שאין השלמת פיצויים כלל בין אם היו תשואות ובין אם לאו. .
    1.2 בפיטורין – האם יש השלמה לפי החישוב שבדוגמא 28% * שכר אחרון* מספר שנים ולא לפי 2.33%* מס' חודשים*השכר של אותם חודשים? מה נכון יותר?

    2. במקרה שהופרשו 8.33% לפיצויים –
    2.1 בהתפטרות – ברור לי שאין השלמת פיצויים בלי קשר בין אם היו תשואות ובין אם לאו.
    2.2 בפיטורין – האם יש השלמת פיצויים לפי שכר אחרון*מס' שנים פחות מה שהצטבר בקופה?

    • שלום דנה,

     השלמת כספי הפיצויים היא לפי השכר האחרון של העובד כפול תקופת הוותק, במידה ואת נדרשת להשלים רק 28% את מכפילה את ה- 28% בשכר האחרון ובתקופת הוותק.
     לגבי השאלה השנייה שלך במידה והמעסיק הפקיד 8.33 בכל חודש וחל סעיף 14 אין צורך להשלים פיצויים גם במקרה של פיטורי העובד.

   • תוכל בבקשה להפנות אותי למקור עליו אתה מסתמך בתשובתך?

 11. היי נדב
  אני עובד במקום עבודה כבר 14 שנים ולפני שנתיים המעסיק לחץ עלינו מאוד לחתום על סעיף 14.
  2 שאלות
  1.האם זה חוקי להגיד ללחוץ ולהכריח עובד לחתום כי הבנתי בצב הרחבה ניתן ללא חתימת על הסעיף.
  2.במקום שאין עליות דרסטיות במשכורת האם זה כדאי?
  תודה מראש.

  • 1. כיום במסגרת צו הרחבה לפנסיית חובה ותיקון 16 צו ההרחבה חל על העובד גם אם הוא לא חתם עליו
   2. כאשר השכר לא משתנה משמעותית לאורך תקופת העבודה המשמעות של סעיף 14 נמוכה יותר.

   • זה משתנה בהדרגתיות למשל שהתחלתי לעבוד הייתי מקבל 3500 ש"ח היום זה 7500

    • זה שינוי משמעותי, בסיום עבודה יחושב חוב הפיצויים בתקופה שלא היה סעיף 14 בהתאם לשכר האחרון.
     בנוסף במידה ומעסיק מפקיד רק 6% מהשכר לפיצויים הוא ידרש לבצע את השלמת ה- 2.33% על השכר האחרון.

 12. שלום רב
  מבולבלת.
  אשמח להבהרה: על פי החוזה שלי,חל סעיף 14.
  המעסיק מפריש 6% לפיצויים במסגרת קרן פנסיה.
  מה קורה אם אני מתפטרת?
  האם המעסיק צריך או לא צריך להשלים 2.33% עבור הפיצויים?
  אם כן,ההשלמה תהיה על השכר האחרון?
  (לגבי השלמה במקרה של שינויי בשכר -הבנתי שאין הוא מחויב)
  לתגובתך אודה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים