דף הבית / דיני עבודה / סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים – טוב לי או רע לי?

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים – טוב לי או רע לי?

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים קובע כי כספי הפיצויים שהופקדו לקופה יבואו במקום כספי הפיצויים שנדרש המעסיק לשלם לעובד בסיום עבודתו. האם החתימה על הסעיף טובה או רעה? וכיצד נחשב את כספי הפיצויים בסיום עבודה.

חוק פיצויי פיטורים קובע כי עובד זכאי לפיצויים של משכורת עבור כל שנת עבודה. השכר שישמש בסיס לחישוב הפיצויים הוא השכר האחרון של העובד.

עובד שעבד במשך שנתיים במקום עבודה, ושכרו בשנה הראשונה עמד על 8,000 שקלים ובשנה השנייה על 10,000 שקלים זכאי לקבל במקרה של פיטורים, פיצויים בגובה של 20,000 שקלים.

שכר
שנה א' 8,000
שנה ב' 10,000
פיצויים 20,000

במידה והעובד חתום על סעיף 14, גובה כספי הפיצויים שיקבל יעמוד רק על 18,000 שקלים.

מדוע?

נבין זאת בהמשך

סעיף 14

תמונה ברישיון שימוש CC

מה זה סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים?

סעיף 14 בחוק פיצויי הפיטורים, קובע כי כספים שהופקדו בקופת גמל לא יבואו במקום כספי הפיצויים שהמעסיק יידרש לשלם לעובד בסיום עבודה, אלא אם נקבע אחרת.

תשלום לקופת תגמולים, לקרן פנסיה או לקרן כיוצא באלה, לא יבוא במקום פיצויי פיטורים אלא אם נקבע כך בהסכם הקיבוצי החל על המעסיק והעובד ובמידה שנקבע, או אם תשלום כאמור אושר על ידי שר העבודה ובמידה שאושר.

כלומר, סעיף 14 נותן למעשה פתח להסכם בין העובד והמעסיק כי הכספים שנמצאים בקופה ישולמו במקום הכספים אותם נדרש המעסיק להשלים בסיום עבודה. כך שבמקום שהמעסיק ישלם משכורת אחרונה כפול הותק, הוא יעביר לרשות העובד את הכספים שנצברו בקופה.

מה נדרש מהמעסיק כדי לעמוד בתנאי סעיף 14?

 1. התשלומים של המעסיק  לקרן פנסיה – לא יפחתו  מ- 14.33% (כלומר 6% לתגמולים ו- 8.33% לפיצויים) מהשכר שממנו בוצעו ההפקדות לקרן הפנסיה.
 2. התשלומים של המעסיק לקרן הפנסיה – לא יפחתו מ- 12% (6% תגמולים ו- 6% לפיצויים) בתנאי שהמעסיק משלם לקופת גמל עוד  2.33% מהשכר  לפיצויים. במידה והמעסיק לא שילם בנוסף ל- 12% גם 2.33%, רק  72% מפיצויי הפיטורים של העובד יוכרו בהתאם לסעיף 14 והמעסיק יידרש לבצע השלמת פיצויים בסיום העבודה.
 3. התשלומים של המעסיק לפוליסת ביטוח מנהלים – לא יפחתו מ- 13.33% מהשכר שממנו בוצעו ההפקדות. אם המעסיק משלם בעד העובד גם עבור ביטוח אובדן כושר עבודה בשיעור הדרוש להבטחת 75% משכר זה לפחות או בשיעור של 2.5% משכר זה, לפי הנמוך מביניהם.
 4. התשלומים של המעסיק לפוליסת ביטוח מנהלים  לא יפחתו מ- 11% מהשכר ואם המעסיק משלם בעד העובד בנוסף לכך תשלומים לביטוח אובדן כושר עבודה בשיעור הדרוש להבטחת 75% משכר זה לפחות או בשיעור של 2.5% משכר זה, לפי הנמוך מביניהם. במידה והמעסיק לא שילם בנוסף ל- 12% גם 2.33%, רק  72% מפיצויי הפיטורים של העובד יוכרו בהתאם לסעיף והמעסיק ידרש לבצע השלמת פיצויים בסיום העבודה.
כיום הסכמי העבודה מחייבים את המעסיק להפקיד לחיסכון הפנסיוני הפקדות מעסיק בגובה 6.5% , הפקדות לפיצויים לפחות בגובה 6% ולרכוש אבדן כושר עבודה על 75% מהשכר. כך שסעיף 14 חל כבר באופן אוטומטי.- לקריאה נוספת

כדי שסעיף 14 יכנס לתוקף…

 • על המעסיק ועל העובד לחתום עליו תוך משלושה חודשים ממועד תחילת העבודה.
 • על העובד להסכים להסדר.
 • על המעסיק לוותר מראש על כל זכות שיכולה להיות לו להחזר כספים מתוך תשלומיו.

במידה והמעסיק או העובד חתמו על ההסכם מאוחר יותר, לדוגמא לאחר עליית שכר, יתקיימו שתי תקופות לצורך חישוב כספי הפיצויים. תקופה שחל עליה סעיף 14 ותקופה אחרת שלא חל עליה הסעיף.

האם המעסיק מוותר  לחלוטין על השליטה בכספי הפיצויים?

לא, במידה ולעובד נשללה הזכות לפיצויי פיטורים בשל הסעיפים 16 או 17 לחוק או שהעובד משך כספים מקרן הפנסיה לפני גיל 60 שלא ככספי קצבה יהיה באפשרות המעסיק לדרוש חזרה את כספי הפיצויים מהקופה.

סיימת לעבוד בנסיבות הבאות? כספי הפיצויים שייכים לך גם אם המעסיק חושב אחרת – לקריאה נוספת

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים יתרונות וחסרונות

חתימה על סעיף 14 מעניקה יתרונות וחסרונות הן לעובד והן למעסיק. מצד אחד כל אחד מוותר קצת אבל עשוי להרוויח הרבה יותר.

מה היתרונות לעובד בחתימה על סעיף 14?

 1. המעסיק חייב להעביר באופן שוטף את כספי פיצויים לקופה
 2. כספים אלו יהיו שייכים לעובד בין אם יפוטר ובין אם יתפטר.
 3. אם השכר החודשי קבוע, בסיום העבודה יהיה בקופה סכום המספיק לכיסוי מלוא הפיצויים.
 4. בנוסף, הכספים  צפויים להרוויח בקופה תשואות ובמידה והתשואה תהייה חיובית תקבל את מלבד כספי הפיצויים גם את התשואה עליהם.

למעשה, העובד מוותר על חישוב הפיצויים לפי המשכורת האחרונה וזוכה לקבל את הפיצויים גם במקרה שהוא מסיים את העבודה מרצונו.

מה קורה במידה והתשואות בקופה נמוכות, או אפילו שליליות?

במקרים בהם חל על המעסיק והעובד סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, גם במקרה של hירידה בסכומים שנצברו בקופה, המעסיק אינו חייב להשלים את הדרוש. כך גם במקרה ההפוך, כאשר הסכומים שנצברו בקופה עולים על הסכומים שהיה על המעסיק להפריש בגין רכיב פיצויי פיטורים לקופה, כל הסכומים שנצברו עוברים לידי העובד.

מה היתרונות למעסיק בחתימה על סעיף 14?

בחתימה על סעיף 14, מוותר המעסיק על שליטתו בכספי הפיצויים. אם כך, מדוע בכלל כדאי לו להחתים את העובד על סעיף זה?

 1. המעסיק לא ישלם פיצויים מעבר לסכום שבקופות גם אם תפוטר וגם אם בקופה יהיה סכום נמוך מסכום הפיצויים הנדרש בחוק.
 2. אם לאורך תקופת העבודה תהיינה לך עליות ניכרות בשכר, המעסיק לא יידרש לבצע השלמה.
 3. אם התשואות של הקופה תהיינה שליליות גם אז המעסיק לא ידרש לבצע השלמה.

במידה ומדובר במקום עבודה בו העובדים מתוגמלים בהעלאות שכר ריאליות משמעותיות, הרי שסעיף 14 יכול לחסוך למעסיק עשרות ומאות אלפי שקלים בהשלמת הפער במקרה של פיטורים.

שימו לב. במידה והפקדות הפיצויים עמדו על 6% משכר העובד, והועבד פוטר נדרש לבצע השלמת פיצויים.

חישוב פיצויים לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים

בחתימה על סעיף 14, מוותר העובד על זכותו לחישוב הפיצויים לפי המשכורת האחרונה

נחזור לדוגמא שפתחה את המאמר

שכר
שנה א' 8,000
שנה ב' 10,000

במידה והפיצויים היו מחושבים לפי משכורת אחרונה, העובד היה מקבל 20,000 שקלים.

לפי סעיף 14, המעסיק הפקיד את מלא כספי הפיצויים בקופה ולכן פיצויי הפיטורים יעמדו על הסכום שנצבר בקופה. נניח 18,000 שקלים.

סעיף 14

במקרה הזה, הפער בין הסכומים עומד על 2,000 שקלים. אך ככל ותקופת העבודה ארוכה יותר, כך יכל להיות הפער בין הסכומים גבוה יוצר.

מהצד השני, העובד יודע שכספי הפיצויים עומדים לזכותו גם במידה ויחליט לעזוב את העבודה מרצונו.

בצו ההרחבה לפנסיית חובה המעסיק מפקיד רק 6% לרכיב הפיצוים, האם עדיין חל סעיף 14?

כן, במידה והמעסיק לא יגדיל את ההפקדה  ל- 8.33% מהשכר יחול סעיף 14 רק על 72% מהחובה להשלמת הפיצויים והמעסיק ידרש להשלים את היתר בהתאם למשכורת האחרונה.

לדוגמא,

עובד הרוויח בשנה ראשונה 8,000 שקלים ובשנה שנייה 10,000 שקלים. מעסיק הפקיד לאורך השנים רק 6% לרכיב הפיצויים

בסיום עבודה נדרש המעסיק להשלים:

משכורת אחרונה * מספר שנות עבודה * 28%

במקרה זה

10,000 ש"ח *2 * 28%  = 5,600 ש"ח

באפשרות המעסיק להגדיל את ההפקדה לרכיב הפיצויים ל-8.33% ולהחיל את סעיף 14 על מלא ההפקדה גם ללא חתימת העובד.

סך הפיצויים שיקבל העובד בסיום עבודה:

כספי הפיצויים שנצברו בקופה – נניח 12,960 ש"ח

והשלמת כספי פיצויים בסיום עבודה – 5,600 ש"ח

>>>דוגמאות נוספות לחישוב פיצויי פיטורים לעובד שפוטר מעבודתו

אני חתום על סעיף 14 והתפטרתי, האם אני יכל למשוך את כספי הפיצויים?

לא, אתה עדיין נדרש לאישור שחרור פיצויים מהמעסיק. סעיף 14 קובע שכספי הפיצויים יישארו ברשותך ולא יחזרו למעסיק. אך פירושו של דבר הוא שכספי הפיצויים הם חלק מהחיסכון הפנסיוני שלך ובמידה ואתה מעוניין למשוך אותם לפני גיל פרישה עליך לקבל את אישורו של המעסיק.

במידה והמעסיק לא יאשר את משיכת הפיצויים ותבקש למשוך את כספי הפנסיה, כספי הפיצויים יוחזרו למעסיק.

האם החתימה על סעיף 14 היא חובה?

בעבר נדרשה חתימה הן של העובד והן של המעסיק על סעיף 14, כיום הסכמי עבודה רבים בהם גם צו ההרחבה לפנסיית חובה מכילים את סעיף 14 באופן אוטומטי על כספי הפיצויים המופקדים לקופה גם ללא חתימה פיזית של העובד.

בשורה התחתונה:

 1. סעיף 14 מגדיר כי כספי הפיצויים לא יחושבו לפי המשכורת האחרונה.
 2. סעיף 14 קובע כי הכספים שנמצאים בקופות הגמל יבואו במקום הכספים שישולמו לעובד בסיום עבודה.
 3. סעיף 14 קובע כי כספי הפיצויים יהיו שייכים לעובד גם במידה ויחליט להתפטר ממקום עבודתו.
 4. החתימה על סעיף 14 לבדה לא משחררת את כספי הפיצויים לעובד בסיום עבודה.
סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים - טוב לי או רע לי? by
Product
סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים
Reviewed by

on 2 במאי 2017
Rating
Summary
מה זה סעיף 14, ומהם היתרונות שלו לעובד ולמעביד? המדריך המלא עם הסברים פשוטים כדי לענות על השאלה - האם כדאי לחתום על סעיף 14 או לא, ולמה.

אודות נדב טסלר

נדב טסלר, בעל רישיון משווק פנסיוני, משמש כסמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי פנסיה וגמל, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה

97 comments

 1. היי נדב. כיסית את חובת ההפקדה לקרן פנסיה ולביטוח מנהלים. מה לגבי קופת גמל? אני חתום על סעיף 14 אך המעסיק מפריש לי את החלק של קופת הגמל לפי 5/5/8.33
  האם זה עומד בתקנות?

  • שלום גל,

   כיום הפקדה לקופת גמל אינה נכללת באישור הכללי להחלת סעיף 14. שים לב שגם הפקדה לביטוח מנהלים מאושרת רק בתנאי שהמעסיק רוכש גם ביטוח אבדן כושר עבודה.

   במסגרת הרחבת ההסכם הקיבוצי במשק להגדלת ההפקדות לביטוח פנסיוני יש צורך גם בחידוש האישור הכללי לסעיף 14. צריך לעקוב ולראות כי גם הפקדה לקופת גמל נלקחת בחשבון.

 2. מה קורה בזמן פרישה לפנסיה בגיל 67 למי שחתום על סעיף 14?
  האם יקבל רק את הכספים שהופרשו ונצברו (כמו מי שפוטר וחתום על סעיף 14) ?
  או שיקבל את סכום הפיצויים המלא המחושב על פי החוק (לפי שכר אחרון כפול חודש עבודה לכל שנת וותק) ?
  תודה

 3. האם כדאי לאחר 16 שנות עבןדה לחתום על חוזה שבו מצויין סעיף 14?
  השכר במשך השנים גדל באופן משמעותי ביותר כ350 אחוז

  • צהריים טובים לימור,

   סעיף 14 יחול ממועד החתימה ולא ממועד תחילת העבודה. בסיום עבודה המעסיק יחשב את השלמת הפיצויים בהתאם לשתי התקופות.

 4. שלום נדב.
  אני מעוניין לעבור למסלול מנייתי גם בקופת הגמל וגם בקרן הפנסיה.
  2 הקופות מכילות גם מרכיב של פיצויים והמעסיק לא מאשר שינוי של המסלול עבורם משום שאני לא חתום על סעיף 14.

  בקרן פנסיה להבנתי, ניתן עשות פיצול כך שהפיצויים ישארו במסלול ברירת מחדל והתגמולים במסלול מנייתי, אך מה קורה עם קופת הגמל? האם אני חייב לפתוח 2 קופות גמל נפרדות?

  תודה.

  • ערב טוב שי,
   אני מכיר פחות את הפרוצדורה התפעולית בקופות הגמל. גם שם אתה יכל לפצל את ההפקדה בהתאם למסלולים השונים. אני מאמין שיפתחו מספר חשבון שונה לכל מסלול.

  • בקופות הגמל ניתן לחלק רכיבים שונים למסלולים שונים (יש לעדכן את הקופה על כך, היות והמערכות והתקנות תומכות בכך, אך הטפסים לא תמיד).

 5. היי נדב, שאלה על מעסיק שלא החתים עובד על סעיף 14, בהינתן שהמעסיק מפריש לו לקרן פנסיה, והעובד התפטר.
  1. האם ניתן לקחת את הפיצויים חזרה אל המעסיק?
  2. איך זה מתבצע?

  • ערב טוב אביב,

   כיום יש מגבלה על החזרת כספים למעסיק, קודם כל צווי הרחבה משנת 2008 מחילים את סעיף 14 באופן אוטומטי גם ללא חתימת העובד והמעסיק. דבר שני סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים אוסר החזרת כספי פיצויים המיועדים לקצבה. משנת 2008 כל החסכונות הפנסיונים מיועדים לקצבה. לגבי האפשרויות להחזרת הכספים למעסיק אתה יכל לקרוא במאמר הבא https://pensuni.com/?p=538

 6. שלום נדב,
  הפוסט מכסה היטב את המקרה של מי שחתום על סעיף 14. מהי ההתנהלות מול מי שלא חתום על הסעיף ועדין מופרשים עבורו 8.33% מהשכר לפצויים?
  בנוסף, מה גורל התשואות שנצברו על ההפרשות לפצויים במקרה זה?

  • שלום איציק,
   במידה והעובד לא חתום על סעיף 14 הוא יהיה זכאי לפיצויים בחישוב משכורת אחרונה כפול וותק. כאשר המעסיק יקזז מהתשלום את היתרה הקיימת בקרן לרבות הרווחים. בפוליסת ביטוח מנהלים זה עשוי להשתנות בהתאם לצורת זקיפת הרווחים לרכיב הפיצויים. צריך לראות באותה פוליסה.

 7. שלום נדב ותודה.
  אני שואל עבור חבר שפוטר לא מזמן.
  הוא התחיל לעבוד בינואר 2013
  הוא פוטר במרץ 2017
  במהלך התקופה משכורתו עלתה מ-10,000 ש"ח בחודש ל-24,000 ש"ח בחודש (משכורת אחרונה).
  הוא לא יודע אם סעיף 14 חל עליו או לא.
  האם יש צורך לבדוק את חוזה ההעסקה המקורי או שלבטח הוא חל עליו?
  הוא מפסיד שם המון כסף: במקום לקבל 24,000 כפול 4 שנים הוא מקבל רק 55,000.
  באסה לא?
  אפשר לעשות משהו?

 8. מה קורה במקרה הפוך בו אני עובדת בחברה 10 שנים עם משכורת מכובדת ועכשיו רוצה לרדת לשליש משרה וחוששת מלעשות זאת כי זה ישפיע על כל הפיצויים. אם אחתום על סעיף 14 עכשיו ואז אעבור לשליש משרה, כיצד יחושבו הפיצויים?

 9. ערב טוב….
  אני קוראת את סעיף 14 כבר מספר פעמים ולא מצליחה להבין משהו.
  אני התחלתי לעבוד ב-2013 וההסכם שלי הינו הסכם אישי ומצוין בו שאינו כפוף להסכמים הקיבוצי / או שכל גורם אחר.
  בנוסף אינני חתומה על סעיף 14 הוא לא מופיע לי בהסכם.
  הביטוח מנהלים שלי החל רק שנה ו' 3 חודשים לאחר תחילת העבודה שלי ושולם רטרו.
  כעת התפטרתי והשאלה הנשאלת לפי מה יחושבו לי הפיצויים ? עבדתי באותו מקום 3 שנים ותשעה חודשים והמשכורת שלי הייתה 9000 ₪ .
  שאלה נוספת האם המעסיק יכול לקזז חוב בגין הלוואה ממשכורת שלמה ? בלי שסיכמנו על כך ומבלי שהיה הסכם מבודר בגין ההחזר להלוואה ?
  תודה מראש ואשמח לקבל מענה בהקדם האפשרי !!!
  יפעת

  • בוקר טוב,

   מכיוון והתפטרת את לא זכאית להשלמת כספי פיצויים, את זכאית שכספי הפיצויים שהופקדו עבורך לקופה ישמשו אותך בפרישה. במידה והמעסיק מעוניין הוא יכל לשחרר לך כבר עכשיו את כספי הפיצויים שהופקדו בקופה.
   לעניין ההלוואה, יש לשאול בפורום שמתמחה בדיני עבודה.

 10. הי נדב, אני לא מוצא התייחסות מפורשת למקרה שבו מעסיק ועובד חתומים על סעיף 14, המעסיק מפקיד לתוכניות העובד 6% פיצויים, והעובד מתפטר מיוזמתו. האם המעסיק נדרש להשלים למרכיב הפיצויים 2.33% על תקופת העבודה? ואם היה שינוי בשכר – האם על כל עליית שכר בנפרד או על שכר אחרון?

  • אם העובד חתום על סעיף 14 אין כזה דבר להפקיד 6% פיצויים. חייב להיות 8.33%.

  • במידה והעובד התפטר לא נדרשת השלמת כספי פיצויים

   • בוקר טוב. אשמח לקבל הבהרה נוספת לעניין סעיף 14:
    1. במקרה שהופרשו 6% לפיצויים –
    1.1 בהתפטרות – ברור לי שאין השלמת פיצויים כלל בין אם היו תשואות ובין אם לאו. .
    1.2 בפיטורין – האם יש השלמה לפי החישוב שבדוגמא 28% * שכר אחרון* מספר שנים ולא לפי 2.33%* מס' חודשים*השכר של אותם חודשים? מה נכון יותר?

    2. במקרה שהופרשו 8.33% לפיצויים –
    2.1 בהתפטרות – ברור לי שאין השלמת פיצויים בלי קשר בין אם היו תשואות ובין אם לאו.
    2.2 בפיטורין – האם יש השלמת פיצויים לפי שכר אחרון*מס' שנים פחות מה שהצטבר בקופה?

    • שלום דנה,

     השלמת כספי הפיצויים היא לפי השכר האחרון של העובד כפול תקופת הוותק, במידה ואת נדרשת להשלים רק 28% את מכפילה את ה- 28% בשכר האחרון ובתקופת הוותק.
     לגבי השאלה השנייה שלך במידה והמעסיק הפקיד 8.33 בכל חודש וחל סעיף 14 אין צורך להשלים פיצויים גם במקרה של פיטורי העובד.

   • תוכל בבקשה להפנות אותי למקור עליו אתה מסתמך בתשובתך?

 11. היי נדב
  אני עובד במקום עבודה כבר 14 שנים ולפני שנתיים המעסיק לחץ עלינו מאוד לחתום על סעיף 14.
  2 שאלות
  1.האם זה חוקי להגיד ללחוץ ולהכריח עובד לחתום כי הבנתי בצב הרחבה ניתן ללא חתימת על הסעיף.
  2.במקום שאין עליות דרסטיות במשכורת האם זה כדאי?
  תודה מראש.

  • 1. כיום במסגרת צו הרחבה לפנסיית חובה ותיקון 16 צו ההרחבה חל על העובד גם אם הוא לא חתם עליו
   2. כאשר השכר לא משתנה משמעותית לאורך תקופת העבודה המשמעות של סעיף 14 נמוכה יותר.

   • זה משתנה בהדרגתיות למשל שהתחלתי לעבוד הייתי מקבל 3500 ש"ח היום זה 7500

    • זה שינוי משמעותי, בסיום עבודה יחושב חוב הפיצויים בתקופה שלא היה סעיף 14 בהתאם לשכר האחרון.
     בנוסף במידה ומעסיק מפקיד רק 6% מהשכר לפיצויים הוא ידרש לבצע את השלמת ה- 2.33% על השכר האחרון.

 12. שלום רב
  מבולבלת.
  אשמח להבהרה: על פי החוזה שלי,חל סעיף 14.
  המעסיק מפריש 6% לפיצויים במסגרת קרן פנסיה.
  מה קורה אם אני מתפטרת?
  האם המעסיק צריך או לא צריך להשלים 2.33% עבור הפיצויים?
  אם כן,ההשלמה תהיה על השכר האחרון?
  (לגבי השלמה במקרה של שינויי בשכר -הבנתי שאין הוא מחויב)
  לתגובתך אודה

 13. נדב שלום הייתי רוצה לדעת מה לגבי השנים הקודמות לסעיף 14
  האם יש אפשרות שעליהן תחול ההשלמה עי המעסיק ?

  • במידה וחתמת על סעיף 14 מעבר לשלושה חודשים מתחילת העבודה על המעסיק יהיה להשלים עבור אותה תקופה בהתאם לשכר האחרון שלך כפול אותה תקופה.

 14. שלום נדב:
  מעסיק חדש טוען שסעיף 14 מחייב אותו להפריש אבדן כושר עבודה לביטוח מנהלים , גם אם אני מבקש לוותר עליו.

  זה פוגע במשיהו כמוני שהיה לי עבודה ששילם אכע מעל ה6.5 הפרשות לעבודה שנותן אותו כחלק מההפרשות. ההפשרות בעצם עלולות להיות מוקנות עד ל 5%

  האם זה נכון? או שאני יכול לחתום על ויתור?

  תודה

  • אכן לפי האישור הכללי נדרש לרכוש במקביל להפקדה לביטוח מנהלים גם אבדן כושר עבודה זאת היא גם חובתו של המעסיק בהתאם לצו הרחבה בדבר הגדלת הפרשות במשק (תיקון 16).

   אחוז ההפקדה לתגמולים פלוס אחוז ההפקדה לאבדן כושר עבודה לא יפחת יחד מ – 6.5%.

   ראה עוד כאן https://pensuni.com/?p=3659

   • שלום נדב:
    תודה רבה.
    אם אני הולך במסלול זה אני גורם לנזק בלתי הפיך לפוליסת ביטוח מנהלים שלי. הוא לפני 2001 אז אחרי שאני מוקטן ל5% בגלל חובת המעסיק לעשות לי אכע שאני הייתי עדיף מוותר עליו, חברת הביטוח לא יסכים לעלות חזרה ל6.5% במקרה שיום אחד שוב אמצא מעסיק יותר נדיב.
    אז מה האפשרויות שלי כדי למנוע את הנזק (חוץ מלפתוח קרן פנסיה)?
    1) לקנות את האכע בעצמי ?
    2) למצוא למעסיק אכע זול יותר במקום אחר — מבין שזה לא הולך
    3) להפריש לקופת גמל ?
    משהו יצירתי כאן?

    תודה על הכל

 15. אני עובדת במקום העבודה מ2001 והפירשו לי פנסיה מ2004 8.33 האם על כל השנים עד שהוחלט לסעיף 14 לא יחושב לי השכר האחרון רק מה שהפרישו?

 16. אם אני חותמת חוזה אישי חדש באותו מקום עבודה האם צריך לציין שמגיע לי השלמה עד לקבלת סעיף 14 מדובר על תקופה מ2004. תודה מרים

 17. שלום נדב,
  איך מיישבים את הסתירה האישור הכללי לסעיף 14 לצו ההרחבה ביחס לשיעור ההפקדות?
  בהנחה שמדובר על שכר גבוה משמעותית מהממוצע במשק , האם במידה והמעסיק ואני הפקדנו את האחוזים והשכר הנדרשים בצו כולל 8.33% לפיצויים בקרן פנסיה, בפוליסת מנהלים על השכר הנוסף יהיה ניתן להפקיד כבר בהתאם לנדרש באישור הכללי ואוכל להפקיד רק 5% מהשכר?

  • במסגרת תיקון 16 וצו ההרחבה בדבר הגדלת ההפקדות במשק היה צריך לתקן את האישור הכללי החלק הזה טרם הושלם. כיום סעיף 14 חל על כספי הפיצויים המופקדים במסגרת התיקון. על המעסיק להתייחס לכך גם במסגרת הסכם ההעבודה.
   לעניין השאלה השנייה שלך, במידה והשכר שלך היום גבוה מהשכר הממוצע במשק ואתה מפקיד את האחוזים שנקבעו בצו אתה לא יכל להקטין את שיעור ההפקדה. לגבי מעסיקים עתידים, לא נתקלתי במקרים בהם פיצלו את השכר ואיתו את אחוזי ההפקדה לדעתי לא זאת היתה מטרת התיקון.

 18. לפני התיקון כבר הופקד בשתי התכניות
  אני לא תחת הסכם קיבוצי ומדובר על הסכם אישי במקום העבודה הכולל סעיף 14 לפי האישור הכללי
  ממה שידוע לי לפי הצו במקרה זה אם אין הסכם קיבוצי השכר הקובע הוא עד השכר הממוצע במשק
  האם לא ניתן כל עוד לא תוקן האישור ובהנחה שעמדנו בנדרש בצו להפקיד מעבר
  לאו דווקא לפי דרישות הצו.
  המעסיק מפקיד עבורי לתגמולים 6.5% כולל אכ"ע ו-8.33% לפיצויים
  על פי האישור לא מחייבים שיעור הפקדת עובד שיכול להיות 5%
  לפי הבנתי עמדנו בדרישות הצו וגם בהתאם לאישור
  לצורך העניין אם הדרישה היא עד השכר הממוצע במשק ומפקידים מעל כבונוס עדיין לדעתך צריך להיצמד בהפקדה מעבר לאחוזים שבצו או שבמקרה זה ניתן להתפשר?

  • אתם לא יכולים לעשות שינוי כעת, הגדלת ההפקדות היא זכות קוגנטית שחלה על העובד וחובה שחלה על המעסיק.
   לא אתה מיוזמתך ולא המעסיק יכולים לצמצם כעת את ההפקדות לתכניות.

   • אהלן נדב, אשמח לעזרה:
    התפטרתי מהעבודה לאחר שנתיים. הופרשו לי 6 אחוז לפיצויים ואני לא חתומה על טופס 14. האם המעסיק מחויב להשלים עוד 2.33 אחוז? ואם כן מה עליי לעשות?

 19. שלום נדב,
  אני חתום על סעיף 14, המעסיק מפקיד 6% לטובת הפיצויים.
  בפיטורין, האם החישוב לפי "משכורת אחרונה כפול 28% כפול וותק" הוא ללא קשר לרווחים שנצברו בקופה ?

 20. שלום נדב
  לאחר שיחה עם האגף לשוק ההון ביטוח חיסכון במשרד האוצר הובהר לי שיש זכות בידי העובד לוותר על אבדן כושר עבודה בכל מצב ואף שלחו לי חוות דעת של היועץ המשפטי בנושא . אגב באותה מידה סעיף 14 לא מגביל את האפשרות של הפקדה לגמל. מקווה שיעדכנו את החוק כדי שלא ימשיך להיות אי הבנה בנושא אבל לא שמעתי צפי
  מקווה שזה עוזר למישהו
  תודה רבה

  • תודה רבה על החידוד עמי, בעניין ויתור על אבדן כושר עבודה וסעיף 14
   אכן זכותו של העובד לבחור את המוצר הפנסיוני שלו בהתאם לסעיף 20. אשמח לראות את חוות הדעת ששלחו אליך

 21. היי נדב, אני עובדת במקום עבודתי מספר שנים, עבודה לפי שעה וחתומה על סעיף 14, יש לי 2 שאלות
  1. התפטרתי ממקום העבודה לצורך טיפול בילד (טרם עברו 9 חודשים מחופשת הלידה שלי) האם אני זכאית לקבל רק את כספי הפיצויים שבקופה בגלל סעיף 14 או שמגיעה לי השלמה?

  2. במידה והמעסיק הפריש 6.5 אחוזים לפנסיה (אני לא מקבלת ביטוח מנהלים או אובדן כושר עבודה בנוסף) עליו להשלים ל 8.33 עבור כל תקופת עבודתי אצלו?

  תודה רבה

 22. היי נדב, אני עובדת במקום עבודתי מספר שנים, עבודה לפי שעה וחתומה על סעיף 14, יש לי 2 שאלות
  1. התפטרתי ממקום העבודה לצורך טיפול בילד (טרם עברו 9 חודשים מחופשת הלידה שלי) האם אני זכאית לקבל רק את כספי הפיצויים שבקופה בגלל סעיף 14 או שמגיעה לי השלמה?

  2. במידה והמעסיק הפריש 6.5 אחוזים לפנסיה (אני לא מקבלת ביטוח מנהלים או אובדן כושר עבודה בנוסף) עליו להשלים ל 8.33 עבור כל תקופת עבודתי אצלו?

  תודה רבה

  • שלום לימור

   1. התפטרות לצורך טיפול בילד דינה כפיטורים ואת זכאית לפיצויים לפי חוק. במידה והמעסיק שלך הפקיד לך 6% לפיצויים הוא חייב בהשלמה. במידה והוא הפקיד 8.33% הוא לא חייב בהשלמה.
   2. אחוז ההפקדה לפיצויים הוא 6% או 8.33% במידה והמעסיק הפקיד לך רק 6% הוא חייב בהשלמה של 2.33 כפול שנות הותק כפול השכר האחרון.

 23. הי נדב.
  אני עובדת הייטק בחוזה אישי ולא מוזכר בו דבר לגבי סעיף 14. האם זה אומר שאני חתומה או לא חתומה עליו?
  תודה מראש

  • הי אוסי,

   תבדקי את החוזה האישי שלך, במקרים רבים קיימת שם התייחסות לסעיף 14 ומעמד הפיצויים.

   • כמו שכתבתי בשאלתי – אין שום התייחסות לסעיף 14 בחוזה האישי שלי. רק ש"יופרשו 8.33% לרכיב פיצויי פיטורין על חשבון פיצויי פיטורין ככל שתהיי זכאית להם על פי דין".
    זו ההתייחסות היחידה לפיצויים בחוזה

 24. שלום נדב,

  במידה ואני חותם על סעיף 14 לאחר 20 שנות עבודה וחסר כסף ברכיב הפיצויים בביטוח המנהלים עקב עליה במשכורת לאורך השנים, האם המעביד חייב להשלים את את כספיי הפיצויים בקופה מיידית בעת החתימה על סעיף 14 או שההתחשבנות מבוצעת רק בסיום עבודה?

  בנוסף, מה קורה עם כספי הפיצויים במקרה התפטרות בעתיד?

  תודה מראש

  • ערב טוב אלי,

   כאשר אתה חתום על סעיף 14 כספי הפיצויים שמופקדים בקופה באים במקום כספי הפיצויים שמעסיק נדרש לשלם לך בסיום עבודה ולכן המעסיק לא נדרש כלל בהשלמת כספי פיצויים.

   אני ממליץ שתקרא גם את הכתבה הבאה שעוסקת בחישוב פיצויי פיטורים לעובד שפוטר מעבודתו https://pensuni.com/?p=4436

   במידה וחתמת על סעיף 14 כמה שנים לאחר תחילת עבודתך המעסיק נדרש להשלים לך את הפיצויים בהתאם לשכר האחרון עבור אותם השנים.

   במקרה שתתפטר, אתה זכאי שכספי הפיצויים שהופקדו עבורך ישארו לזכותך בקופה עד ליציאתך לפנסיה.

 25. תודה רבה נדב,

  ברצוני רק לוודא לגבי הנקודה של השלמת הפיצויים.

  רשמת כי המעסיק נדרש להשלים את הפיצויים בהתאם לשכר האחרון עבור אותן השנים.
  במידה ואני חותם על סעיף 14, האם חובה על המעסיק להשלים את הפיצויים לקופה עבור אותן השנים מיידית על פי המשכורת העכשווית או שהוא יהיה חייב בהשלמה רק בעתיד במקרה של פיטורין ?

  • ערב טוב,

   החתימה על סעיף 14 תיכנס לתוקף במועד החתימה המעסיק ידרש לשלם עבור תקופות עבר עד למועד החתימה במועד סיום העבודה בהתאם לשכר בסיום עבודה.

   השלמת פיצויים במועד החתימה על סעיף 14 תקבל תוקף רק באישור מס הכנסה.

 26. נדב שלום,
  אחרי 32 שנות עבודה בחברה שנרכשה ע"י בעלים חדשים לפני כחודש, דורשים ממני לחתום על סעיף 14 ואם לא אז מפטרים.
  האם הדרישה חוקית והאם כדאי לחתום?
  תודה
  אלי

  • הי אלי,

   ציינת שאתה עובד 32 שנים בחברה, גם במידה ותחתום היום על סעיף 14, בסיום עבודה המעסיק ידרש לחשב לך את הפיצויים עבור אותה תקופה בהתאם לשכר האחרון כפול 32 שנים.

 27. נדב שלום ,
  האם ניתן לבקש ממעביד להפקיד את השלמת הפיצויים 2.33% לקרן הפנסיה שהופקדו בה ההפרשות לפני הפיטורים. כמו כן ,האם קבלת השלמת הפיצויים ישירות מהמעביד לחשבון הבנק עלולה לגרום לביטול הפטור ממס הכנסה בעתיד?
  תודה.
  רפאל

  • צהריים טובים,

   אכן, ניתן לקבל את השלמת הפיצויים לקרן הפנסיה ובכך לבצע רצף קצבה על הפיצויים.
   במידה והמעסיק העביר לחשבונך את כספי הפיצויים בפטור ממס, הפטור ממס על כספי הקצבה עשוי להיפגע.

   ראה עוד על הפגיעה הצפויה:
   https://pensuni.com/?p=1258

   • נדב שלום,
    תודה על התשובה המהירה.
    למי ניתן לפנות במקרה שמעסיק העביר את השלמת הפיצויים ישירות לחשבון בנק למרות שהתבקש להפקיד אותם לקרן הפנסיה?
    בברכת שנה טובה.
    רפאל

 28. הי נדב , מה שלומך ? שנה טובה
  יש לי בעיה דומה .
  פוטרתי מעבודה אחרי חודש וחצי והייתי זכאי לקבל משכורת מענק פרישה (חלף הודעה מוקדמת). רציתי להוסיף סכום זה לרצף פיצויים מהמעסיק קודם אבל המעסיק הזה סירב לרשום את הסכום ב161 והגשתי בינואר 161 ללא הסכום הנ"ל (רק עם הפרשות רגילות שהלכו לרצף קצבה) בינואר שילמו מי פיצויים בתלוש שאמרו שזה ימוסה ב2018 שזה פחות נורא לי.
  עכשיו פתאום הם מביאים לי 161 עם הפיצוי.
  1) אם אני אגש למס הכנסה האם לדעתך יתנו לי לעשות רצף פיצויים עכשיו ? או שבגלל הזמן הרב לא יתנו לי?
  2) אם אני לא מבטל את התלוש האם מס הכנסה באמת יתייחסו לפי 2018 או האם יסתכלו אחורה לתאריך העזיבה?
  3) מה הכוונה ביטול תלוש, להחזיר להם את הכספים ואז להוציא את האישור ממס הכנסה ?
  איך יוצאים הכי חלק מהבלאגן ?

  תודה רבה !

 29. האם סעיף 14 זה טוב למי שעובד יותר מ20 שנה

 30. שבוע טוב,
  למי ניתן לפנות במידה ומעסיק מסרב להעביר את השלמת הפיצויים לקרן פנסיה ובמקום זאת העביר אותם ישירות לחשבון הבנק ?
  האם קיים גורם שיכול לחייב אותו להפקיד את השלמת פיצויים בהתאם לבקשת העובד?
  תודה מראש.
  רפאל

 31. נדב שלום,
  האם הגשת טופס 161א למס הכנסה היא חובה , ומה קורה כאשר עובד שפוטר/התפטר לא מגיש טופס 161א?
  שבוע טוב.
  רפאל

  • הי רפאל,

   במידה וכל כספי הפיצויים הם בקופה לקצבה, וסכום הפיצויים נמוך מהתקרה של 360 אלף שקלים אזי לא קיימת חובה להגיש את הטופס.

   מי שפרש לפני שנת 2017 או מי שלא עומד בכלל, מס הכנסה רואה אותו כאילו קיבל את כספי הפיצויים בסיום עבודה.

 32. היי נדב
  אשמח להבהרות.
  אני עובדת במקום עבודתי החל מ-1.3.2008. מעולם לא חתמתי על הסכם עבודה.
  מפרישים לי מדי חודש לפיצויים ותגמולים. השכר עלה מ-3500 ש"ח ל-6100 בשנים אלה.
  הסכום שנצבר בקופת הפיצויים הוא 37000 ש"ח.
  קיבלתי העלאה של 1000 ש"ח במשכורת ורוצים לערוך לי הסכם.
  בהסכם מכניסים את סעיף 14.
  שאלותיי:
  1. האם במקרה של פיטורין מצד המעסיק אני אמורה לקבל 10 שנים ו-3 חודשים כפול השכר האחרון (לקזז את מה שנצבר בקופה) + מספר עבודתי החל ממועד חתימת ההסכם בכפוף לסעיף 14?
  2. האם סעיף 14 יתחיל רק ממועד חתימת ההסכם ולא תקף על השנים אחורה?
  3. האם אני מחוייבת לחתום על סעיף 14- מה ההשלכות?
  4. האם הסכום שנצבר בקופה הוא ריאלי?
  5. במידה ואני מתפטרת- על השנים שלא היה סעיף 14- כמה אני אמורה לקבל?

  תודה וסליחה על כל השאלות
  דפנה

  • ערב טוב דפנה,

   לא ניתן לענות על השאלות האלה.
   ציינת שהתחלת לעבוד ממרץ 2008, בתקופה זו חל הסדר פנסיית חובה. עוד על ההסדר https://pensuni.com/?p=2783
   במידה והמעסיק הפקיד עבורך בהתאם לתנאים שחלו בהסדר, חל עלייך סעיף 14 באופן אוטומטי.
   במידה והוא הפקיד לך באחוזים גבוהים יותר. סעיף 14 לא חל ואכן בסיום עבודה יחשבו את הפיצויים בשני אופנים, עד מועד החתימה ולאחר מועד החתימה.

 33. שלום נדב,
  עבדתי במקום עבודה מינואר 1997.
  חתמתי על סעיף 14 רק בשנת 2008.
  בשנת 2017 "התפטרתי" מהעבודה, קיבלתי רק את כספי הפיצויים בקרנות ללא החלק של המעסיק.
  האם על התקופה בה לא הייתי חתום על סעיף 14, אני זכאי להשלמה מצד המעסיק?

  תודה רבה,
  שגיב

 34. תודה רבה.

 35. שאלה אם מישהו עבד במפעל לתקופה של 9.3 שנים והתחלפו שני מעסיקים אבל נשמר הרצף והמעסיק לא הפריש לא עבור התגמולים ולא עבור הפיצויים לקופה בשנה הראשונה ובשאר התקופה הפריש 8.33% עבורהפיצויים ו6% עבור התגמולים.
  האם סעיף 14 חל במקרה זה ולמה זכאי העובד?
  תקופת העבודה אחרי 2008.

  • המעסיק נדרש להשלים כספי פיצויים עבור התקופה שבה הוא לא הפקיד,
   עבור התקופה הזאת הוא ישלם פיצויים בהתאם לשכר האחרון.
   לגבי תחולה של סעיף 14, במידה ולאורך כל תקופת החיסכון הפקיד המעסיק 8.33 יתכן והסעיף לא חל.

 36. אהלן נדב,

  שאלה בנוגע לניהול כספי הפיצויים לעובד שחתום על סעיף 14.
  יש ברשותי שני מוצרים פנסיוניים (ק.גמל וק.פנסיה), הייתי מעוניין להפקיד באחד רק כספי פיצויים ובשני רק כספי תמלוגים.
  במילים פשוטות – להפריד את כספי הפיצויים מכספי התמלוגים לשני חשבונות שונים.

  האם מצב זה אפשרי? האם תוכל להפנות אותי לחוק או להוראה שמאפשרת או שוללת אפשרות זו?

  המון תודה על הפרוייקט המבורך שהרמת כאן!

  • הי אמיר,
   בנוסח האישור הכללי לסעיף 14(תראה כאן),

   מופיעים המילים קרן פנסיה וקופת ביטוח ולא מופיעה המילה קופת גמל.
   העדר המילה, מאפשרת למעסיקים לדחות את האפשרות הזאת.
   אני מציע לך לעלות את הדיון בפורום אצל הסולידית, יכל להיות שגולשים אחרים מצאו אפשרות.

   • תודה רבה נדב.

    ממה שהצלחתי לקרוא ולברר עד כאן האפשרות הזאת הייתה קיימת בעבר.
    האם היה שינוי בתקופה האחרונה?

    אגב, בפורום של הסולידית מפנים בחזרה אליך 🙂
    שוב תודה ענקית!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים
%d בלוגרים אהבו את זה: