דף הבית / סוגיות מיסוי בביטוח פנסיוני / טופס 161-המדריך המלא למילוי טופס 161

טופס 161-המדריך המלא למילוי טופס 161

טופס 161, הודעת מעביד על פרישה מעבודה, נועד לצורך חישוב המס על כספי הפיצויים בסיום העבודה. המדריך נועד למעסיק לעובד לצורך מילוי נכון של טופס 161.

מה זה טופס 161?

טופס 161, או הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד, הוא הטופס אותו מגישים לעובד בסיום עבודה. יחד עם טופס 161 חייב המעסיק להגיש לעובד מכתב שחרור כספי פיצויים המופנה אל הקופות בהם צבורים כספי הפיצויים.

>>>טופס 161 להורדה מאתר רשות המיסים

טופס 161 מעיד על ניתוק יחסי עובד- מעביד ומפרט את זכויותיו של העובד בגין כספי פיצויים. את הטופס המקורי יש להעביר  לפקיד השומה בצירוף 3 תלושי שכר אחרונים של העובד, העתק של הטופס יש למסור לעובד ולקופות השונות על מנת לשחרר כספי פיצויים שנצברו בהן.

עובדים, ללא טופס 161 תשלמו מס מירבי על כספי הפיצויים בקופה

מעסיקים, את הטופס יש למלא גם במידה והעובד אינו זכאי למשוך את כספי הפיצויים והכספים נשארים לזכותו בקופות (לדוגמא במסגרת צו ההרחבה לפנסיית חובה).

מכיוון והטופס משפיע על משיכת הפיצויים של העובד, חשוב להקפיד על מילוי נכון של הטופס ולהימנע מטעויות שיעכבו את בקשת הפדיון ויחזירו את העובד חזרה אליכם לתיקונים.

>>>9 טעויות נפוצות בטופס 161 אליהן כדאי לשים לב

כיצד נמלא את טופס 161?

מדריך זה, כולל הסבר מלא למילוי טופס 161 כולל ההנחיות אותן פרסמה רשות המיסים והחוזרים שהתפרסמו במהלך השנים האחרונות. בנוסף כולל המדריך התייחסות לאופן הטיפול בכספי הפיצויים החל משנת 2017.

החל משנת 2017 נדרש לבצע זקיפת הכנסה על הפקדות לרכיב הפיצויים לעובד ששכרו עולה על 34,000 שקלים (בשנת 2019), הפקדות אלו לפיצויים יש לרשום בצורה שונה בטופס 161.

בדצמבר 2018 פרסמה רשות המיסים הנחיה המאפשרת למעסיקים להגדיל את הפטור על כספי הפיצוים לעובדים מבלי להפנות אותם לפקיד השומה. (לקריאה)

מילוי טופס 161

כבר בראש הטופס מופיעים שני חלקים חשובים, תאריך ההגשה והאם מדובר בטופס מקורי או תיקון.

161א חלק א
 1. חובה למלא את תאריך ההגשה, טופס 161 ללא תאריך, אינו תקין ולא יתקבל על ידי הקופה.
 2. את הטופס המקורי מעבירים לידי פקיד השומה, העתק מטופס 161 אפשר למסור לעובד לצורך משיכת הכספים.
 3. במידה ורוצים לתקן טופס 161, צריך למלא טופס חדש, כאשר צריך לציין כי טופס זה מתקן טופס קודם
161-תקופת עבודה
 1. סעיף ג', תקופת עבודה– יש לרשום את את ימי העבודה של העובד  מיום הקליטה ועד ליום הפרישה כולל. מתקופה זו צריך לנכות ימי חופשה ללא תשלום. את מספר הימים יש לחלק ב- 365. במידה והעובד עבד תקופות לא רצופות או ששכרו השתנה במהלך התקופה אנו נציין זאת בהמשך הטופס בסעיף ז'.
 2. סעיף ד', סיבת הפרישה– במרבית המקרים נסמן את סעיף 3, העובד לא הגיע לגיל פרישה. במקרה של מוות, נסמן את סעיף 2. במקרה של מוות זכאים השארים לפטור מוגדל על כספי הפיצויים (תקרה כפולה) בשנת 2019 התקרה הכפולה עומדת על 24,770 שקלים עבור כל שנת עבודה.
 3. סעיף ו', משכורת חודשית-הכנסת העובד מעבודה למעט תשלומים ששולמו לו לכיסוי הוצאות ולמעט שווי רכב. המשכורת החודשית תשמש אותנו מאוחר יותר לצורך קביעת תקרת הפיצויים. סעיף המשכורת החודשית עשוי להיות גבוה מסעיף שכר העבודה שמופיע בצד שמאל.
 4. >>>כיצד חישוב נכון של המשכורת החודשית יגדיל את הפטור ממס שיקבל העובד

סעיף ז'- תקופות עבודה לא רצופות

 1. חשוב לדווח על שינויים מהותיים שהתרחשו במהלך תקופת העבודה. לדוגמא, חופשות ללא שכר, שינויים בשיעורי המשרה, הפחתות שכר. יש למלא כל תקופה בשורה נפרדת, במידה ואין מקום יש לצרף טפסי 161 נוספים
 2. עובד שעבר ממשרה מלאה למשרה חלקית, יש לחשב שכר אחרון לגבי כל אחת מתקופות העבודה באופן יחסי למידת החלקיות של העבודה.
 3. במידה והיקף העבודה והשכר משתנים מידי חודש, יש לחשב את הפיצויים לפי השכר הממוצע של העובד ב-12 החודשים שקדמו לסיום העבודה.

סעיף ח' – פירוט תשלומי הפיצויים שנצברו לעובד

161-3
 1. סעיף ח', פירוט תשלומים– אחד החלקים החשובים ביותר בטופס 161. המעסיק יפרט בכל שורה את הכספים הצבורים בקופות הגמל, קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים
 2. שימו לב ! במידה ומלבד המעסיק נצברו הכספים לעובד ביותר מקופה אחת, יש להפנות את העובד עם טופס 161 לפקיד השומה לצורך חישוב המס.
 3. צבירה נוספת, הפקדות לפיצויים ששטרם הועברו לקופות או טרם נקלטו בחשבונן.
 4. במידה ושולמו כספי פיצויים לקופת גמל יש להפריד בין כספים שהופקדו לפני שנת 2008 (סוג משלם 4) וכספים שהופקדו לאחר שנת 2008 (סוג משלם 6). על כספי פיצויים שהופקדו לקופת גמל לאחר שנת 2008 העובד יוכל להחיל רצף קצבה באמצעות טופס 161א

במידה ויש צורך לציין משלמים נוספים ואין מקום בטופס, עליך להוסיף טפסי 161 נוספים

טיפול בזקיפת כספי פיצויים

 1. החל משנת 2017 יש לזקוף הכנסה לעובד על כספי פיצויים העולים על השכר המבוטח או תקרת שכר של 34,000 שקלים (תקרה עדכנית לשנת 2019).
 2. כדי למנוע תשלום מס כפול במועד המשיכה, המעסיק יצרף לטופס 161 נספח שכולל את הפרטים הבאים: חודש עבודה, משכורת, משכורת מבוטחת וחלק ההפקדה למרכיב הפיצויים שעליו בוצעה זקיפת הכנסה.
 3. סכום ההפקדות למרכיב הפיצויים שחויב במס יירשם בטופס 161 בחלק ח'  בצמוד לשם המשלם יצויין הסכום שחוייב בשווי למס.

סעיף יא – חישוב הפטור ממס על הפיצויים

161-4
 1. סעיף 1, המשכורת הקובעת לפטור היא המשכורת שנרשמה בסעיף ו' בטופס, משכורת חודשית אחרונה לפני פרישה, עד לתקרה של 12,380 (בשנת 2019)
 2. סעיף 2, המענק המשולם הוא סך הסכומים שישולמו על ידי המעסיק או על ידי הקופות. בסך המענק המשולם ניתן לכלול סכומים נוספים ששולמו לעובד בסיום העבודה.
  >>>כיצד תרשמו בצורה נכונה את המענקים המשולמים לעובד בסיום עבודה כדי להקטין את המס השולי במשכורת האחרונה
 3. במידה והעובד מיעד כספים לרצף פיצויים או רצף קצבה יש להפחית סכומים אלה מסכום המענק המשולם ולרשום במשבצת זו את סכום המענק המשולם נטו.
 4. סעיף 3, סכום המענק הפטור ממס הוא משכורת קובעת לפטור כפול מספר שנות העבודה, ובמקרה של מוות מענק כפול. כאשר סכום המענק הפטור לא יעלה על תקרת הפיצויים, בשנת 2019 תקרת הפיצויים היא 12,380 שקלים עבור כל שנת עבודה (קריאה נוספת : תקנה חדשה מאפשרת למעסיק להגדיל את הפטור על כספי הפיצויים)
 5. המעסיק ימלא את סעיפים 3 עד 5 רק במידה ומתקיימים כל התנאים הבאים:
 6. העובד מילא טופס 161א  או במידה ומדובר בפטירת עובד השארים ימלאו טופס 161ב.
 7. העובד הצהיר כי לא פרש במהלך תקופת העבודה ממעסיקים נוספים.
 8. אחד או יותר מהתנאים הבאים:
 • לפי חישובי המעסיק סכום כל המענקים שיקבל העובד אינו עולה על תקרת הפטור.
 • המענק משולם על ידי המעסיק ועל ידי משלם אחד מלבדו. במידה וישנו משלם נוסף יש להפנות את העובד למס הכנסה.
 • סכום המענק פטור משולם על ידי משלם אחד וכל יתר המשלמים מנקים מס בשיעור המירבי.
 • במקרה וסכום המענק הפטור משולם על ידי משלם אחד וכל יתר המשלמים הם קופות לקצבה והעובד בחר ברצף לקצבה על מלא הסכומים.

9. סעיף 7, במידה והעובד מבקש ליעד את כל הכספים לקצבה ניתן לרשום במשבצת 100% במידה והוא מעוניין ליעד רק חלק מהכספים יש לרשום את הסכום.

161-5

לא לשכוח כמובן לחתום ולהוסיף חתימה של העסק. טופס לא חתום אינו תקין.

טופס 161-המדריך המלא למילוי טופס 161 by
Product
טופס 161
Reviewed by

on 17 בינואר 2019
Rating
Summary
טופס 161, או הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד, הוא הטופס אותו מגישים לעובד בסיום עבודה. המדריך המלא, כיצד יש למלא את טופס 161 בהתאם לתקנות האחרונות של רשות המיסים.

אודות נדב טסלר

נדב טסלר, בעל רישיון משווק פנסיוני, משמש כסמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה

125 comments

 1. מה קורה אם המעסיקה רשצה בסעיף ח' סכום גבוה מהסכום שהצטבר בקופה בטענה שזה מה שהיא שילמה ולא מוכנה לדבריה "לספוג את דמי הניהול" ? חברת הביטוח הגישה לה דו"ח לפני מילוי 161 והסכום שם נמוך ב500 שח מאשר הדו"ח שהיא הוציאה. האם זה חוקי? מעבר לעובדה שכך היא תשלים לי פחות פיצויים צריכה לשלם פיצויים מלאים)

  • האם את חתומה על סעיף 14? האם המעסיקה הפקידה לך לאורך כל תקופת העבודה מידי חודש 8.33% מהשכר לפיצויים? במידה וכן, המעסיקה לא צריכה לבצע השלמת פיצויים.

   אחרת, זה לא משנה מה היא כותבת בסעיף ח' היא לא עומדת בחובה שלה בתשלום פיצויים

 2. נדב,
  1. בסעיף ז', תקופות עבודה לא רצופות נדרש לציין גם הגדלת שכר או רק הפחתת שכר?
  2. בסעיף ח' – פירוט תשלומי הפיצויים שנצברו לעובד נדרש לדווח גם על צבירות תגמולים או רק פיצויים?

  • 1. האם מדובר בהגדלת שכר משמעותית ולאורך תקופה? האם היא מלווה בשינוי שיעור המשרה?
   2. לא. רק פיצויים

   • תודה.
    במשך 5 שנות העסקה, התחלה עם שכר מינימום + 4 הגדלות משמעותיות.
    ללא שינוי בשיעור משרה.

    אגב, למה בכלל מעניין את מס הכנסה הגדלת שכר או שינוי בשיעור משרה?

    • בטופס 161 יש לציין את השכר האחרון ולפיו לחשב את הפיצויים המגיעים לעובד. ללא קשר, במידה והעובד לא חתום על סעיף 14 הוא זכאי לפיצויים בהתאם למשכורת אחרונה כפול שנות הוותק בעבודה.

 3. איך אני בודק אם לא עשו טעות ברישום שבבפירוט התשלומים סעיף ח' ? בפועל יש לי דוח הצטברות הפיצויים וערך פידיון תגמולים שקיבלתי מחברת הביטוח.
  1. רשומה בו שורה עם סכום הפקדה לפיצויים ס.מ 6 ו ס.ת 20 – האם זה צריך להופיע בטופס 161 כשהמשלם הוא המעביד? או חברת הביטוח?
  2. רשומה שורה נוספת מידע על ערך פדיון תגמולים – האם זה צריך להופיע גם בטופס 161 ? ומי המשלם?
  3. בתלושי שכר ניקו ממני כל חודש ניכויי חובה לחברת הביטוח. האם זה חלק מעדיפים 1 או 2 ? אם לא אז איכן מופיע הכסף הזה שירד ממני? .
  4. בתלושים יש גם סעיף הורדה מהמעביד שנקרא קופ"ג מעביד חודשי. האם זה חלק מעדיפים 1 או 2?
  נחוצה תשובה דחופה. תודה מראש.

  • ערב טוב,

   בטופס 161 צריכים להיות רשומים כספי פיצויים שמגיעים לך מהמעסיק ומהקופות (קופת גמל, קרן פנסיה או ביטוח מנהלים) ולא כספי תגמולים. כאשר כל משלם צריך להופיע בשורה נפרדת.

 4. נדב שלום,

  מאמר מצויין האם ניתן לדווח בסעיף ו' משכורת חודשית סכום גבוה מתקרת הפטור 12,230. נניח ששכר העובד הוא 20,000. האם אפשר לדווח שכר של 20,000 בסעיף ו', ובסעיף יא' סכום המשכורת הקובעת לפטור אדווח את תקרת הפטור 12,230 כיצד יש לנהוג?

  תודה רבה!!!

 5. נדב שלום,

  יש לי שאלה בנוגע לרצף פיצויים.
  בהנחה שהעובד מילא טופס 161 א וביקש לבצע רצף פיצויים.

  בחלק יא בטופס 161 אילו סעיפים אני צריך למלא?

  במקרה של רצף פיצויים ובהנחה שסכום המענק חייב במס' סעיף 4 בחלק יא, האם צריך למלא גם את סעיף 6 בחלק יא?

  באילו מקרים צריך לסמן את סעיף 6 בחלק יא?

  • רצף פיצויים לא רלוונטי לטופס 161, העובד בכל מקרה ידרש לפנות לנציבות מס הכנסה להגשת הבקשה.
   לצורך השלמת סעיף יא, כמה משלמים יש לעובד? האם יש קופה אחת או יותר? במידה ויש יותר ממשלם אחד מלבדיך לא ניתן להשלים את סעיף 6 וצריך להפנות את העובד למס הכנסה.

   • היי נדב,

    תודה על תשובתך.
    משלם 1, קופה 1 האם במקרה של משלם 1 וקופה 1 אני צריך למלא את סעיף 6?
    בהנחה שסכום המענק חייב במס.

 6. שלום נדב
  תודה על ההסבר המפורט ועל הבלוג הנהדר.

  המקרה שלי הוא קצת יוצא דופן. עבדתי במשרה מלאה מספר שנים, ולאחר מכן עברתי באותה חברה למשרת סטודנט. עקב זאת גם המשכורת הבסיסית שלי קטנה, וגם ירדתי למשרה חלקית – בהיקף לא יציב. כלומר תקופות מסויימות עבדתי 50% ותקופות אחרות 20-30%.
  בכל התקופה הזו הייתי חתום על סעיף 14 והמעביד הפריש את הפיצויים לקרן הפנסיה וב. מנהלים.

  אחרי מספר שנים כסטודנט, פיטרו אותי.

  כעת לא ברור לי מה צריך להיות כתוב תחת הסעיף "משכורת חודשית אחרונה לפני פרישה".
  מפני שאם על פי ערך זה מחושב לי גובה הפטור והוא בגובה המשכורת האחרונה, אז ערך זה לא מייצג את סך הפיצויים שהמעסיק הפריש לי לאורך השנים, ויצא שאצטרך לשלם מס (שאני לא אמור לשלם) על הפיצויים שהופרשו לי בתקופה בה עבדתי במשרה מלאה.

  בטופס, תחת "תקופות עבודה לא רציפות" המעסיק פירט את המשכורות שלי באופן נאמן. על כן, אני לא מבין מדוע הסעיף "משכורת חודשית אחרונה לפני פרישה", הוא הקובע לגובה הפטור.

  מה דעתך?
  האם תוכל להאיר את עיניי?

  תודה רבה
  יובל

 7. שלום נדב,

  יש לי שאלה נוספת:
  לגבי "סעיף ח', פירוט תשלומים": האם מדובר בסכום שהופרש כולל הפרשות לפנסיה. או רק בחלק הפיצויים שהופרש לתוך תוכניות הפנסיה.

  שוב תודה,
  יובל

 8. האם צריך למלא טופס 161 לעובד זר בסיום עבודה או אפשר לשחרר את הכסף ללא טופס?
  תודה

 9. תודה על המאמר!

  1. חישוב פיצויים לפי משכורת אחרונה – ברוטו או נטו?
  2. כיצד אדע אם מעבר דירה לאחד מיישובי השומרון נחשב להתפטרות שדינה כפיטורין?
  3.בטופס 161 חלק המעביד אני רואה שסהכ מענק שישולם בעת הפרישה (סכום ההפרשות לקופות) נמוך משמעותית מחישוב של משכורת אחרונה כפול מס שנות ותק.
  האם בכל מקרה של פיטורין המעביד מחויב לשלם משכורת אחרונה כפול במספר השנים?

  תודה רבה!

 10. שלום רב,
  אימי הקשישה העסיקה מטפלת במשך שנתיים וחצי. שכרה האחרון היה 6,050 שח, אולם חלק מהשכר הזה, כ-1200 שח שולם לה מביטוח לאומי באמצעות חברת כ"א. על השכר ששולם בפועל הפרשנו לקרן פנסיה כנדרש בחוק, באמצעות סוכן הביטוח שלה.
  לאחר פיטוריה בסוף אוקטובר, נדרשתי עי סוכן הביטוח למלא טופס 161.
  כמקובל בהעסקת מטפלות ועוזרות , מעולם לא הוצאתי לה תלושי שכר, אין לי מערכת להפקת תלושים ואין לי שום ידע לגבי מילוי הטפס וההשלכות שלו.
  ברצוני לציין שלגבי עוזרת בית אחרת שפוטרה ובוטחה ע"י חברת מנורה לא נדרשתי למלא ט. 161.
  מה עלי לעשות?

  • תפעלי בהתאם להנחיות שמופיעות כאן כדי למלא את הטופס, תורידי טופס ריק. ותמלאי את פרטי השכר האחרון ואת ההסכום שהופקד לפיצויים בהתאם לנתונים שתקבלי מקרן הפנסיה שלה.

   • שלום נדב, תודה עבור תשובתך.
    שתי שאלותנוספות:
    1. בחדשיים האחרונים לעבודתה , ביטוח לאומי לא השתתף בתשלום, ועל כן שלמתי לעובדת את השכר המלא (6050 שח). האם עלי לחשב פצויים לפי שכר זה למרות שלמעשה קבלה פצויים מחברת כא בגין 1200 שח ששלמו לה עבור כל התקופה הקודמת?
    2. הפרשתי לקרן הפנסיה 17.5%, כלומר רק 6% ע"ח פצויים ועלי להשלים 2.33%. האם נדרש לרשום גם את הסכום הזה בטופס 161?

    • שלום אורית,

     1. בהתאם לתקנה 6 לתקנות פיצויי פיטורים , כאשר חל בשכרו של העובד שינוי זמני, יחושב השכר האחרון לפי שכר העובד כאילו לא חל שינוי כאמור. כלומר גם במקרה של העלאה של השכר האחרון, וגם במקרה של הפחתתו, השכר שיחושב הוא לא השכר האחרון בפועל אלא זה שהיה מתקבל אם לא היה נעשה השינוי, ובלבד שמדובר בהעלאה או הפחתה שהן זמניות בלבד.
     2. כן, צריך לרשום בסעיף ח שני משלמים אחד קרן הפנסיה והשני את

 11. נדב שלום

  אבקש את עזרתך

  שכר ממצוע 2014 = 4200 ש"ח
  שכר ממוצע 2015 = 2000 ש"ח
  שכר ממוצע 2016 = 800 ש"ח

  או שכר ב-30 חודש = 64000 ש"ח

  עובד שעתי

  מה הסכום שאני אמורה לרשום בטופס 161 סעיף ו משכורת חודשית אחרונה לפני פרישה ?

 12. נדב שלום.

  בט. עזר 161 מופיעים 2 סכומים שונים של יתרות הפיצויים. האחד הוא יתרות פיצויים והשני הוא למס. שאלתי היא בבוא המעביד להשלים את פיצויי הפיטורין (בהנחה ואין סעיף 14) מהו הסכום שיש לקחת בחשבון. הקופות שלי נפתחו בשנת 2000.

  תודה.

 13. שלום נדב

  יש עובד שמבוטח ב"מבטחים החדשה".
  העובד הגיע לגיל פרישה.
  האם בטופס 161 אני כמעסיק חייב למלא סכומים שהוא צבר לפנסיה,
  או רק את הסכומים שנצברו לפיצויים לפי אישור שקיבלתי ממבטחים החדשה?

  • אבי שלום,

   בטופס 161 צריך למלא את כל המקורות לתשלום פיצויים. במידה ואתה משלם לעובד פיצויים נוספים על אלה שנצברו בקרן הפנסיה מבטחים עליך למלא בסיף ח בטופס את פרטיך כמשלם. במידה ואין מקורות נוספים לפיצויים יש למלא רק מבטחים החדשה כמשלם.

 14. נדב שלום,
  הגשתי היום מכתב פיטורין בעבודה לתאריך ה20/2 ויום למחרת אני טס.
  האחראית הסבירה לי שאני אקבל את הטופס(161) רק ב9/3 ביחד עם המשכורת.
  הבעיה היא שאני כבר לא אהיה בארץ, ורציתי לדעת אם ההורים יוכלו לטפל לי בטפסים או שאני חייב לעשות הכל?
  ומידה ורק אני יכול לטפל בזה. האם אני יוכל לטפל בטפסים רק אחראי שאחזור לארץ?
  תודה.

  • ההורים יוכלו למשוך את הטפסים למס הכנסה. בנוסף החל מינואר 2017 יש רצף קצבה באופן אוטומטי בסיום עבודה.

   • זאת אומרת שאני לא חייב למלא טופס 161 בסיום העבודה?
    ובמידה ולא, אחרי סיום העבודה הכסף ישאר אוטומטית בקופה ואני אוכל למשך אותו מתי שאני ארצה בהמשך?
    תודה.

 15. נדב שלום
  מעביד ששילם פיצויים מלאים לפי טופס 161 ושיחרר גם את הקופות
  לאחר מכן התברר שבתחילת העבודה לא הפרישו לי את קרן הפנסיה (למרות שהיה כתוב בתלוש שהפרישו וכו')
  לאחר שדרשתי את השלמת ההפרשות שלא הופרשו
  אמר לי המעסיק שהתברר לו בדיעבד שהוא לא היה צריך לתת לי פיצויים מלאים (חודש לשנה) אלא רק חלקי, מכיון שהוא הפריש לי את הפנסיה לפי החוק החדש של פנסית חובה ומימילא סעיף 14 חל באופן אוטומטי על אותה תקופה.
  ההפרש הוא של כמה אלפי שקלים והמעסיק רוצה לקזז את ההפרשות שלא הופרשו בסכום הפיצויים המוגדל שהוא שילם.
  יש לי שתי שאלות:

  1. האם הוא יכול לחזור בו ולהגיד שהוא משלם רק לפי סעיף 14 ולקזז את עודף התשלום ?

  2. האם המעסיק חייב לשלם גם את סכומי התשואות של הקרן שלא קיבלתי על אותן הפרשות במשך השנים, (ההפרשות הם משנת 2010 ו 2011, התשואה הממוצעת לקרן היתה 36% במשך שש שנים, האם הוא חייב לשלם לי גם את התשואה שלא קיבלתי) ?

  • ערב טוב,

   1. חובת תשלום פיצויי פיטורים היא משכורת אחרונה כפול תקופת העבודה. מעסיק שהפקיד לפי סעיף 14 ראשי שהכספים שהופקדו בתכנית יבואו במקום הכספים אותם הוא ישלם בסיום העבודה וזאת בתנאי שהוא הפקיד אחוז חודשי של 8.33%. במידה והמעסיק הפקיד לך אחוז נמוך יותר הוא נדרש לבצע השלמת פיצויים. בטופס 161 המעסיק צריך למלא את הכספים שהוא נדרש לשלם, את הכספים שנמצאים בקופה ואת הכספים שהוא השלים. כך שמוזר שיצא פער כל כך גדול לרעתו והוא לא שם לב.
   2. המעסיק ניקה ממך כספים ולא העביר אותם לקרן, מדובר בעבירה פלילית. מעבר לכך שהמעסיק חייב להחזיר את הכספים עליו לשלם גם ריבית.

   • לגבי סעיף 1
    זה לא שהוא לא שם לב, הוא פשוט לא ידע שהוא יכול לשם לפי סעיף 14 ולא לשלם פיצויים מלאים שלחוד שלשנה.

    רק אחרי שאני תבעתי החזר על הפרשות שלא הופרשו, האירו את עיניו שהוא שילם יותר מידי וכעת הוא רוצה לקזז למפרע את התשלומים, כנגד ההפרשות של קרן הפנסיה שלא הופרשו במלואם.
    שאלתי היא, האם מותר לו לקזז את הסכומים והאם הוא יכול למפרע להחליט שהוא שילם דמי פיצויים גבוהים ממה שהוא היה חייב לשלם ע"פ חוק.

    רק אציין שאין חתימה של אף אחד על סעיף 14, הכל כתוצאה מחוק פנסיה חובה שאומרת שהפרשה של פנסיה חובה, היא כמו חתימה בפועל על סעיף 14.

    • בוקר טוב,
     אכן סעיף 14 חל על שניכם מתוקף צו ההרחבה. אני לא עורך דין כך שאני לא יכל להיכנס לשאלה האם מותר לו עכשיו להתנער מהחישוב המקורי שלו. כל זה לא מונע את החובה שלו לשלם את הכספים עבור התקופה בה הוא ניכה ממך כספים ולא העביר לקרן. מדובר בעבירה לא קטנה.

 16. שלום
  לצערי לא הייתי מספיק מודע לחשיבות הטפסים הללו ועל אף שהחברות שעבדתי בהן בעבר העבירו לי את המסמכים לא עשיתי איתם כלום (כלומר לא ניגשתי להחתים פקיד שומה וכו')

  בשנת 2013 – 2105 עבדתי בחברה א'
  בשנת 2015-2016 עבדתי בחברה ב'
  בחצי השני של שנת 2016 עבדתי בחברה ג'
  כיום אני עובד בחברה ד'

  בחברות א' ו-ב' ברור מאליו שכבר עברו 90 הימים מאז שהייתי אמור לגשת לפקיד השומה
  בחברה ג' גם עברו כבר 90 הימים.

  חשוב לציין שנכון לכרגע אני לא רואה סיבה עבורי למשוך את כספי הפיצויים ואני רואה לנכון להמשיך איתם הלאה לרצף פיצויים ולבסוף גם לחלק מקצבת הפנסיה. (אין לדעת מה יוליד יום אבל כרגע אלו מחשבותיי).

  בהנחה וכל הנ"ל מתקיים איך משפיע עליי המצב שבו לא עשיתי שום דבר עם טפסי 161?

  תודה מראש

  • ערב טוב יניב,
   הבעיה שלך תתחיל כאשר תרצה למשוך את הכספים בעתיד. תצטרך לגשת לפקיד שומה ולבקש אישור על ניכוי מס עדכני במקום טופס 161 שלך. פקיד השומה סביר להניח ירצה לחייב אותך במס כאילו משכת את הכספים במועד סיום העבודה.

   • אבל בהנחה ולא ארצה למשוך את הכספים, אצבור אותם עד גיל הפנסיה ואז אקבלם כקצבת פנסיה.
    עדיין אחויב במס כאילו משכתי את הכספים?

 17. הי,

  יש לי ביטוח מנהלים. לאחרונה עברתי למעסיק חדש ושלחתי לחברת הביטוח טופס בקשה לרישום מעסיק חדש (העברת בעלות) וצירפתי גם טופס 161 מסודר שנתקבל מהמעסיק הקודם. כחודשיים לאחר הגשת הבקשה, קיבלתי מחברת הביטוח הודעה שלא ניתן לבצע הבקשה של העברת הבעלות בשל אי התאמה בסכום הצבירה בין מה שרשום בטופס 161 לבין הנתונים שיש בידי חבר הביטוח. מה זה אומר? מה אמורים לעשות במקרה כזה? תודה.

 18. שלום רב
  עבדתי 9 וחצי שנים בחברה במרכז , לפני חצי שנה עברתי למושב חקלאי בצפון
  המעסיק מילא ושלח לי הטופס 161 וקיבלתי את הכסף מהקופה!!
  השאלה שלי כמה אחוזים הכסף של הקופה מסך דמי הפיצויים?
  עוד שאלה בבקשה..השכר שלי היה שעתי כולל עמלות מכירה…איך אני יכול לדעת אם הם חשבו
  עם העמלות מכירת שזה היה קבוע כול חודש -איש מכירות הגדרת תפקיד
  תודה מאיר

  • ערב טוב מאיר,

   אתה יכל לבדוק בקרן הפנסיה מאיזה שכר בוצעה ההפקדה לקרן. בימים האלה קיבלת דוח שנתי אתה יכל לראות שם את השכר בכל חודש

 19. היי אשמח לעזרה בבקשה
  המעסיקה הקודמת שלי שלחה לי טופס 161 א
  בזמן העבודה אצלה כעשרה חודשים עבדתי במקביל במקום נוסף באחוז משרה של כ25%
  מה הטופס שהיא שלחה לי אמור בעצם לעשות? כי לא נצברו לי כספי פיצויים שאני יודעת עליהם
  לא דיווחתי למס הכנסה על תיאום מס מפני שאני חיילת משוחררת ויש לי פטור של שנתיים
  במשרה המלאה אצלה השתכרתי בכ4600 ובעבודה הנוספת עד ל2500 שח בערך אפילו פחות.
  לא ידעתי שעליי לדווח על תיאום מס חשבתי שאני פטורה מכך בגלל הצבא .
  מה עליי לעשות כשאני ממלאת את הטופס אני רוצה שהכספים האלו ימשכו לקופת הפנסיה שלי
  תודה רבה

  • בקישור הבא יש הסבר על אופן מילוי טופס 161א https://pensuni.com/?p=1005 עלייך למלא גם את חלק ב2 ולדווח שם על עבודות קודמות ועל הכספים שנצברו בחיסכון הפנסיוני שלך.
   כדי שכספי הפיצוים ישארו בקרן הפנסיה עלייך לבחור בסעיף 5 בטופס 161א ברצף קצבה

 20. נדב שלום,
  כספי פיצויים בקרנות מחולקות לשתי קטגוריות 1. סך פיצויים בקצבה וכן 2. סך הפצויים בהון
  האם המעביד חייב להשלים את ההפרש של שני הסכומים שנצברו או את ההפרש בין ה-100% לסך שנצבר בקצבה.
  תודה מראש.

  • דוב, לא הבנתי את השאלה

   השלמת פיצויים רלוונטית לנושא, סעיף 14 והכספים שהופקדו לקרן.
   בסעיף ח' יציין המעסיק את סך המקורות בהם נצברו הכספים. במידה ויש חובה להשלים (לא הפקיד בהתאם לסעיף 14) עליו להוסיף שורה נוספת על שם המעסיק.

   • ראשית איני חתום על סעיף 14 והמדובר במסגרת בטוח מנהלים.
    הסכום שהצטבר בקצבה הוא סך ההפקדות הנומינליות של המעביד והעובד ואילו הסעיף ההוני מתייחס לרווחי הון מהכסף "שלי" "שעבד" יפה ונשא רווחים.
    שאלתי האם המעביד אמור ליהנות מרווחים אלה ולהשלים למאה אחוז נומינלי או שהמעביד יהיה זה שיהנה מכספי רווחי הון ויצטרך להשלים למאה אחוז סכום נמוך יותר. בתקווה שהפעם שאלתי ברורה יותר.
    תודה. דוב

    • דוב שלום,

     האם הכסף נחסך בביטוח מנהלים בפוליסה ישנה? סך הפיצויים הוא גם בחלק ההוני וגם בחלק לקצבה כאשר ישנה סוגיהכיצד יש לחשב את הרווחים על הפיצויים..
     ראה את התשובה שנתן בעבר עו"ד אלון זילברשץ בנושא

     בפוליסות ביטוח "ערך פדיון הפיצויים" אינו זהה לזה שבקרן פנסיה.
     במהלך השנים שונו תנאי הפוליסה בעניין זה. השינויים העיקריים חלו בפוליסות שיצאו לאחר 1991 ושוב בשנת 2004. יש לבדוק את תנאי הפוליסה הספציפית. בעבר ערך הפדיון חושב על פי הפרמיה של רכיב הפיצויים, ללא ריבית אך בתוספת הצמדה למדד. הריבית הועברה לחלק התגמולים. לאחר מכן החישוב היה לפי המדד או הרווחים הצבורים, לפי הנמוך. במקרים רבים אופן החישוב גרם לכך, שהמעביד חויב להשלים פיצויים ולא היה עודף. כמובן שהיו מקרים הפוכים רבים. כיום החישוב הוא נפרד לכל רכיב, כך שלפיצויים נוספים הרווחים עליהם.

     אם הצבירה עולה על חוב הפיצויים, ואם חוזה העבודה או הסכם קיבוצי אינו מבטיח לעובד את כל צבירת הפיצויים, רשאי המעביד בעקרון לקבל את ההפרש. התוספת "בעקרון" נובעת מכך שהפסיקה התייחסה לעודף הפיצויים בקופת גמל מרכזית לפיצויים או הונית, ולא ידוע לי על מקרה בו הוחזר למעביד עודף פיצויים מקופה לקצבה. על פי ההלכה המשפטית, סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים משריין את הפיצויים הסטטוטוריים, דהיינו החוב על פי החוק, ומעבר לכך אין שריון, בכפוף לקביעה בחוזה העבודה או הסכם קיבוצי.

 21. נדב שלום,
  במקרה של שכר גבוה מ 32000 ש"ח בשנת 2017, בסעיף ח בטופס 161 יש למלא רק את הסכום שחוייב בשווי למס ?
  כלומר לא את כל הסכום שעבורו הופרשו הפיצויים, אלא רק את החלק היחסי עד 32000 ש"ח לחודש ?

  תודה..

  • בטופס 161 יש לרשום את כל סכום הפיצויים שהופקד לקופה, לצד שם המשלם יש לציין את הסכום עבורו בוצעה זקיפת הכנסה. בנוסף, כדי למנוע תשלום מס כפול במועד המשיכה, המעסיק יצרף לטופס 161 נספח שכולל את הפרטים הבאים: חודש עבודה, משכורת, משכורת מבוטחת וחלק ההפקדה למרכיב הפיצויים שעליו בוצעה זקיפת הכנסה.

 22. שלום נדב.
  במקום עבודתי הוחלף המעביד (עמותה אחרת).
  אני ממשיך לעבוד כרגיל באותם תנאים.
  אינני מעוניין בפיצויים.
  מעוניין שכל כספי הפנסיה והפיצויים ימשיכו כרגיל.
  האם אני חייב למלא טופס 161 וכו…

  • במידה וצברת בכספי הפיצויים סכום הנמוך מ- 360 אלף שקלים וכל הכספים שלך נצברו בקופות לקצבה אינך צריך לעשות דבר.
   במידה ואתה לא עומד בכללים האלה, עליך למלא טופס 161א

 23. היי נדב,

  שים לב שסעיף ו' משכורת חודשית הינה הכנסת העובד מעבודה למעט תשלומים ששולמו לכיסוי הוצאות ולא כולל.

 24. שלום, המעסיק החתים אותי על עבודה זמנית אצלו ועבדתי אצלו 3 חודשים ובסיומה הם כל פעם עושים לי בעיות ולא רוצים להביא לי טופס 161.
  דורשים ממני שאני אחתום להם על טופס 161א' ורק אז כביכול הם ימלאו לי טופס 161.

 25. הנקין דוד

  נדב שלום
  אני העסקתי עובד על בסיס יומי. שילמתי עבורו ביטוח לאומי וכן פיצויים ופנסיה ללא תלושי שכר. לאחרונה פיטרתי אותו עם מכתב פיטורין. מה עלי לעשות כדי שהוא יוכל לקבל דמי אבטלה? לדבריו אני צריך לתת לא תלושי משכורת, אם כן איך עושים את זה?

  תודה מראש
  דוד הנקין

 26. היי נדב,
  במקרה של עובד עם שכר של 150 ש"ח לשעה שעבד בממוצע 30 שעות בחודש, מה צריך למלא בשדות ו' ו ז' וכיצד הדבר משפיע על הפטור לפיצויים.

 27. היי נדב אחלה אתר אני לומד ננו המון
  שאלתי היא איך ממלאים את ה-161 כאשר יש רכיב חלף הודעה מוקדמת ? איך מקזזו=ים את המיסוי בגין תש' זה ?
  אשמח לעזרתך

  • הי אידן,

   יש למלא את התשלום בסעיף ח'.
   יש לבחור סוג משלם 1 – המעסיק
   וסוג תשלום 20

   סכום זה ילקח בחשבון בסעיף יא בסך המענק

 28. נדב שלום,
  אחותי עובדת במכינה ללימודים קדם-אקדמיים של האוניברסיטה העברית מאז 1994.
  עד 2007 עבדה 8 חודשים ופוטרה בסוף שנת הלימודים ואחרי 4 חודשים חודש החוזה.
  מ- 2007 (חוק פנסיה חובה וכד'), עובדת רציף. סה"כ המשכורת של 8 חודשים חולקה ל- 12 חודשים, כלומר שכר שנתי ללא שינוי.
  אחותי לקראת פרישה בעוד 3 חודשים.
  האם הפיצויים על 13 השנים הראשונות אבדו ?
  נדמה לי שהיה איזשהו פסק דין שקבע שפיטורין שנתיים כאלו אינם תקפים.
  בתקווה..

 29. שתי שאלות ברשותך:
  א. האם מענק פרישה, שנרשם בתלוש השכר האחרון ככזה, אמור להיכלל בטופס 161:
  1. בסעיף ו' והאם במשכורת חודשית אחרונה או בשכר עבודה
  2. בסעיף יא'

  ב. האם כאשר ע"פ טופס 161, כל הסכומים פטורים ממס (אלו שנמצאים בקרן הפנסיה כפיצויים ואלו ששולמו ודווח כמענק פרישה בתלוש השכר), יש חובה ו/או משמעות למילוי טופס 161א וסעיף 7 בסעיף יא' בטופס 161

 30. היי נדב,
  שאלה- עובד בשכר של 12 ברוטו. משכורת אחרונה הייתה 18 ברוטו (פדיון חופשה הבראה וכו). עבד 1.268 שנים. סהכ הפיצויים שהופקדו לו 15,600. לפי החישוב של 12*1.268 התקרה שלו לפטור היא 15,200. כלומר יש 400 שח שחייבים במס. האם ניתן לשנות את החישוב ולחשב לפי 18,000? או שבכל מקרה לא ניתן לקחת לתקרה יותר מ12,230? גם ב12230 נשאר פער של בערך 60 שח…. יש עוד דרכים להקטין את זה כדי לא להתחיל מסע לפקיד שומה על סכום כזה?
  תודה!

  • ערב טוב לימור,

   התקרה לפטור לא משתנה, היא הוותק כפול התקרה. ציינת שנותר סכום של 60 שקלים,
   במידה ורוצים למשוך את הכספים מבלי לגשת למס הכנסה אפשר לשלם על הסכום הזה את המס המירבי, 47%
   נראה לי משתלם.

 31. אני עובד במשרד החינוך כמורה פנסיה תקציבית,
  ובמקביל בבעלות פרטית בפנסיה צוברת , התחלפו הבעלים וקיבלנו מכתב פיטורים .
  מעסיקים אותנו מחדש על ידי בעלים חדשים(נאמר לנו שרצף הזכויות נשמר).
  האם ניתן למשוך את כספי הפנסיה כיוון שמקבל פנסיה תקציבית ממשרד החינוך ?
  האם כן , האם יש על זה מס ?

  • צהריים טובים יוסי,

   משיכת כספי הפנסיה (כספי התגמולים) חייבת במס של 35%. לאחר שתתחיל לקבל קצבה ולאחר גיל 60 יתכן ותוכל למשוך בשיעורי מס נמוכים יותר.

 32. רונן מרגוליס

  שלום נדב,
  שאלה לגבי סעיף י"א – חישוב הפטור ממס:
  נניח והעובד עבד 10 שנים במשכורת של 24,000 ש"ח ובסה"כ הופרשו עבור ע"י המעסיק למרכיב הפיצויים 240,000 ש"ח (מתוכם כחצי פטורים ממס וכחצי חייבים). אך בעת העזיבה את מקום העבודה היו לו כ-400,000 ש"ח במרכיב הפיצויים ולא רק 240,000 ש"ח, כיוון שהסכומים צברו תשואה בקופה. מבירור שעשיתי עם מס' יועצים פנסיוניים – גם החלק היחסי של התשואה על הסכומים הפטורים הוא פטור ממס בעצמו, כלומר החלק היחסי אומר ש-200,000 פטורים ממס ו-200,000 חייבים במס, ולא רק 120,000 פטורים ממס ו-280,000 חייבים.
  אז קודם כל רציתי לוודא שזה אכן נכון, ושנית רציתי להבין מה המעסיק אמור למלא בסעיף י"א לגבי הסכומים הפטורים ממס, הרי המעסיק לא יודע בדיוק מה החלק היחסי הפטור ממס וסביר שהוא יעשה טעויות במילוי הטופס. האם הוא יכול להשאיר חלק זה ריק ולאפשר לעובד לתאם את הפרטים מול מס הכנסה?

  ושאלה נוספת – בהגעה לגיל פרישה, האם ישנה דרך לא לשייך את כספי הפיצויים לקצבה (בהנחה ויש יותר מקצבה מינימלית) ומנגד גם לא למשוך אותם, אלא פשוט להשאיר אותם בקופת הגמל כחיסכון המיועד לירושה? כך כל התשואה שירוויחו סכומי הפיצויים הפטורים ממס יישארו פטורים ממס בעצמם, וזה יתרון משמעותי. האם הדבר אפשרי? ואם כן – איך יחושב המס על אותם כספים שחייבים במס, במידה והכספים נשארו בקופת הגמל עד מותו של הפורש?

  תודה רבה!

  • הי רונן,

   לגבי החלק הראשון אני לא מכיר משהו כזה. המעסיק נדרש לציין בסעיף ח' את הסכומים העומדים לרשותך בקופה במידה והוא לא יכל לחשב את גובה המענק הפטור עליו להפנות אותך למס הכנסה.

   לגבי השאלה השנייה, יש אפשרות לא לממש את כל כספי הפיצויים כקצבה אך הם יהיו חייבים במס במקרה מוות. בניגוד לתגמולים שיהיו פטורים ממס, כספי הפיצויים חייבים במס.

   • רונן מרגוליס

    תודה נדב.
    אז בעצם לפי מה שאתה אומר יש אפשרות להחליט שלא רוצים להכניס לקצבה הן את כספי הפיצויים והן את כספי התגמולים (מעבר לקצבה המינימלית)?
    כלומר אם למישהו יש קצבה בגובה 7000 שקל, יש לו אפשרות לבחור לקבל קצבה מינימלית ולא לממש את יתר הכספים? מה קורה עם היתר במקרה זה? האם יתר הכספים מוגדרים הוניים, נשארים בקרן הפנסיה וצוברים תשואה? האם ניתן לניידם לקופת גמל?

    ולגבי כספי הפיצויים שלא משוייכים לקצבה בגיל פרישה עד המוות – מה תהיה חבות המס עליהם וכיצד היא תחושב?

    שוב תודה!

    • נכון, אתה לא חייב לממש את כל הכספים כקצבה. תוכל לבחור להוון אותם בעתיד בהתאם למס השולי שחל עלייך.

     במקרה מוות, כספי התגמולים יהיו פטורים ממס כולל הרווחים. כספי הפיצויים יהיו חייבים במס בהתאם למעמד שלהם לפני המוות

     • רונן מרגוליס

      תודה רבה נדב. שכחת רק להתייחס לנקודה של האם ניתן לנייד את יתר הכספים (אלה שהגמלאי לא מייעד לקצבה) מקרן הפנסיה לקופ"ג? כך ניתן גם לנהלם ב-IRA ולהפיק מהם תשואה גבוהה יותר מקרן הפנסיה, שתהיה בעצם פטורה ממס.

 33. יעקב ישינסקי

  לפי מה מחשבים את הפיצויים שהצטברו בקרן הפנסיה או בביטוח המנהלים. האם לפי הסכום הנומינלי או הריאלי?

 34. עובד שתבע את המעביד וזכה בהסכם פשרה פיצויים פטורים בנוסף למה ששוחרר בעבר מחברת הביטוח בסך12000 ש"ח ועוד השלמה לפיצויים מוגדלים 13 אלף ן+ הוצאות משפט 4.5 אלף
  כיצד מתקנים את ה 161 המקורי שהוגש ובו נרשמו הכספים מחברת הביטוח ששוחררו בינתיים?
  היכן נרשמים הו=צ משפט?
  ומה עושים כאשר יש פיצויים חייבים במס ?

 35. היי נדב.
  סיימתי לפני חודש סטאז' ברפואה בבית חולים ממשלתי. ברצוני למשוך את כל כספי הפנסיה בתשלום קנס(שבירת קופה) עקב צורך כלכלי.בבואי למדור השכר בבית חולים על מנת לבקשת טופס 161 א על מנת למשוך את הכספים נאמר לי על ידם שאין ביכולתם למסור לי טופס כזה כי המדינה אוסרת על כך.לי זה נשמע הזוי.אם ברצוני להתעקש ולמשוך את הכספים איזה טפסים עליי להתעקש לקבל ולמלא אותם? האם במקרה של שבירת קופה אני מחוייב גם לעבור בפקיד השומה?

  • יתכן ואתה לא זכאי לפיצויים ולכן הם לא נותנים לך טופס 161? זה לא מונע ממך למשוך את כספי הפיצויים או את הכספים בקופה.

   מציע שתקרא בהקשר הזה את הכתבה הבאה : איך למשוך את הכספים מקרן הפנסיה
   https://pensuni.com/?p=321

   • נכון נדב סטאז'רים ברפואה מוחרגים מהחוק ולא זכאים לפיצויים…אם כן אוכל לפנות לחברה שמנהלת את הפנסיה שלי(מנורה מבטחים) ולבקש מהם ישירות לשבור את הקופה או שעליי להמציא מסמך נוסף?האם גם במקרה דנן עליי לעבור דרך הפקיד השומה?
    בתודה מראש.

 36. שלום,
  פוטרתי בסוף-04/2018 ומאז אני בהתקשקשות מול המעסיק לגבי הסכום שהופקד בחשבון הפנסיה,
  לאחר התוספת של המעסיק כ-7200 ש"ח (יתכן והיה צריך להוסיף יותר) עכשיו שולח לי טופס 161 כאשר בסעיף ו הוא מציין ש"המשכורת החודשית" האחרונה לפני פרישה הינה 6222 ש"ח ו"שכר עבודה לענין תקנות פיצויי הפיטורין הינו 7040 ש"ח.
  בתלוש השכר של החודש המלא האחרון (03/2018) הגלובל עמד על 7000 ש"ח ושכר החייב במ.ה = 6222 ,
  שכר נטו = 5618, ונטו לתשלום=5318 (כולל נסיעות).
  בנוסף אמר שיעביר לי את הטופס + צ'ק הפיצויים (לא ידוע לי על כמה) לאחר שאחתום לו על העדר תביעות.
  1. האם הטופס שמילא תקין?
  2. האם הוא יכול לחייב אותי לחתום על העדר תביעות?

  אנא מענכם המהיר – הסיפור הזה נמשך כמעט שנה – והמעסיק לא גומר להטל בי.

  • הי ציפי

   סעיף משכורת אחרונה מתייחס ל – הכנסת העובד מעבודה למעט תשלומים ששולמו לו לכיסוי הוצאות ולמעט שווי רכב. המשכורת החודשית תשמש אותנו מאוחר יותר לצורך קביעת תקרת הפיצויים. סעיף המשכורת החודשית עשוי להיות גבוה מסעיף שכר העבודה שמופיע בצד שמאל.

   הסעיף מושפע גם מתוספות שהיו לך לאורך השנה.
   לגבי טופס העדר תביעות, במידה והתנהלות המעסיק לא תקינה אין לו כלל משמעות

 37. שלום נדב,

  בחלק א' בטופס צריך לסמן אם העובד הוא בעל שליטה או לא.
  נכון למתי העובד הוא בעל שליטה? נכון לתקופת עבודתו או למועד קבלת הפיצויים?

  יש לי מקרה של בעל שליטה שכיר שהחזיק 18%, וכשסיים לעבוד מכר חלק מהמניות שלו, והגיע לאחזקה של 3.6%.
  מה צריך לסמן בטופס 161? האם נחשב בעל שליטה לפי אחזקותיו בתקופת עבודתו? או לא בעל שליטה בעת קבלת הפיצויים?

  • להבנתי מקריאת פקודת מס הכנסה העובד יחשב עדיין כבעל שליטה.
   ראי בדברי ההסבר לטופס 161, הפניה לפקודת מס הכנסה סעיף 32 – 9

 38. היי נדב,
  עבדתי 3 שנים במקום עבודה שנסגר, אני מעוניינת להשאיר את כספי הפיצויים לפנסיה אך עדיין לא מצאתי עבודה .
  בינתיים אני מסתדרת בלי הכספים האלו אך אינני יודעת כמה זמן אצטרך לחפש….
  עוד שבוע עובר לי 90 הימים ועדיין אין לי מושג אם כדאי למשוך או שאני אצליח למצוא עבודה ואוכל להשאיר את הכסף לפנסיה.
  אוכל להחליט בהמשך?
  זה יפגע בי או שמקסימום אשלם מס שולי על חודשיים/שלוש של תשואה?

  • במידה ואת מעוניינת להשאיר את הכספים לקצבה עלייך לבחור ברצף קצבה, בכל שלב ניתן בהמשך לבצע חרטה מרצף קצבה.

   במידה ואת שוקלת למשוך את הכספים, תוכלי לעשות רצף פיצויים, רצף פיצויים מחייב אותך למצוא מעסיק תוך שנה. במידה ולא תמצאי תהיי חייבת למשוך את הכספים.

   את הבחירה צריך לבצע באמצעות טופס 161א

   בשני המקרים במועד החרטה יבחנו את גובה הפיצויים לחישוב הפטור.

 39. היי נדב,
  עבדתי 3 שנים במקום עבודה שנסגר, אני מעוניין להשאיר את כספי הפיצויים לפנסיה אך עדיין לא מצאתי עבודה .
  בינתיים אני מסתדר בלי הכספים האלו אך אינני יודע כמה זמן אצטרך לחפש….
  עוד שבוע עובר לי 90 הימים ועדיין אין לי מושג אם כדאי למשוך או שאצליח למצוא עבודה ואוכל להשאיר את הכסף לפנסיה.
  אוכל להחליט בהמשך?
  זה יפגע בי או שמקסימום אשלם מס שולי על חודשיים/שלוש של תשואה?

  • סליחה על הכפילות הוא לא הסכים להעלות על השם הראשון אז שיניתי, ואז הוא העלה את שניהם….

 40. שתי שאלות:

  1. קיבלתי טפסי 161 ולא הגשתי למס הכנסה תוך חצי שנה. האם עלי לעשות משהו לפני שאלך להגיש את הבקשה? נדרש דוח צבירות מחודש? האם אני נפגע במשהו?

  2. המעסיק לא הנפיק לי 161 למרות בקשות חוזרות ונשנות, מה יש לעשות?

  • המעסיק נדרש להעביר העתק של טופס 161 למס הכנסה. אתה צריך למלא טופס 161א בהתאם למה שאתה רוצה לעשות עם כספי הפיצויים. במידה והכספים שלך הופקדו רק בקרן הפנסיה ואתה לא רוצה למשוך את הכספים אתה לא צריך לעשות כלום.

   במידה ואתה רוצה למשוך את הכספים וחלפה שנת המס או שאין לך טופס 161 אתה יכל לגשת למס הכנסה עם העתק טופס 161 (במידה וקיים), 3 תלושי שכר אחרונים ודוח צבירה עדכני מהקרן כדי שמס הכנסה יפיק לך אישור על גובה המס על הפיצויים.

 41. שלום,
  קודם כל תודה רבה על המאמר המפורט. לאחרונה התפטרתי ממקום עבודתי. כדי להמשיך לקבל הפקדות לקופה במקום החדש קיבלתי טופס 161א ואמרו לי לגשת איתו לפקיד שומה.
  אנחנו בשנת 2019, האם אין דרך לעשות זאת און ליין? דרך יותר יעילה? או לעשות את זה בדואר או דרך שליח?
  תודה רבה מראש

 42. היי נדב,

  במקרה שלמפוטר לא הייתה פנסיה כי הוא כבר פנסיונר, יש לו כמובן פיצויים מהמעביד. האם צריך להיות טופס 161 רק עם כספי הפיצויים מהמעביד?

  • בוקר טוב,

   האם את כוונתך שהעובד המיר חלק מהכספים לקצבה? במקרה זה יש לציין רק את כספי הפיצויים שהוא לא המיר לקצבה.

 43. הי נדב
  הסכומים המופיעים בטופס 161 ובטופס 161 א הניגזר מטופס 161 הינם כידוע כספי הפיצויים למס בלבד.
  ישנם מיקרים בפוליסות עדיף מתחילת שנות ה-2000 בהם צבירת הפיצויים גבוהה יותר מהפיצויים למס ומשכך כיצד יבוא לידי ביטוי בטופס 161א עודף הפיצויים מעל הפיצויים במס שהנו פטור ???
  לדוגמא :
  אדם עבד 20 שנה , שכר קבוע של 15000 ש"ח לפי תקרה 12380 סה"כ תקרת פטור 247600 ש"ח
  סה"כ פיצויים למס 240,000 ש"ח
  סה"כ צבירת פיצויים 300000
  במקרה זה כל צבירת הפיצויים פטורה (300000)
  איך יבוא הדבר לידי ביטוי ב 161א ? איך ואיפוא לבקש את בקשת הפטור ???

  תודה
  אבינתן

  • בפוליסות ישנות קיים מונח פיצויים למס ופיצויים למעסיק. פיצויים למס יוכנסו לטופס 161 ולטופס 161א ויהיו חלק ממענק הפרישה של העובד.
   פיצויים למעסיק ישמשו את המעסיק לצורך חישוב החבות במידה והעובד לא חתום על סעיף 14.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים
%d בלוגרים אהבו את זה: