דף הבית / סוגיות מיסוי בביטוח פנסיוני / קצבה מוכרת 2019 : 7 דרכים לייצר פנסיה פטורה ממס

קצבה מוכרת 2019 : 7 דרכים לייצר פנסיה פטורה ממס

פקודת מס הכנסה מבחינה בין שני סוגי קצבאות, קצבה מזכה וקצבה מוכרת. בעוד הקצבה המזכה חייבת בחלקה במס, הקצבה המוכרת פטורה ממס.

כספי פנסיה חייבים במס, אך מסתבר שלא כולם. המדינה הפרידה בין שני סוגי קצבאות, קצבה מזכה וקצבה מוכרת.

קצבה מזכה, היא הקצבה שמשלם המעסיק (לדוגמה פנסיה תקציבית) או בקצבה שמקבלים מחיסכון פנסיוני כמו קרן פנסיה או ביטוח מנהלים. את הקצבה המזכה אפשר לקבל החל מגיל 60 אך הפטור ממס יחל עליה בגיל פרישה 62 לאישה ו – 67 לגבר.

הקצבה השנייה נקראת קצבה מוכרת. הקצבה המוכרת מקורה בכספים שבמועד ההפקדה לא קיבלנו עליהם הטבת מס ולכן במועד קבלת הקצבה, החל מגיל 60, הכספים יהיו פטורים ממס.

>>>כיצד מחושב הפטור ממס על הקצבה המזכה

מהי קצבה מוכרת?

הרציונאל העומד מאחורי הקצבה המוכרת הוא שאין למסות את העובד פעמיים בגין אותם כספים, כך לדוגמא עובד שנזקפה עבורו הכנסה על הפקדות מעסיק לתגמולים או פיצויים אינו צריך לשלם שוב מס כאשר יבקש למשוך את הכספים ככספי קצבה.

דוגמה נוספת, היא עובד שהפקיד כספים מהנטו או הביא כספים מהבית, כספים עליהם לא קיבל הטבת מס במועד ההפקדה, אין למסות אותו כאשר יבקש לקבל קצבה מאותם כספים.

הקצבה המוכרת נולדה בשנת 2000 בתיקון 120 לפקודת מס הכנסה  כאשר היא כללה שני מקורות בלבד לכספים פטורים:

 1. סכומים שחויבו בתשלום מס בהתאם לסעיף 3 (ה3) לפקודה.(סכומים שהפקיד המעסיק לרכיב התגמולים ונזקפו להכנסת העובד)
 2. סכומים שהפקיד מקבל הקצבה, ואשר לא היה זכאי בעבורם לניכוי כאמור בסעיף 47. (הפקדות עובד במעמד עצמאי שלא העניקו לו הטבות מס)

במסגרת תיקון 190 בשנת 2012 עודכנה הגדרת הקצבה המוכרת ומקורות התשלומים הפטורים. ובשנת 2017 נוספו שני מקורות נוספים, קופת גמל להשקעה והפקדת מעסיק לרכיב הפיצויים העולים על התקרה.

"קצבה מוכרת" – חלק מקצבה המשולמת על ידי קופת גמל לקצבה שאינה קרן ותיקה, הנובע מתשלומים פטורים. (סעיף 9(א) לפקודת מס הכנסה)

כיצד ניתן לייצר קצבה מוכרת?

קצבה מוכרת נוצרת מתשלומים פטורים אותם העבירו לאורך השנים העובד והמעסיק לחיסכון הפנסיוני. פקודת מס הכנסה הגדירה 7 מקרים בהם הפקדת כספים לחיסכון הפנסיוני יצרו קצבה מוכרת.

דרך ראשונה : הכנסה חודשית שעולה על 25,685 שקלים

מרוויח יותר מ 25,685 שקלים בחודש (בשנת 2019), כל הפקדה שמבצע עבורך המעסיק לחיסכון הפנסיוני ועולה על 1,926 שקלים מחייבת אותך בשווי מס. ולכן במועד קבלת הקצבה תוכל לקבל את הפנסיה שמקורה בהפקדות אלו בפטור ממס.
הסתברות למימוש : בעקבות צמצום התקרה עלתה הסתברות למימוש.

דרך שנייה : הפקדות משכר העולה על 8,800 שקלים

הפקדה לחיסכון פנסיוני מעניקה לנו הטבות מס. הטבות המס מוגבלות בתקרה העומדת בשנת 2019 על 7% משכר של 8,800 שקלים בחודש או הפקדה חודשית של 616 שקלים. במידה ואתה מפקיד יותר מ- 616 שקלים בחודש, כספים אלו יכולים להקנות לך קצבה מזכה.

הסתברות למימוש: בינונית. אמנם רבים מרוויחים ממעבר לתקרה אבל רק הפקדה שעולה על 616 שקלים תתחיל ליצר עבורנו הטבת מס.

דרך שלישית : הפקדות מעסיק לפיצויים משכר העולה על 34,000 שקלים

החל משנת 2017 קיימת זקיפת הכנסה על הפקדת מעסיק לרכיב פיצויים העולה על התקרה. בשנת 2019 התקרה שהפקדות פיצויים מעבר עומדת על שכר של 34,000 שקלים. על הפקדות אלו ישלם העובד מס הכנסה במועד ההפקדה והכספים יחשבו ככספי קצבה מוכרת במועד המשיכה.

הסתברות למימוש: נמוכה, עליכם להרוויח מעל ל- 34,000 שקלים בחודש.

דרך רביעית: מתחשבנים על כספי פיצויים

סיימתם עבודה ובמקום למשוך את כספי הפיצויים בחרתם לבצע עליהם התחשבנות במס? המדינה מעניקה לכם הטבה. כספי פיצויים שבוצעה עליהם התחשבנות במס ועברו לחשבון חדש יעניקו לכם בגיל פרישה קצבה פטורה ממס.

העברה של כספים ממרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה שאינה קופת גמל מרכזית לקצבה או מקופת גמל אישית לפיצויים, לחשבון חדש בקופת גמל לקצבה שאינה קרן פנסיה או קופת גמל מרכזית לקצבה על שמו של העמית, שלא יהיה ניתן להפקיד אליו תשלומי כספים נוספים, וזאת לאחר שנוכה מהסכום האמור מס בהתאם להוראות סעיף 164 לפקודת מס הכנסה לגבי החלק שאינו פטור לפי סעיף 9(7א) לפקודה האמורה; כספים שהועברו לחשבון חדש כאמור לא יראו אותם כחלק ממרכיב הפיצויים לעניין סעיף זה. (סעיף 23ב2 חוק הפיקוח על שירותים פיננסים)

הסתברות למימוש : גבוהה מאוד.

דרך חמישית : קיבלתם קופת גמל בירושה?

כספים שנצברו בקופת גמל והועברו אליך בירושה עוברים לקופת גמל חדשה על שמך. במידה ולא תמשוך את הכספים כיום, תוכל לקבל אותם בעתיד ככספי קצבה מוכרת.

הסתברות למימוש : בינונית. גם במידה ותקבל מחר ירושה מכובדת. מעטים ישאירו אותה עד הפנסיה.

דרך שישית : הפקדות במעמד עצמאי שלא ניתנה עליהן הטבת מס

ההורים הפקידו לך כספים בקופת גמל שהיית ילד? הפקדת כספים לקרן הפנסיה ולא היית זכאי להטבת מס? החל מגיל 60 אתה יכל לקבל את הכספים כקצבה מוכרת.

הסתברות למימוש :גבוהה. אפשרות זו היא האפשרות הידועה ביותר ומכונה תיקון 190, למרות שהפקדות אלו ניתנות למשיכה כקצבה פטורה ממס, מרבית החוסכים מעדיפים למשוך את הכס כסכום חד פעמי במס רווחי הון של 15% על הרווח הנומינאלי.

דרך שביעית: הפקדת כספים לקופת גמל להשקעה

קופת גמל להשקעה היא מוצר חיסכון חדש אותו השיק לאחרונה משרד האוצר. הפקדת כספים לתכנית אינה מזכה בהטבת מס והכספים נזילים בכל שלב. חוסכים שישאירו את הכספים בתכנית עד לגיל 60 יוכלו להעביר את הכספים לקופת משלמת לקצבה ולקבל קצבה מוכרת פטורה ממס.

הסתברות למימוש : גבוהה מאוד. מדובר במוצר אטרקטיבי לחיסכון, צריך לראות האם החוסכים ישאירו את הכספים עד לגיל הפרישה.

שבע דרכים, אך בכל זאת יש בעיה

אמנם המדינה נתנה לנו דרכים רבות ליצר קצבה פטורה ממס. אך במועד המשיכה עלינו להוכיח למדינה כי אכן מדובר בכספים שעומדים בשבעת התנאים. כל עוד מדובר בקופת גמל שקיבלנו בירושה והעברנו לחשבון חדש  או בקופת גמל להשקעה אין כאן שום בעיה. אבל כיצד נוכיח שהפקדנו לקרן הפנסיה משכר העולה על השכר הממוצע או שלא קיבלנו הטבות מס על הפקדות שביצענו במעמד עצמאי.

בשנים האחרונות בהוראת האוצר הגופים המוסדיים משנים את הדיווחים אותם הם מעבירים לנו ומפרידים בין כספים שיעודם קצבה מוכרת לבין כספים שיעודם קצבה מזכה.

כך לדוגמא צריכים להראות אישורי המס החדשים שנקבל בדיווחים השנתיים שלנו.

אישור להצהרת הון

אישור להצהרת הון

אמנם הקצבה המוכרת החלה עוד בשנת 2000, אך באישור להצהרת הון מקרן הפנסיה יוצגו נתונים החל משנת 2012 וממועד זה, לגבי כל סכום שהחברה המנהלת יכולה לרשום בוודאות לגביו כי הוא מיועד לקצבה מוכרת יחשב ככזה. יתרת ההפקדות תחשב כמיועדת לקצבה מזכה, אלא אם העמית הציג אישור מרשות המיסים לגבי היתרות משנים קודמות.

אישור הפקדות

חישוב הנתונים שבטבלה המוצגת בדוח ייעשה בהתאם להערה שתוצג מתחתיה: "הפקדות שכיר העולות על השכר הממוצע מוכפל ב 7% יחשבו כהפקדה לקצבה מוכרת. הפקדות המעסיק העולות על סכום התקרה בשנת הדיווח כשהוא מוכפל ב 7.5% יחשבו כהפקדה לקצבה מוכרת. הפקדות עמית עצמאי העולות על 16% מפעמיים הכנסה מזכה באותה חברה מנהלת והעמית ביקש כי יחשבו כהפקדה לקצבה מוכרת, יחשבו כהפקדה לקצבה מוכרת.

אישור הפקדות

למרות השיפור באופן הצגת הנתונים על ידי חברות הביטוח, עדיין מומלץ לשמור טפסי 106 וטפסי 161 כדי להראות שאכן הכספים אותם שמרתם לפנסיה מייצרים לכם פנסיה פטורה ממס.

האם שווה לטרוח ולקבל אישור על כספי קצבה מוכרת?

גם על קצבה מזכה קיים פטור ממס, הפטור בשנת 2019 עומד על 4,155 שקלים בחודש. כך במידה ויש ברשותכם קצבה העולה על סכום של 10,000 שקלים בחודש שווה לטרוח ולהוכיח שהכספים שהופקדו לחיסכון הפנסיוני לאורך השנים מקורם בקצבה מוכרת.

קצבה מוכרת 2019 : 7 דרכים לייצר פנסיה פטורה ממס by

אודות נדב טסלר

נדב טסלר, בעל רישיון משווק פנסיוני, משמש כסמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי פנסיה וגמל, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה

104 comments

 1. מצויין
  הכי חשוב לשמור את המסמכים . ונכון ללחוץ על קופות הגמל והפנסיה להפריד בין הסכומים הנ"ל
  מצויין
  תביא עוד עצות כאלו

 2. מי יגיד לגופים המוסדיים להפריד בין הכספים לקצבה מוכרת ואיזה לקצבה מזכה ? האם הגופים מסוגלים להוציא נתונים שלפני עשרים ושלושים שנה ? משרד האוצר שמכיל גם את רשות המיסים וגם את הרגולטור לדעתך תכפה זאת על הגופים המוסדיים?

  • יש כוונה לשנות את אישורי המס. אין בעיה לזהות הפקדות עובד או הפקדות מעסיק שעולות (או עלו בעבר) על התקרה ולסמן אותן ככספי קצבה מוכרת.
   לגבי הפקדות עצמאי מדובר בסיפור שונה ואני מניח שעצמאים יצטרכו להמשיך ולשמור אישורים במשך שנים.

 3. נדב גם תגמולים עד שנת 2000, שהיינם פטורים ממס, ניתן להמיר לקיצבה מוכרת.

  • יחיאל, אתה מחדש לי כאן. בפקודה כתוב :
   ""קצבה מוכרת" – חלק מקצבה המשולמת על ידי קופת גמל לקצבה שאינה קרן ותיקה, הנובע מתשלומים פטורים.

   הכספים עד לשנת 2000 הם פטורים במשיכה (הונית), אבל מקורם לא בתשלומים פטורים.

 4. נדב/יחיאל, כספים שנצברו לפני 2000 לגימלאי הם ממילא פטורים ממס והם הוניים, מה
  ההגיון להכניסם לסד של קרן פנסיה ולקבל רק קצבה,
  עדיף לטעמי להכניסם לתוכנית חיסכון/אג"ח/ק.נאמנות ברמת סולידיות נדרשת ואם במקרה הגמלאי נפטר כל הקרן נשארת למוטבים/יורשים ולא רק חלקית ליורשת (אם יש), אני טועה?

  • במקרה הזה אין נכון ולא נכון. צריך לבחון עבור כל פנסיונר מה הדבר שהוא מעדיף. אחד יעדיף קצבה גבוהה ככל האפשר והשני יעדיף לקבל כסף נזיל.

 5. היי נדב
  כל הכבוד לך על השירות שאתה נותן פה על ההשקעה

  שאלה,
  אני בן 26 נשוי ללא ילדים אני סיימתי לעבוד לפני חודשיים, ועכשיו אני מקבל דמי אבטלה.
  אישתי עובדת חצי משרה מקבלת 3000 ש"ח בחודש
  האם אני מקבל פטור ממס אם אני מושך את קופת הפנסיה

 6. נדב,
  תודה על ההסבר מאיר העיניים (כרגיל).
  התוכל לחדד בבקשה את ההבדלים בין הדרך הראשונה לדרך השניה שאתה מציין? לכאורה, יש בינתיים סתירה. לפי הדרך הראשונה, צריך להפקיד מעל 1774 ש"ח בחודש כדי שהיתרה העודפת תהנה ממעמד של קצבה מוכרת בעוד שלפי הדרך השניה מספיק להפיקד מעל 609 ש"ח בחודש כדי שהיתרה תהנה ממעמד דומה.

  • צהריים טובים אילן,
   החלק הראשון מתייחס להפקדות מעסיק, כלומר רק במידה והשכר שלך עולה על פעמיים וחצי השכר הממוצע במשק תוכל לנצל הטבה זו. החלק השני מתייחס להפקדות העובד מהשכר, במקרה זה מספיק שכר נמוך יותר כדי לצבור כספים לקצבה מוכרת

   • שלום נדב,
    אז מדוע רשמת שהסבירות לכך נמוכה אם הפקדה של 5.5% מ 11 אלף שווה ל 605 ש"ח?
    כל הפקדת עמית מעל ל 609 ש"ח תחשב כקצבה מוכרת? אם ככה אזי מדובר בסבירות גבוהה.

 7. לגבי האפשרות השלישית. האם הכונה לכספי פצויים שהתקבלו בגין שנים עודפת על 32 שנים שמובאות בחשבון לפגיעה בפטור?

 8. שלום נדב ותודה על האתר המחכים שלך!

  כתבת שכספי פיצויים שלא נפדו נחשבים כקצבה מוכרת, אבל במהלך השנים העובד לא שילם מס בגין כספים אלו אז הם אמורים להחישב כקצבה מזכה, לא?

  • בוקר טוב ישראל,
   יתכן וזה לא ברור מהכתבה. כספי פיצויים שנעשתה עבורם התחשבנות מס ועברו לחשבון חדש נחשבים ככספי קצבה מוכרת.

   • תודה נדב.
    מה לגבי כספי פיצויים ברצף קצבה שלא נעשתה עבורם התחשבנות עד הפרישה,
    האם ייחשבו כקצבה מזכה לכל דבר?
    שוב תודה.

   • נדב,
    מה פירוש עברו לחשבון חדש? אני מפקידה את כספי הפיצויים שלי בביטוח מנהלים כדי להבטיח מקדם קצבה סביר. האם כדי שכספים אלו יוכרו כקצבה מוכרת אצטרך להוציא אותם משם ולהיות חשופה למקדם נחות שאולי יהיה בתוקף בעתיד?

 9. שלום נדב,
  לא ממש ברור לי העניין של המס.
  השאלות שלי פשוטות:
  1. בקצבה מזכה אשלם מס על הפנסיה שאקבל? על כולה? על חלקה? ואם כן, כמה אחוז מתוכה יהיה המס נכון להיום?
  2. בקצבה מוכרת לא אשלם מס על הפנסיה שאקבל? בכלל?

  יש איפה שהוא מחשבון לחישוב מס על הפנסיה?

  תודה רבה

  • ערב טוב יריב,

   1. בקצבה מזכה אתה יכל לקבל פטור ממס של 4106 שקלים בחודש, מעבר לפטור זה עומדות לרשותך נקודות זיכוי. כספים מעבר לכך יהיו חייבים במס בהתאם למדרגות המס. את הפטור תקבל במידה ולא משכת כספי פיצויים פטורים לאורך השנים עוד על כך אפשר לקרוא כאן https://pensuni.com/?p=1258

   2. בקצבה מוכרת לא תשלם מס, מכיוון ומדובר בקצבה שהמקור שלה בכספים פטורים או כספים שחוייבת עליהם במס במועד ההפקדה.

 10. בוקר טוב נדב,

  בראשונה אומר שאני מעריך מאד את שיתוף הידע הנרחב שלך. ונהנה מאד לקרוא את הפוסטים המעולים שלך.
  את הפוסט הנוכחי קראתי שלוש פעמים ועדיין לא מצאתי תשובה מספקת (שאוכל לרתום אותה למצבי :-))

  כיום אני והמעסיק מפקידים לקרן הפנסיה שלי, ובנוסף אני גם מפקיד דרך ניכוי בתלוש השכר לקופת גמל לפי סעיף 47.

  שתי שאלות ברשותך:
  רציתי לדעת האם בגיל 67 כשאקבל פנסיה אשלם מס על הקיצבה שאקבל (צפי 6700 ש"ח)? ואם כן מאיזה סכום? אם רלוונטי – אני מתגורר באיזור הצפון כך שכיום איני משלם מס עד לתקרה של 13500 ש"ח בחודש.

  ולגבי קופת הגמל, נאמר לי שאקבל זיכוי של 5% מס על הסכום שאפקיד מיתרות השכר (שעות נוספות וכדומה, לא שכר הבסיס). האם בגיל 67 אוכל למשוך את כל מה שיצטבר כהוני מכיוון שיש לי גם קיצבה קרן פנסיה? גובה הקצבה משנה לצורך משיכת הסכום כהוני? האם אאלץ לשלם מס כלשהו על הסכום שיצטבר בקופת הגמל?

  תודה רבה

  • תודה רבה לך שמעון,

   הכספים אותם אתה מפקיד לקרן הפנסיה הם כספי קצבה מזכה ולא קצבה מוכרת הם חייבים במס בהתאם למדרגות המס שחלות עליך.

   את התשובה לשאלה שלך תמצא בפוסט הבא , https://pensuni.com/?p=2933 האפשרות לקבלת סכומים חד פעמיים מקרן הפנסיה.

   ראשית יש לך אפשרות למשיכה הונית של הכספים וניצול הפטור ממס הקיים על כספי הפנסיה בפרישה. יתרת הקצבה תהייה חייבת במס בהתאם לנקודות הזיכוי ולפטורים כאלה ואחרים שקיימים באזור מגוריך.

   במקרה של קצבה של 6,700 שקלים מקרן הפנסיה, כל הקצבה תהייה פטורה ממס.

 11. שגיא לוטבק

  היי, האם הנך מכיר ספר טוב על מיסוי פנסיוני שניתן לרכוש?
  תודה

  • לא מכיר ספר כזה, אפשר להעזר באתר פרישה וגם באתר מנורה מבטחים יש ריכוז של לא מעט נושאים (תחת סוגיות מיסוי)

 12. היי נדב, המון תודה על ההשקעה!

  בסעיף "דרך שנייה : הפקדות משכר העולה על 8,700 שקלים" – לצרכי קצבה מוכרת, הפקדת העובד לא צריכה להיות מעל 7% מהשכר הממוצע במשק (ולא 8,700)?

 13. הי נדב,

  אני בגיל 65.
  מתחיל לקבל פנסיה מביטוח מנהלים, ומורידים לי מס הכנסה .
  הפוליסות מורכבות מפיצויים ותגמולים. יש לי טפסי 161 רלוונטיים.
  איך להתנהל ונגד מי כדי שלא יורידו לי מס?
  הרי חברת הביטוח קיבלה בזמנו את טפסי ה 161 ועליה לפעול בהתאם.

  תודה

  • טופס 161 אינו רלוונטי לצורך קבלת קצבה אלא רק לצורך משיכת הכספים. במידה ואתה זכאי לפטור על הקצבה עליך לגשת למס הכנסה ולהביא אישורים מתאימים לחברת הביטוח. יכל להיות שעליך למלא טופס 161ד לצורך קבלת הפטור ממס על הקצבה.

   • תודה נדב.
    אבל מדוע חברת הביטוח מנכה מס מהפנסיה בעוד שרשום אצלהם שאלה כספי פיצויים ותגמולים ויש בידיהם טופס 161 הסטורי?

    • כמו שכתבתי טופס 161 ציין בעבר האם כספי הפיצויים חייבים במס או פטורים ממס.
     כספי קצבה חייבים במס בהתאם למס השולי שחל עליך במועד המשיכה. טופס 161 לא רלוונטי לעניין זה.

 14. נדב תודה,

  קשה לי לקבל את זה.
  לפי מה שאתה אומר, למרות שחלק מהפיצויים הפטורים נשארו בחברת הביטוח או שהם הועברו לקיצבה נידחית אני חייב במס בעת קבלת הפנסיה? זה כפילות מס.

 15. נדב שלום,

  ראשית תודה רבה על הפוסט המעולה !!!

  רציתי לשאול שאלה בבקשה,
  אם אני בין 37 ואני מפקיד כשכיר (בחלק תגמולי העובד) לקרן פנסיה מעל 609 ש"ח,
  האם כל שקל מעל ה – 609 ש"ח ניתן לנהל אותו כבר היום כ – IRA גם אם עוד לא הגעתי לצבורה בקרן הפנסיה של כ 900 אלש"ח (מקדם תוחלת חיים כפול קצבה מזערית)

  בתודה טל

 16. וואו! התייחסות לנושא סופר מעניין שלא הייתי מודע אליו מעולם! מדהים כל כך המון תודה!!

 17. נדב שלום,

  תודה רבה על פוסט והאתר כולו!

  אשמח להבהרה מה קורה כשהפקדות לחיסכון פנסיוני מתבצעות ליותר מפוליסה אחת.

  ההפקדות שלי מחולקות בין 2 ביטוחי מנהלים (בחברות ביטוח שונות, אבל נעשות דרך אותו סוכן). אם בפוליסה הראשונה הפקדות העובד הן מעל 609 והפקדות המעסיק הן מעל 1774, אזי כל שאר ההפקדות, כולל הפקדות לפוליסה השניה הן לקצבה מוכרת?

  אני שואל את השאלה, כי לפי אישור מס על הפקדות לפוליסות ביטוח לשנת 2016 , יוצא שכל פוליסה עושה חישוב בנפרד עבור קצבה מזכה וקצבה מוכרת … כאילו קבלתי פעמיים הטבת מס על הפקדות מעסיק (שלא קבלתי כמובן …) והפקדתי לקצבה מזכה פעמיים 609 ש"ח לחודש במקום פעם אחת …
  כתוצאה מכך, חלק מקצבה שאמורה להיות מוכרת רשומה כמזכה.

  איך מתקנים את העיוות הזה?

  תודה מראש.

  • שלום רונן,

   המעסיק צריך להודיע לגופים באמצעות ממשק המעסיקים האם מדובר בכספי קצבה מוכרת. (זאת התאוריה)
   בפרקטיקה עליך לשמור טפסי 106 כדי שתוכל להציג אותם בעתיד לפקידי השומה.
   בהצלחה !

   • שלום נדב,
    מאוד נהנתי לקרוא את הפוסט.
    אשמח לקבל תשובות לשאלות הבאות:
    1) האם אפשר להפקיד את כל הסכום (70,000 ש"ח) בתשלום אחד?
    2) איך מחושבת הקיצבה אם אני בוחר מסלול קיצבתי בקופת גמל להשקעה?
    לפי איזה מקדם (לגיל 60)?
    3) הקצבה קבועה או תלויה בכל מיני משתנים (ריווחיות שוק ההון, גרעון אקטוארי וכדומה).
    4) האם הכסף שבקופה יורד לטמיון במקרה שהקופה פושטת רגל?
    בתודה מראש.

    • בוקר טוב דניאל,

     נגעתי בהרחבה בנושא קופת הגמל להשקעה גם בקישור הבא https://pensuni.com/?p=2652
     ועכשיו לשאלות שלך
     1. בהחלט, אין בעיה. חלק מהגופים אפילו מעדיפים לקבל רק הפקדות חד פעמיות ולא הפקדות שוטפות.
     2. קופת הגמל להשקעה אינה יודעת לשלם קצבה, לכן הקצבה תחושב בהתאם למוצר אליו בחרת להעביר את הכספים. קרן פנסיה או ביטוח מנהלים
     3. ראה תשובה לשאלה 2, בהתאם לתנאי המוצר
     4. אני מניח שאתה מתכוון לכספים בקופת הגמל להשקעה? מדובר במוצר השקעה לכל דבר כמו קרן נאמנות בבנק, במידה ומנהל ההשקעות הפסיד בכל ההשקעות אתה יכל להישאר עם 0.

 18. שלום נדב

  מה ההגיון להמיר סכום שהתקבל בקופת גמל בירושה לקצבה מוכרת.
  ברור שמקדם ההמרה שנקבל יהיה "רע" – בסביבות 210. (חברות הביטוח צריכות להרוויח …והרבה)
  האם לא נכון יותר להשאר עם הכסף ולמשוך קצבה באופן עצמאי או לקחת אנוננה?

  • זה בהחלט שיקול,
   מקופת גמל אפשר לקחת רק אנונה ולא קצבה, קצבה מיועדת לכל החיים. אנונה מוגבלת בסכום הקיים בקופה.

   מצ"ב קישור למידע נוסף לגבי משיכה לשיעורין (אנונה) https://pensuni.com/?p=3968

   • אבל אפשר בפרישה לנייד חזרה את כספי הקצבה מוכרת מקופת הגמל לקרן הפנסיה ולקבל ממנה קצבה פטורה.
    בייחוד לאור השינויים האחרונים שמאפשרים לקרן הפנסיה לקלוט פורשים בלי ליצור גירעון אקטוארי.

 19. שלום נדב, כאשר מעבירים כספי פיצויים לקופה חדשה לצורך קצבה מוכרת:1. האם נמצאת תחת קטגוריות קופות הגמל או הפנסיה מבחינת מסלולי השקעה השונים? האם בכלל יש מספר מסלולי השקעה או לא? 2. במידה ואדם מחליט למשוך את הפיצויים (שכרגע נמצאים בקופת גמל משלמת חדשה) האם יהיה במיסוי 35% כמו משיכה מפנסיה/ 15% על הרווחים כמו מגמל להשקעה/ לא ניתן בכלל למשוך אלא רק כקצבה בגיל 60+?
  תודה רבה!

  • בוקר טוב אוריה,

   העברת כספי פיצויים לחשבון חדש תעשה בקופת גמל (שאינה קרן פנסיה) כלומר מדובר בקופת גמל רגילה לכל דבר ועניין. את הקופה הזאת ניתן לנייד לכל חברה, אך לא ניתן להפקיד אליה הפקדות חדשות.
   משיכת הכספים תהייה חייבת במס של 25% על הרווחים הריאלים.
   הערה: גם משיכת כספים מקופת גמל להשקעה חייבת במס של 25% על הרווח הריאלי. רק היוון הפקדות בהתאם "לתיקון 190" הם במס של 15% על הרווח הנומינאלי.

 20. תודה נדב, יש לי מזל שקראתי את המאמרים שלך.

  חיינו ועבדנו בארץ עד דצמבר 2007 ואז לפני היציאה מישראל עשינו פוליסות בקרן פנסיה מקפת.
  עבדנו בצורה מסודרת במדינות אחרות באירופה ושילמנו מסים שם. אחרי מותו של בעלי ב-2011 נשארתי באופן קבוע בבולגריה. משנת 2012 אני לא תושבת ישראל לפי הגדרות ביטוח לאומי.
  הייתי רוצה כאשר אני בת 62 לקבל את הקצבה בפתור ממס כי נדמה לי זאת קצבה מוכרת.
  לא קיבלתי הטבת מס על הכספים שמיועדים להפקדה בקרן פנסיה וכמובן לא קיבלתי הטבת מס בישראל על
  הכספים שהרווחתי בחול ועוברו לחשבוני בבנק לאומי.
  מיליתי ושלחתי למס הכנסה טופס 159א ונאמר לי שאין לי פטור או הטבת מס.
  מה אלי לספק כדי להוכח את זכותי לפתור ממס?

  • בוקר טוב,

   שימי לב שהגדרת המונח קצבה מוכרת היתה שונה לפני שנת 2012. האם הכספים שהפקדת היו במעמד שכיר או עצמאי? האם הם עומדים בכללים למשיכה כקצבה מוכרת?
   לעניין טופס 159א, טופס זה יש להגיש לקרן הפנסיה (ולא למס הכנסה) כדי לבצע משיכה חד פעמית של הכספים בפטור ממס עקב מיעוט הכנסות.

 21. שלום, נדב

  לתיקון 190 , האם ההפקדה היא אך ורק במזומן ? האם ניתן לנייד כספים אליה ? במידה וכן, מה ניתן לנייד לתיקון 190 ?

  תודה לך

  • ניר,

   תיקון 190 מדבר על מרבית המקורות לקצבה מוכרת, הפקדת כספים במזומן שאינם זכאים להטבת מס הם רק מקור אחד ליצירת הקצבה. מקורות אחרים יכולים להיות כספי מוטבים או כספי פיצויים שנעשתה עליהם התחשבנות.
   במידה ובחרת לנייד כספים אלו הם ישארו כספי קצבה מוכרת.

 22. שלום נדב,
  מחודש שעבר התחלתי לקבל פנסיה (גיל 67)
  באם אני מתחיל לקבל גמלה מביטוח מנהלים ויש לי סכום מסוים של קצבה מוכרת לפי דו"ח של חברת הביטוח (משלמת הפנסיה)משנה אחרונה, האם חברת הביטוח אמורה לפטור אותי ממס על חלק זה (מה שנראה לי סביר) או שהפטור ניתן רק ע"י לשכת המס ?
  זאת כמובן ללא קשר חישוב אחוז הפטור ממס לפי היקף הפיצויים שפדיתי.

  • שלום נדב,
   ממתין בציפיה לתשובתך,
   תודה,

   • לא מכיר את חברת הביטוח שלך, אם היית מבוטח בקרן פנסיה היית נדרש להציג אישורים ממס הכנסה על גובה המס שיש לנכות.
    ככל שיחלפו החודשים / שנים החברות ידעו לתמוך בכך.

 23. שלום, נדב

  האמת שלא כל כך הבנתי את תשובתך.
  אם אפשר בבקשה ביתר פשטות – מאילו אפיקים ניתן לנייד ל 190 ?
  לדוגמא, האם ניתן לנייד מקרן השתלמות ( נזילה / לא נזילה ) ?
  וכן הלאה, ממכשירים אחרים.

  תודה

 24. שלום נדב טסלר

  שאלה לגבי משיכת כספים מהפקדה בתיקון 190

  האם זה נכון שאם אני בגיל 70 מפקיד 250K בקופת גמל ע"פי תיקון 190 אני רשאי למשוך
  כספים בריבית של 15% נומינלי, אבל 37500 שח אחרונים אני לא יכול למשוך אלא חייב
  ללכת למס הכנסה כדי שהם יאשרו, אם אכן זה כך, למה זה נעשה? האם מס הכנסה יכול לא לאשר? והאם על הסכום הזה אני משלם מס 25% על רווחי הון?
  תודה
  שאול

  • בוקר טוב שאול,

   אחת המטרות של תיקון 190 היתה להגדיר את מקורות הקצבה המוכרת, בהם כספים עליהם לא קיבלת הטבות מס.
   תקרת הטבות המס לעצמאים בשנת 2018 עומדת על 34,452 שקלים בשנה ולכן ברגע שאתה עושה הפקדה לחיסכון פנסיוני במעמד עצמאי הקופה "צובעת" את הכספים ככספי קצבה מזכה, כספים עליהם מגיעה לך הטבת מס.
   כדי להפוך גם את הכספים האלה לכספי קצבה מוכרת עליך להוכיח שההפקדה לא העניקה לך הטבת מס. במידה והכספים יוכרו ככספי קצבה מוכרת תוכל למשוך אותם במס רווח הון של 15% נומינאלי. במידה והם ישארו כספי קצבה מזכה תוכל למשוך אותם כהיוון קצבה מזכה בגובה המס השולי שחל עליך (על כל הכסף ולא רק על הרווחים)

  • אתה יכל לראות תשובה נרחבת לשאלה שלך גם בקישור הבא https://pensuni.com/?p=4579

 25. שלום נדב,

  1. כיצד אני מאתר בטופס 106 כספים לקצבה מוכרת מלפני שנת 2012?
  2. האם ניתן לבקש פטור לקצבה מוכרת גם לאחר ביצוע קיבוע זכויות?
  תודה,
  אריק

  • ערב טוב אריק,

   במידה והיה לך שכר שעלה על 4 פעמים השכר הממוצע במשק, הפקדות המעסיק לתגמולים מעבר לזה נזקפו לך כהכנסה.
   להבנתי טופס 161ד אינו רלוונטי לקצבה מוכרת ורלוונטי לצורך הקצבה המזכה.

   • תודה, אז מה הצעד הפרקטי לקבלת אישור לקצבה מוכרת? ביקור אצל פקיד השומה?

    • שלום נדב אני פנסיונר מקבל קצבה ממגדל חברה לביטוח עבדתי במשך 20 שנים ומשכרי הופרש לתכנית קצבה במגדל . חויבתי בכל התקופה במס בגין הפרשות מעל התקרה. . חישבתי נומינלית את כל ההכנסה שממנה נוכה מס .
     איך מהנתון הנומינלי הזה מגיעים לקצבה המוכרת המעודכנת המגיעה לי . הרי הכספים שהופקדו נשאו רווחים וגם ניכו מהם דמי ניהול שאיני יודע אותם.

     • בוקר טוב יצחק,

      שים לב שלפני 20 שנה הכללים לקצבה מוכרת היו שונים מהכללים משנת 2012.
      במידה וההקצבה שלך חייבת במס ואתה מניח שהבחנה בין הסכומים תקטין לך את נטל המס שווה לך להשקיע את העבודה או לפנות לאיש מקצוע.
      כפי שאמרת אתה צריך לסכום את הסכומים, למצוא את חלקם היחסי בכל תקופה ומסך החיסכון (הרי הם צברו תשואה ודמי ניהול כמו יתר הכספים) ובהתאם לכך "לשכנע" את מס הכנסה שמדובר בקצבה מוכרת.
      לצורך הפניה למס הכנסה עליך להציג גם טפסי 106

 26. היי נדב, תודה רבה על כל המידע המועיל שיש פה, זה ממש ממש עוזר לעשות סדר.

  רק מנסה לבדוק שהבנתי נכון:
  בין השנים 2012-2014 ההפקדות שלי היו (מספרים מעוגלים):
  -1100 ש"ח עובד
  -1200 ש"ח מעסיק
  -1650 ש"ח מעסיק לפיצויים (סעיף 14)

  אני מבין שלפי הדרך הראשונה אני לא זכאי לקצבה מוכרת, כי ההפקדות נמוכות יותר מהתקרה (שגם ככה הייתה גבוה יותר בשנים הללו, נכון?)
  אני לא בטוח אם אני זכאי לקצבה מוכרת לפי הדרך השניה. נשמע שכן, אבל אני לא בטוח מה היו התקרות וההגבלות בשנים האלה.
  אני לא זכאי לפי הדרך השלישית (שכר נמוך מהתקרה)
  דרך רביעית – מודה שלא ממש הבנתי אותה. אם אשמור את הפיצויים האלה עד לפרישה, הם יהיו קצבה מוכרת או מזכה? האם הם אמורים להופיע בהצהרות המס שאני מקבל בדוחות מקרן הפנסיה?

  בכל מקרה, תודה!

 27. שלום נדב,
  בעניין הפקדות ביטוח מנהלים מלפני 2000 (פוליסה וותיקה, "יותר"), אשר פטורות ממס למשיכה:
  בהנחה והחוסך מעוניין בקצבה מכסימאלית ולא במשיכה – מהי הדרך להשיג פטור מלא מס גם לחלק הכספים הזה (מלפני 2000) מבלי למשוך אותו מהפוליסה , כדי ליהנות גם על הכספים הללו ממקדם הנמוך הקיים בה?

  ראיתי שהיה כאן בעבר דיון על כך, אבל ללא התייחסות לנקודה הזאת. ההגיון ברור, שהרי אלו כספים פטורים ממס למשיכה, לא ברור כיצד הדרך הפורמאלית להכניס גם אותם למסגרת של חלק הקצבה המוכרת בפטור מלא ממס.

  תודה

  רפי

  • ערב טוב רפי,

   אי אפשר ליהנות משני העולמות, גם לנצל את המקדם הנמוך וגם להפוך את הכספים לקצבה מוכרת.
   יכל להיות שכדאי לשקול את הפער בין המקדם לבין המס הנחסך ואז להחליט האם כדאי לבצע משיכה.
   אפשרות אחרת, היא לנסות לחפור בכספים ולראות מה הזכאות לקצבה מוכרת מתוך הקצבה הקיימת.
   הקטנת הקצבה המזכה, תקטין את נטל המס.

   • בוקר טוב נדב ותודה על ההתייחסות,
    אכן, המטרה היא ליהנות משני העולמות… העילה/ההנמקה היא – היותם של הכספים פטורים ממילא ממס למשיכה, וניתנים להפקדה חוזרת, כשהקרן פטורה ממסה, והרווח לא (15-25% תלוי אם חל סעיף 190).

    ומה אם החוסך "מרוויח" מקדם? הרי זה ע"ח הביטוח ולא המדינה, אז למה לא?… הרי המדינה רוצה בטובת האזרחים (כשזה לא על חשבונה…) לא כן?

    אני מסתכל על זה כמין "משיכה רעיונית" (כמו בני"ע), לטובת "השקעה" חוזרת של בדיוק אותו מוצר/"נייר", ששומרת על התנאים/מקדם. כל מה שבעצם מבקשים כאן, לדעתי, זה להכיר באירוע כהפקדה *רעיונית* לביטוח המנהלים כאילו הוא מתנהל תחת כללי שינוי 190 (וזה מותר גם בפוליסות), דהיינו כשמלוא הסכום/"קרן" פטור ממס.

    לא הגיוני? התוצאה שהמדינה לא ניזוקה (כי הרי משיכתו פטורה ממס), ואני מרוויח תנאים טובים יותר.

    מה דעתך? אפשר לשכנע את פקיד השומה בזה?

    שוב תודה,

    רפי

    • נראה לי שיהיה לך יותר קל לשכנע את פקיד השומה מאשר את חברת הביטוח.

     בעבור פרישה מפוליסות מנהלים חברת הביטוח צריכה לרתק הון לצורך הבטחת הקצבה. לא רואה סיבה שהיא תאשר מהלך כזה.

     • אנסה, גם וגם. נראה אם מישהו משניהם ייעתר/ירים את הכפפה…

      איכשהו יש לי הרגשה שאני ארים ידיים לפני שזה יקרה, ואמשוך את הכסף הפטור (לצערי)…

 28. ותודה על ההתייחסות!

 29. נדב שלום,

  האם חלו לאחרונה שינויים בהתייחסות שלטונות המס לנושא קצבה מוכרת?

  תודה,

 30. נדב שלום,

  לאשתי שאינה עובדת קרן פנסיה אליה מופקדים חודשית במעמד עצמאי תגמולי עובד.
  הכספים המופקדים לא זכו להטבת מס ומשכך אמורה להיווצר מהם קצבה מוכרת כשתפרוש.
  איך מוכיחים בעתיד שלא היו הטבות מס על הכספים?
  אלו פשוט כספים המוצאים מהכיס (של הוריה…) למטרת יצירת פנסיה עתידית עבורה.

  תודה, נועם

  • הי נועם,

   בעיקרון ההורים עשויים לקבל הטבת מס על ההפקדה הנל (במידה והם מפקידים לפנסיה גם לעצמם) ואז הקצבה נחשבת קצבה מזכה.

   אפשרות אחרת היא להודיע מראש לקרן הפנסיה שהכספים האלה מיועדים לקצבה מוכרת, אולי זה יוכל לעזור. (בדרך כלל בהפקדות חד פעמיות ולא שוטפות)

   • ההורים פנסיונרים וההפקדות חודשיות.
    איך מוכיחים שאין אחות?

    • לפי מה שידוע לי אפשרות להפקיד לקצבה מוכרת זה רק לאחר שהופקד המקסימום שניתן לקבל עליו הטבות מס (34000 שח). וזה תפקיד החברה בהפקדה לקטלג אותם כקצבה מוכרת, ילא לרשום אותם כהפקדה עם הטבה בסיכום השנתי.
     אם אני טועה תקנו אותי..

 31. שלום נדב,

  לגבי אישורי המס על הפקדות המתקבלים מקופות הגמל/קרנות הפנסיה.
  אני מפקיד לשתי קופות (קרן פנסיה וביטוח מנהלים) המנוהלות בגופים שונים.

  כל קופה מחשבת את החלק של הקצבה המזכה מהשקל הראשון (כאילו הפקדתי רק אליה) ונוצר מצב שחלק מהכסף שהיום מסומן לקצבה מזכה אמור להיות לקצבה מוכרת.

  האם זה תקין ואצטרך לטפל בכך מול מס הכנסה רק במועד היציאה לפנסיה, או שיש משהו שאני צריך לעשות כעת?

  תודה

  • הי אלון,

   באפשרות המעסיק לידע את הקופות באמצעות ממשק המעסיקים כיצד יש לרשום את הכספים כקצבה מוכרת או כקצבה מזכה.
   אחרת, תצטרך לטפל בכך בעתיד מול הקופות באמצעות טפסי 106.

 32. נדב שלום
  אשתי בת 68 ועדיין עובדת כשכירה ומפרישה לקרן פנסיה תשלומי עובד ומעביד. נאמר לי כי היא יכולה כבר לקבל פנסיה תוך כדי עבודה כאשר עליה להפסיק אתההפקדות ולהעביר את הכספים לקופת גמל יעודית..אכן על הפנסיה שתקבל תשלם מס אבל חבל להמתין עד פרישתה מן העבודה…אתה יכול האיר את עיניי בנושא?

  • באיזה מוצר היא מבוטחת היום? בקרן פנסיה חדשה?
   במידה וכן, היא יכולה להתחיל לקבל קצבה ולהמשיך את ההפקדות לאותה הקרן ובעתיד להמיר את יתרת הכספים שנצברו בקופה לקצבה חודשית.

 33. היי נדב,
  עוד כתבה מעולה ברצף השומר לנו על הפטור לקצבה!

  אני חייב לשתף שלא הבנתי את הדרך הרביעית ולפי מה שרשמת הסתברותה גבוהה מאוד.
  "כספי פיצויים שבוצעה עליהם התחשבנות במס ועברו לחשבון חדש"

  מה הכוונה כאן להתחשבנות מס? ולאיזה חשבון חדש בדיוק?

  בעת סיום העסקה במקום עבודה כלשהו אני מקבל טופס 161 ובוא נניח שאני לא מושך את כספי הפיצויים אלא משאיר אותך לרצף קצבה.
  האם זו ההתחשבנות המדוברת? במידה וכן, הרי כיום כספים אלו עוברים אוטומטית לרצף קצבה גם בלי שאגיש שום דבר למס הכנסה..

  אני מאמין שאני טועה פה לגמרי ולא לכך התכוון המשורר.
  ראיתי בתגובות שעוד מישהו לא הבין את הדרך הרביעית כך שמאוד יעזור להבין אותה על ידי דוגמא אם אפשר.

  תודה על העזרה,
  אור.

  • הי אור,

   כספים ברצף קצבה הם כספים שלא עברו התחשבנות (דחית את התחשבנות על המס למועד קבלת הקצבה).
   כספים לאחר התחשבנות הם כספים ששילמת עליהם את המס ובמקום לקחת את הכספים אליך לכיס, העברת אותם לחשבון חדש.
   לדוגמא, קיבלת מענק פרישה מוגדל ובמקום לבחור ברצף פיצויים על המענק (ולדחות את התחשבנות) ביצעת את התחשבנות עכשיו, שילמת את המס וכל הכספים פטורים.

 34. היי נדב,

  לאחר קבלת הדו"חות השנתיים של 2018 ראיתי בהצהרות ההון ששום כסף שהופקד עבורי לא מיועד לקצבה מוכרת. אם אני מפרש נכון את הפוסט שלך, הפקדות העובד שלי עבור שכר מעל 8800/8700 אמורות ללכת לקצבה מוכרת (הדרך השנייה לפי הפוסט). מפקידים עבורי גם לקרן פנסיה וגם לביטוח מנהלים (השכר המבוטח שלי הוא מעל תקרת ההפקדה לפנסיה אבל כנראה קצת מתחת לרף הפטור ממס עבור הפקדות מעסיק).

  אני עובד בחברה גדולה ויש סוכנות חיצונית שאחראית על תחום הפנסיה, לכן מעט יפתיע אותי אם הם מבצעים טעויות בהיקף גדול. האם על פי מה שרשמתי אתה חושב שההפקדות בוצעו באופן לא מדויק?

  • הי יבגני,

   ההגדרה בדוח לקצבה מוכרת היא הפקדות שעולות על 7% מהשכר הממוצע במשק, כלומר 10,273 ש"ח. ולא מהתקרה שמקנה הטבות מס. יש כאן פער של כ- 1400 ש"ח לרעת החוסכים שלא נחשבים כקצבה מוכרת למרות שהם לא מזכים בהטבת מס.

   ציינת שאתה מפקיד לשני מוצרים, במידה ואתה מפקיד לכל אחד מהם משכר שנמוך מ- 10K והמעסיק לא עדכן את אחד הגופים לרשום את ההפקדות לקצבה מוכרת, אף אחד מהגופים לא ירשום לך קצבה מוכרת. המעסיק צריך לדווח בממשק המעסיקים על כך שחלק מהפקדות הן הפקדות לקצבה מוכרת.

   • תודה רבה על התגובה המהירה, נתון ששכחתי לקחת קודם בחשבון הוא שהתחלתי לעבוד רק בחודש ספטמבר וקרן הפנסיה היא קרן חדשה במקום חדש שנפתחה כשהתחלתי לעבוד.

    אני מנחש שעלול להיות קושי לשייך כספים לקצבה מוכרת שלא על בסיס שנתי, כי אז חלק מהמס ששילמתי באופן חודשי יכול לחזור אלי בהחזר מס אבל את הכספים בקרן לא ידעו להזיז כתוצאה מכך, האם זה נכון?

    ההפקדות לקרן הפנסיה הן בערך עד התקרה, הן יצאו 1170 ש"ח בחודש להפקדות עובד. ההפקדות לביטוח המנהלים אכן על שכר נמוך מ-10K.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים
%d בלוגרים אהבו את זה: