תכנון פרישה

האם במקרה מוות החיסכון הפנסיוני חייב במס?

החיסכון הפנסיוני מקנה הטבות מס לחוסכים בו, במועד ההפקדה, במועד המשיכה ולפעמים בשני המקרים. אך האם הוא יקנה הטבות גם לאלה שיקבלו אותו במקרה מוות?

כדי לענות על השאלה האם החיסכון הפנסיוני חייב במס במקרה מוות נבחין בין שני מקרים, בין קבלת קצבת שאירים לבין קבלת סכומים חד פעמיים.

קבלת קצבת שאירים במקרה של מוות

סעיף 9 (6ו) לפקודת מס הכנסה מגדיר את ההכנסות הפטורות ממס. בין ההכנסות הפטורות כולל הסעיף גם את קצבאות השאירים הבאות. קצבת שאירים שנובעת מתשלומים פטורים, קצבת שאירים שנובעת מתשלומים לקצבה מוכרת וקצבת שאירים שאינה עולה על התקרה.

קצבאות שאירים (תיקון מס' 190) תשע"ב-2012

(6ו) (א)   קצבת שאירים הנובעת מתשלומים פטורים;  
(ב)   קצבת שאירים שאינה נובעת מתשלומים פטורים, המשתלמת מקופת גמל לקצבה או בהתאם לתכנית ביטוח, או המשתלמת מכוח הסדר פנסיה תקציבית, והכל בסכום שאינו עולה על תקרת הקצבה המזכה. בשנת 2024 הקצבה המזכה עומדת על 9,430 ש"ח.

איזה שאירים קיימים בחיסכון הפנסיוני?

ישנם שני סוגים של שאירים, שאירי עמית ושאירי פנסיונר. תחת שאירי העמית ניתן למצוא את בן הזוג, ילדים עד גיל 21 והורה. ותחת שאירי פנסיונר ניתן למצוא את בן הזוג וילדים עד לגיל 21.

שאירי עמיתשאירי פנסיונר
בן זוגבן זוג
ילדיםילדים
הורה

האם קצבת השארים מקרן הפנסיה חייבת במס?

במקרה של מוות תשלם קרן הפנסיה קצבה חודשית לשאירים. השאירים הם:

 • בן זוג וידוע בציבור
 • ילד עד לגיל 21
 • הורה נתמך, הורה הסמוך לשולחנו של הנפטר

קצבת שארים שמקורה בתשלומים שאינם פטורים, פטורה ממס עד תקרת הקצבה המזכה, בשנת 2024- 9,430 ש"ח בחודש.

לדוגמה

לאשתו של יוסי שכר מבוטח בגובה 12,000 ש"ח. האם במקרה של מוות קצבת השאירים שיקבלו יוסי וילדיו תהייה חייבת במס?

קצבת השאירים שיקבל יוסי לכל ימי חייו תעמוד על 60% מהשכר המבוטח, 7,200 ש"ח, ולכן קצבת השאירים שלו תהייה פטורה ממס.

בית קברות

חשוב לזכור כי במקרה של מוות, כל אחד מהשאירים מקבל תלוש על שמו וחישוב המס יעשה בהתאם לכל שאיר בנפרד.

>>>קריאה נוספת : כיצד תחושב קצבת השאירים בקרן הפנסיה

מסלול הביטוח שלך כולל 85% כיסוי לבן הזוג? יתכן והוא יהיה חייב במס

בחלק ממסלולי הביטוח הישנים בקרן הפנסיה קיים כיסוי לבן הזוג בגובה של 85% מהשכר המבוטח. במקרה זה הקצבה שתרשם על שם בן הזוג עשויה להיות חייבת במס.

בהתאם לנתוני הדוגמה הקודמת, יוסי יהיה זכאי כעת לקצבה בגובה 10,200 ש"ח (85% מתוך 12,000 ש"ח) ולכן החלק שעולה על תקרת הקצבה המזכה יהיה חייב במס.

תקרת קצבה מזכהקצבה חודשית
9,430 ש"ח10,200 ש"ח

אותם 770 ש"ח יצטרפו להכנסה החייבת של יוסי ועליהם הוא ישלם את המס השולי שחל עליו.

קצבת שאירי פנסיונר

קצבת שאירי פנסיונר מורכבת יותר מאשר קצבת העמית, הקצבה יכולה להיות בנויה מתקופת הבטחה והיא יכולה לנבוע מפנסיה מקצבה מזכה או מקצבה מוכרת. לכל אחד מהמקרים יש כללים משלו.

אני נוהג להגיד שפנסיית הזקנה היא כמו עוגה המתחלקת לשניים לפורש ולבן זוגו. אך הפרוסות אינן זהות. בעוד שהפורש מקבל קצבת זקנה מוכרת או מזכה. בן הזוג יקבל קצבת שאירים.

הפורשבן הזוג
קצבהקצבת זקנהקצבת שאירי פנסיונר
קצבה מזכהפטור ממס על קצבה מזכהפטור על קצבת שאירים
קצבה מוכרתפטור ממס על קצבה מוכרתקצבת שאירים הנובעת מתשלומים פטורים

קצבת הזקנה המזכה של הפורש עשויה להיות פטורה ממס, בהתאם לפטור המגיע לו. אך במקרה של מוות בן הזוג יהיה זכאי לפטור על הקצבה עד לסכום של 9,430 ש"ח.

במידה שלפורש יש קצבה מוכרת הפטורה ממס, קצבת שאירי הפנסיונר שיקבל בן הזוג, מאותו חלק של הקצבה, יהיה פטור ממס לחלוטין.

דוגמה: פורש שהחל לקבל קצבה מהפקדה מתיקון 190

פורש הפקיד מליון ש"ח לקרן פנסיה משלימה והחל לקבל קצבה. קצבת הזקנה שלו תהייה פטורה ממס לחלוטין. במקרה של מוות שאיריו יקבלו גם הם קצבת זקנה הפטורה ממס.

דוגמה : פורש שהחל לקבל קצבה מפנסיה תקציבית

פורש החל לקבל קצבה מפנסיה תקציבית בגובה 16,000 ש"ח. בפנסיה התקציבית אין קצבה מוכרת. ולכן הפורש יקבל קצבה בהתאם לכללי המס שחלים עליו. במקרה של מוות הקצבה שתקבל בת הזוג תהייה פטורה ממס עד לתקרה של 9,430 ש"ח, קצבה מעבר לסכום זה תצטרף להכנסה החייבת במס.

קבלת סכומים חד פעמיים במקרה של מוות

נבחין בין מספר מקרים בהם ניתן לקבל סכומים חד פעמיים מהחיסכון הפנסיוני במקרה של מוות.

ביטוח חייםתגמוליםפיצויים
תשלוםחד פעמיחד פעמיחד פעמי
זכאיםמוטביםמוטביםשאירים (*)
מיסויפטור ממספטור ממסחייב במס

האם יש מס על ביטוח חיים?

רכשתי ביטוח חיים בגובה מליון שקלים האם הסכום יהיה חייב במס במקרה מוות?

בעוד שקצבת השארים מקרן הפנסיה פטורה ממס, בהתאם לתקרת הקצבה המזכה, קבלת סכום חד פעמי מביטוח חיים (או סכום חד פעמי מביטוח תאונות אישיות) פטור ממס.

קבלת כספים מכספי תגמולים מקופת גמל או ביטוח מנהלים

קיבלתם כספים בירושה מקופת גמל? כספי קופת הגמל והרווחים עליה פטורים ממס רווח הון במועד הפדיון.

משיכת כספי הנפטר מקופת הגמל על ידי המוטבים פטורה ממס רווח הון למעט רווחים חדשים שיהיו חייבים במס רווח הון של 25% וזאת שלושה חודשים ממועד הפטירה.

באפשרות המוטבים להעביר את קופת הגמל לחשבון חדש על שמם, הסבת כספי נפטר.

קריאה נוספת בנושא זה:

האם ניתן להתחמק מתשלום המס?

הרווחים החדשים על הכספים יהיו חייבים במס רווחי הון תוך 3 חודשים ממועד הפטירה. באפשרותכם להעביר את הכספים לחשבון חדש והפיכתם לקצבה מוכרת החל מגיל 60 ימנעו את תשלום המס.

חוסכים שמתקרבים לגיל 60 ויש ברשותם קצבה העולה על 5,012 ש"ח יכולים למשוך את הכספים ולהפקידם מחדש ובכך ואולי להקטין את מס רווחי הון.

קבלת כספים מקופת גמל להשקעה

בעוד שכספי קופת הגמל והרווחים עליהם פטורים ממס למשך שלושה חודשים ממועד הפטירה. כספי קופת הגמל להשקעה נחשבים כאילו המוטב הפקיד אותם בעצמו והם חייבים במס רווח הון של  25%.

בדומה לקופת גמל רגילה, גם כאן ניתן להסב את הכספים לחשבון חדש על שם המוטב.

האם ניתן להתחמק מתשלום המס?

השארת הכספים והפיכתם לקצבה מוכרת החל מגיל 60 ימנעו את תשלום המס.

במידה שמקור הכספים בקופת הגמל להשקעה הם ממכירת דירה שלישית, הרווחים על הקופה יהיו פטורים ממס.

קבלת כספים מקרן השתלמות

כספים בקרן השתלמות ישמרו על מעמדם במקרה של מוות. כלומר כספים שהיו פטורים בידי המנוח יהיו פטורים גם בידי היורשים. כספים מעבר להפקדה המוטבת, הפקדה העולה על 15,712 לשכיר או הפקדה העולה על התקרה לעצמאי יהיו חייבים במס רווחי הון גם בידי המוטבים.

בניגוד לכספים בקופת הגמל, את הכספים בקרן ההשתלמות לא ניתן להעביר לחשבון חדש על שם המוטב.

משיכת כספי פיצויים

במקרה מוות של עובד זכאים שאריו לפטור ממס מוגדל על מענק הפיצויים. בעוד תקרת הפיצויים של העובד היא משכורת עבור כל שנת עבודה ולא יותר מ- 13,750 ש"ח זכאים שאריו למשכורת כפולה עד לתקרה של 27,520 ש"ח.

חשוב לשים לב כי תקרה זו חלה רק על פיצויים ממעסיק אחרון ועל פיצויים הנמצאים ברצף פיצויים ולא על כלל הפיצויים שנמצאים בקופה.

במידה שכספי הפיצויים חייבים במס, יחושב שיעור המס בהתאם למס השולי של כל אחד מהשאירים אך לא יותר משיעור של כ- 40%.

בפני השארים קיימת אפשרות לבצע פריסת הכנסה וליחס את מענק הפטירה לתקופת עבודתו של העובד.

חשוב לשים לב כי במקרה של פריסת מס יחושב שיעור המס לפי הכנסתו של המנוח בשנים שקדמו לפטירה בהתאם לשנות פריסת ההכנסה.

קבלת כספי פיצויים לאחר בחירה ברצף קצבה חוזר מס הכנסה 3/2011

במידה שנפטר חוסך שבחר ברצף קצבה עומדות בפני השארים שתי אפשרויות:

 1. קבלת קצבת שארים בהתאם לתנאים הקבועים בקופה.
 2. חרטה מרצף קצבה ומשיכת הכספים כסכום חד פעמי. במקרה זה יחושב המס בהתאם למס השולי שחל על המנוח. באפשרות היורשים לבצע פריסת הכנסה לאחור בהתאם לכללי הפריסה. כאשר שנת הפריסה האחרונה תהיה שנת הפטירה ושנת הפריסה הראשונה תהיה שנת הפרישה.

קבלת כספים שהופקדו במסגרת תיקון 190

במקרה של הפקדה בהתאם לתיקון 190 בוחנים את מועד הפטירה. במקרה של פטירה לפני גיל 75 המוטבים יהיו זכאים לקבל את הכספים שנצברו בקופה בפטור ממס רווח הון (בדומה לקבלת כספים מקופת גמל). מי שנפטר לאחר שמלאו לו 75 שנים וטרם החל לקבל קצבה מוכרת, יראו אותו כמי שכבר היוון את הקצבה המוכרת ערב פטירתו, ויורשיו יהיו חייבים במס רווחי הון של 15%.

האם ניתן להתחמק מתשלום המס?

ניתן להעביר את הכספים לחשבון חדש על שם המוטבים ובעתיד להמיר אותם לקצבה חודשית. הקצבה החודשית תחשב כקצבה מוכרת והיא והרווחים יהיו פטורים ממס

>>>קריאה נוספת על חוזר מרכיבי חשבון

קבלת סכום חד פעמי מקצבה מוכרת במסגרת תקופת הבטחה

חוסך שנפטר לאחר שהחל לקבל קצבה מוכרת ומסלול הפרישה כלל גם הבטחה למינימום תשלומים ליורשים, יתרת התשלומים תחשב כקצבה מוכרת ותהייה פטורה ממס. אך, אם היורש יהוון את יתרת התשלומים יוטל מס על מרכיב הרווח שבהיוון.

האם ניתן להתחמק מתשלום המס?

נסו לקבל את התשלום החד פעמי כקצבה חודשית

בשורה התחתונה : איך נקטין את המס בהעברה בין דורית?

 • קבלת קצבת זקנה מכספי פיצויים – והשארת כספי התגמולים להורשה פטורה
 • התחשבנות על כספי פיצויים (בסיום עבודה)
 • קבלת קצבת זקנה מיתרה פטורה (קצבה מוכרת)
 • מיצוי מנגנונים להפיכת סכומים חד פעמיים חייבים לקצבת שאירים
 • השארת תגמולים שאינם פטורים להורשה

מצאתם טעות בכתבה? יש לכם תוספות? ספרו לנו בתגובות

רוצים להגיע עם יותר כסף לפנסיה?
רוצים להפסיק לפחד מהחיסכון הפנסיוני?
קורס הפנסיה הדיגיטלי של : פנסיוני להבין את הפנסיה הוא הפתרון עבורכם
כנסו לקורס הפנסיה הדיגיטלי שלנו https://pensuni.com/?page_id=7203

האם במקרה מוות החיסכון הפנסיוני חייב במס? by

נדב טסלר

נדב טסלר, מתכנן פרישה, משמש כסמנכ"ל מקצועי בקוואליטי שירותים פיננסים לשעבר סמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה, ומנהל המוצר באגף השיווק במנורה מבטחים. מרצה כיום במכללת נתניה ומכללה לפיננסים BDO. בעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה. לנדב תואר M.A במנהל עסקים מהמכללה למנהל, B.A במנהל עסקים מאוניברסיטת בן גוריון והוא מחזיק רישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

תגובות

 1. פוסט מעולה נדב!
  התייחסת לחוסך שנפטר לאחר שהחל לקבל קצבה *מוכרת* ומסלול הפרישה כלל גם הבטחה למינימום תשלומים ליורשים.
  אך מה קורה מבחינת מיסוי במקרה הנפוץ יותר, בו יתר הקצבאות המובטחות שמקבלים היורשים (בין אם בצורת קצבה ובין אם בצורת היוון) הן מסוג קצבה *מזכה*?
  ניסיתי לחפש על כך מידע, אך לא הצלחתי למצוא שום התייחסות למקרה הזה, שהוא כאמור נפוץ יותר.
  תודה

  1. ישראל

   לא ראיתי התייחסות לביטוח מנהלים
   כפי שידוע לי על קופת פיצויים -יש מס
   על קופת התגמולים היורש פטור במשיכה הונית
   מבקש התיחסות
   תודה

   1. בוקר טוב ישראל,

    יש התייחסות מפורטת לנושא פיצויים. על פיצויים ממעסיק אחרון יש תקרה כפולה למשיכה ובמידה וקיים מס הוא יחול על המוטב (ולא יותר מ- 40%).
    במקרה של פריסה או חרטה מרצף קצבה המס יחושב בהתאם למדרגות המס של המנוח.

    1. -כאן התייחסת לנושא הפיצויים
     בביטוח מנהלים קיימים גם התגמולים
     מה לגביהם??

    2. הי נדב מה שלומך ?
     יש לי בלבול בנוגע לרכיב הפיצויים שיעבור בירושה
     מתי המיסוי יהיה על המנוח ומתי על המוטב ??
     ומה בנוגע לנפטר שיש לו מוטבים בלבד והם גרים בחול?

     1. ככל שמדובר בכספי פיצויים ברצף קצבה המיסוי יהיה על המנוח בהתאם למס השולי במועד הפטירה בניכוי פטורים שטרם נוצלו
      פיצויים של מעסיק נוכחי ופיצויים ברצף פיצויים זכאים לפטור עקב פטירה (פטור כפול) ובמידה שישנם פיצויים חייבים הם יהיו לפי המיסוי של השאיר ולא מעבר ל- 40%

  2. במספר מקרים שבדקתי התשלום למוטבים היה פטור ממס, גם כאשר שולם כסכום חד פעמי.
   אבל חשוב לי לציין שבמקרים האלה הקצבה מראש הייתה פטורה ממס.

   1. תודה נדב.
    כדי לוודא שהבנתי אותך נכון:

    1. החלק בקצבת פנסיונר שפטור ממס לפי נוסחת השילוב/הקיזוז יהיה פטור ממס גם לגבי הקצבאות המובטחות שישולמו ליורשיו לאחר מותו.
    2. החלק בקצבת פנסיונר שאינו פטור ממס לפי נוסחת השילוב/הקיזוז יהיה XXX לגבי הקצבאות המובטחות שישולמו ליורשיו לאחר מותו.
    (XXX = פטור ממס או לא פטור ממס. אין אנו יודעים)

    האם לכך התכוונת?

    1. הי עודד,

     לא התכוונתי לזה 🙂

     התכוונתי שבמקרים שנתקלתי הסכומים לא היו חייבים במס. אני אנסה לבדוק לגבי מקרים אחרים ואעדכן.

   2. האם השארים הם לא רק
    בן זוג
    ילדים מתחת לגיל 21
    מה לגבי רווקים ללא ילדים? האם הם יקבלו את הפיצויים?

 2. הי נדב

  כמו עודד , מה קורה בתשלום למוטבי הבטחת מינימום תשלומים מקצבה מזכה ? בדגש על מוטבים שאינם בן/בת הזוג של הנפטר .
  אני מניח שמקרה של בת הזוג יתרת התשלומים יכולה להיחשב כקצבת שארים אך אם המוטב הוא אחד הילדים או אחר ?

  תודב

 3. לגבי קבלת כספים שהופקדו במסגרת תיקון 190.
  מי שנפטר לאחר שמלאו לו 75 יהיו חייבים במס רווחי הון של 15%.
  ממתי יחושבו רווחי הון 15% : מיתרת הקופה בגיל 75 או מתחילת ההפקדה?

  1. הסכום יחושב מתחילת ההפקדה כאילו המנוח משך אותם בעצמו.

   מי שנפטר לאחר שמלאו לו 75 שנים וטרם החל לקבל קצבה מוכרת – יראו אותו כמי שהיוון את הקצבה המוכרת ערב פטירתו.

   1. היי נדב,

    חשוב לציין שרווחי הון 15% (מסלול קופת גמל להשקעה לאחר מוות החוסך לאחר גיל 75) הם נומינלים ולא ריאלים. במידה ויש אינפלציה מעבר לביצועים אותו אדם ימשיך לשלם מס כרגיל על הרווחים כאשר אדם אשר משקיע דרך מסלולים לא פנסיונים כגון קניית מניות / אג"ח ישלם מס ריאלי של 25% ( התחשבות בשחיקת הכסף).

    בברכה,
    אילן

 4. שלום,

  בקרן הפנסיה קיים בנוסף גם ביטוח נכות, האם גם עבור קצבת נכות מקרן הפנסיה קיים פטור כלשהו ממס הכנסה בדומה לקצבת שאירים? וגם – מה בנוגע לניכויים של מס בריאות וביטוח לאומי – האם קצבאות השאירים והנכות פטורות מניכויים אלו?

  תודה מראש.

  1. הי עידן,

   קצבת שארים חייבת במס בכפוף לתקרה של 8,380 שקלים, קצבת נכות גם היא כהכנסה לכל דבר. ובמידה ויש לנכה הכנסות נוספות יש לבצע תאום מס, או לבקש פטור ממס בהתאם לאחוזי הנכות.
   לגבי פטורים מביטוח לאומי וכד', אני לא יודע לענות לך

 5. היי נדב,

  ידוע לך האם גם ידועה בציבור שבן זוגה נפטר זכאית לפטור המס המוגדל על מענק הפיצויים (כלומר, כ-24 אלף ש״ח) ?
  לעניות דעתי התשובה אמורה להיות ״כן״ (כי חשבתי שמעמדה של ידועה בציבור אמור להיות זהה למעמדה של אישה נשואה), אבל נראה שמס הכנסה מסתבכים משום מה עם המקרה הזה.
  אשמח לשמוע אם יצא לך להיתקל במקרה כזה.
  המון תודה!!

  1. סעיף 5 בחוק פיצויי פיטורים מגדיר מיהם השארים של עובד שנפטר

   "שאירים" לענין זה – בן זוג של העובד בשעת פטירתו, לרבות הידוע בציבור כבן זוגו והוא גר עמו

   ההגדרה לוקחת בחשבון גם ידוע בציבור.

   צריך לזכור כי פטור כפול מגיע לשארים רק במידה והעובד נפטר במהלך עבודתו. במידה והעובד נפטר לאחר סיום עבודתו, מעמד הפיצוים יהיה מעמד הפיצויים שחל על העובד.

 6. היי נדב, פוסט חשוב
  שאלה:
  כתבת: "חשוב לזכור כי במקרה של מוות, כל אחד מהשאירים מקבל תלוש על שמו וחישוב המס יעשה בהתאם לכל שאיר בנפרד".
  כלומר אם יש ילד בן שנה לצורך הדוגמא ומסלול הביטוח הוא 100% שארים, במקרה מוות חס וחלילה בן/בת הזוג יקבלו 100% מהשכר המובטח כשכ-17 אלף מזה פטור ממס? (8,510*2)

   1. אם לצורך העניין השכר המבוטח הוא 20k . 40 אחוז לילד זה 8 אלף שבעצם כל הסכום הזה פטור נכון? וזה בנוסף ל-8.5 של בן/בת זוג שפטורים?

    1. בשכר של 20,000
     הילדים יקבלו 8,000 ש"ח שיהיו פטורים ממס
     בן הזוג יקבל 12,000 ש"ח שחלקם (עד התקרה יהיו פטורים) וכ – 3,500 ש"ח יצטרפו להכנסת בן הזוג

     1. היי נדב,
      האם הפטור מגיע לכל ילד בנפרד?
      נניח שכר של 30 אלף שח, שממנו 12 אלף מגיע לילדים.
      אם יש שני ילדים, האם כל אחד מהם יקבל 6,000 פטורים ממס, או שבכל מקרה ישלמו מס על ההפרש עד ל12000?
      תודה

 7. היי נדב,
  לא הבנתי מה חובות המס ליורשים על כספי הפיצויים במקרה של האדם החסכן שחי מתיק ההשקעות שלו, נניח מהשקעות נדל"ן שיש לו ומכספי שכירות שהוא מקבל משם, הוא כבר לא קשור לאף מעסיק והוא עזב את עבודתו מזמן, נניח עוד בגיל 40. אותו אדם לא הפך את כספי הפיצויים לקצבה, כיוון שאין לו צורך בקצבה והם נמצאים בחסכון הפנסיוני שלו עד מותו.
  מה חובות המס ליורשים על הכספים האלה? היה נראה שההתייחסות במאמר מתמקדת במקרה של פטירה של אדם שעדיין מועסק.

  1. הי שי,

   אדם שסיים לעבוד לפני שנים כספי הפיצויים שלו יכולים להיות בשני מצבים : רצף קצבה או כספי פיצויים לאחר התחשבנות. לגבי רצף קצבה ישנה התייחסות ויחול על הכספים המס שהיה חל על החוסך (כלומר במידה והוא ניצל את כל הפטורים הכספים יהיו חייבים במס מירבי) לגבי כספי פיצויים לאחר התחשבנות הם יהיו חייבים במס רווחי הון ובאפשרות היורשים להעביר את הכספים לחשבון על שם (לפחות כיום)

 8. להוריי יש קופות גמל לתגמולים, הכי ותיקה – 21 שנה, הכי חדשה 6 שנים. נצברו רווחים, ויש סכום זניח חייב במס בשל הפקדות מעל הפטור. כל ההפקדות לא היו במסגרת תיקון 190.
  התקשרתי לברר עם בית ההשקעות בו הן מנוהלות מה קורה במקרה של חלילה פטירה, האם היורשים ידרשו לשלם מס כלשהו (מקריאה כאן היה ברור שלא, כי ההפקדות כאמור לא היו במסגרת תיקון 190, ולכן הייתי בטוח שיש פטור ממס ל3 חודשים, וכפי שתואר כאן אפשר להעביר את הקופות לקופה חדשה וכך בעצם להמנע מהמס (גם על הרווחים הישנים וגם על החדשים).

  אך אחרי בירור (ביקשתי לבדוק פעמיים כי זה היה לי מוזר), הנציגה אמרה שבוודאות, במקרה של חלילה פטירה, היורשים יחוייבו במס של 15% ב3 חודשים הראשונים, ולאחר מכן ב25% על כל(!) הרווחים. זה היה לי ממש מוזר, אבל היא התעקשה שזה וודאי ושזה החוק כרגע.

  האם יש עדכון לחוק? או שאולי איכשהו היא בכל זאת התבלבלה עם תיקון 190? (למרות שגם בתיקון 190, אין מצב שחייבים לשלם מס של 25% על כל הרווחים).

  אשמח לפתרון התעלומה.

  תודה.

  1. שכחתי לציין משהו חשוב, היא הדגישה שגם אם מעבירים את הכספים לקופת גמל חדשה,עדיין יהיה מס של 25% על כל הרווחים. כלומר לא משנה מה היורש יעשה, בכל מצב יהיה חייב במס הנ"ל. מה ההסבר לכך?

   1. צריך לדעת מה מקור ההפקדות. ככל שהפקדות לאחר 2012 נחשבות כקצבה מוכרת, כלומר הפקדת מעבר לתקרה המזכה בהטבות מס.
    הרווחים במקרה מוות לאחר גיל 75 יהיו חייבים במס רווחי הון של 15%. גם אם במועד ההפקדה לא "קראת" לזה תיקון 190

    1. תודה נדב,
     אבל הנציגה אמרה שאחרי 3 חודשים זה 25% מס על הכל, זה לא מסתדר עם אף הסבר כאן.
     יש לך מושג לגביי זה?.

 9. נדב שלום,
  פוסט מצויין. תודה רבה.
  שאלתי לגבי פדיון יורש של קופת גמל וקרן פנסיה עם סכומים נמוכים שהותירה מנוחה – ללא ילדים.
  האם ניתן לפדות ללא מס את כספי הפיצויים בקופת הגמל ) כ 4,500 ש"ח בלבד)
  ובקרן הפנסיה ( כ 7,000 ש"ח ) א
  ו שיש צורך בכל זאת לכתת רגליים למס הכנסה על מנת לקבל פטור.
  יש בידינו צו יורשה מסודר

 10. שלום נדב,

  בסיכום המאמר ציינת את הנקודה הבאה: "קבלת קצבת זקנה מכספי פיצויים – והשארת כספי התגמולים להורשה פטורה"
  איך זה מתבצע בפועל? איך אני יכול לגרום לכך שהקצבה שאקבל (נניח שאני מרתק כסף רק עבור קצבה מינימלית) תהיה מכספי פיצויים בלבד?
  אם זה אכן אפשרי – זה נהדר להורשה (כי אחרת כספי הפיצויים שעוברים בירושה עשויים להיות חייבים במס).

  תודה מראש!

  1. הי רון,

   במועד המרת הכסספים לקצבה יש לבקש להמיר רק את כספי הפיצויים. את כספי התגמולים ניתן להשאיר באותו מוצר או להעביר לקופת גמל (בהנחה והם בקרן פנסיה).

   1. תודה נדב!
    אז בשביל לוודא הבנה – רגע לפני פרישה, ובהנחה שיש עדיין כספי פיצויים בקופה (אחרי שחלקם נמשכו בעבר, כחלק מפרישה מוקדמת) – וכל הכספים האלה חייבים במס (לא יודע אם זה משנה או לא לדיון).
    אזי אוכל:
    1. להמיר את כל כספי הפיצויים הנל לקצבה.
    2. (בהנחה ש1 הספיק לי לקצבה מינימלית) – לנייד את כל כספי התגמולים מקרן הפנסיה לקופת גמל, אותה אוכל להוריש פטורה לחלוטין ממס.

    הבנתי נכון?

 11. שלום נדב,
  ציינת בכתבה שקבלת כספים מקופת גמל או ביטוח מנהלים פטורים ממס רווחי הון
  מה לגבי מס הכנסה במידה ומדובר בכספי קצבה?

  1. ככל ומדובר בסכום חד פעמי (נניח כספים קצבתיים מקופת גמל) הם יהיו פטורים ממס. כקצבה קיים פטור בגובה תקרת הקצבה המזכה כ- 8,460 ש"ח לשאיר בחודש

 12. שלום נדב ,
  יש ביטוח שנקרא הכנסה למשפחה (אני מניח שבכל חברה השם שונה)
  זה ביטוח חיים לכל דבר ועניין אבל במקום תשלום חד פעמי , מקבלים המוטבים את הכסף כקצבה.
  נניח שקניתי קצבה חלילה במקרה מוות של 20,000₪ שזה המקסימום שאפשר לקנות במסגרת ביטוח החיים הנ"ל , האם הקצבה תהיה ממוסת ?

  1. זאת ההגדרה בפקודת מס הכנסה לגבי קצבאות שאירים

   ב) קצבת שאירים שאינה נובעת מתשלומים פטורים, המשתלמת מקופת גמל לקצבה או בהתאם לתכנית ביטוח, או המשתלמת מכוח הסדר פנסיה תקציבית, והכל בסכום שאינו עולה על תקרת הקצבה המזכה

   צריך לראות את הגדרת התשלום בפוליסה, האם זה נכנס להגדרה הקיימת בפקודה ואז הקצבה תהייה חייבת במס.

   הכי טוב במקרה הזה לבחון במחלקה המקצועית של חברת הביטוח

   1. שלום נדב ,
    אשמח להבין את עניין המיסוי במקרה פטירה על קופת גמל להשקעה .
    המוטב יכול לבחור להשאיר את הכסף בקופת גמל להשקעה על שמו , אבל יינכו לו לפני 25% מס ואז יפתחו לו את הקופה ? אשמח שתחדד את הנושא בהינתן שהמוטב בחר להמשיך בקופת גמל . תודה תודה תודה מראש ???

    1. הי אילן,

     בקופת גמל להשקעה בכל מקרה יהיה תשלום מס על הרווחים. בידי המנוח או בידי המוטב.
     באפשרות המוטב להעביר את הכספים לקופה על שמו מבלי שבמועד העברת הכספים יתבצע אירוע מס.
     הפעולה הזאת הופכת למעשה את קופת הגמל להשקעה של המנוח לקופת גמל להשקעה של המוטב לרבות עניין המס על הרווחים והאפשרות ליצירת קצבת זקנה פטורה ממס

 13. היי נדב ,
  פוסט מעולה כמו כל הפוסטים שלך !
  מס שאלות
  1. לגבי קרן השתלמות , כספים שהופקדו עד לתקרה יהיו פטורים ממס ליורשים לכל החיים ? או רק לתקופה של 3 חודשים כמו בקופות גמל ?
  2. כספים שהופקדו לקופת גמל במעמד עצמאי אחרי שנת 2012 אך לחוסך אין פנסיה מינימלית או שטרם החל למשוך קיצבאות מקרן הפנסיה
  האם במקרה והוא נפטר לפני גיל 75 , האם במקרה כזה הכספים פטורים ממס ? כולל מס רווח הון ? ומה דינם של ה34 אלף ש"ח שעליהם יכל לקבל הטבות מס ? במידה והכספים פטורים ממס, הפטור ממס רווח הון הוא ל3 חודשים ולאחר מכן המיסוי הוא 15% ?
  3.האם כספים שהופקדו בקופת גמל במעמד עצמאי לפני 20 שנה (כספים הוניים ) שפטורים ממס רווח הון , במקרה פטירה חל עליהם מס רווח הון לאחר 3 חודשים ?
  4. מה הכוונה" שחוסך בתיקון 190 נפטר לאחר גיל 75 וטרם החל לקבל קצבה מוכרת "?
  שקיבל את אותם כספים שהפקיד בקופת גמל במסגרת התיקון כקצבה ,? או שטרם החל לקבל קצבה מוכרת באופן כללי ?
  כלומר אם החוסך יעביר חלק מהסכום בקופת הגמל לפנסיה ויקבל עליהם קצבה מוכרת יחשב כמי שמקבל קצבה מוכרת ואז החלק שנשאר בקופה יהיה פטור ממס אם נפטר לאחר גיל 75 ?

  1. הי אורלי,

   1. כספים מעבר לתקרה בקרן השתלמות יהיו חייבים במס בידי המוטבים. הכספים שומרים על אותו מיסוי כפי שהיה חל על המנוח.
   2. אלה הם כספים במעמד תיקון 190 כפי שכתבת בסעיף 4. במקרה פטירה לפני גיל 75 הכספים פטורים ממס למשך 3 חודשים ממועד הפטירה. ולאחר מכן יהיו חייבים במס בשיעור של 25%.
   3. כספים הונים בקופת גמל יהיו פטורים ממס במועד הפטירה ולאחר שלושה חודשים הרווחים החדשים יהיו חייבים במס בשיעור של 25%
   4. במקרה פטירה לאחר גיל 75 הכספים יהיו חייבים במס בשיעור של 15% מס מהיום הראשון לרבות הרווחים הקיימים בקופה.

  2. שלום נדב,

   לאחר שאבא שלי נפטר והגשנו מסמכים לחברת ביטוח, אימי קיבלה סכום עבור שנים 2014-2016. מהסכום הזה הורידו מס שולי 47%. היא קיבלה את הסכום באוגוסט 2017. אבי היה חולה במשך שנתיים ולא היה עובד, אלא קיבל קיצבת נכות מביטוח לאומי. האם זה נחשב להכנסה נוספת?
   כנראה כבר מאוחר להגיש בקשה להחזר מס.

   תודה מראש.

   1. קצבה מביטוח לאומי לא נחשבת הכנסה נוספת. מה מקור הכספים שקיבלה אמך? קצבת נכות?
    לגבי החזר מס, מכיוון שמועד התשלום היה ב- 2017 הייתי בכל זאת בודק את האפשרות להקטנת המס

    1. תודה רבה על התשובה. ממה שהבנתי מדובר על קצבת נכות של אבי שהוא היה אמור לקבל במשך שנתיים של מחלה מחברת ביטוח. פשוט לא ידענו על כך.
     בשובר כתוב:
     סוג פנסיה: 200 נכות

     לפי דעתך קיימת אפשרות להקטנת מס לפי מועד התשלום?
     שובר עם פירוט התשלומים הוא על שם אבי. אנחנו אמורים להגיש טופס 135 על שמו של הנפטר?
     תודה מראש.

     1. בעיקרון הייתם צריכים לבצע פריסה אחורה ולייחס את ההכנסות לשנים 2014 ו- 2016
      בגלל שחלפו כבר שש שנים מהשנים הללו, הייתי בודק את האפשרות הקיימת לחישוב המס בגין שנת 2017.
      מציע שתתיעצו עם רואה חשבון / החזרי מס בנושא הזה

 14. נדב שלום,
  ראשית תודה רבה על ההסברים המפורטים.
  אודה להתייחסוך למקרה הבא:
  יורשים מעל גיל 21. מבקשים לבצע היוון של יתרת כספי הקצבה.
  באישור מהקופה נרשם כך:
  למנוח שולמה קצבה חודשית החל מיום 01/10/2018 במסלול:
  "לכל ימי חיי המבוטח אך לא פחות מ – 240 תשלומים" ובמקרה פטירתו המשך תשלומים שנותרו עד תום תקופת ההבטחה
  למוטב. בהתאם לבחירת המוטבים, יבוצע היוון על יתרת התשלומים בין המוטבים. סכום זה יחולק באופן שווה בין 7 המוטבים לפי הנחיית המנוח בטופס בקשת הגמלא. התשלום עבור _________ בסך 95,000

  מדובר בכמה יורשים כל יורש אמור לקבל את הסכום הנ"ל

  אחת מהיורשים קיבלה אישור פטור ממס הכנסה עד 90,600 ומעל סכום זה 47%. ("קביעת שיעור הניכוי מקצבת שאירים" סך של 90,600 מהווה הכנסה פטורה לפי סעיף 9(6ו)

  מפניה לקבל פטור דומה עבור יורש אחר מס הכנסה טוען שהחישוב אמור להיות לפי מס שולי (הנתונים של שני היורשים די זהים מבחינת הגיל כ 55 ושניהם עובדים)
  גם היורשת שקיבלה פטור מס הכנסה אמר בהתחלה מס שולי, ורק אחרי התעקשות קיבלה פטור

  מה המיסוי הנכון, ומה אני יכול להציג למס הכנסה שבאמת אמור להיות פטור.

  תודה רבה מראש!

 15. שלום נדב
  קןדם כל תודה על פוסט מעמיין ומפורט
  יש לי שאלה שלא מצאתי תשובה אליה בפוסט בעניין קופת גמל:
  הסיטואציה: כסף שהועבר מביטוח מנהלים וצבוע (קיצבה מזכה) לקופת גמל
  כשמישהו נפטר, האם כל הכסף מקופת הגמל עובר ליורשים ללא מס?
  האם יש יתרון/חיסרון אם הוא לא עשה קיבוע זכויות?
  האם ומה המס שישלמו היורשים ולפי מה אמורים לחשב אותו
  המון תודה

  1. כספי תגמולים בביטוח המנהלים או בקופת הגמל יעברו ללא מס למוטבים
   במידה שמדובר בכספי תגמולים פטורים (קצבה מוכרת) והפטירה היא לאחר גיל 75 הכספים יהיו חייבים במס רווחי הון בשיעור של 15%

 16. המנוח הוריש פוליסת ביטוח מנהלים לילדיו וביטוח פנסיוני לאחותו. מי יוכל להנות מכפל הפטור לפיצויים?

  1. פטור כפול על הפיצויים ניתן רק במקרה של מוות בתקופת העבודה, הפטור הוא גם לשאירים וגם למוטבים. שים לב שבזכאות לפיצויים של מעסיק נוכחי גוברים השאירים על המוטבים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אולי יעניין אותך גם

Back to top button