דף הבית / סוגיות מיסוי בביטוח פנסיוני / משיכת כספים בגיל פרישה: מה עדיף משיכת פיצויים, או היוון קצבה?

משיכת כספים בגיל פרישה: מה עדיף משיכת פיצויים, או היוון קצבה?

משיכת פיצויים או היוון קצבה. מה היא הדרך הטובה שתאפשר לך למשוך סכום חד פעמי גדול יותר בפרישה בפטור ממס או הקטנת המס בשיעור נמוך יותר על פנסיית הזקנה החודשית.

מלבד קבלת קצבה, קיימות מספר אפשרויות למשיכת כספים בגיל פרישה מקרן הפנסיה (או ביטוח המנהלים). אנו נבחן כעת  שתי אפשרויות לקבלת הכספים: משיכת פיצויים או היוון קצבה. הכרת האלטרנטיבות השונות  תאפשר לך למשוך סכום חד פעמי גדול יותר בפרישה בפטור ממס או הקטנת המס בשיעור נמוך יותר על פנסיית הזקנה החודשית.

חשוב לזכור ! השיקולים בבחירה בין האפשרויות עשויים להשתנות בהתאם לגובה קצבת הזקנה ומקור הכספים. חוסך עם קצבת זקנה הפטורה ממס עשוי להיות אדיש בבחירה בין שתי האפשרויות.

(אין לכם כוח לקרוא הכל? דלגו ישר למסקנות)

משיכת כספים

מקור pixabay

משיכת פיצויים בגיל פרישה

האפשרות הפשוטה ביותר העומדת בפני החוסך היא משיכת כספי הפיצויים במועד הפרישה. חוסך המבקש למשוך פיצויים בגיל הפרישה יכל לבחור בין שתי אפשרויות: קבלת פיצויים פטורים ממס או קבלת פיצויים חייבים במס.

קבלת פיצויים פטורים ממס

כספי פיצויים בגובה משכורת עבור כל שנת עבודה ולא יותר מתקרת הפיצויים (בשנת 2017-  12,200 שקלים) הם פטורים ממס. אך, ניצול הפטור ממס על כספי הפיצויים במועד הפרישה או במהלך 32 שנות עבודה שקדמו לפרישה יפגעו בפטור אותו תוכל לנצל בפרישה. השילוב בין הפטור מכספי הפיצויים לפטור על כספי הקצבה נקרא – נוסחת הקיזוז.

מטרתה של נוסחת ‏הקיזוז היא להגביל את הפטור שתקבל על הקצבה המזכה, במידה ומשכת מענקי פרישה פטורים ממס במהלך שנות עבודתך. הפגיעה המרבית בפטור ממס עקב משיכת כספי פיצויים פטורים, שווה ל – 35% מתקרת הקצבה המזכה החודשית, כ- 3,000 שקלים מידי חודש.

דוגמא:

הדוגמא מתייחסת לעובד עם קצבת זקנה בסך 10,000 שקלים אשר משך בתקופת עבודתו פיצויים פטורים בשיעור (ממודד) של 200,000 שקלים. אנו נחשב את גובה הקצבה הפטורה ממס אותה הוא יכל לקבל לאחר המשיכה:

קצבת זקנה – 10,000 שקלים

מענקי פרישה שנמשכו בעבר (ממודדים) – 200,000 שקלים

הפטור המירבי אותו ניתן לקבל בשנת 2017: 8,360 כפול 49% =4,096.4 =(תקרת קצבה מזכה * שיעור הפטור)

חישוב יתרת ההון הפטורה 1.35*200,000 פחות 180*8,360*49% = 467,352 שקלים

כיצד נחשב את הפטור על הקצבה?

יתרת ההון הפטורה חלקי מקדם 180

467,352 שקלים חלקי 180 = 2,596 שקלים

לסיכום:

הקצבה החודשית – 10,000 שקלים

סכום פטור – 2,596 שקלים

סכום חייב -7,404 שקלים

מכיוון והפורש משך כספי פיצויים פטורים הוא איבד פטור ממס על הקצבה בסך של 2,596 שקלים והכנסה החייבת במס תחושב בכל חודש החל ממשכורת של 7,404 שקלים.

נוסחת הקיזוז נועדה לעודד את החוסכים שלא למשוך מענקים פטורים בפרישה, אלא להשאירם למטרת קבלת קצבה. על כל שקל מענק פטור שתמשוך, תקטן  "יתרת ההון הפטורה" ב-1.35 ₪ ובכפוף להשפעות מדד.

רוצים להכיר יותר את נוסחת הקיזוז? נוסחת הקיזוז

קבלת פיצויים החייבים במס

משיכת כספי פיצויים החייבים במס לא פוגעת בפטור ממס על קצבת הזקנה, אך היא חייבת במס השולי שחל על הפורש במועד קבלת הפיצויים.

באפשרות החוסך לבצע פריסת מס ובכך להקטין את תשלום המס על כספי הפיצויים. כלומר לבקש מפקיד השומה להתייחס לסכום הפיצויים שתקבל היום כאילו קיבלת אותו בחלקים שווים לאורך (עד) שש שנים. את הבקשה לפריסת המס תבצע באמצעות טופס 116ג.

טופס 116ג-ב

פריסה קדימה מחייבת את אישור פקיד השומה ותיגבה מקדמה בשיעור שיקבע פקיד השומה על הסכום החייב במס בהתאם להנחות לגבי ההכנסה הצפויה לך בעתיד. בנוסף, בכל תום שנת מס יש להגיש דוח שנתי ויעשה חישוב מס אמיתי.

לדוגמא

עובד שעבד במשך 30 שנים ועומד לרשותו מענק פרישה החייב במס בגובה של 200,000 שקלים, 62,000 שקלים ישולמו כמקדמה, והיתר הסכום יינתן לעובד.

חישוב המס הסופי ייעשה בתום כל שנת מס, כאשר להכנסות באותה שנת מס יצרפו את הסכום שלגביו נתבקשה פריסה.

נניח שבתום שנת המס 2017, הכנסות של העובד היו 70,000 שקלים . לסכום זה יצורף הסכום שנפרש  33,333 שקלים .
חבות המס תיקבע כאילו בשנת המס 2017, היו סך הכנסות 103,333 שקלים.
בחישוב זה, המס שהיה מוטל על הסכום שנפרס  33,333 ₪ הוא 14%, ומכיוון שהמקדמה ששולמה מראש הייתה 31%, הרי לגבי שנת  2017 יהיה זכאי העובד  להחזר של  17%×  33,333.

במידה וקצבת הזקנה שלך חייבת במס יתכן וכדאי לך למשוך את כספי הפיצויים החייבים ולבצע פריסת מס. ולא למשוך את כספי הפיצויים הפטורים ולהקטין את הפטור ממס על קצבת הזקנה.

רוצים להכיר יותר את אפשרויות הפריסה וטופס 116ג? פריסת מס

חרטה מרצף קצבה

משיכת כספים כחלק מחרטה מרצף קצבה היא מקרה ספציפי של משיכת כספי פיצויים. בחוזר מס הכנסה מס' 3/2011 נקבעו הכללים לטיפול בחרטה מרצף קצבה.

בחרטה מרצף קצבה יש להבחין בין שני מקרים:

 • מקרה שבו העובד ביצע חרטה מרצף קצבה לפני זכאותו לקצבה על פי תקנון הקופה. במקרה זה יראו את כל הסכום ששולם כמענק פרישה. וחישוב המס יעשה בהתאם לכללים הנהוגים במשיכת כספי פיצויים. (כפי שציינו מעל)
 • מקרה שבו העובד ביצע חרטה מרצף קצבה לאחר זכאותו לקצבה הרי שעל פי תקנון הקופה, יראו את כל הסכום ששולם כהיוון קצבה. (כפי שיופיע בהמשך)

הבחנה זו היא קריטית מכיוון ולאחר חרטה מרצף קצבה, תתאפשר פריסת מס על כספי הפיצויים החייבים במס רק למשך יתרת שנות המס לגביהן ניתן היה לבצע פריסה ביום סיום העבודה.

לדוגמא

פורש בחר ברצף קצבה בשנת 2014, במועד הפרישה היה יכל לבצע פריסת מס מירבית של 6 שנים.

בשנת 2017 בחר הפורש לבצע חרטה מרצף קצבה ולמשוך כספי פיצויים פטורים ולא פטורים ממס.

באפשרותו כעת לנצל רק שלוש שנים לפריסת המס על כספי הפיצויים החייבים במס וזאת במקום שש השנים שעמדו לרשותו במקור.

היוון קצבה

במידה וכבר הבטחת לעצמך את סכום הקצבה המזערי, 4,405 שקלים, אתה יכל לקבל סכום חד פעמי המבוסס על היוון יתרת קצבאות הזקנה מקרן הפנסיה.

חשוב לזכור, בדומה למשיכת כספי פיצויים גם כאן יש שתי אפשרויות אותן חשוב לזכור: היוון קצבה פטורה, פטור ממס. והיוון קצבה חייבת, חייב במס.

איך מחשבים את הפטור ממס על היוון הקצבה?

כל פנסיונר מגיע לגיל פרישה עם יתרת הון פטורה ממס. הפנסיונר יכל לבחור האם לנצל את הסכום הפטור ממס בדרך של קצבה פטורה ממס או בדרך של משיכת כספים. לשם המחשה גובה הסכום עומד בשנת 2017 על 737 אלף שקלים הפטורים ממס.

שימו לב, במידה ומשכתם לאורך 32 שנות עבודה כספי פיצויים פטורים ממס. הדבר יתנקם בכם במימוש יתרת ההון הפטורה ממס.

לדוגמא

נניח פנסיונר בן 67 שחסך בקרן פנסיה כ- 1,600,000 שקלים. ומעוניין להוון את המקסימום הניתן מקרן הפנסיה.

מקדם קצבה 190
קצבה מזערית 4,405 ₪

ראשית נחשב את הפנסיה הצפויה מקרן הפנסיה. סכום הצבירה חלקי המקדם. במקרה שלנו 1,600,000 לחלק ל-190. גובה הפנסיה הוא 8,421 שקלים.

כלומר הפנסיונר יכל להוון את הפער בין פנסיית הזקנה לבין הקצבה המזערית, 8,421-4,405 שזה שווה 4,016 שקלים. גובה הסכום שניתן להוון הוא כ- 763 אלף שקלים.

בשנת 2017 ניתן להוון ללא מס 737,352 שקלים.

כלומר ההפרש בין 763,040-737,352 יהיה חייב במס. 25,688 שקלים חייבים במס השולי.

בדומה לפריסת המס קדימה על כספי הפיצויים יהיה ניתן לבצע פריסה קדימה של המס על כספי הקצבה המהוונת.

באיזה מהאפשרויות כדאי לבחור היוון קצבה פטורה או משיכת כספי פיצויים פטורים?

ראינו כי במקרה של היוון קצבה חייבת במס או משיכת פיצויים חייבים במס החוסך אדיש בין האפשרויות. בשני המקרים מומלץ לבצע פריסת מס לצורך הקטנת המס במועד קבלת הכספים.

כעת נבחן באמצעות דוגמא את ההבדלים בין היוון קצבה לבין משיכת כספי פיצויים פטורים ממס.

נניח פנסיונר בן 67 שחסך כ- 3,000,000 שקלים. הוא מעוניין לקבל 400,000 שקלים כסכום חד פעמי.

סכום צבור 3,000,000 ₪
סכום כספי חד פעמי 400,000 ₪
סכום צבור לאחר משיכה 2,600,000 ₪
פנסיית זקנה 18,000 ₪

הקצבה החודשית של הפנסיונר תעמוד על 18,000 שקלים. נחשב כעת את גובה הפטור ממס על הקצבה.

משיכת כספי פיצויים היוון קצבה
יתרת ההון הפטורה 737,352 ₪ 737,352 ₪
סכום שנמשך 400,000 ₪ 400,000 ₪
יתרת ההון לאחר המשיכה 197,352 ₪ 337,352 ₪
סכום פטור חודשי 1,096 ₪ 1,874 ₪
פנסיית זקנה חייבת במס 16,904 ₪ 16,126 ₪
חיסכון במס חודשי 241 ₪

בשני המקרים קיבל הפורש את אותו הסכום, 400 אלף שקלים ואת אותה קצבה חודשית, 18,000 שקלים.

קבלת הסכום בדרך של היוון קצבה ולא כמשיכת כספי פיצויים חסכה לפורש 241 שקלים מידי חודש.

בנוסף, היוון קצבה מאפשר לחוסך למשוך סכום גדול יותר בפטור ממס במועד הפרישה בפגיעה נמוכה יותר בפנסיית הזקנה.

נספח : החישובים שבוצעו

משיכת כספי הפיצויים:

מענקים שנמשכו (ממודדים) – 400,000 שקלים

הפטור המירבי אותו ניתן לקבל בשנת 2017. 8,360 כפול 49% =4,096.4 =(תקרה * שיעור הפטור)

חישוב יתרת ההון הפטורה 1.35*400,000 פחות 180*8,360*49% = 197,352 שקלים

כיצד נחשב את הפטור על הקצבה?

יתרת ההון הפטורה חלקי מקדם 180

197,352 שקלים חלקי 180 = 1,096 שקלים

לסיכום:

הקצבה החודשית – 18,000 שקלים

סכום פטור – 1,096 שקלים

סכום חייב -16,904 שקלים

היוון קצבה:

מענקים שנמשכו – 400,000 שקלים

יתרת ההון הפטורה – 737,352 שקלים

מענק פטור שנותר – 337,352 שקלים

לסיכום:

הקצבה החודשית – 18,000 שקלים

סכום פטור – 1,874 שקלים

סכום חייב -16,126 שקלים

משיכת כספים בגיל פרישה: מה עדיף משיכת פיצויים, או היוון קצבה? by

אודות נדב טסלר

נדב טסלר, בעל רישיון משווק פנסיוני, משמש כסמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי פנסיה וגמל, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה

21 comments

 1. שאלה, בדוגמא על פריסת המס אתה מחשב 200,000 אחרי 20 שנות עבודה כאילו נפרס ל33,333 לשנה אבל אם עבר 20 שנה יכול לפרוס 5 שנים ל40,000 ש"ח ואז החישוב שם אינו מדוייק – אני צודק?

 2. בעצם, אם הבנתי נכון, ההבדל נובע מכך ש"קונסים" ב-35% את משיכת הפיצויים הפטורים על יד הקטנת התקרה הפטורה.

  האם גם לפני גיל פרישה, ניתן למשוך רק פיצויים חייבים במס? או שחייבים את כל הפיצויים (פטורים וחייבים) מאותו המעסיק?

  • ערב טוב,
   בסיום עבודה העובד מחליט האם למשוך את הכספים או לבצע יעוד כספים לפיצויים או לקצבה. כמעט בכל אחד מהמקרים העובד יכל לשלב משיכת כספים עם רצף כזה או אחר. אפשר לקרוא עוד על כך כאן https://pensuni.com/?p=3585

 3. אפשר לקבל את הכתבה הזו כקובץ להדפסה ?

 4. נדב, שלום רב

  אדם הגיע לגיל פרישה והחליט שלא למשוך קיצבה מקרן הפנסיה.
  החליט להשאיר את הכספים כפי שהם.
  בפטירתו, מה קורה עם כספי הצבירה שהושארו ברן הפנסיה ?
  כאמור, החליט שלא למשוך קיצבה ולהשאיר את הכספים בקרן הפנסיה

 5. שלום נדב
  יש לי קרן פנסיה ותיקה שבה צברתי זכויות כ-56% , בשנים 2002-2008 לא הופקדו לי כספי הפיצויים לקרן אלא המעסיק הפקיד לקופה מרכזית לפיצויים (לטענתו לא היה חייב להפקיד לקופה האישית) החל משנת 2009 החל להפקיד 6% פיצויים לקרן הפנסיה ואת ה- 2.33% הפקיד לי בחברת ביטוח (ביטוח עם חסכון)
  מה-1.1.17 החברה נקנתה ובשל כך המעסיק אמור להעביר לי את הכסף שנצבר לזכותי בקופה לפיצויים בגין אותם שנים שלא הפקיד.
  מאחר ואני לא יכולה להפקיד כספים אלו בקרן הפנסיה הותיקה שלי החלטתי למשוך את הכספים הן מהקופה המרכזית לפיצויים של המעסיק+ ה-2.33% שנמצאים בחברת הביטוח (כמובן לאחר מילוי טופס 161)ואותם אני רוצה להפקיד בקופת גמל להשקעה כדי שתהיה לי קצבה נוספת שתשלים לי את החוסר שנוצר בקרן הותיקה שלי בעקבות השנים שלא הופקדו לי הפיצויים. את הקרן הותיקה אני ממשיכה עם המעסיק החדש וממנה לא משכתי פיצויים מעולם . האם ההחלטה שלי נכונה ? ואם יש לך עוד כיוון להשקעה להציע לי .
  תודה

  • ערב טוב ענת,

   מבלי להיכנס ליעוץ אישי, ישנה אפשרות נוספת. לבצע התחשבנות מס על כספי הפיצויים ולהעביר את כספי הפיצויים "לחשבון חדש" בקופת מעמד הכספים יהיה זהה להפקדת הכספים בקופת גמל להשקעה.

   • בטופס 161 ישנה התחשבנות מס בסעיף יא רשום סכום המענק הפטור זה המשכורת שלי*15 שנים לצורך העניין, את החלק של הקופה הוותיקה ייעדתי לרצף קצבה (אני לא מושכת) האם זה אפשרי ? את השאר כמו שציינתי למעלה (קופה מרכזית+הביטוח 2.33% אני מושכת) לא הבנתי מה זה להעביר לחשבון חדש ? באיזה סוג קופה בחברת ביטוח ? והאם צריך לרשום את זה בטופס 161 ?

 6. מהו המקדם לעניין היוון מקרן פנסיה וותיקה? הרי הקצבה נקבעת כאחוז מהשכר הקובע.

  הם אני מעוניין להוון 25% לכל החיים לפי איזה מקדם מחשבים לי?

  תודה

 7. שלום
  אם הבנתי נכון , לצורך חישוב בנוסחת הקיזוז מוכפל מענקי פרישה (ממודדים ) שנתקבלו במהלך 32 שנים טרם הפרישה ב-1.35 .
  מי שמשכו מענקי פרישה לפני תיקוני מס הכנסה (תיקון 190 ועוד ) , לא ידעו במועד המשיכה ש"יקנסו" על כל 1 ש"ח שמשכו ב-0.35 ש"ח . האם אין בקנס זה משום חקיקה רטרטאקטיבית ?

  • הי מנחם,

   נקבעה הוראת מעבר :

   מי שקיבל לפני 1.1.2012 מענק פטור, ובנוסח הקודם לא חלה עליו נוסחת השילוב (פער של מעל 15 שנים) לא תחול עליו גם נוסחת הקיזוז החדשה (על הסכום שקיבל לפני 15 שנה.

 8. הי נדב,

  מה במקרה של אישה שפרשה אחרי גיל 62.
  יש לה כספי פצויים בקופה , שהיא מעונינת לקבל אותם כסכום הוני.
  בשנת הפרישה שיעור המס שלה 34% , ובשנים הבאות שיעור המס צפוי לרדת ל 21%.
  האם היא יכולה לבחור ברצף קצבה במועד הפרישה, ובעוד שנה / שנתיים לבקש הוון קצבה על כספי הפצויים שברצף.
  שמעתי משו על כך שאפשרות זו נחסמה ע"י מס הכנסה החל מ 2017.
  ומצד שני, מבחינת כללי החרטה – זה אופן המיסוי (ולא חרטה מרצף) כי היא זכאית לקבל קצבה מהקרן
  מה הפתרון?

  תודות

  • בהיוון קצבה מס הכנסה מבקש לבצע היוון של כספי פיצויים וכספי תגמולים, במידה ולא נשארו לך כספי תגמולים מבחינת מס הכנסה מדובר בחרטה מרצף קצבה ולא בהיוון קצבה.

 9. נשארו כספי תגמולים בקופה,
  האם המשיכה תוכל להחשב כהוון?

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים
%d בלוגרים אהבו את זה: