דף הבית / צרכנות / כיצד תמשכו כספים מקופת הגמל (ללא מס)

כיצד תמשכו כספים מקופת הגמל (ללא מס)

משיכת כספים מקופת גמל

הכספים בקופת הגמל מתחלקים לכספים במעמד שכיר או עצמאי, בנוסף מתחלקים הכספים בקופת הגמל לכספים הוניים או כספים לקצבה בהתאם למועד שבו הם הופקדו. מעמד הכספים משפיע מועד משיכת הכספים ועל המס שתשלמו במשיכת הכספים מקופת הגמל.

 • כספים הונים – כספים שהופקדו בקופת הגמל עד ינואר 2008. כספים אלו ניתן למשוך כסכום חד פעמי בגיל פרישה בפטור ממס.
 • כספים לקצבה – כספים שהופקדו על ידי העובד והמעסיק לקופת הגמל לאחר ינואר 2008. כספים אלו ניתן למשוך כקצבה החל מגיל פרישה (או בהתאם לכללי המס).

המאמר מפרט את כללי המשיכה עבור עצמאים ושכירים, משיכה בסמוך לגיל פרישה ומשיכה בפטור ממס מקופות גמל עם סכום הנמוך מ- 8,000 ש"ח

בשני המקרים, משיכת הכספים לפני גיל הפרישה חייבת במס של 35% על כספי התגמולים. תגמולי עובד ותגמולי מעסיק.

ישנם מספר מקרים בהם ניתן למשוך כספים מקופת הגמל ללא מס, עליהם נפרט ברחבה בהמשך

 • הפקדות במעמד עצמאי עד דצמבר 2005 ובקופה יש וותק של 15 שנים.
 • הפקדות במעמד שכיר עד דצמבר 2007 והחוסך הגיע לגיל 60.
 • סכום הכספים בחיסכון הפנסיוני נמוך 93,748 שקלים  והגעת לגיל פרישת חובה.
 • סכום הכספים בקופה נמוך מ- 8,000 שקלים.

משיכת כספי עצמאים מקופת הגמל

בעבר היה נהוג להפקיד כספים לקופת הגמל כמכשיר חיסכון לעצמאים.

כספים שהופקדו בקופת הגמל באופן עצמאי עד לתאריך 31.12.2005, כולל הרווחים שנצברו בקופת הגמל, ניתן למשוך ללא מס כסכום חד פעמי אם לחוסך יש 15 שנות ותק בקופה.

כספים שהופקדו בקופת הגמל באופן עצמאי עד לתאריך 31.12.2007, כולל הרווחים שנצברו בקופה, ניתן למשוך ללא מס כסכום חד פעמי החל מגיל 60 ואם יש לחוסך לפחות חמש שנות ותק בקופה.

כספים שהופקדו באופן עצמאי בקופת הגמל לאחר 1.1.2008 ניתן למשוך כקצבה חודשית לאחר גיל 60

המסמכים נדרשים לצורך משיכת כספים במעמד עצמאי מקופת הגמל:

  • תעודת זהות
 • אישור על ניהול חשבון בנק

משיכת הפקדות שכירים מקופת הגמל

בדומה לחיסכון בקרן הפנסיה ישנם שכירים החוסכים כספים בקופת הגמל. כיום לאחר ינואר 2008 חיסכון זה הוא חיסכון לקצבה אותו ניתן למשוך כקצבה חודשית החל מגיל 60.

כספים שהופקדו לקופת הגמל עד לתאריך 31.12.2004, כולל הרווחים שנצברו בקופת הגמל, ניתן למשוך ללא מס במידה ופרש העמית מעבודתו ולא החל לעבוד במהלך שישה חודשי עבודה לאחר מכן, או שהפך לעצמאי, או שהחל לעבוד במקום שלא הפריש עבורו כספים לגמל או לקצבה במהלך 13 חודשים מתחילת עבודתו.

כספים שהופקדו בקופת הגמל עד לתאריך 31.12.2007, כולל הרווחים שנצברו בקופת הגמל, יהיה ניתן למשוך כסכום חד פעמי פטור ממס אם העמית הגיע לגיל 60 ויש לו לפחות חמש שנות ותק בקופה.

כספים שהופקדו בקופת הגמל לאחר 1.1.2008 יהיה ניתן למשוך כקצבה חודשית לאחר גיל 60

משיכת כספי הפיצויים מקופת הגמל

את הכספים בקופת הגמל ניתן לחלק לשניים, כספי תגמולים וכספי פיצויים. את כספי הפיצויים ניתן למשוך עד התקרה ללא תשלום מס. התקרה מורכבת ממשכורת עבור כל שנת עבודה או תקרה אותה קבע מס הכנסה הנמוך מבין השניים. בשנת 2019 תקרת הפיצויים הפטורה ממס עומדת על 12,380 שקלים עבור כל שנת עבודה.
במקרים רבים במידה והשכר שלך נמוך מהתקרה השנתית המעסיק יכל להגדיל את הפטור המגיע לך על כספי הפיצויים עד משכורת וחצי עבור כל שנת עבודה.

דוגמא: עובד עם שכר חודשי של 5,000 שקלים, עבד שלוש שנים במקום עבודה. הוא קיבל כספי פיצויים בגובה 17,000 שקלים. מכיוון והשכר החודשי, 5,000 שקלים, נמוך מתקרה השנתית כל סכום הפיצויים עשוי להיות פטור ממס כפוף לאישור פקיד השומה.

לצורך קבלת הפטור מהמעסיק עליך למלא טופס 161א

מסמכים נדרשים לצורך משיכת כספי פיצויים מקופת הגמל:

  • תעודת זהות
  • אישור על ניהול חשבון בנק
 • טופס 161 או אישור פקיד שומה על גובה המס שיש לנכות מכספי הפיצויים

כספי תגמולים בקופת הגמל

כספי התגמולים הם הכספים שאתה והמעסיק הפקדתם מידי חודש, כספים אלה נועדו להבטיח את הקצבה החודשית שלך בפרישה. משיכה של כספי תגמולים כסכום חד פעמי חייבת במס של 35% או בגובה המס השולי, הגבוה מבין השניים.

כלומר במקרים רבים משיכה של הכספים גם בגיל 60 תהייה חייבת במס של 35%. ישנם מספר מקרים בהם ניתן למשוך את כספי התגמולים בפטור ממס. חוסכים העומדים באחד מארבעת התנאים יכולים למלא טופס 159 או טופס 159א של מס הכנסה במעמד משיכת הכספים.

ארבעת מצבי המסכנות

ישנם ארבעה מקרים שהגדיר מס הכנסה שבהם ניתן למשוך את כספי התגמולים באופן הוני מבלי לשלם את 35% המס.

1. מקרה של מוות של המבוטח, מוטבים יוכלו למשוך את הכספים כסכום הוני פטור ממס ובפטור על הרווחים.

2. במידה ונקבעה לעמית או לקרובו נכות קבועה של לפחות 75%. (יש למלא טופס 159)

3. אם אין לשני בני הזוג הכנסה חודשית העולה על שכר המינימום. במידה ולבני הזוג יש ילדים מתחת לגיל 18 ניתן להגיע להכנסה חודשית של פעמיים שכר המינימום. (יש למלא טופס 159א)

4. במידה וההוצאות הרפואיות של החוסך או שקל קרובו מגיעות למחצית מהכנסתו השנתית (טיפולי שיניים לא נכללים במסגרת ההוצאות הרפואיות) – (יש למלא טופס 159)

אני לא מסכן, אבל יש לי כספים שנחסכו לפני שנת 2005

חוסכים שיש להם כספים שנחסכו בקופת הגמל לפני שנת 2005 יוכלו למשוך את הכספים כסכום חד פעמי על סמך הצהרה במידה והתקיים אחד התנאים הבאים:

1. סיום עבודה ותקופת חיפוש עבודה העולה על חצי שנה.

2. סיום עבודה ומעבר לעיסוק כעצמאי.

3. מעבר למעסיק חדש אשר לא ביטח את העובד בביטוח פנסיוני לתקופה של שנה.

משיכת כספים מקופת גמל כסכום חד פעמי פטור ממס בגיל פרישה

במידה וצברתם בכל החסכונות הפנסיונים שברשותכם סכום הנמוך מ- 93 אלף שקלים, ניתן למשוך את הכספים כסכום חד פעמי פטור ממס גם במידה והכספים הופקדו לאחר שנת 2008.

לצורך הוכחה כי אין ברשותכם סכומים נוספים העולים על סכום זה, יהיה עליכם להציג בפני פקיד מס הכנסה דוח מסלקה פנסיונית המציג את סך החסכונות הפנסיונים שלכם.

 • סכום כל הכספים בכל הקופות לקצבה שברשותו אינו עולה על סכום  הצבירה המזערי שנקבע, 93,748 שקלים.
 • הגעת לגיל פרישת חובה, 67 שנים לגבר ולאישה.
 • אינך מקבל כל קצבה מקופת גמל אחרת (למעט קצבה מקופת גמל שהיא קרן ותיקה או קצבה בהסדר פנסיה תקציבית).

כיצד תבצעו את משיכת הכספים מקופת הגמל ללא מס בסכומים הנמוכים מ – 8,000 שקלים?

במידה והופקדו לכם כספים לקופת גמל עד שנת 2014 וסכום הכספים אינו עולה על 8,000 שקלים תוכלו במקרים רבים למשוך את הכספים בפטור מקנס משיכה.

הוראת השעה שהחלה באפריל 2014 ונמשכה עד יוני 2015 אפשרה משיכת כספים בפטור ממס מקופות הגמל בסכום הנמוך של 7,000 שקלים, ההוראה המקורית אפשרה למשוך סכומים שהופקדו עד לתאריך 31.12.2012. כעת הגדילה ועדת הכספים את הסכום הנמוך אותו ניתן למשוך בפטור ממס ל- 8,000 שקלים ועבור סכומים שהופקדו עד לדצמבר 2013.

>>>הוראות חדשות של האוצר קובעות כי חוסכים שעומדים בכללים וצברו פחות מ- 1,350 שקלים, יקבלו את מלא הסכום בצ'ק בדואר.

מהיכן ניתן למשוך כספים בפטור ממס?

 • קופות גמל במעמד שכיר
 • קופות גמל עם כספי פיצויים
 • קרנות פנסיה ותיקות

במסגרת התקנות שאושרו, הוחלט שהאפשרות למשוך כספים תחול גם על כספים שנצברו עד סוף שנת 2013 עבור חשבונות לא-פעילים, שלא הופקדו בהם כספים. חברות הביטוח ובתי ההשקעות נדרשו לשלוח מכתבים לחוסכים שזכאים לבצע את המשיכה בפטור ממס.

במידה ואתה סבור שיש ברשותך קופה אותה ניתן למשוך בפטור ולא קיבלת מכתב שמודיע על זכאותך בקישורים המצורפים, מופיעות הנחיות לבדיקת זכאות בכל אחת מהחברות.

מה הם התנאים למשיכת הכספים מקופת הגמל בסכום נמוך בפטור ממס?

1. בחשבון בקופה לא הופקדו כספים מיום כ"ט בטבת התשע"ד, 1 בינואר 2014.
2. לא הועברו לחשבון בקופה או ממנו כספים מקופת גמל אחרת או אל קופת גמל אחרת, מיום כ"ט בטבת התשע"ד, 1 בינואר 2014.
3. היתרה הצבורה הכוללת, כולל כספי רכיב הפיצויים, בכל החשבונות בקופה, לא עלתה על 8,000 ₪ במועד הרלבנטי לבקשת המשיכה:

מועד הגשת בקשת הפדיון מועד חישוב היתרה הצבורה
עד 31/2/2017 31/12/2015
1/4/2017 – 31/12/2017 31/12 לשנה שקדמה למועד הגשת הבקשה
01/01/2018 ל- 31/03/2018 31/12 לשנתיים שקדמו למועד הגשת הבקשה

דוגמאות להמחשה, היתרה הצבורה עבור בקשה שהוגשה ביום 5 בינואר 2018 תהיה היתרה נכון ליום 31 בדצמבר 2016. היתרה הצבורה עבור לבקשה שהוגשה ביום 5 באפריל 2018 תהיה היתרה נכון ליום 31 בדצמבר 2017.

שימו לב !  במידה ולא משכתם את הכספים החל מחודש מרץ 2017, אתם משלמים דמי ניהול חודשים של 6 שקלים ללא תלות בגובה החיסכון.

שאלות נפוצות לגבי משיכת כספים מקופת גמל בסכום נמוך

יש לי באותה קופת גמל שני חשבונות, באחד 3,500 ₪ ובשני 2,500 ₪. האם אוכל למשוך את הכסף?

כן. מאחר ובשני החשבונות באותה קופת גמל סך הכספים אינם עולים על סכום של 8,000 ₪.

יש לי באותה קופת גמל שני חשבונות, באחד 6,000 ₪ ובשני 6,500 ₪. האם אוכל למשוך את הכסף?

לא. למרות שמדובר בשני חשבונות שונים לא ניתן לבצע את המשיכה, מאחר שהם מנוהלים באותה הקופה חלה מגבלת הסכום של 8,000 ₪.

יש לי בשתי קופות גמל שונות שני חשבונות, באחד 5,000 ₪ ובשני 3,500 ₪. האם אוכל למשוך את הכסף?

כן. מאחר ובכל קופת גמל בנפרד סך הכספים אינו עולה על סכום של 8,000 ₪, ניתן יהיה למשוך את הכספים משני החשבונות.

יש לי חשבון בו סך החיסכון הכולל הן כספי תגמולים והן כספי פיצויים הוא 10,000 ₪, אולם סך כספי התגמולים קטנה מ-8,000 ₪. האם הוא יכול למשוך רק את כספי התגמולים?

לא. התקרה הקבועה בהוראה היא סכום של 8,000 ₪ והיא מתייחסת לכל מרכיבי החשבון: תגמולים ופיצויים. לכן, בהתאם להוראה לא ניתן לבצע משיכה במקרה זה.

חוסך ביצע העברת כספים מלאה לאחר 31.12.2013 מחשבונו בקופת גמל עם חיסכון הקטן מ-8,000 ש"ח לחשבון חדש, האם יוכל למשוך את הכספים מהחשבון החדש?

לא. חוסך בעל חשבון אשר הועברו אליו או ממנו כספים לאחר יום 31 בדצמבר 2013 (היום הקובע) לא זכאי למשיכת הכספים בפטור ממס.

חוסך ביצע העברת כספים חלקית לאחר 31.12.2013 מחשבונו בקופת גמל עם יתרה צבורה הקטנה מ-8,000 ₪ לחשבון חדש, האם יוכל למשוך את יתרת הכספים בחשבון הישן?

לא. חוסך בעל חשבון אשר הועברו ממנו כספים לאחר יום 31 לדצמבר 2013 (היום הקובע) לא זכאי למשיכת הכספים בפטור ממס, גם אם טרם ביצוע העברה יתרת הכספים בחשבון פחתה מ-8,000 ₪.

היו לי שני חשבונות בשתי קופות גמל שונות, באחד 4,000 ₪ ובשני 5,000 ₪. הקופות מוזגו במהלך שנת 2013 לקופת גמל אחת. האם אוכל למשוך את הכספים?

כן. לצורך משיכת הכספים בהתאם להוראת השעה, התנאים למשיכת הכספים ייבדקו כאילו הקופות לא מוזגו.

האם ניוד 8,000 ₪ מחשבון בו יש 14,000 ₪ לחשבון חדש בקופת גמל אחרת, תאפשר משיכת כספים משני החשבונות או מחלקם?

לא. ביצוע פעולת העברת כספים בחשבון לאחר 31 בדצמבר2013 (היום הקובע) שוללת את זכאותו של החוסך למשיכת יתרת הכספים בחשבון הקיים או בחשבון החדש.

האם ההוראה חלה גם לגבי חוסך במעמד עצמאי?

ההוראה חלה הן על חשבונות במעמד שכיר והן על חשבונות במעמד עצמאי.

אם לחוסך יש מספר קופות גמל המנוהלות באותה חברה מנהלת, האם בוחנים כל קופה בנפרד?

בחינת הזכאות נעשית ברמת קופת הגמל ולא ברמת חברה מנהלת.

כיצד לבצע את משיכת הכספים מקופת הגמל בסכום נמוך?

ריכזנו כאן רשימה של קופות הגמל העיקריות ומידע לגבי אופן המשיכה מכל אחת מהקופות. ברוב המקרים מספיק להגיע לסניף הבנק המתפעל של הקופה בצירוף, תעודה מזהה ואישור על פרטי חשבון הבנק של החוסך אליו יועברו הכספים. למידע נוסף ניתן ללחוץ על הקישור ולהגיע ישירות לעמוד בחברה המנהלת של קופת הגמל שלך.

לאחר הגשת בקשת המשיכה יועברו הכספים לחשבונך בתוך 10 ימי עסקים.

חברה מנהלת

אופן משיכה

מידע נוסף לגבי אופן המשיכה

אלטשולר שחם

יש לפנות לחברה

מידע נוסף

אנליסט

יש לפנות לחברה

מידע נוסף

אקסלנס

יש לפנות לסניפי בנק מזרחי

מידע נוסף

הלמן אלדובי

יש לפנות לסניפי בנק מזרחי

מידע נוסף

הפניקס

יש לפנות לסניפי בנק לאומי

מידע נוסף

הראל

יש לפנות לסניפי בנק לאומי

מידע נוסף

ילין לפידות

יש לפנות לסניפי בנק לאומי או לחברת ילין לפידות

מידע נוסף

כלל, קופת גמל תמר או בר

יש לפנות לחברה בפקס או במייל
עבור קופת הגמל "תמר" – ניתן לפנות לסניפי בנק לאומי
עבור קופת הגמל "בר קרן גמולים" – ניתן לפנות לסניפי בנק הפועלים

מידע נוסף

מיטב דש

יש לפנות לחברה בפקס או במייל

למידע נוסף

מנורה מבטחים (למעט קופת גמל מור)

יש לפנות לסניפי בנק פועלים

מידע נוסף

מנורה מבטחים, קופת גמל מור

יש לפנות לסניפי בנק לאומי

מידע נוסף

פסגות

יש לפנות לסניפי בנק פועלים או לחברה

מידע נוסף

קופת גמל גל או כלנית (הסתדרות המורים)

יש לפנות לחברה

מידע נוסף

קופת גמל רשף או הילה (ארגון המורים)

ייש לפנות לסניפי בנק לאומי או למנורה מבטחים

מידע נוסף

 לא מצאתם את קופת הגמל שלכם? תרשמו לנו בתגובות ונוסיף אותה.

כיצד תמשכו כספים מקופת הגמל (ללא מס) by

אודות נדב טסלר

נדב טסלר, בעל רישיון משווק פנסיוני, משמש כסמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי פנסיה וגמל, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה

99 comments

 1. שלום,

  לא מופיעות הקופות: גל, רשף, מגדל- מקפת, פריזמה.
  ורציתי לדעת אם מדובר גם בקרנות פנסיה?
  תודה
  אשמח לעידכון
  רוית כהן
  0546431050

 2. ברזלאי יהודית

  תהיו ברוכים על האתר,
  איך אני מקבלת את הטופס למשיכת כספים?

  בתודה

 3. שלום,

  בנתונים שקיבלתי רשום שישנה קופת גמל ב"מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל". לצערי האתר של מגדל אינו נגיש בכלל בימים האחרונים ואני לא מצליחה להשיג אותם טלפונית… :-/

  תודה!

 4. הקישור לטופס של רשף – ארגון המורים אינו עובד

 5. האם הפטור חל גם על קרנות פנסיה ותיקות כמו מבטחים הישנה? לקרנות לא פעילות?

 6. בתשובה לשירלי,

  האם את מתכוונת לקרן פנסיה חדשה מקפת שבבעלות מגדל? ההוראה לא חלה על קרנות פנסיה חדשות, רק ותיקות.

 7. האם צריך לקבל אישור ממס הכנסה לצורך משיכת הכספים מקרן פנסיה ותיקה?

 8. מה ההגיון בכך שעבור כל קופה צריך לגשת לבנק אחר?
  יש לי 4 קופות כל אחת נפתחה אצל מעסיק אחר וכל אחת רדומה עם סכום נמוך..
  לפי הרשימה אני צריך לגשת ל 4 בנקים שונים.
  חשבתי על לאחד אותם ואז לגשת לבנק אחד אבל לפי הקריטריונים אם אני אאחד אותם אז זה יחשב כתנועה ולכן כבר לא אהייה זכאי למשוך את הכספים.

 9. הערה: הקישור למידע נוסף בפסגות לא עובד

 10. איך אני יודע אם זו קרן ותיקה. יש לי במגדל והיא לא פעילה 9 שנים

 11. זאת אומרת מי שבקרנות החדשות לא יכול למשוך כספים ללא תשלום מס. אלא אם כן יש דרך אחרת לעשות כן?

 12. ברקוביץ קרולה

  מה לגבי הכספים ב מנוף ביטוח תקציבי ? תודה.

 13. היי נדב,
  יש לך הצעה מה לעשות עם קופות ממש קטנות, של 1 ש"ח, של 6 ש"ח,
  מה יקרה אם לא נמשכו הכספים?

 14. אי.בי.איי

 15. הקישור של פסגות מוביל לעמוד לא נכון ולא עדכני
  אנא עדכן את הלינק לכתובת https://www.psagot.co.il/heb/PensionSavings/withdrawl/Pages/default.aspx
  בנוסף ניתן לבצע את המשיכה גם מול פסגות באמצעות
  טופס דיגיטלי שמופיע גם הוא באתר

 16. שלום נדב,
  1. יש לי כמה קופו"ג קטנות במקומות שונים – כיצד אני מבצע איחוד שלהם לקופה אחת ? אני לא רוצה לפדות.
  2. אני רוצה לחסוך סכום נזיל שיש לי, כך שגם ישאר נזיל וגם אוכל לקבל תשואה גבוהה מפק"ם בבנק.
  קראתי אצלך באתר, על כמה אופציות ולא ברור לי מה כדאי – האם קופ"ג להשקעה, או פוליסת חיסכון ?
  תודה לך,
  אבי

  • שלום אבי

   1. לא ניתן לאחד מספר חשבונות בקופות קטנות לקופת גמל אחת. יש אפשרות להעביר את הכספים לקרן פנסיה אבל בצורה הזאת הכספים כבר לא יהיו כספים הוניים.
   2. אכן יש היום גם פוליסת חיסכון וגם קופת גמל להשקעה. לתפיסתי החיסכון בקופת גמל להשקעה עדיף. אך במידה ותקבל דמי ניהול נמוכים יותר בפוליסת חיסכון זאת אפשרות גם להשקיע במוצר זה.

   • שלום נדב,
    אולי אני לא מגדיר נכון וצריך לבצע "ניוד" קופות גמל. כלומר, להעביר את כל הקופות הקטנות לחברה אחת ושם באותו גוף לאחד/למזג את כל הקופות תחת קופה מובילה אחת, עם כמה מסלולים.
    האם זה אפשרי וכיצד מבצעים את ההליך ? ( כל הקופות נזילות ).
    תודה.

    • בוקר טוב,

     הגדרת נכון, אך ניוד לא מאחד את הקופות הוא רק מעביר את הקופה כמו שהיא לחברה אחרת.

     • כלומר, רק לפדות או להשאיר ולשלם דמי ניהול שאוכלים את החיסכון ?
      ודבר נוסף – באם רוצים להפקיד 140,000 ש"ח בקופת גמל להשקעה, האם צריך והאם ניתן לפתוח 2 קופות של 70,000 ש"ח בכל אחת באותה חברה, או שצריך בחברות שונות ?

 17. יעקב שליבה

  לא מופיע איילון גמל בע"מ אילון מסלולית 50-60

  • בוקר טוב יעקב,

   החל מינואר מי שמנהל את קופות הגמל של איילון היא מיטב דש, מציע לפנות אליהם בשאלה כיצד לבצע את המשיכה מקופות אלו.

 18. באם קיימת קופת גמל שיש בה מעט יותר מ-8000 ש"ח (כ-8600), האם ניתן למשוך 8000 ש"ח בפטור ממס ולשלם את המס של 35 אחוז על ההפרש בלבד? או שבמקרה כזה אין בכלל זכאות למשיכה פטורה ממס?

  • בוקר טוב,

   כדי למשוך ללא מס צריך לעמוד בכללים המופיעים בעמוד לגבי מצב הקופה ומועדי הפקדת הכספים. במידה ועומדים בכללים לא צריך לשלם מס כלל.
   במידה ולא עומדים בכללים, משלמים 35% מס על כל הכסף ולא רק על החלק העודף.

   • לגבי קופה קטנה של 2000 אבל עם הפקדה במהלך 2014 ולכן אינה עומדת בקריטריון:
    1 – האם יתחילו להוריד 6 ש"ח לחודש.
    2 – האם סביר שבשנה זו יקדמו את התאריך של סוף הפקדות בשנה נוספת ?

    • שלום יגאל,

     כן בחשבון קטן יגבו דמי ניהול של 72 שקלים בשנה. כרגע לא יגדילו את מועד ההפקדה האחרון.
     האם לא ניתן לנייד את הכספים לקרן פנסיה בה יש לך כספים?

 19. נדב שלום קיבלתי מכתב מאקסלנס כי ישלי קופת על סך של 7800 שח במכתב שלחו אותי לבנק מזרחי למשוך את הקופה בהתאם להוראת השעה וכאשר הגעתי לבנק נמסר לי כל צילום ההמחאה וצילום תעודת הזהות יועבר לחברה עצמה ולאחר יצירת קשר עם החברה התחילו בטרטור ובבקשות לשנות את טופס משיכת הכספים מקופת גמל לפיצויים לאחר מכן ביקשו אישור מביטוח לאומי כי אין הפרשה של כספים לאחר מכן ביקשו אישור מפקיד שומה שקבע כי יש לנכות מס בשיעור של 31 אחוז לאחר עברת האישור של פקיד הדומה להמשך טיפול של החברה נמסר לי יש לפנות שוב לפקיד שומה בצירוף מכתב מהחברה המציין כי יש פטור מלא ממס על כספי פיצויים בצבירה נמוכה ע"פ הוראת שעה בפניה חוזרת לפקיד שומה מסר כי הפטור אינו חל כספי פיצויים אלא רק על קופות גמל (למרות שבאתר של משרד האוצר זה מופיע תחת קופת גמל ) מדובר בכספים משנת 82 בהיותי קטין , לפי מה שקראתי ולמיטב הבנתי ניתן למשוך את הכספים עם פטור מלא האם נכון ומה עלי לעשות כי החברה מתעקשת לנכות מס בשיעור 31 אחוז ???
  אודה לתשובתך המהירה חיים בכר

  • ערב טוב חיים,

   הפטור ממס על משיכה בסכומים נמוכים חל גם על כספי פיצויים שהופקדו עד לשנת 2014. מומלץ כי תפנה שוב למס הכנסה.

   • פניתי למס הכנסה שוב הם מסרו כי אין מה לעשות ויש לנכות מס מה עליי לעשות פשוט מטרטרים כל משהו שמגיע לי

 20. יש לי קופה נמוכה 8000 שח במגדל חברה לביטוח והם אמרו לי שאני צריך לשלם מס של 35% האם זה נכון ולמי עליי לפנות אם זה לא נכון
  אודה לתשובתך

  • הוראת השעה חלה על קופות גמל וקרנות פנסיה ותיקות. ההוראה אינה חלה (כיום) על פוליסות ביטוח וקרנות פנסיה. יש הצעה להרחיב בעתיד את הוראת השעה.

 21. לא מצאתי קרן פנסיה ותיקה מקפת של עמיתים..

 22. המון תודה על המידע נדב!
  ציינת שאפשר לנייד מקופ״ג לקרן פנסיה –
  האם תקרת ההפקדה החודשית לקרן פנסיה חדשה באה לידי ביטוי בעת ניוד לקרן הפנסיה?
  אם כן, איך מחושבת ״תקרת הניוד״ – על בסיס שנתי? רב שנתי?

  • כן, שים לב שבטופס הניוד עליך לציין את התקרה השנתית לקרן הפנסיה. במידה והיתרה בקופת הגמל (יתרה חלקי הותק של הקופה) עולה על אותה תקרה שנתית הכספים יגלשו לקרן המשלימה. בנוסף במידה ויש לך הפקדות שוטפות לקרן המקיפה לא תוכל לנייד תקרה מלאה והיתרה תגלוש לקרן משלימה.

   זאת התאוריה, בפועל קליטת הכספים עשויה להשתנות מקרן לקרן.

   • תודה נדב.
    הייתי מצפה שרק ההפקדות בקופה המקבלת ישפיעו על התקרה. תוכל להסביר איך הותק בקופה המעבירה משפיע גם הוא על החישוב?
    [כמו כן אם יש מקור מידע שמסביר את הנושא אשמח אם תפנה אותי ולא אטריד אותך בעוד שאלות. :)]

    • נראה לי שמצאתי – תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (העברת כספים בין קופות גמל), סעיף 2(ד)(1).
     הסכום שאפשר להעביר מהקופה המעבירה חסום בתקרת ההפקדה החודשית (בעת ההעברה) כפול מספר חודשי הותק בקופה המעבירה.

 23. האם משיכת יתרה נמוכה מקופ"ג בפטור ממס מקטינה את יתרת ההון הפטורה כמו משיכת כספי פיצויים פטורים?
  (כפי שהסברת פה: https://pensuni.com/?p=1258)

 24. יש בקופת הגמל כ 8750 ש"ח. ולא היו תנועות כל שהן בקופה משנת 2010. האם אני יכול למשוך 8000 ללא מס ואת 750 הנותרים למסות.
  תודה

  • במידה וקופת הגמל לא עומדת בכללים שמופיעים בראשית הכתבה לגבי סכום הכספים ומועדם לא יהיה ניתן למשוך את הכספים בפטור ממס.

 25. נדב שלום,
  האם אפשר למשוך יתרה נמוכה גם מקופת גמל משלמת לקצבה?
  אם ככה, מעבירים מקרן פנסיה חדשה לקופת גמל משלמת ומושכים את הכסף.

 26. שלום רב!
  האם גם ב-2018 קיימת אפשרות למשוך יתרות קטנות? מה זה יתרה קטנה היום?
  האם חייבים להיות בגיל פרישה כדי למשוך יתרות קטנות?

  • ניתן למשוך סכומים מתחת ל – 8,000 שקלים מקופות הגמל בהתאם לתנאים שמופיעים למעלה. לא חייבים להגיע לגיל פרישה כדי למשוך את הכסף.
   במידה וכל החסכונות הפנסיונים שלך בגיל 67 נמוכים מ – 91 אלף שקלים תוכל למשוך אותם ללא קנס משיכה.

 27. שלום נדב,

  ברשותי קופת גמל הונית אשר נפתחה אי שם ב 1990.
  מאז שנת 2005 לא הופקדו יותר כספים בקופה, פרט לסכום זניח של כ 300 ש"ח.
  אני לא כל כך יודע מה הן ההטבות בקופה כזאת ורציתי לשאול מספר שאלות:

  1. מהן ההטבות בקופת גמל הונית?
  2. האם ניתן להעביר אותה לבית השקעה אחר ולשמור על אותן הטבות?
  3. מה צריך לבצע על מנת להעביר אותה לבית השקעות אחר ולשמור על ההטבות, בהנחה שיש הטבות וניתן
  לשמור עליהן?
  4. לאחר פנייה לבית ההשקעות בו קיימת הקופת גמל, נמסר לי שאין עם מי לדבר בקשר למיקוח על דמי ניהול.
  האם זה נכון?

  תודה מראש
  כפיר

  • ערב טוב כפיר,

   1. קופת גמל הונית. ניתן למשוך כסכום חד פעמי פטור ממס בהתאם להנחיות המופיעות במאמר. בניגוד להפקדות אחרות אותן ניתן למשוך כקצבה חודשית.
   2. בהחלט, באפשרותך להעביר את הכספים לכל קופת גמל אחרת. הכספים ישארו הוניים.
   3.במידה ואתה מעוניין אתה צריך רק לבחור בין השקעות או חברת ביטוח והיא תפעל להעברת הכספים.
   4. במידה ובית ההשקעות בו אתה פעיל היום לא מעוניין להוריד לך את דמי הניהול זה רק מחזק את סעיף 3. תבחר בין השקעות אחר שיסכים להוריד לך דמי ניהול. ככל שהחיסכון שלך גבוה יותר ההסתברות שזה יקרה יותר גבוהה.

   • יש לי שאלה נוספת:

    5. בעת העברה של קופת גמל הונית לבית השקעות אחר, יש צורך בפרוצדורה
    מסויימת על מנת לשמור על ההטבות (קוד קופה מסויים?) או שהכל אוטומטי?

    תודה.

 28. שלום, כספי פיצויים בקופת גמל משנת 2003 ע"ס כ- 2500 ש"ח. נתנו לפדות את הגמל ולפיצויים מבקשים טופס 161. המעסיק- עמותה שעדין רשומה כפעילה ברשם העמותות אבל לא ניתן לקבל טופס מאף אחד. אין גורם אחראי וחשבונאי. העמותה לא פעילה בפועל למרות שאף אחד לא טרח לסגור אותה ברשם העמותות. מה עלי לעשות?
  תודה מראש
  רפי

  • במקום טופס 161 ניתן לגשת למס הכנסה עם אישור צבירה מהקופה ועם תלושי שכר ולקבל פטור או לחלופין לשלם מס מירבי של 47%

   מה שתעדיף

   • תודה נדב אבל לא נראה לי שהבעיה כאן זה מס הכנסה. לדברי הקופה (פסגות) צריך אישור מעביד לשחרור הכספים. אמרו לי משהו עך לפנות לבית הדין לעבודה. אתה מכיר דבר/אופציה כזו?
    כרגע אני עצמאי כך שגם אין לי תלושי משכורת

    בתודה
    רפי

    • זה כבר אישור אחר שמס הכנסה אינו יכל לעזור לגביו.
     בדרך כלל בסכומים כאלה בית ההשקעות מאמץ נהלים פנימים כמו חתימה על כתב הצהרה לפעמים חתימה בנוכחות עורך דין. מפתיע שזה הפתרון שבו הם נקטו בפיצויים מלפני 15 שנה.

 29. האם אין כוונה להאריך את הוראת השעה גם מעבר לשנת 2014 ?
  למשל, עכשיו אנחנו ב2018, ומשנת 2015 לא הפקידו לי כספים לקופת גמל עם סכום קטן.
  הייתי שמח לסגור אותה ולשכוח ממנה.

  • ערב טוב יוסי,

   כרגע לא, המטרה של הוראת השעה לא היתה לאפשר משיכת כספים בפטור ממס אלה לנכות קצת חשבונות.
   אם יש לך חשבון קטן בקופת גמל אפשר להעביר אותו לחיסכון אחר, נניח בקרן פנסיה.

 30. ללקוחה בת 68, יש בקופת גמל כלל תמר, 121,500 שקל.
  לפי המסלקה, 35,000 שקל הינם קיצבתיים, ו- 86,500 הינם הוניים.
  האם זה עונה על ההגדרה של "סכום צבירה מזערי"? שכן, היא יכולה למשוך את 86,500 השקל ההוניים ואז ישארו "רק" 36000 שקל הקיצבתיים שהם נמוכים מ-91,800.

  תודה מראש

 31. שמעתי בעבר שישנה אפשרות לקבל אישור חריג ממס הכנסה לגבי קופות שסכומן עובר במעט את 8000 שח.
  ברשותי קופה ע"ס כ8500 שקלים.
  האם הדבר נכון?

 32. נאמר לי שע"י שימוש בטופס 116א -הורה נטול יכולת מעל 90% ניתן למשוך את סכומי הקיצבה לאחר גיל הזכאות פטור ממס, האם נכון? האם יש מגבלות? כיצד לפעול?
  תודה מראש

 33. אהרון בר ארי

  שלום גרנות קופת גמל לא מופיעה התקשרו אלי ואמרו שישלחו מכתב אך לא הגיע מנסה למצוא באינטרנט למי לפנות אך לא מוצא, אשמח לעזרה

 34. יש ברשותי קופת גמל לתגמולים עם קצת פחות מ-9000 ש"ח נכון להיום
  במידה ואמשוך חלק מכספי הקופה עם תשלום מס של 35% כך שיישארו בקופה פחות מ-8000 ש"ח, האם אוכל למשוך את היתרה בקופה ללא תשלום המס?
  תודה רבה

  • לא, ישנם כללים למשיכת כספים מקופת גמל עם פחות מ- 8,000 שקלים.
   אפשר לראות אותם בכתבה למעלה. במידה והסכום הצבור בקופה היה גבוה במועד הבדיקה מ – 8,000 שקלים. הקופה לא תעמוד בכללים.

 35. שלום רב
  יש לי בקרן פנסיה סך של 23,000 ש"ח כולל פיצויים ותגמולים. (מתוכם 8,000 ש"ח לפיצויים).
  הכספים הופקדו החל משנת 2017. אני בת 60.
  האם אני יכולה להתחיל לקבל פנסיה כיום? אם לא,
  אם ברצוני לשחרר את הכספים האם אצטרך לשלם מס על התגמולים?

  • סכום של 23 אלף שקלים מקנה זכאות לקצבה בגובה של כ – 100 ש"ח. קצבה בגובה הזה חייבת בתשלום דמי ניהול של כ- 30 ש"ח בחודש.
   משיכה של התגמולים עשויה להיות חייבת בקנס בגובה 35%. במידה ואת לא עובדת יותר היום, יתכן ותוכלי למשוך את הכספים על סמך הצהרה על מיעוט הכנסות ומילוי טופס 159א מול קרן הפנסיה/ קופת הגמל

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים
%d בלוגרים אהבו את זה: