תכנון פנסיוני

העברתי כסף מקרן הפנסיה לקופת הגמל, מה יהיה בפרישה?

תקנות העברת הכספים ופקודת מס הכנסה מקשים על חוסכים שיבקשו לנצל בעתיד את הכספים שצברו בקופת הגמל בדרך של קצבה או היוון קצבה.

בשנים האחרונות יותר ויותר חוסכים בוחרים להעביר את כספי החיסכון הפנסיוני לקופת הגמל. עד כה בחנו את המשמעות של ההחלטה לאורך תקופת החיסכון, אך מתברר כי להעברת הכספים יש משמעות גם בסוף הדרך – משיכת הכספים.

מדוע חוסכים בוחרים להעביר כספים לקופת הגמל

קופת הגמל היא מכשיר חיסכון פנסיוני שאינו כולל כיסויים ביטוחים, ריבוי החברות המנהלות בתחום יצר מגוון רחב של מסלולי השקעה ותחרות בדמי הניהול שמאפשרים את ניהול החיסכון הפנסיוני בדמי ניהול מצבירה בלבד.

בנוסף, קופות הגמל מאפשרות את ניהול הכספים גם בניהול אישי, IRA, פלטפורמה שלא קיימת בקרן הפנסיה. ניהול כספים באופן אישי מאפשר להוזיל את עלויות הניהול ואת השליטה בהשקעות.

חוסכים שבוחרים לנהל את כספם בקופת הגמל מניחים שמגוון אפשרויות ההשקעה יגרום להם להשיא תשואה עודפת על חסכונותיהם הפנסיונים מעבר לתשואה אותה הם יקבלו בקרן הפנסיה.

קריאה נוספת:

כיצד העברת הכספים לקופת הגמל תשפיע עלינו בפרישה?

לאורך שנות החיסכון קיבלנו החלטות לגבי סוג המוצר הפנסיוני שלנו בהתאם לשיקולים כמו:

 • היקף הכיסוי הביטוחי
 • דמי הניהול
 • תשואות

בפרישה השיקולים עשויים להשתנות ואנו עשויים לבחון היכן ניתן לקבל את קצבת הזקנה הגבוהה ביותר, מהו מסלול הפרישה המתאים ביותר עבורינו, הקטנת התנודתיות בשוק ההו, העברה בין דורית של הכספים ואפשרויות למשיכת כספים בפטור.

בניגוד לקרן הפנסיה או לביטוח המנהלים, קופת הגמל (כיום), אינה מאפשרת קבלת קצבה חודשית וחוסך שיבקש למשוך קצבה יאלץ להעביר את הכספים חזרה למוצר משלם קצבה כמו קרן פנסיה או ביטוח מנהלים.

>>>רוצים לדעת מה יהיה עם קופת הגמל בעתיד (תיקון 13)?

המשך המאמר מתבסס על התקנות הידועות במועד כתיבתו. יתכן שבעוד 20 שנים, ישתנו הכללים.

האם ניתן להחזיר כספים מקופת הגמל חזרה לקרן הפנסיה?

החל מינואר 2018 קרנות הפנסיה מאפשרות העברת כספים לקרן הפנסיה לצורך פרישה מיידית. אל לקרן הפנסיה ניתן להעביר חיסכון של תגמולים ופיצויים או חיסכון של פיצויים בלבד וזאת בתנאי שהחוסך עבר את גיל 60.

בהתאם לתקנות העברת כספים, העברת הכספים מותנית בכך שהסכום שיועבר לקרן הפנסיה לא יעלה על תקרת ההפקדה השנתית כפול שנות הוותק בקופה.

מקופת גמל שאינה קרן חדשה זכאית לקופת גמל לקצבה שהיא קרן חדשה זכאית, כספים בסכום העולה על הסכום המרבי החודשי שניתן להפקידו לאותה קרן במועד המעבר, לפי הוראות תקנות קופות גמל או תקנות לפי סעיף 22 לחוק שיבואו במקומן, כשהוא מוכפל במספר החודשים שחלפו ממועד התשלום הראשון לקופה המעבירה; ואולם לגבי עמית שהופקדו בשלו כספים לאותה קרן או לקרן חדשה זכאית אחרת בשל אותם חודשים, יופחת מהסכום המרבי האמור, סכום בגובה היתרה הצבורה בשל אותם כספים

מקור

מה הכוונה?

מכיוון שקרנות הפנסיה זכאיות לתשואה מובטחת, ההפקדה אליהן מוגבלת בתקרה חודשית בגובה 20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק. בשנת 2022 מדובר בסכום של 4,325 ש"ח או 51,910 ש"ח עבור כל שנת וותק.

פורש שברשותו קופת גמל עם וותק של 20 שנים יכל להעביר לקרן הפנסיה 1,038,218 ש"ח.

>>>עוד על תקרת ההפקדה לקרן הפנסיה המקיפה

כספים שיועברו לקרן פנסיה מקיפה ועוברים את התקרה השנתית יועברו לקרן פנסיה משלימה.

אני מרוויח מתחת לתקרה, האם תהייה לי בעיה בפרישה?

בעוד שבהפקדה לקרן פנסיה, התקרה נבדקת במועד ההפקדה וכספים מעבר לתקרה עוברים לקרן המשלימה. בהעברת כספים מקופת גמל או מביטוח מנהלים לקרן הפנסיה בודקים את סך הכספים (השווי הריאלי) שנצברו בקופה ולא את הערך הנומינאלי שלהם.

כלומר, חוסך בקופת הגמל שיעמוד במטרתו וישיא תשואה על ההשקעות שלו עשוי לגלות שלא כל הכסף שחסך יכל לחזור חזרה לקרן הפנסיה.

ניקח לדוגמה חוסך בן 30 שמרוויח 15,000 ש"ח בחודש ויש ברשותו חיסכון קיים בגובה 100,000 ש"ח

החוסך בחר להעביר את הכספים לקופת גמל בדמי ניהול מצבירה בלבד בגובה 0.5% והוא מניח כי הוא ישיג תשואה שנתית של 8% בממוצע עד לגיל 67.

לצורך הדוגמה נניח גידול בשכר של 2% בשכר וגידול בשכר הממוצע במשק ב – 3% בשנה.

בגיל 67 יעמוד לרשות החוסך סכום של 10,320,243 ש"ח, התקרה אותה יהיה ניתן להחזיר לקרן הפנסיה (בהתבסס על וותק של 42 שנים) תעמוד על קצת יותר מ – 7 מליון ש"ח.

מה היה קורה במידה והיה משאיר את הכספים בקרן הפנסיה?

במידה והיה צובר סכום זהה בקרן הפנסיה, לא הייתה נבחנת התקרה והוא היה יכל לקבל קצבה מכל הסכום שנצבר.

בהעברת כספים לפרישה לביטוח מנהלים לא קיימת תקרה

עד הפנסיה יש עוד הרבה זמן, מה קורה למי שרוצה לפרוש עכשיו?

המלצנו בעבר לחוסכים שעברו את גיל הפרישה וטרם המירו את הכספים לקצבה להעביר את יתרת הכספים לקופת הגמל. היתרון במהלך מסוג זה הוא שבמקרה של מוות השאיר יקבל סכום חד פעמי, השאיר יהיה זה שיחליט מה לעשות בכספים האם ליצר קצבה חודשית או למשוך את הכספים.

>>>קריאה נוספת : עברתם את גיל הפרישה ועדיין עובדים? 3 אפשרויות לשימוש בכספים

נניח פורש שהחל לחסוך בקרן הפנסיה בשנת 1995, וכיום עומד לרשותו סכום של 2 מליון שקלים. במידה והחוסך יעביר את הכספים לקופת הגמל ערב הפרישה הוא יוכל להחזיר לקרן הפנסיה חזרה רק כ-1.4 מליון ש"ח.

בניגוד לדוגמה התאורטית שהצגנו מעל, המניחה גידול בשכר הממוצע במשק וגידול בתקרות לאורך השנים. עבור הפורש כיום אנו יודעים מה התקרה וניתן לחשב את הסכום המירבי אותו ניתן להחזיר.

שנות וותקתקרה שנתיתתקרה להעברה
2751,910 ש"ח1,401,570 ש"ח

במקרה זה, החוסך צריך לשקול את הכדאיות בהעברת הכספים מקרן הפנסיה וזאת בהתאם לכוונתו בעתיד למשוך קצבה מהקרן.

אני מפקיד היום רק את הפיצויים לקופת הגמל, האם זה משפיע גם עלי?

הצגנו בעבר חלופה נוספת עבור חוסכים המעוניינים לחסוך בקופת גמל והיא לשמור על הכיסויים הביטוחים בקרן הפנסיה. בחלופה זו, הופקדו תגמולי העובד ותגמולי המעסיק לקרן הפנסיה ורכיב הפיצויים הופקד לקופת הגמל.

אפשרות זו, אפשרה לחוסכים בעלי שכר גבוה להגדיל את השכר המבוטח בקרן הפנסיה ולחוסכים בשכר הנמוך מהתקרה לפזר את החיסכון הפנסיוני שלהם בין שני מוצרים. מוצר המקנה כיסוי ביטוחי זול ומוצר המאפשר חשיפה גבוהה לשוק ההון.

>>>קריאה נוספת : פיצול הפקדות בין קרן הפנסיה לקופת הגמל, האפשרות הנוספת

נבחן כעת מה תהייה המשמעות לפיצול הפקדות בין המוצרים בפרישה.

חוסך שמרוויח מעל התקרה בקרן הפנסיה

חוסך שמרוויח מעל כ- 20 אלף שקלים לא יכל לבטח את מלא שכרו בקרן הפנסיה. חוסך שמראש בחר לפצל את הכספים בין קרן הפנסיה לקופת הגמל יודע שבעתיד הוא לא יוכל להעביר את הכספים לקרן הפנסיה לצורך קבלת הקצבה.

במועד קבלת הקצבה יהיה עליו לבחור האם לנייד את כספי הפיצויים לביטוח מנהלים לקבל קצבה או לטפל בכספי הפיצויים ולקבל אותם כסכום חד פעמי.

לחלופין, באפשרותו להוציא את כספי התגמולים מקרן הפנסיה ולנייד חזרה רק את כספי הפיצויים. אפשרות זו רלוונטית למי שקצבה מכספי הפיצויים בלבד תספיק לו למחייתו ואילו כספי התגמולים ישמשו להעברה בין דורית פטורה ממס.

תזכורת : השימוש בכספי הפיצויים בפרישה

בפרישה באפשרות החוסך למשוך את כספי הפיצויים תוך ניצול הפטור על תקרת הפיצויים. במקרה זו הפורש "יקנס" ב – 1.35 על כל שקל של פיצויים פטורים שימשוך. אפשרות נוספת היא היוון קצבה, היוון סכום קצבה הזהה לסכום הפיצויים שברצונו למשוך. במקרה זה לא ניקנס על המשיכה.

>>>קריאה נוספת : האם למשוך או להוון פיצויים בפרישה

הבעיה: לא ניתן להוון פיצויים בלבד מקופת הגמל

היוון קצבה היא האפשרות הטובה ביותר לקבלת סכומים חד פעמיים בפרישה. במקרה זה לא ניקנס על משיכת הפיצויים. תיקון 206 הסדיר את הכללים להיוון קצבה וקבע כי במסגרת התיקון ניתן לבצע היוון רק במידה ומבצעים אותו מקופה שבה הופקדו כספי הפיצויים זה לצד זה, והיוון מתבצע הן על כספי הפיצויים והן על כספי התגמולים.

(4)   יחיד שמשך סכומים מקופת גמל כהיוון קצבה שמקורה במרכיב הפיצויים, שהופקדו בלא מרכיב תגמולי המעביד כהגדרתם בסעיף 3(ה3), יראו אותו כמי שחזר בו מכוונתו להשאיר את הכספים למטרת קצבה, ויחולו הוראות סעיף 9(7א)(ז).

היוון של פיצויים בלבד או היוון מקופה שהופקדו בה פיצויים בלבד יחשב כחרטה מרצף קצבה.

חוסך שמרוויח מתחת לתקרה ומפצל את ההפקדה עם קופת גמל

ישנם חוסכים שמרוויחים פחות מ – 20 אלף ועדיין בוחרים לפצל את ההפקדות בין קרן הפנסיה לקופת הגמל, במטרה להשיא רווחים על כספי הפיצויים ולהחזיר בעתיד את הכספים חזרה לקרן הפנסיה.

במקרה זה, בעתיד, כאשר הם ירצו לנייד חזרה את מרכיב הפיצויים לקרן הפנסיה תיבחן שוב תקרת ההפקדה.

יהיה עליהם לעמוד במבחן תקרת ההפקדה השנתית – פחות הסכום שהופקד בקופה

חשוב לזכור כי במקרה זה הסכומים יבחנו בערכים ריאלים ולא בערכים נומינאלים. כלומר יתכן וכיום אתה עומד בתקרה השנתית להפקדה של כספי תגמולים וכספי פיצויים לקרן הפנסיה. אך בעתיד בצירוף התשואות על הכספים לא תוכל להחזיר חזרה את מלא הכספים לקרן הפנסיה וחלק מכספי הפיצויים תידרש להעביר לביטוח מנהלים (או לקרן פנסיה משלימה) או למשוך.

בשורה התחתונה

תקנות העברת כספים ופקודת מס הכנסה בנוסחה כיום יקשו על חוסכים שאכן ישיגו תשואה עודפת על הכספים בקופת הגמל. חוסכים שעתידים לפרוש בשנים הקרובות צריכים להכיר את הכללים בטרם יקבלו החלטה. חוסכים שצריכים לפרוש בעוד 20 שנים, צריכים להאמין שהכללים ישתנו לטובתם.

רוצים להגיע עם יותר כסף לפנסיה?
רוצים להפסיק לפחד מהחיסכון הפנסיוני?
קורס הפנסיה הדיגיטלי של : פנסיוני להבין את הפנסיה הוא הפתרון עבורכם
כנסו לקורס הפנסיה הדיגיטלי שלנו https://pensuni.com/?page_id=7203

העברתי כסף מקרן הפנסיה לקופת הגמל, מה יהיה בפרישה? by

נדב טסלר

נדב טסלר, מתכנן פרישה, משמש כסמנכ"ל מקצועי בקוואליטי שירותים פיננסים לשעבר סמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה, ומנהל המוצר באגף השיווק במנורה מבטחים. מרצה כיום במכללת נתניה ומכללה לפיננסים BDO. בעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה. לנדב תואר M.A במנהל עסקים מהמכללה למנהל, B.A במנהל עסקים מאוניברסיטת בן גוריון והוא מחזיק רישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

תגובות

 1. תודה נדב. חוסך בן 39 נייד סכום של נניח 400,000 שח מקרן-פנסיה לקופג (ללא הפקדות שוטפות). לאחר שנה בדיוק, מחליט החוסך לנייד את הסכום הצבור חזרה לקרן-הפנסיה (נניח שלא היו רווחים).
  האם קרן הפנסיה המקיפה תוכל "לקלוט" את כל הסכום? לפי מה שכתוב בתקנות הניוד הוותק נספר ממועד התשלום הראשון לקופה המעבירה (קרי שנה), האם לפיכך רק כ 50,000 שח יעברו למקיפה והשאר למשלימה…

 2. הי נדב,
  א. צריך לתלות את מי שכתב חוקי מס הכנסה שפורש שאיננו מדען טילים לא מסוגל לפענח. התחום זועק לרפורמה והפשטה דרמטית.
  ב. מדוע אתה טוען שניוד מביטוח מנהלים לקרן פנסיה זכאית אינו כפוף לתקרה? לפי תקנות הניוד כתוב שכל ניוד מקופת גמל לקרן זכאית מחויב לעמוד בתקרה?
  ג. לגבי פיצויים שמופקדים בקופה המכילה רק פיצויים, האם ניתן לנייד אותה לקופה שבה הופקדו התגמולים או לנייד גם את התגמולים וגם את הפיצויים (משני מקורות שונים) לביטוח מנהלים ומשם להוון את הקצבה או האם מי שבוחן את היוון הקצבה בוחן את ההפקדה המקורית ולא יפאשר כזה היוון?

  1. הי יורם,

   טעות דפוס צריך להיות רשום לביטוח מנהלים ולא מביטוח מנהלים, אתקן בהמשך

   במידה ויהיה ניתן להחזיר את הפיצויים לקרן הפנסיה לא תהיעה בעיה. במידה והחוסך הרוויח מלכתחילה מעל התקרה זה לא יהיה אפשרי

   1. נכון. לכן אמרתי לנייד לביטוח מנהלים כדי להתגבר על מגבלת התקרה (אם אכן היתה). הרי ממילא הוא רוצה להוון. האם יש הבדל בהיוון מקרן פנסיה או מביטוח מנהלים?

 3. שלום נדב
  אף אחד לא מתייחס לחישוב הכספים שלנו בעת משיכה או העברתם לקופה אחרת.
  איך בדיוק נדע לחשב את הכסף שמגיע לנו? "הטעויות יכולות להיות בעשרות אלפי שקלים.
  ידוע שלכל קרן יש ערך יומי, אך הם לא מחוייבים לפרסם אותם, מדוע שלא נקבל את הערכים בזמן משיכה כדי שנוכל לבדוק את המגיע לנו?
  מישהו נרדם בשמירה?

  1. אתה מתכוון לאפשרות של קרנות הפנסיה לקבל כספים לפרישה מיידית? זה התאפשר לאחר שהסדירו את מנגנון ההקצבה של הפנסיונרים וגמרו לכך שפנסיונרים לא יוצרים עוד גרעון (או עודף) במועד הפרישה.
   זה הוסדר על ידי חוזר.

 4. תודה רבה, נדב. אודה לך מאד אם תתייחס למקרה ההיפותטי הבא:
  – אדם המרוויח 100 אלף שקל בחודש
  – לפנסיה המקיפה מפקיד את המקסימום, הפרשות עבור שכר של 20 אלף שקל. ההפרשות כוללות הן תגמולים והן פיצויים לקופת הפנסיה
  – לקופת גמל מפקיד את השאר, הפרשות עבור שכר של 80 אלף שקל. ההפרשות כולל הן תגמולים והן פיצויים לקופת הגמל.
  – בהגיעו לגיל 67 יצבור בפנסיה המקיפה 2 מיליון שקלים ובקופת הגמל 8 מיליון שקלים.

  כעת בגיל פרישה, הפורש יקבל קצבה חודשית מהפנסיה המקיפה, נניח כ10,000 שקלים. בנוסף, הפורש רוצה לקבל סכום חד פעמי גדול ככל האפשר, ומכיוון שהקצבה שמקבל גבוהה מהמינימלית, הוא יכול לבצע היוון קצבה מקופת הגמל (על חשבון יתרת ההון של הפטורה ממס) בגובה המקסימלי, שנניח יהיה מיליון שקל, וכך מקבל הפורש מיליון שקל נקי לכיס. אם כן, נותר הפורש עם 7 מיליון שקלים בקופת הגמל ולא ברור לי מה ניתן לעשות אותם. על פי מיטב הבנתי:
  – את כספי הפיצויים, בערך שליש משבעת מיליון השקלים, ניתן למשוך תוך תשלום מס שולי על הסכום. (האם זה נכון?)
  – מה ניתן לעשות עם שאר הכספים (בערך שני שליש משבעה מיליון שקל)? האם ניתן לנייד לקרן הפנסיה המקיפה לשם קבלת קצבה? במאמר כתבת שצריך להעביר לביטוח מנהלים, אך לא ברור לי אם זה רק במקרה של פיצול הפקדות.

  שוב תודה

  1. הי יוני,

   מכיוון והפורש ניצל את יתרת ההון הפטורה לצורך היוון כספים לא נותר לו עוד פטור על הפיצויים. הוא יוכל להוון את יתרת הכספים (בפעם אחת או בחלקים) ולשלם מס שולי על ההיוון.

   לחלופין אפשר להעביר את הכספים לביטוח מנהלים או לקרן פנסיה משלימה (למקיפה לא ניתן כי הוא כבר ניצל את תקרת הפקדה לקרן המקיפה) ולקבל קצבה.

 5. שלום נדב
  הייתי רוצה להבין יותר מדויק:
  אני פנסיונר בן 70 פלוס מקבל פנסיה מקרן מקפת, יש לי קופות גמל נזילות ותיקות, האם אפשר להעביר את הכספים מקופות הגמל לקרן הפנסיה שלי כדי לקבל קיצבה חודשית גבוהה יותר

  1. הי איתן,

   ניתן להעביר כספים מקופת גמל לקרן פנסיה חדשה (לא ותיקה) לצורך קבלת קצבה. חשוב לזכור כי לאחר העברת הכספים לקרן הפנסיה לא יהיה ניתן עוד למשוך אותם. במידה והקופות שלך היום הן נזילות אפשר לבחון משיכה לשיעורין (אנונה) ולא להעביר את הכספים לקרן הפנסיה לקבלת קצבה
   לקריאה לגבי אנונה https://pensuni.com/?p=3968

 6. לגבי "במועד קבלת הקצבה יהיה עליו לבחור האם לנייד את כספי הפיצויים לביטוח מנהלים לקבל קצבה או לטפל בכספי הפיצויים ולקבל אותם כסכום חד פעמי."
  אז אפשר להעביר רק כספי פיצויים? התקרה היא רק לכספי פיצויים? או שיש כאן טעות סופר?
  בפרט, מה קורה עם סכומים שאינם פיצויי פיטורין שמעל לתקרה בגין שכר של 20,000?

  1. לאחר גיל 60 אין מניעה לנייד כספי פיצויים לבד לכל מוצר פנסיוני.
   לגבי כספים שמלכתחילה לא הופנו לקרן הפנסיה ניתן להפנות אותם לקרן פנסיה משלימה או לביטוח מנהלים לצורך קבלת הקצבה.

 7. היי נדב,רשמת:
  "בגיל 67 יעמוד לרשות החוסך סכום של 10,320,243 ש"ח, התקרה אותה יהיה ניתן להחזיר לקרן הפנסיה (בהתבסס על וותק של 42 שנים) תעמוד על קצת יותר מ – 7 מליון ש"ח".

  מה קורה עם יתרת הכסף מעל 7 מליון?

  1. סכומים מעבר לתקרה ניתן להעביר לקרן פנסיה משלימה או ביטוח מנהלים לצורך קבלת קצבה.
   או להחליט שמושכים במס ולא מקבלים קצבה מהסכום

   1. היי נדב
    ומה החסרון שהכספים שמעבר לתקרה יועברו לקרן פנסיה משלימה? רק הנושא שהם לא יקבלו אג"ח מיועדות?
    הרי גם אם מלכתחילה הייתי מפקיד ישירות לקרן פנסיה ולא לגמל מעבר לתקרה זה היה הולך לקרן פניסה משלימה אז לא הבנתי כל כך מה החסרון המהותי שקיים
    (כל זאת בהנחה שמקדם הקצבה זהה בקרן פנסיה ובקרן פנסיה משלימה)
    תודה

    1. הי אלדד,

     המקדם בשתי הקרנות לא זהה בשל הסיבה שבקרן המשלימה אין אג"ח מיועדות.
     במידה והשכר שלך עולה על התקרה אז אין כאן הבדל מבחינתך מכיוון ואתה כבר מנצל את מלא התקרה במקיפה

     1. תודה על ההסבר, תוכל להסביר בבקשה על ההבדל של מקדם בקרן פנסיה משלימה? אולי בפוסט נפרד
      עד הרגע לא ידעתי שיש הבדל ואנשים צריכים לדעת זאת ולהבין מה ההבדל

 8. היי נדב.
  מה לגבי ניוד חלקי מביטוח מנהלים לקופת גמל והעברתו לפנסיה לפני פרישה?
  אני מבקש לנייד 400,000 שקלים מתוך 900,000 בביטוח מנהלים ישן (מקדם 157) לקופת גמל אך עדיין להמשיך ולהפקיד לאותו ביטוח מנהלים ישן ולקרן הפנסיה שגם בה יש לי כסף. (הרעיון פה הוא לחסוך את דמי הניהול הגבוהים במנהלים מצד אחד אך עדיין להמשיך להפקיד כדי "להנות" ממקדם נמוך והרי ככל שמתקרבים לפרישה, ההפקדות הטריות פחות סובלות מדמי הניהול הגבוהים). נניח ולפני פרישה יהיו לי 2 מליון שקלים בכל אחד מהמוצרים (פנסיה מקיפה, ביטוח מנהלים ישן וקופת גמל) וארצה להעביר את הכסף שנצבר בקופת הגמל לקרן הפנסיה.

  1. לפי מה תחושב "הקיבולת" שנותרה בקרן פנסיה? לפי מספר השנים של קרן הפנסיה, של ביטוח המנהלים או של קופת הגמל?

  2. האם בניוד שאני מתכנן לעשות כיום (מביטוח המנהלים לגמל) יש חשיבות אם מניידים כספי פיצויים או תגמולים (או שניהם) ? האם לפני פרישה אוכל להעביר רק כספי פיצויים או פיצויים+תגמולים כפי שרשמת? מה יקרה אם בגמל יהיו כספי תגמולים בלבד? האם עדיין יהיה ניתן לניידם לפנסיה המקיפה?

  1. הי ליאור,

   ראשית חשוב לציין כי בפוליסות אלו הרווחים על כספי הפיצויים נזקפים לרכיב התגמולים. במידה ואינך חתום על סעיף 14 בהעברת הכספים למוצר אחר אתה עשוי להיפגע בסיום עבודה https://pensuni.com/?p=6700

   כעת לשאלתך

   1. הוותק לו אתה זכאי יחושב בהתאם למועד פתיחת ביטוח המנהלים בניכוי הכספים שנמצאים בקרן הפנסיה. שים לב שבחישוב הכספים בקרן הפנסיה נלקחים בחשבון גם הרווחים.
   2. לאחר גיל 60 ניתן לנייד גם פיצויים בלבד בין המוצרים הפנסיונים. כיום ניתן לבחור מה לנייד בהתאם לשיקולים שלך בפרישה. חשוב לזכור כי תגמולים לפני שנת 2000 ניתן למשוך כסכום הוני ויתכן שלא תרצה לקחת אותם כחלק מקצבת הזקנה שלך.

 9. נדב שלום,
  תודה על הפוסט!
  יש לי 2 שאלות:
  1. לא הבנתי מדוע כתבת שחוסך שמפקיד פיצויים מעל התקרה לפנסיה לקופתג לא יוכל להחזיר לפנסיה מקיפה את הפיצויים בפרישה? (אלא רק לביטוח מנהלים או לטפל במשיכה חד פעמית) האם במידה והכסף מבוטח בקופתג, יהיה ניתן להעביר?
  2. איך ניתן להעביר את התגמולים בפרישה מהפנסיה לקופת"ג ללא פגיעה באחוז כיסוי השארים שמתחיל להיפגע מעל גיל 40? האם ניתן להעביר אחרי שפרשנו כבר?

  תודה מראש,
  ירון

  1. 1. בניוד לקרן פנסיה מקיפה יש תקרה שנתית של כ- 52 אלף ש"ח. ככל וניצלת את כל התקרה על ידי התגמולים לא תוכל להעביר עוד כסף מרכיב הפיצויים.
   2. לא כל כך הבנתי את השאלה. ניתן לנייד כספים מקרן הפנסיה לפני המרתה לקצבה. ככל והחוסך עבר את גיל 67 אין יותר משמעות לאחוז הכיסוי לשארים. בגיל הזה אין יותר ביטוח

 10. פיצול מול ניוד

  מעבר לעניין הפיצול יש את האופציה של ניוד הצבירה – לא ברור לי מה האופציה העדיפה?
  האם לשמור את הכיסוי הביטוחי במקיפה ובמשלימה, ולעשות ניוד לצבירה בכל תקופה או דווקא מראש להפריד?

  רקע: מדובר בשכר של למעלה מ-30K, וכרגע הפנסיה המשלימה והמקיפה במסלול של מיטב ד"ש S&P, למיטב זכרוני, למסלול יש גם רכיב ביטוחי במשלימה.

 11. היי נדב,

  במידה ואדם מרוויח סכום שגבוה מתקרת ההפקדה למקיפה, נניח 35 א' ש"ח. והוא בוחר להפקיד את הפיצויים לקופת גמל ואת התגמולים לפנסיה, על מנת לשמור על על כיסוי ביטוחי מקסימלי תוך השארת סכום נזיל ליורשים במקרה של מוות טרם היציאה לפנסיה.
  אזי, האם בפרישה יוכל לנייד את מלוא הפיצויים לקרן הפנסיה (המשלימה מן הסתם), ואז להוון את הפיצויים יחד עם מרכיב תגמולים שכבר נמצא בקרן הפנסיה (היוון קיצבה)?
  במידה וכן, האם ההיוון פוגע בכיסוי הביטוחי שלו לשארים כשם שמשיכה מהקופה מעלית גיל 41 פוגעת?

  תודה מראש.
  חגי

  1. הי חגי,

   ניתן לנייד את הפיצויים לקרן פנסיה משלימה, עמדת רשות המיסים היא שלא ניתן לנייד כספי פיצויים בלבד ובמקרה שציינת הפיצויים במשלימה והתגמולים במקיפה ולכן יתכן ולא תוכל לבצע את ההיוון.
   לעניין פגיעה בכיסוי הביטוחי הוא לא רלוונטי לאחר הפרישה

   1. היי שוב, ותודה.
    רשמת: עמדת רשות המיסים היא שלא ניתן *לנייד* כספי פיצויים בלבד וכו'
    התכוונת להוון?
    אם כך,
    1. האם ניתן למשוך ללא מס את המרכיב של הפיצויים שפטור (שנות ותק כפול תקרה פטורה).
    2. האם ניתן להמיר פיצויים לקצבה לאחר העברה למשלימה?
    3. האם ניתן לבצע העברה חלקית של הפיצויים למשלימה ולהמיר לקצבה?
    4. האם ניתן להוון מהמקיפה אליה הופקדו רק התגמולים?

    בעצם בשאלה 4 אני מכוון לאופציה של קבלת קיצבה מסוימת כנגד הפיצויים או חלקם, והיוון של מרכיב התגמולים.

    תודה מראש!

    1. הי חגי,

     אכן הכוונה להוון כספי פיצויים בלבד. אך כפי שציינת יתכן שאם שני הכספים יהיו באותו הגוף תוכל להוון תגמולים ופיצויים (למרות שהם לא באותו חשבון)
     1. כן, אך משיכה כזאת תפגע בפטור על הקצבה
     2. כן
     3. כן
     4. כן. שים לב שיש כדאיות לקבל קצבה מהקרן המקיפה. כלומר יהיה כדאי לך להוציא כספים מהקרן המקיפה ולהחליף אותם בכספי פיצויים

 12. היי נדב,
  ניידתי בעבר צבירה מקרן הפנסיה לקופת גמל IRA (ההפקדות נמשכות לקרן הפנסיה).
  שוקל להחזיר את הצבירה שהועברה חזרה לקרן הפנסיה
  1. אשמח לדעת כיצד אוכל לבצע את החישוב של כמה יוכל לחזור למקיפה? איך אדע מה הוותק שלפיו עליי לחשב (ותק קופת הגמל? ותק קרן הפנסיה?)
  2. במידה ולא אוכל לנייד חזרה את כל הסכום… מה ניתן לעשות בכספים שלא יוכלו לחזור?(במידה ולא ארצה להשאיר בקופת גמל IRA)
  3. איך בדיוק עושים את כל התהליך מבחינה פרקטית?
  4. אשמח לשמוע את הדעה האישית שלך האם משתלם בכלל קופת גמל IRA

  בנימה אישית, תודה לך על פוסטים מרתקים !
  – ופשוט הזוי שכל תחום החיסכון הפנסיוני כזה מורכב ומקובע, תחום הניהול האישי הוא נוראי וכל החברות מתרחקות מזה ומאלצות אותנו להשקיע רק במסלולים שהם בוחרות. זהו כסף פרטי של החוסך, מדוע לא מאפשרים פשוט לבחור ברוקר ולהשקיע כאוות נפשך?
  *מבדיקתי במדינות אחרות ההתנהלות היא אחרת לגמרי וחופשיה הרבה יותר.

  1. הי אלי,

   1. הוותק הוא בהתאם לוותק המקורי שהיה בקרן הפנסיה – ראה כאן לגבי חישוב התקרה https://pensuni.com/?p=7482 שים לב שבפוסט התקרה היא לשנת 2021
   2. כספים מעבר לתקרה אתה יכל לנייד לקרן הפנסיה המשלימה או להשאיר בקופה בניהול אישי
   3. יש להנזיל את הכספים בקופה בניהול אישי ולמלא טפסי ניוד לקרן הפנסיה שלך. אתה יכל להיעזר בניוד בנציגי קרן הפנסיה שלך
   4. אני אישית לא נמצא ב IRA. יש לי דמי ניהול זולים במיוחד בקופות הגמל ובקרנות ההשתלמות ובחרתי לא להעביר את הכספים ל IRA

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אולי יעניין אותך גם

Back to top button