קרן פנסיה

מנגנון איזון אקטוארי

לאחרונה קיבלתי דוח מקרן הפנסיה, בדוח הופיעה השורה הבאה, עדכון יתרה בגין הפעלת מנגנון איזון אקטוארי. מה משמעות המונח מנגנון האיזון האקטוארי? ואיך זה משפיע עלי?

איזון אקטוארי : כל ישראל ערבים זה לזה

עמיתי קרנות הפנסיה נושאים בעלויות תשלומי התביעות של שאר החברים בקרן. בניגוד לתביעה בחברת ביטוח שם במקרה של אירוע ביטוחי, כמו לדוג' גנבת רכב, חברת הביטוח נושאת בסיכון ומשלמת את התביעות מכיסה. בקרן הפנסיה משלמים עמיתי הקרן את עלות התביעות.

לעיקרון זה קוראים, עיקרון הערבות הדדית. בכל חודש עמיתי הקרן משלמים עלויות ריסק, עלויות כיסוי ביטוחי למקרה של מוות ומקרה של אבדן כושר עבודה. כל עמית משלם בהתאם לגובה הכיסוי שקיים לו, בהתאם לגילו, לשכר המבוטח שיש לו בקרן ובהתאם לצבירה אותה הוא צבר עד כה.

>>>קריאה נוספת : איך מחשבים את עלות הכיסוי הביטוחי בקרן הפנסיה

תשלומי הריסק נאספים "בקופה צדדית" ובמקרה של תביעה, משלמים את כספי התביעה מאותה קופה. במידה ונשארים עודפים בקופה הם נקראים , עודף אקטוארי והם מחולקים חזרה לחוסכים בקרן הפנסיה, באופן דומה במידה שחסר כסף בקופה, נוצר גרעון אקטוארי, ועמיתי קרן הפנסיה נדרשים להשלים את הגרעון.

על מי משפיע האיזון האקטוארי בקרן הפנסיה?

אמנם רק העמיתים הפעילים מבוטחים בקרן הפנסיה, אך האיזון האקטוארי בקרן הפנסיה משפיע על כלל העמיתים. עמיתים פעילים, עמיתים מוקפאים ומקבלי קצבאות.

על העמיתים בקרן, המוקפאים והפעילים, ישפיע האיזון האקטוארי בצורה של הקטנת או הגדלת הצבירה בקרן כפי שאתם רואים בדוח השנתי מקרן הפנסיה.

מכיוון שהאיזון האקטוארי הוא באחוזים, ככל שהחיסכון, הצבירה, גבוה יותר, הסכום הכספי שיתקבל יהיה גבוה יותר. במידה ובקרן הפנסיה שלך הנך רואה סכום במינוס, קרן הפנסיה שלך נמצאת בגירעון אקטוארי והצבירה שלך תקטן.

מכיוון שהעודף או הגרעון מוחזרים בכל רבעון, האחוז המתקבל עשוי להשתנות בהתאם למועד שבו הצטרפת והעברת כספים לקרן הפנסיה.

על מקבלי הקצבאות ישפיע האיזון האקטוארי בשינוי הקצבה החודשית מקרן הפנסיה.

>>>קריאה נוספת : יצאת לפנסיה – מה משפיע על קצבת הזקנה

מה היתרון בערבות ההדדית?

מכיוון ואת תשלומי התביעות משלמים עמיתי הקרן ולא החברה המנהלת של קרן הפנסיה עלות הכיסוי הביטוחי בקרן הפנסיה אינה כוללת מרכיב של רווח. עלויות הכיסוי הביטוחי בקרן הפנסיה יהיו זולות משמעותית מאשר רכישת כיסויים מקבילים במסגרת תכנית ביטוח מנהלים או במסגרת רכישת כיסוי לאבדן כושר עבודה או מוות.

קרן הפנסיה מנהלת מאזן אקטוארי ובוחנת מידי רבעון האם נותרו עודפים בקופה. מנגנון האיזון האקטוארי הוא המנגנון המחזיר את העודף האקטוארי או הגרעון האקטוארי שנצבר בקרן בחזרה למבוטחים.

המנגנון נועד להבטיח כי עודפים או גירעונות שנוצרו בקרן, עקב סטייה ממספר מקרי הביטוח שנצפו, לא ייצברו לאורך זמן.

יש לכם שאלות נוספות בנושא האיזון האקטוארי? רצים לדעת מה עוד משפיע עליו? לקריאה נוספת

מה משפיע על האיזון האקטוארי בקרן הפנסיה?

כדי להבין את הסכום שמופיע היום בדוח השנתי צריך ללכת הרבה אחורה לחודש יולי 2013. בחודש זה הוזלו בהתאם להנחיות האוצר התעריפים לעלויות הכיסוי הביטוחי למקרה אבדן כושר עבודה בשיעור ממוצע של 60%, המשמעות היא שעמיתי קרן הפנסיה משלמים היום על אותו כיסוי ביטוחי פחות ממה ששילמו בשנת 2013.

בכתבה הרוצח השקט של הפנסיה בחנו את השפעת הכיסוי הביטוחי על החיסכון בקרן הפנסיה. בכתבה שנכתבה לפני הוזלת הכיסוי הביטוחי. מבוטח עם שכר של 8,600 שקלים היה משלם עבור כיסוי ביטוחי מלא של 75% בגיל 25, 53 שקלים ובגיל 60 הוא היה משלם על אותו הכיסוי 310 שקלים.

בעקבות הוזלת הכיסויים הביטוחים, המבוטח שילם על אותו הכיסוי בגיל 25 רק 8.8 שקלים ובגיל 60 הכיסוי הביטוחי יעלה למבוטח 94 שקלים.

עלות כיסוי ביטוחי

שיעור הוזלת התעריפים נקבע על ידי אקטואר האוצר מתוך כוונה להגיע לגרעון / עודף אקטוארי שנע בסביבות ה-0.  הוזלת תעריף הכיסוי לאבדן כושר עבודה הקטינה את העודפים שנותרו בקופות, עודפים שחולקו במשך שנים למבוטחים.

בעקבות הוזלת התעריפים ההעודף האקטוארי למקרה נכות בקרנות הפנסיה הפך לשלילי ומנגנון האיזון האקטוארי למקרי מוות נותר חיובי.

בעקבות הוזלת התעריפים בשנת 2013 במשך שנים האחרונות היה מנגנון האיזון האקטוארי בקרנות הפנסיה היה שלילי.

מאזן אקטוארי
מקור : נייר עמדה של משרד האוצר

מה עשה האוצר כדי להקטין את הגרעון האקטוארי?

הוזלת הכיסוי הביטוחי בקרנות הפנסיה ביולי 2013 הייתה  גבוהה מהרצוי. בעקבות מחקרים שנערכו באוצר ובקרנות הפנסיה עודכנו בשנת 2018 התעריפים לצורך חישוב עלויות הכיסוי הביטוחי למקרה נכות ומוות. עליית תעריפי הכיסוי הביטוחי צפויה לצמצם (ואולי אף למנוע) את מנגנון האיזון האקטוארי השלילי שהיה בשנים האחרונות בקרנות הפנסיה.

בנוסף בעקבות הגדלת שיעור הזכאות של אגרות החוב המיועדות לפנסיונרים בחודש יולי 2017 מ- 30% ל- 60% נזקף בחודש נובמבר 2017 עודף אקטוארי חד פעמי שהגדיל את הקצבאות ואת הצבירה של החוסכים בקרנות.

רוצים לדעת עוד?

קריאה נוספת ורלוונטית להבנת מנגנון האיזון האקטוארי בשנים האחרונות:

איזון אקטוארי השוואה

איזון אקטוארי 2023

באוקטובר 2023 פרצה מלחמת חרבות ברזל שהגדילה את כמות התביעות לאבדן כושר עבודה ושאירים בקרנות הפנסיה. למרות הגידול בהיקף התביעות, ההשפעה על סך נכסי הקרן אינה מהותית.

 חוסכים
אלטשולר שחם0.26%
מור0.19%
מיטב דש0.03%
אינפיניטי0.78%
הפניקס0.12%-
כלל0.17%-
הראל0.22%-
מגדל0.14%-
מנורה מבטחים0.18%-

איזון אקטוארי 2022

 חוסכים
אלטשולר שחם0.38%
מיטב דש0.20%
הפניקס0.10%
כלל0.02%-
הראל0.13%-
מגדל0.16%-
מנורה מבטחים0.30%-

קרנות הפנסיה של מור ואינפינטי נפתחו במהלך שנת 2022 ולכן נתוני העודף האקטוארי שלהם לא מופיעים בטבלה.

איזון אקטוארי 2021 בקרנות הפנסיה

 חוסכיםפנסיונרים
הלמן אלדובי
פסגות פנסיה
אלטשולר שחם0.03%1.10%
מיטב דש0.61%0.75%
כלל פנסיה0.14%2.89%
הראל0.05%1.41%
מגדל מקפת0.10%-1.69%
הפניקס0.22%3.02%
מנורה מבטחים0.04%-1.17%

הנתונים מתבססים על נתוני הדוח השנתי לשנת 2021

נתוני איזון אקטוארי 2020 בקרנות הפנסיה

 חוסכיםפנסיונרים
הלמן אלדובי0.72%0.72%
פסגות פנסיה0.46%0.70%-
אלטשולר שחם0.40%0.87%
מיטב דש0.34%0.65%
כלל פנסיה0.10%0.81%
הראל0.11%-0.07%-
מגדל מקפת0.18%-0.62%-
הפניקס0.29%-0.87%-
מנורה מבטחים0.35%-1.13%-

הנתונים מתבססים על נתוני הדוח השנתי לשנת 2020

איזון אקטוארי של פנסיונרים

בדומה לחוסכים האיזון האקטוארי משפיע גם על מקבלי הקצבאות, אך על הפנסיונרים בקרן הפנסיה יש איזון אקטוארי נוסף. מלבד האיזון האקטוארי שנובע ממקרי מוות או נכות ישנו איזון אקטוארי הנובע מתשואה והוא חל על מקבלי הקצבאות שיצאו לפנסיה החל מינואר 2018.

בהתאם למסלול ההשקעה של הפורש ועמידה ביעד התשואה של קרן הפנסיה תתעדכן פעם בשנה קצבת הזקנה של הפורש.

בשנת 2022 הפנסיונרים ספגו גרעון אקטוארי של כ- 4%. אך מכיוון שהמדד בשנת 2022 היה גבוה ועמד על 5.28% הקצבה של מרבית הפורשים גדלה למרות הגרעון האקטוארי.

>>>קריאה נוספת : יצאת לפנסיה – מה משפיע על קצבת הזקנה

רוצים להגיע עם יותר כסף לפנסיה?
רוצים להפסיק לפחד מהחיסכון הפנסיוני?
קורס הפנסיה הדיגיטלי של : פנסיוני להבין את הפנסיה הוא הפתרון עבורכם
כנסו לקורס הפנסיה הדיגיטלי שלנו https://pensuni.com/?page_id=7203

מנגנון איזון אקטוארי by

נדב טסלר

נדב טסלר, מתכנן פרישה, משמש כסמנכ"ל מקצועי בקוואליטי שירותים פיננסים לשעבר סמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה, ומנהל המוצר באגף השיווק במנורה מבטחים. מרצה כיום במכללת נתניה ומכללה לפיננסים BDO. בעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה. לנדב תואר M.A במנהל עסקים מהמכללה למנהל, B.A במנהל עסקים מאוניברסיטת בן גוריון והוא מחזיק רישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

תגובות

 1. האם מנגנון האיזון האקטוארי יופעל באותה מידה גם על מי שנמצא במסלול רווקים ואינו משלם דמי ביטוח?

   1. יש לזה הגיון? למה ש"קיזוזי ביטוח" ישפיעו על מי שלכאורה לא שייך לפוליסה המשותפת? אני טועה בחשיבה שלי?

    1. זה בדיוק העניין. זאת לא פוליסה משותפת. זאת ערבות הדדית שמנוהלת על ידי תקנון והיא מקיפה את כלל החברים בקבוצה. יש לכך יתרונות ויש לכך חסרונות.
     האלטרנטיבה היא לעבור למוצר ללא ערבות הדדית כמו ביטוח מנהלים ושם עלויות הכיסוי הרבה (הרבה, הרבה) יותר יקרות.

     1. אבל מצד שני אתה חופשי לקבוע את גובה הכיסוי, ובמידה ואתה מגיש דוח שנתי אפשר לקבל החזר על 25% מהתשלום לביטוח במידה והביטוח נפרד מהפוליסה.
      הכספים מביטוח חיים פרטי יהיו פטורים ממס בעוד שקצבת שארים בקרן פנסיה תהיה ממוסה לפי מס שולי.

   2. היי נדב, תודה על עוד מידע חשוב. רציתי בבקשה לשאול מס שאלות, כרגע נמצא בקרן פנסיה עם תשואות נמוכות אבל עם עודף אקטוארי ומתלבט לעבור לקרן אחרת אבל היא עם גרעון אקטוארי. האם אפשר להסתכל על גרעון אקטוארי גם בפן החיובי, קרי שמדובר בקרן שכן מטפלת ומשלמת תביעות בצורה טובה יותר? האם בקרן ברירת מחדל בה אני נמצא לא יכול להיות גרעון אקטוארי כי הבנתי שיש מבטח משנה? האם תשלומי עלויות דמי הסיכון אמור להיות זהות בין הקרנות(בהנתן פרמטרים זהים של מסלול ביטוח) תודה מראש.

    1. אפשר לנסות להשוות את אחוז התביעות בין קרנות הפנסיה אבל לא מכאן נובע הפער בין הקרנות.

     עלויות הכיסוי הביטוחי נקבעות לפי פרמטרים של רשות שוק ההון ואין פער משמעותי בין קרנות הפנסיה.

 2. משה,

  קצבת שארים עד לסכום של 8470 (בשנת 2014) פטורה ממס ולא חל עליה המס השולי. קצבה כזאת שווה לגבר בן 30 כמליון ושש מאות אלף שקלים. העלות של רכישת כיסוי זה בקרן הפנסיה הוא פחות מ 30 שקלים בחודש. בגיל 50 הביטוח יעלה פחות מ- 50 שקלים.

  עכשיו, כמה אנשים אתה מכיר שקנו ביטוח של מליון וחצי בחברת ביטוח, וכמה הם משלמים עליו בכל חודש?

  1. הבנתי. תודה נדב. זה אכן מידע חשוב ולא ידעתי את זה. איך הפטור מחושב אם תוכל להרחיב בבקשה ?
   נניח שהשכר של האלמנה הוא 12,000 ש"ח וקצבת השארים היא 10,000. סה"כ 22,000 ש"ח הכנסה חודשית.
   על השכר יש מס בהתאם לכללים הרגילים. 8470 ש"ח פטורים האם על השאר משלמים מס שולי בגין הכנסה שמעל 12,000 ש"ח (מס שולי של 21%) או בגין הכנסה שמעל ל 20470 ואז המס השולי הוא 34% ?

   1. האמת לפי תקנות מס הכנסה קצבת שארים שמקורה בתשלומים פטורים, פטורה ממס ואחרת פטורה ממס עד לתקרה של 8470.

    כך שאני מניח שכל הקצבה של האלמנה שציינת תהייה פטורה ממס.

  2. נדב זה לא ממש נכון עלות הכיסויים בקרן הפנסיה לא מדידה ולא עולה 30 ש"ח
   נכון שעכשיו פיצו את כל העמיתים באיזון אקטוארי חיובי
   אבל עד הדוח האחרון כל הזמן היו גירעונות מה שלקח המון (לפי הצבירה של כל אדם) כסף מהחיסכון ואם תחשב את זה במרכיב הכיסוי הביטוחי תראה שהעלות היא הרבה יותר מ30 ש"ח מיחל ליום שקרן הפנסיה תהיה רק באיזון חיובי אבל ההיסטוריה מלמדת אחרת

   1. שאתה מדבר על היסטוריה, על איזה היסטוריה אתה מדבר?
    כי הגרעון האקטוארי קיים מיולי 2013 ולפני זה חילקו עודפים.
    לכן חשוב לזכור שהעלות מתעדכנת בהתאם לגיל וכמובן לא קבועה ובנוסף שהאוצר בוחן כל הזמן כת מחוללי העלות ומעדכן אותם.

 3. האם האיזון האקטוארי מושפע רק מהתשואה הדמוגרפית?
  לרבעון ראשון 2015 שלמה אשתי לאיזון אקטוארי 0.5% בקרן פנסיה גלעד של הראל
  זה נשמע לי לא הגיוני 2% איזון אקטוארי לשנה?????????????
  האם מישהו מפקח על המנגנון הזה?
  נדמה לי שיש כאן גם דבר קצת משונה אשתי לפני יציאה לגמלאות
  האם היא צריכה לממן את אריכות ימים של מישהו שהתחיל היום לעבוד ויחיה 110 שנים?

  1. ממש לא. עיקר ההשפעה על המנגנון האקטוארי מגיעה מתשלומי הנכות.
   למרות שראינו גידול בגרעון בשנת 2014 גרעון של חצי אחוז בהראל גלעד ברבעון אחד בשני 2015 נראה לי קיצוני.
   בכל שנת 2014 היה בהראל גרעון של 0.42, כך שגרעון כזה ברבעון לא נראה לי הגיוני.

 4. בדקתי שוב כנראה שהכוונה בגין שנה קודמת אבל הכותרת היא "בגין רבעון קודם"

  הבושה היא שעד היום אי אפשר לצפות בדף חשבון שנתי של גלעד באתר שלהם וכמובן שגם בדואר לא שלחו

 5. משהו חסר לי כאן. אם מנגנון האיזון האקטוארי מתייחס רק לכיסוי הביטוחי לנכות ושארים, היכן מופיעה ההתייחסות לסיכוני חיים (הפער בין תוחלת החיים לפיה נקבע המקדם בעת הפרישה למול תוחלת החיים בפועל) הם לא כלולים במנגנון? או שההשפעה שלהם מינורית?

  ומה לגבי ההפרש בין התשואה שהשיגה הקרן לפורשים בפועל מול הריבית התחשיבית? הוא מקוזז להם מהפנסיה העתידית הצפויה להם או מועמס על כלל החוסכים? (אני יודע שהיתה יוזמה של המפקחת בנושא, אך לא בטוח אם היא בסוף יצאה לפועל).

  1. הי רני,

   כמעט כל מה שאתה אומר נכון, המאמר הזה מתייחס לחלק הארי של הגרעון, הוזלת עלות הכיסוי הביטוחי.
   את כל יתר המרכיבים אתה יכל למצוא כאן:
   https://pensuni.com/?p=1992

   לגבי התשואה שהשיגה הקרן לפנסיונרים והשפעה שלה על המאזן האקטוארי אתה יכל לקרוא בכתבה נוספת:
   https://pensuni.com/?p=2053

   מעניין כאן 🙂

 6. השאלה המעניינת בעיני האם ישנם נתונים גלויים על העלויות של המרכיבים הביטוחיים.
  האם אותו עמית ישלם את אותו סכום בכל הקופות?
  מי קובע את העלות?

  1. עלויות הכיסוי הביטוחי גלויות לחלוטין, אפשר לחשב אותם לבד באמצעות הנספחים שבתקנון קרן הפנסיה.
   העלויות מאוד דומות בין הקרנות מכיוון והן מתבססות על לוחות שמפרסם משרד האוצר. ההבדל הוא במספר שקלים בהתאם לאקטואר הקרן

   1. יש לך לינק או מקור להפנות אותי אליו (איפה אני מוצא את התקנונים האלו)?

     1. ראיתי את של הראל באינטרנט. האם הסכומים הינם נקבעים שרירותית ע"י חברת הביטוח או כהוראה של האוצר?
      יש הבדל בתשובה בין נכות לבין שארים?

 7. אופן החישוב של עלות לאבדן כושר עבודה ומוות הוא שונה. העלויות נגזרות מלוחות שונים. העלות כמובן לא נקבעת באופן שרירותי.
  העלות לכל לקוח היא נגזרת מהשכר, מהפקדה החודשית החיסכון הקיים בקרן והגיל שלו

  1. תודה רבה
   השאלה שלי היא האם הלוחות שבהם משתמשות החברות הינם לוחות קבועים ע"י האוצר או לוחות שנקבעים עצמאית ע"י כל קרן?
   לצורך העניין הרי אם יש הפרשים משמעותיים בין הלוחות זה מבחינתי כחוסך הבדל משמעותי כמו בדמי ניהול שמציעים לי שהינם שונים מקרן לקרן.

   1. הלוחות זהים, התמחור טיפה שונה. יתכן שבקרן אחת העלות תהייה גבוהה בשקלים בודדים עד לגיל 45 מול קרן אחרת ואז בגילאים מבוגרים יותר העלות תהייה זולה יותר. הכל בהתאם למדיניות של אותו אקטואר בקרן.
    זה לא אמור לשנות את השיקול שלך אל מול דמי הניהול.

    1. היי נדב,

     בהמשך לשאלותיו של אוריה, אני מבין כי בקרן פנסיה:
     עלות למוות נגזרת מ: (1) ההכנסה הקובעת, (2) הגיל, (3) הסכום המצטבר.
     עלות לאובדן כושר עבודה נגזרת מ: (1) ההכנסה הקובעת (2) הגיל.
     [אני מתעלם מעניין מסלול החיסכון]

     האם זה נכון גם בביטוח מנהלים? (או ששם העלות נגזרת בצורה אחרת, שכוללת למשל גם את המצב הבריאותי)

     1. בביטוח מנהלים אתה רוכש ביטוח חד פעמי למקרה מוות, בדרך כלל יש עלות לכל מאה אלף שקלים כאשר העלות נקבעת בהתאם לגיל, מין מעשן או לא מעשן. בביטוח אבדן כושר עבודה מלבד הגיל לוקחים בחשבון גם עיסוק שעשוי להוסיף לך תוספת פרמיה ובמקרים מסויימים גם תוספת חיתומית.
      בקרן הפנסיה בניגוד לביטוח המנהלים אין תוספות עיסוקיות או חיתומיות.

 8. האם ככלל אצבע אפשר להגיד שככל שהקרן גדולה יותר יש יותר סיכון בכל מה שקשור לאיזון אקטוארי ?

   1. שלום. נטען שעלויות הביטוח זולות משמעותית בקרן הפנסיה. אני מבין שזה נכון ברמת המאקרו. השאלה כמה זה נכון ברמת החוסכים עם צבירה גדולה? יוצא שהם מממנים דרך מנגנון האיזון האקטוארי את הביטוח הזול לבעלי צבירה נמוכה. ישנה השוואה כמותית עבור איזו צבירה ביטוח פרטי זול יותר?
    כמו כן, למי שיש ביטוח מנהלים, המעסיק רוכש ביטוח א.כ.ע.
    אם כך, בתור שכיר, למה זה מעניין אותי איזה ביטוח זול יותר? בקרן פנסיה הביטוח הזול פוגע בחסכון, ובביטוח מנהלים לא (המעסיק מעמיס על עצמו). אני מפספס משהו?

    1. הי אריה,

     הטענה שאתה מעלה נכונה במיוחד עם מדובר בחוסך צעיר יחסית עם צבירה גבוהה שרואה לנגד עיניו את הגרעון האקטוארי בקרן הפנסיה ומנגד האלטרנטיבה שלו היא רכישת אבדן כושר עבודה בתעריף מפעלי,
     רוב החוסכים לא נמצאים שם, האלטרנטיבה עבורם היא רכישה של אבדן כושר עבודה בעלות מאוד גבוהה שלקראת גיל 50 כבר לא מאפשר רכישה של כיסוי מלא (75%).

     הטענה שבביטוח מנהלים החוסך אדיש לעלות האכע מכיוון שהמעסיק משלם עליו היא לא נכונה, העלות של האכע באה על חשבון הפקדה לחיסכון.

     לדעתי הפתרון האפשרי (לפחות כיום) הוא לחסוך בקרן פנסיה ללא גרעון אקטוארי

 9. היי נדב.. נהנה מהטקסטים שלך.
  האם יש יתרון בניוד הכספים של קרן הפנסיה לחוסך שחצה את גיל 60 לקופות מנהלים (מגוון גמל לדוגמא) בכדי להבטיח מקדם על הכספים ולבודד איזון אקטוארי בקופה?
  בכמה ניןד צבירה של מיליון שח משנה את עלויות הכיסויים הביטוחיים של החוסך?
  האם בביטוחי מנהלים מעל גיל 60 יש מקדם מובטח אבל גם שיורד בכ 2 אחוז בדחיית הקצבה?
  והשאלה הכי חשובה: כמה שנות צבירה להשאיר בפנסיה כדי לא לפגוע בתקופת האכשרה של החוסך?

  תודה רבה

  1. בוקר טוב עופר,

   1. חוסך שחצה את גיל 60 מתלבט בין העברת הכספים מקרן פנסיה לביטוח מנהלים. במקרה של חוסך בגיל הזה נראה לי נכון יותר להתמקד במסלול הפרישה המתאים לו בהתאם למצבו המשפחתי והבריאותי מאשר בשאלת דמי הניהול ו/או האיזון האקטוארי הקיים במוצר.
   במידה ובחנת והחלטת שהמסלול שיתן לו את הפנסיה הגבוהה והמתאימה ביותר הוא ביטוח מנהלים ניתן לנייד את הכספים.
   בביטוח מנהלים מעל גיל 60 ניתן לקבל מקדם מובטח, אפשר לראות בפוליסה מה יקרה למקדם במידה והפורש יצא לפנסיה מעבר לגיל 60. חשוב לזכור כי המסלול המבוטח הוא מסלול ספציפי (בדרך כלל אחד או שניים) ויתר מסלולי הפרישה לא מבטיחים מקדם.
   לגבי השאלה האחרונה, כיום, כל עוד השארת חמש שנים אחרונות בקרן לא פגעת בתקופת האכשרה. יתכן ומצב זה ישתנה בתקנון האחיד של קרנות הפנסיה.

 10. שאלה קטנה לי אלייך….

  האם למורים יש הסכם אובדן כושר עיסוקי בקרנות הפנסיה?
  ואם כן לאלו מהן? יש לעוד מגזרים הסכם דומה שאתה מכיר?

  תודה

  1. בוקר טוב,

   בעבר היו למורים אבדני כושר עיסקויים בקרן הפנסיה של הראל ומבטחים. הסכמים אלו הסיימו, כיום יש מגבלה מצד הפיקוח לתת הסכמים אלו במסגרת ההטבות והמורים (וארגונים אחרים) נדרשים לרכוש אותם בנפרד.

 11. היי נדב, האם נכון לומר שככל שהחוסכים בקופה מבוגרים יותר כך גדל הסיכון לגרעון אקטוארי…?

 12. היי נדב, האם נכון להסיק שככל שהחוסכים בקרן מבוגרים יותר כך שהגרעון האקטוארי יהיה גבוה יותר? (לכאורה סיכוי גבוה יותר למקרי אובדן כושר עבודה ושארים)

  1. אכן כן,

   למרות שהפער בין קרנות הפנסיה בישראל מאוד נמוך, שנתיים שלוש לכל היותר.
   צריך לזכור כי הקרנות נפתחו ב- 95 ורוב החוסכים הם בסביבות גילאי ה- 40

 13. נדב שלום
  רציתי לשאול שאלה בנושא.
  בדוח השנתי ראיתי שגבו ממני איזון אקטוארי גם מהחלק שאני הפרשתי פנסיה גם מחלקו של המעסיק שלי וגם ממרכיב הפיצויים.
  שאלתי : האם זה חוקי לבצע חיוב ממרכיב הפיצויים. הרי מדובר בחלק שהוא נחשב ניטרלי. אודה לתשובתך.

  1. שלום משה,

   תסתכל בדוח השנתי ותראה שגם את הרווחים אתה מקבל על הכספים שהפקדת, וגם על כספי הפיצויים וגם את דמי הניהול אתה משלם על הכספים שהפקדת וגם על הפיצויים ובקיצור. איזון אקטוארי חל על כל הצבירה הקיימת בקרן לרבות הפיצויים. החלק היחידי שלא יורד מהפיצויים הוא עלות הכיסוי הביטוחי.

 14. שלום נדב,
  בני חוסך בקרן פנסיה דש מיטב, מקיפה וכללית ליתרה מעבר למקסימום שבמקיפה. סוכן הביטוח ממליץ לו לעבור מהכללית לב. מנהלים בטענה של גרעון אקטוארי בקרן הפנסיה הכללית.
  נכנסתי לאתר של מיטב דש ושם מצוייו כי אין בפנסיה כללית ביטוח נכות ו/או שערים בתקופת החיסכון,
  אז איך יכול להיות גרעון אקטוארי ?
  לתשובתך אודה,

  1. ערב טוב בנצי,

   גם בקרן פנסיה משלימה במסלול יסוד קיים איזון אקטוארי בשל החלק הנגרם מהתארכות תוחלת החיים ובשל הפרישות החדשות. לעניין ההצעה של הסוכן, מספר דברים שצריך לקחת בחשבון:
   1. דמי הניהול אותם הוא משלם היום בקרן המשלימה
   2. דמי הניהול אותם הוא ישלם בביטוח המנהלים
   3. עלות אבדן כושר העבודה בביטוח המנהלים
   4. האם הבן שלך נשוי והאם הוא ירכוש ביטוח למקרה של מוות על חלק השכר שיופנה לביטוח
   5. כמה בכלל הגרעון האקטוארי בקרן המשלימה של מיטב דש

 15. נדב שלום,
  האם ברבעון האחרון של 2017 צפוי עודף אקטוארי גדול במיוחד לאחר הרפורמה? אם כן , מתי יהיה ניתן לראות את זה בפנסיהנט?
  תודה

  1. בימים אלה זוקפים הקרנות את העודף האקטוארי לעמיתים. רק בחודש הבא יהיה ניתן לראות את הנתונים בפנסיה נט. (בדרך כלל לאחר ה- 16 לחודש)

 16. נדב שלום,
  מה הדין לפיצויים דחויים בקרן הפנסיה אם מבוטח רוצה לקבל אותם כקצבה בעת הפרישה ? האם חייב בקנס 48% ?
  האם המצב שונה בביטוח מנהלים?
  במקרים שלא קיימים מכתבי שחרור מעסיק בסיום עבודה לפני 10 שנים עקב פשיטת רגל של מעסיק האם ניתן לחתום על תצהיר בחברת ביטוח וזה מחליף מכתב שחרור או במצב כזה פיצויים ישארו דחויים וחייבים בכנס ?
  תודה

  1. במידה ומושכים את הפיצויים כחלק מפנסיית הזקנה הם ימוסו (כחלק מפנסיית הזקנה) בהתאם למס השולי. העובדה שלא משכנו פיצויים לאורך השנים תגדיל את הפטור ממס שנקבל על פנסיית הזקנה (נוסחת הקיזוז)
   לעניין משיכת הכספים, במידה ומעוניינים לקבל את הכספים כחלק מהקצבה אין צורך במכתבי שחרור. במידה ורוצים למשוך את הכספים צריך לפעול לפי הנהלים הקיימים בכל אחת מהחברות.

 17. תודה נדב,
  האם המצב שונה כאשר מדובר בקבלת קצבה מביטוח מנהלים או שאותו דבר -מס שולי על פיצויים ולא צריך מכתב שחרור או בביטוח ה אחרת זה בכל מקרה 48% על פיצוים דחויים?

  1. כאשר הפיצויים הם חלק מהקצבה לא מחושב מס בנפרד על הפיצויים. כאשר מושכם את הפיצויים כסכום חד פעמי המס עשוי להגיע ל -47%

 18. כתבת: כל מי שהיה עמית פעיל, מוקפא או מקבל קצבה בקרן פנסיה עד ל- 30 לספטמבר 2017 ונשאר באותה הקרן עד למועד החלוקה, בחודש נובמבר, נהנה מחלוקת העודפים האקטוארים.
  במידה ועברתם קרן פנסיה במהלך תקופה זו לא הייתם זכאים לקבל את העודף האקטוארי.

  שאלתי היא: מה קורה עם מי שעבר לפני סוף נובמבר? יקבל או לא? בעצם מה התאריך הקובע?

  1. מי שעבר קרן לפני שבוצעה החלוקה לא יקבל את העודפים האקטוארים שחולקו. המועד שבו חולקו העודפים שונה מקרן לקרן. אתה יכל בדוק בדוח הרבעוני שלך האם קיבלת את העודפים.

 19. נתוני 2019 של הפניקס לא נכונים – הגרעון היה 0.24%-
  0.02%- היה ברבעון הרביעי אך בסה"כ השנתי הגרעון היה גבוה יותר כנ"ל

 20. נדב שלום,
  שאלה כללית ביחס לאתר כולו.
  התאריך שמתחת לכותרת המאמר, מה הוא אומר בעצם? האם הוא משקף את המועד האחרון שהמאמר עצמו עבר עדכון? או את המועד של התגובה האחרונה? משהו אחר?

  1. הי קלודין,

   זאת שאלה חשובה מאוד, התאריך בראש העמוד משקף את התאריך האחרון שבו המאמר עודכן. שימי לב שיש מאמרים (כמו זה) שמתעדכנים כל כמה חודשים.

 21. קודם כל תודה רבה על כל האתר היפה והמושקע
  תכלס' לפי מה שאני רואה מהנתונים שאתה מציג עלות הכיסוי הביטוחי בחבברות הגדולות והוותיקות גבוהה בהרבה מאשר בחברות הצעירות והקטנות
  האם אכן כך
  והאם זו סיבה להצטרף דווקא לחברות להם קרנות פנסיה קטנות וצעירות (כדוגמת הלמן אלדובי) בהם עלות הכיסוי הביטוחי כרגע זולה יותר
  כי בכל המקומות ההתייחסות היא רק לדמי הניהול, אבל הכיסוי הביטוחי עולה אף הוא לא מעט

  1. הי ישראל,

   תבחין בין עלויות הכיסוי הביטוחי שהן דומות בכל החברות לבין האיזון האקטוארי שהוא כאמור משתנה ובשנים האחרונות מקנה יתרון לקרנות הקטנות.

 22. שלום נדב
  אני רוצה להבין .
  אם אני לקראת פרישה ויש לי בקרן פנסיה 600,000.
  בקרן שלי האיזון האקטוארי שלילי בשנים האחרונות. בקרן אחרת האיזון חיובי בשנים האחרונות. הפער הוא 0.4%.
  נניח ( רק נניח, אני לא מתנבא ) כי הפער ישאר 0.4% לשנה .
  א. האם זה אומר שכל שנה אקבל פחות 0.4% בפנסיה ?
  ב. כלומר תוך 10 שנים הפנסיה תקטן ב_4% ?

   1. נדב שלום,
    האם מנגנון האיזון האקטוארי פועל באותה הצורה גם על קרנות הפנסיה המשלימות, שבהן אין ביטוח נכות?

 23. שלום נדב
  קודם כל תודה על האתר המעולה, ישר כוח
  יש לי שאלה: קרנות הפנסיה טוענות שקרנות בררת המחדל נהנות מעודף אקטוארי בעיקר בגלל שהן חדשות וברגע שיעברו 5 שנים, הן יפגעו חזק מעמיתים שהצטרפו כשמצבם הבריאותי רופף והם לא נדרשו למלא הצהרת בריאות, האם הטענה נכונה או שזה יותר תאור מכירתי?
  המון תודה
  רביד

  1. הי רביד,

   לא ניתן לדעת מה יקרה עוד חמש שנים בקרנות ברירת המחדל. האם הן יציגו עודף אקטוארי, גרעון אקטוארי או יתנהגו כמו הקרנות הותיקות.
   בפועל כיום הן מציגות עודפים.

 24. היי נדב, תודה על הפוסט המעשיר!
  רציתי לשאול אם המאזן האקטוארי משפיע בצורה כלשהי על על קרנות ההשתלמות?

 25. האם אחוז האיזון האקטוארי יכול להתשנות דרסטית משנה לשנה?
  איפה ניתן להשיג אתנתוני האיזון האקטוארי לכל הקופות בשנים האחרונות?תודה!

  1. כאן בעמוד את יכולה לראות את האיזון האקטוארי בשנים האחרנות,
   למה את מתכוונת דרסטית? כל הגרעון האקטוארי בשנים הקריטיות היה בסביבות 0.5%, אנחנו כבר לא שם

 26. הי נדב,
  תמיד הנחתי שאיזון אקטוארי הוא רעש אקראי סביב התשואה של קרן הפנסיה, שאין מה להתייחס אליו וגם שאי אפשר לומר משהו משמעותי לגבי ההבדל בין מוסדיים שונים.
  אבל חבר דיבר לאחרונה עם משווק פנסיוני של הפניקס וקיבל את ההסבר הבא, לפיו הפניקס כביכול טובים מהמתחרים. לטענתו:
  -במנורה והראל ומגדל מצרפים חוסכים בלי הצהרת בריאות ולכן מופעלות יותר פנסיות נכות טרם עת והמחיר של זה נספג על ידי החוסכים. הפניקס הרבה יותר קטנים ומחייבים בהצהרת בריאות ולכן הנתונים שלהם טובים יותר.
  -הוא הסביר שלמשל מנורה או הראל מתגאים בזה שהם מצרפים את כל עובדי בזק וארגונים אחרים כמו צה"ל. צירוף המוני כזה נעשה ללא הצהרת בריאות.
  -לטענתו, גם מיטב מצרפים באונליין בלי שום בדיקת רקע אבל בגלל שהם חדשים מאוד, אז סביר שהנתונים שלהם יהיו יותר חיוביים כי עוד אין הצטברות תביעות. אבל ככל שיעבור הזמן, הויתור על הצהרת בריאות יתנקם בהם.
  כשמסתכלים על נתוני פנסיה-נט יש חיזוק לטענה לגבי יתרון בהסתכלות על העבר (נתוני 2012-2022 מציגים גירעון אקטוארי חיובי לפניקס ושלילי לאחרים שציינתי).

  מה דעתך על הטענות האלה?
  האם יש בהן ממש או שמדובר יותר ב-PITCH שיווקי?

     1. מעניין, תודה.
      בשורה התחתונה, מה שאני לוקח מפה הוא שההנחה שלי הייתה טובה – שאיזון אקטוארי זה פרמטר שקשה מאוד להחליט לפיו על הגוף המוסדי שבוחרים. כמו תשואות עבר במסלולים מנוהלים, כלל האצבע לגבי איזון אקטוארי צריך להיות דומה – העבר אינו מעיד על העתיד וזה לא קריטריון טוב לבחירה איפה לנהל את הכסף.
      איפה שכן חשוב להתייחס לאיזון אקטוארי בבחירה לגבי מסלולים פנסיוניים זה כמו שפירטת במאמר – זה בשאלה העקרונית אם לנהל את הכסף (או חלק ממנו) במכשיר עם איזון אקטוארי או בלי.
      עוד שימוש שיכול להיות טוב, הוא עבור גוף מוסדי שהציג נתונים טובים יותר מאחרים באיזון האקטוארי בעבר – אפשר להשתמש בעובדה זו לגבי נתוני העבר כדי לשכנע לקוחות להצטרף, בעזרת טענות שהעבר מעיד על העתיד ולכן הם עדיפים על מוסדיים אחרים.

 27. היי נדב,

  יש משהו שלא ברור לי: בדקתי את התשואות של המסלולים למקבלי קצבה בפנסיה נט של חלק מהקרנות (כלל 12177, מיטב 12157, מגדל 12145, הראל 12027).
  ב2021 התשואה הכוללת היתה בערך 10% בממוצע.
  לפי מה שאני מבין האיזון האקטוארי לפנסיונרים הוא התשואה שהשיגו מינוס 4% תשואה צפויה = 6%
  אז למה בפועל האיזון לפנסיונרים הרבה יותר נמוך (0.75%-3%).
  מה אני מפספס?

  1. הי מיכאל,

   כדי לראות את האיזון התשואתי לפנסיונרים צריך להיכנס למאזן האקטוארי של הקרנות ולא להסתכל רק על נתוני הפנסיה נט

 28. שאלה בעניין האיזון האקטוארי –
  ישנן קרנות פנסיה שמציגות איזון אקטוארי שלילי די בעקביות בשנים האחרונות (בדקתי את מנורה כי לאישתי שם).
  זה נע פחות או יותר בטווח של 0.1-0.3% מהצבירה.
  בהנחה שאני נמצא במסלול עוקב מדד, האם הגרעון האקטוארי הוא פקטור שצריך להתחשב בו כמו שמסתכלים על דמי הניהול?

  1. ועוד באותו העניין – האם עלות הביטוח לעמית בקרן הפנסיה, שונה בין קרנות הפנסיה הותיקות (של חברות הביטוח) לעומת אלו של קרנות הפנסיה הנבחרות (של בתי ההשקעות)?
   כלומר, במידה ואכן יש הבדל משמעותי, האם זה פרמטר נוסף שכדאי לקחת בחשבון, ואם כן, איך ניתן לחשב אותו? (הפעם אולי יש יתרון לטובת קרנות הפנסיה של חברות הביטוח, שלמרות שהן לרוב נמצאות בגרעון אקטוארי לעומת אלו של בתי ההשקעות, אני מניח שעלויות הביטוח שלהן יותר נמוכות)
   אשמח לשמוע את דעתך

  2. גרעון אקטוארי משפיע על הצבירה בדיוק כמו דמי ניהול מהצבירה או תשואה.
   עליך להניח שדמי הניהול שלך גבוהים יותר בהתאם לגרעון האקטוארי

 29. שלום נדב היקר,
  תודה על הידע שאתה משתף איתנו!
  שאלה עקרונית הקשורה ליחס בין איזון אקטוארי ודמי ניהול.
  אני לקראת סוף שנות ה-40 שלי, צבירה בקרן הפנסיה (מנורה) של כחצי מליון ש"ח, דמי ניהול מהפקדה 1.89%, מצבירה 0.04%.
  מסלול ההשקעה – מחקה snp 500.
  שמתי לב שלמנורה איזון אקטוארי שלילי (ב2022 קרוב ל0.30%), שהורידו לי 1,224 ש"ח מהיתרה.
  שלוש שאלות ברשותך:
  1. בהסתכלות לטווח הארוך האם יש יכולת להעריך משהו לגבי ערכי האיזון האקטוארי?
  2. בהנחה וקיים צפי לאיזון אקטוארי שלילי במנורה (נניח סביב 0.30% שנתי) בשנים הקרובות, מאילו דמי ניהול מצבירה יהיה לי "שווה" להחליף לקרן פנסיה שהאיזון האקטוארי שלה סביב ה-0% (מסלול זהה, דמי ניהול מהפקדה זהים).
  3. זו תוכנית פעולה סבירה להחליף קרן פנסיה אם קיים צפי לאיזון אקטוארי שלילי אצלה בהינתן המצב שלי מבחינת דמי הניהול, הצבירה וכיו"ב?
  תודה!

  1. בוקר טוב עמית

   1. אני לא מנסה להאריך איזון אקוטארי לטווח הארוך. הנתון תלוי בעדכונים שמבצעת רשות שוק ההון כל שלוש שנים בערך. במצב הנתון במנורה יש גרעון אקטוארי שגבוה מיתר הקרנות
   2. מבחינתך גרעון אקטוארי של 0.3% שווה לדמי ניהול מצבירה של 0.3%. מכיוון שאתה משקיע במסלול מחקה מדד תנסה לחפש קרן שמציעה את אותו המסלול בדמי ניהול הנמוכים ביותר עם עודף אקטוארי / איזון אקטוארי
   3. זה מחזיר אותי לתשובה הראשונה, לטווח הארוך לא ניתן לחזות את האיזון האקטוארי בקרנות (בדומה לתשואות) בפועל בסיטואציה הנוכחית יש מספר קרנות שבשל הגורמים הקיימים מציגות גרעון.

   1. היי נדב לא אמורה להיות קורלציה באיזון אקטוארי לשנים הקודמות ? לצורך העניין אם יש איזון אקטוארי שלילי גדול אומר שיש מלא נכים שנמצאים בפנסיה הזו . והם כבר לא יניידו כסף וסיכוי גדול יותר שגם שנה אחרי יהיה איזון שלילי . או לחילופים אם איזון אקטוארי חיובי . האם זה לא אומר שאולי חברה יותר קמצנית ולא משחררת אכע גם למי שאולי מגיע לו ?

    1. ברגע שיש מקרה נכות בקרן הפנסיה זוקפים את הקצבה בעבור כל תקופת הנכות, כך שבכל מאזן אקטוארי אתה רואה את הנכים "החדשים".
     אם לנכה מסתיימת תקופת הנכות לפני הזמן, העודפים חוזרים למאזן האקטוארי

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אולי יעניין אותך גם

Back to top button