דף הבית / קרן פנסיה / על ביטוח המשנה בקרנות הפנסיה החדשות

על ביטוח המשנה בקרנות הפנסיה החדשות

ההוראות מחייבות קרנות פנסיה חדשות לרכוש ביטוח משנה לקרן שמספר עמיתיה אינו עולה על 1,500. על משמעותו של מבטח משנה, היתרונות והחסרונות הטמונים בו.

מבטח משנה (או ביטוח משנה) היא דרך לפזר סיכונים בקרנות הפנסיה. מבטח המשנה נוטל את הסיכון מעמיתי הקרן בתמורה לקבלת התשלום אותו משלמים העמיתים לקרן.

ביטוח המשנה הקיים בקרנות הפנסיה בישראל הוא מסוג של Quota share, בביטוח מסוג זה הקרן ומבטח המשנה חולקים בסיכון ובתשלומים בהתאם להסכם שנחתם מראש.

למה לחלק מקרנות הפנסיה יש מבטח משנה?

קרנות הפנסיה מבוססות על ערבות הדדית בין החוסכים.

עמיתי קרנות הפנסיה נושאים בעלויות תשלומי התביעות של שאר החברים בקרן. בניגוד לתביעה בחברת ביטוח שם במקרה של אירוע ביטוחי, כמו לדוג' גנבת רכב, חברת הביטוח משלמת את התביעות מכיסה. בקרן הפנסיה משלמים עמיתי הקרן את עלות התביעות.

לעיקרון זה קוראים, עיקרון הערבות הדדית. בכל חודש עמיתי הקרן הפעילים משלמים עלויות ריסק, עלויות כיסוי ביטוחי למקרה של מוות ומקרה של אבדן כושר עבודה. כל עמית משלם בהתאם לגובה הכיסוי שקיים לו, בהתאם לגילו, לשכר המבוטח שיש לו בקרן ובהתאם לצבירה אותה הוא צבר עד כה.

במקרה של תביעה לאבדן כושר עבודה או מקרה מוות תשולם התביעה מתוך סך התשלומים עבור הכיסויים הביטוחים אותם שילמו החוסכים הפעילים בקרן.

במידה ונשארים עודפים בקופה הם נקראים, עודף אקטוארי והם מחולקים חזרה לחוסכים בקרן הפנסיה. במידה וסך תשלומי התביעות עולה  על סך התשלומים אותם גבתה קרן הפנסיה מהחוסכים הפעילים מתבצע  איזון אקטוארי שלילי שמקטין את זכויותיהם של החוסכים בקרן.

בעוד שאת תשלומי הכיסוי הביטוחי משלמים רק החוסכים הפעילים, האיזון האקטוארי משפיע על כלל החוסכים בקרן.

  • חוסכים פעילים
  • חוסכים מוקפאים
  • מקבלי קצבאות

ככל שהאיזון האקטוארי השלילי גדול יותר, כך הפגיעה בחוסכים חמורה יותר.

כדי להקטין את פגיעה בחוסכים מחייב האוצר קרנות להן פחות מ- 1,500 עמיתים לבטח את עצמן במבטח משנה.

בפועל למרות שבכל הקרנות יש יותר מ- 1,500 עמיתים עדיין חלקן מחזיקות מבטח משנה.

מספר מבוטחים והיקף נכסים בקרנות הפנסיה המקיפות

שם הקרן מספר עמיתים פעילים* היקף נכסים במליוני שקלים** האם קיים מבטח משנה
מנורה מבטחים פנסיה 645,352 113,375 ₪ לא
מקפת אישית 396,673 65,031 ₪ לא
כלל פנסיה 331,195 54,656 ₪ לא
הראל פנסיה 499,001 59,851 ₪ לא
הפניקס 213,520 22,056 ₪ לא
פסגות 36,982 2,171 ₪ כן
איילון מיטב דש 123,442 8,804 ₪ כן
הלמן אלדובי 13,898 1,066 ₪ כן
אלטשולר שחם 20,318 3,398 ₪ כן

* דוח הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון לשנת 2017

** אתר פנסיה נט לחודש אוקטובר 2018

מה היתרון במבטח משנה?

ציינו כי עמיתי קרן הפנסיה נושאים בסיכון האקטוארי בקרן וככל שמתרחש סיכון כזה נושאים בו כלל החוסכים בקרן. קרן המבוטחת בביטוח משנה מעבירה חלק מתשלומי הריסק אותם היא גובה מהחוסכים לידי מבטח המשנה והוא בתמורה נוטל חלק מהסיכון.

בצורה שכזו, לא כל הסיכון יפול על החוסכים בקרן.

נדגים זאת באמצעות אירוע שהתרחש לפני מספר שנים, אסון הכרמל.

בשנת 2010 נשלח אוטובוס של סוהרים לסייע בפינוי כלא דמון. האוטובוס נלכד באש ונשרף. נהגו ו-37 מבין ארבעים נוסעיו נהרגו.

חלק גדול מחללי אוטובוס השב"ס בוטחו בקרן הפנסיה של מנורה מבטחים. מבטחים העריכה את תביעות השארים בעקבות האסון בכ-30 מיליון ש"ח.

נבחן כעת את משמעות הפגיעה במידה והאירוע היה מתרחש בקרן פנסיה אחרת:

שם הקרן היקף נכסים כיום פגיעה בחוסכים
מנורה מבטחים פנסיה 113,375 ₪  0.02%
איילון מיטב דש 8,804 ₪  0.34%
הלמן אלדובי 1,066 ₪  2.81%

ככל שקרן הפנסיה קטנה יותר, כך עולה חשיבותו של מבטח המשנה.

מכיוון והוא זה שיישא בתשלומי התביעות.

מה החיסרון במבטח המשנה?

מכיוון ומבטח המשנה נושא בסיכונים לנכות ושארים בקרן הפנסיה הוא קובע במקרים רבים את כללי החיתום בקרן הפנסיה. חשוב לזכור כי מבטח המשנה אינו יושב בישראל והשיקולים שלו שונים משל מנהלי קרן הפנסיה.

כפי שהתברר יום אחד למנהלי קרן הפנסיה של אלטשולר שחם שקיבלו פניה ממבטח המשנה להפסיק ולבטח שוטרים המשרתים במזרח ירושלים.

אלטשולר שחם

מבטח המשנה נושא רק בסיכוני נכות ושארים ואינו נושא בסיכוני ריבית או התארכות תוחלת החיים, העברת חלק גדול מתשלומי הריסק לידי מבטח המשנה אינה משאירה בידי קרן הפנסיה עודפים אותם ניתן להפנות לכיסוי גרעונות הנובעים מסיבות שאינם נכות ושארים.

לקריאה נוספת : שאלות ותשובות בנושא איזון אקטוארי

הסכם ההתקשרות עם מבטח המשנה הוא בדרך כלל שנתי ועשוי להתעדכן.

השוואה בין מבטחי המשנה בקרנות בררת המחדל

שם הקרן שם מבטח המשנה היקף הכיסוי למידע נוסף
פסגות SCOR  90%  לקריאה
איילון מיטב דש SCOR  70%  לקריאה
הלמן אלדובי  swiss-re  90%  לקריאה
אלטשולר שחם SCOR  90%  לקריאה

מבטח משנה בקרן הפנסיה של פסגות

חברת פסגות התקשרה בביטוח משנה לכיסוי תביעות של עמיתי הקרן בגין סיכון של מות העמית (קצבת שארים) וסיכוני נכות אצל מבטח המשנה SCOR.

SCOR הוא מבטח המשנה היחידי בקרן. תקרת הכיסוי לגבי השתתפות מבטח המשנה היא נגזרת של פעמיים השכר הממוצע במשק ולא יותר מהשכר המבוטח המקסימלי התקנוני, והכל בהתאם לתנאי החיתום הנדרשים על ידי מבטח המשנה ובכפוף לתנאי ההסכם עמו.

חלקו של מבטח המשנה עבור תביעות שמקרה הביטוח בגינן התרחש בשנת 2016 הוא בשיעור של 90% בהתאם לדמי הסיכון המשולמים על ידי העמיתים המבוטחים בקרן, בתקרת כיסוי לסכום ביטוח של 50 מיליון דולר ארה"ב לתביעה ולסה"כ תביעות במשך תקופת הביטוח, כאשר הכיסוי מתחדש באופן אוטומטי מדי שנת ביטוח, והכל בכפוף לתנאי ההסכם עם מבטח המשנה.

כמו כן הקרן זכאית ל- 50% מסכום הרווח למבטח המשנה בהתאם ובכפוף למנגנון חלוקת הרווחים עם מבטח המשנה.

מבטח המשנה בקרן הפנסיה איילון מיטב דש

חברת איילון מיטב דש התקשרה גם היא בביטוח משנה עם חברת SCOR.

בחודש אוגוסט 2016, בהמשך לגידול בכמות העמיתים ורצונה של החברה להתאים את כיסוי ביטוח המשנה למאפייני פעילותה הנוכחיים, ביקשה החברה המנהלת להוסיף לנספח להסכם החדש במסגרתו הופחת חלקו של מבטח המשנה מ- 90% ל- 70%.

כמו כן, הורחבו אפשרויות קליטת עמיתים ללא חיתום רפואי באמצעים דיגיטליים, צמצום הכמות המינימלית להצטרפות רבים ועוד. בחודש ספטמבר 2016, ובעקבות זכייתה של קרן הפנסיה המקיפה בקרן הפנסיה ברירת המחדל במכרז שערך משרד האוצר, נחתם נספח חדש ובמסגרתו שונתה מדיניות החיתום הרפואי והמקצועי למצטרפים חדשים.

מבטח המשנה בקרן הפנסיה של אלטשולר שחם

בדומה למיטב דש ופסגות גם אלטשולר שחם התקשרו בביטוח משנה עם חברת SCOR הצרפתית. שיעור חלקו של מבטח המשנה מתחלק באופן הבא.

  1. פנסיית נכות חודשית עד 5,000 ש"ח או סכום בסיכון לשארים עד 500,000 ש"ח – 90% מהיקף הכיסוי באחריות מבטח המשנה, 10% באחריות קרן הפנסיה.
  2. פנסיית נכות חודשית מעל 5,000 ש"ח או סכום בסיכון לשארים מעל 500,000 ש"ח – החל משנת 2017 90% מהיקף הכיסוי באחריות מבטח המשנה ו- 10%  באחריות קרן הפנסיה. בניגוד לשנים קודמות בהם נשא מבטח המשנה בסיכון של 100% מהתביעה.

קיים מנגנון לחלוקת רווחים בין קרן הפנסיה לבין מבטח המשנה כאשר בשנת 2017 (בניגוד לשנים קודמות) הוחזרו עודפים לעמיתי הקרן.

עדכון : 23.10.2018

מתוך פרסום בדהמארקר, בעקבות הצמיחה של קרן הפנסיה של אלטשולר שחם וזכייתה במכרז לקרן בררת מחדל מבקשת חברת SCOR לצמצם את היקף ביטוח המשנה מ- 90% ל- 80%.

השינוי צפוי לקרות בתחילת שנת 2019.

מבטח משנה אלטשולר שחם

מבטח משנה בקרן הפנסיה של הלמן אלדובי

בניגוד ליתר החברות הלמן אלדובי התקשרה בביטוח משנה עם חברת swiss-re. ביטוח המשנה הוא בשיעור של 90% וגם כאן קיים מנגנון של השתתפות ברווחים של מבטח המשנה, אשר חוזר לעמיתי הקרן כחלק מעודפים אקטואריים.

(מקור הנתונים אודות מבטחי המשנה בדוחות הכספיים לשנת 2017)

על ביטוח המשנה בקרנות הפנסיה החדשות by

אודות נדב טסלר

נדב טסלר, בעל רישיון משווק פנסיוני, משמש כסמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי פנסיה וגמל, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים