דף הבית / דיני עבודה / סוגיות מעשיות בהגדלת הפרשות פנסיוניות בשנת 2017

סוגיות מעשיות בהגדלת הפרשות פנסיוניות בשנת 2017

החודש נכנס לתוקף חלקו השני של צו ההרחבה בדבר הגדלת הפרשות לביטוח פנסיוני במשק. במסגרת הצו עלו אחוזי ההפקדה בחיסכון הפנסיוני (קופות גמל, קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים). מטרת צו הרחבה הייתה לטפל באי הבהירות שנוצרה בעקבות תיקון 12. נבחן כעת שורה של מקרים שעשויים לנבוע מכניסת הצו לתוקף.

הגדלת ההפרשות לפנסיה

החודש נכנסה לתוקף המדרגה השנייה בצו ההרחבה, ויש להגדיל הן את אחוזי ההפקדה של העובד והן את אחוזי ההפקדה של המעסיק בהתאם לקבוע בצו.

רכיב הפקדות בעבר יולי 2016 ינואר 2017
הפקדות עובד 5.5% 5.75% 6.0%
הפקדות מעסיק 6.0% 6.25% 6.5%
פיצויים 6.0% 6.0% 6.0%

צו ההרחבה חל על כל השכר הקובע שנקבע בהסכם עם העובד או בצו הרחבה אחר שחל עליו ולא פחות מהשכר הקובע שנקבע בצו ההרחבה לפנסיית חובה. בצו הרחבה לפנסיית חובה נקבע השכר הממוצע במשק (בשנת 2016 9,464 שקלים) כשכר המירבי שחלה עליו חובת ביטוח פנסיוני.

לא ניתן לפצל את השכר ולהחיל את האחוזים שנקבעו בצו רק על החלק מהשכר הקובע.

כיצד הגדלת ההפקדות משפיעה עלי?

נבחן כעת כיצד הגדלת ההפקדות משפיעה הן על העובד והן על המעסיק בשורה של מקרים, הפקדה לקרן הפנסיה, הפקדה לביטוח מנהלים, רכישה של אבדן כושר עבודה וכד'

הפקדה לקרן הפנסיה

המקרה הראשון והקלאסי, הוא מקרה של מעסיק ועובד המפקידים לקרן הפנסיה 18% מהשכר.

רכיב המצב כיום ינואר 2017 נדרש
הפקדות עובד 5.75% 6.00% 0.25%
הפקדות מעסיק 6.25% 6.50% 0.25%
פיצויים 6.0% 6.0% ללא שינוי

במקרה זה, הן העובד והן המעסיק צריכים להגדיל את ההפקדה החודשית ב- 0.25%. בשיעור ההפקדה לפיצויים אין שינוי.

הגדלת ההפקדות לפנסיה היא זכות קוגנטית, זכות שאינה ניתנת לויתור. והעובד לא יכל לסרב להגדלת ההפקדות

שימו לב ! במידה ולא הגדלתם את ההפקדות לפנסיה ביולי 2016, זה הזמן לעדכן לאחוזים שנקבעו בצו ההרחבה.

הפקדה לביטוח מנהלים

נבחן כעת מקרה שבו המעסיק והעובד מפקידים לביטוח מנהלים 18.3% ובנוסף המעסיק רוכש אבדן כושר עבודה בעלות של 0.7%.

רכיב המצב כיום ינואר 2017 נדרש
הפקדות עובד 5.0% 6.00% 1.00%
הפקדות מעסיק 5.0% 5.80% 0.80%
אבדן כושר עבודה 0.7% 0.7% ללא שינוי
פיצויים 8.33% 8.33% ללא שינוי

על העובד להגדיל את אחוזי ההפקדה שלו עד למדרגה שנקבעה בצו ההרחבה. על המעסיק להגדיל את ההפקדה שלו כך שסך הפקדות המעסיק ועלות רכישת אבדן כושר העבודה לא תפחת מהתקציב שנקבע בצו ההרחבה.

מספר דגשים הנוגעים לביטוחי מנהלים

 • המעסיק נדרש לרכוש ביטוח אבדן כושר עבודה על 75% מהשכר
 • במידה ועלות אבדן כושר העבודה גבוהה יותר מהתקציב שמופיע בצו ההרחבה, על המעסיק להגדיל את התקציב אך לא יותר מ – 2.5%
 • המעסיק אינו יכל להקטין את ההפקדה לפיצויים לעובד קיים מ- 8.33% ל- 6%.

נבחן כעת מקרה שני בו המעסיק מפקיד לביטוח מנהלים ורוכש אבדן כושר עבודה בעלות חודשית של 1.25%.

רכיב המצב כיום ינואר 2017 נדרש
הפקדות עובד 5.0% 6.00% 1.00%
הפקדות מעסיק 5.0% 5.25% 0.25%
אבדן כושר עבודה 1.25% 1.25% ללא שינוי
פיצויים 8.33% 8.33% ללא שינוי

עד כה עמדו הפקדות המעסיק בתנאי צו ההרחבה, בעקבות עליית המדרגה בינואר 2017, נדרש המעסיק להגדיל את הפקדותיו לפנסיה ב- 0.25% על העובד להגדיל את ההפקדה שלו לפנסיה באחוז אחד.

האם מעסיק המבטח את עובדיו בביטוח מנהלים מחויב ברכישת אבדן כושר עבודה?

צו הרחבה קובע כי תשלום המעסיק לקופת גמל או פוליסת ביטוח יכלול גם את תשלום המעסיק לרכישת ביטוח אבדן כושר עבודה בשיעור של 75%. עוד צריך לזכור כי גם בצו ההרחבה לפנסיית חובה נקבע כי יש לבטח עובד בקופה הכוללת כיסויים ביטוחים למקרה של מוות ונכות (סעיף 3א)

כל עובד כהגדרתו להלן, שאין לו הסדר פנסיוני מיטיב כהגדרתו להלן, אשר מועסק או שיועסק בכל מקום עבודה, יהיה זכאי להיות מבוטח על פי צו זה, ולבחור, בהודעה בכתב למעסיקו בפרק הזמן הקצוב שלהלן בפנסיה מקיפה לרבות קופת גמל לקצבה, שאושרה על ידי הממונה, בה יהיה מבוטח החל מהמועד שבו קמה לו זכאותו כקבוע בסעיף 6ה' עד ז' לצו זה, ובלבד שתכלול גם כיסויים למקרה מוות ונכות, באותה קופה או בקופה אחרת

מעסיקים שבשנת 2017 עדיין אינם דואגים לביטוח אבדן כושר עבודה לעובדיהם, חשופים לתביעות עתידיות וכדאי שינצלו את הגדלת הפקדות לצורך רכישת ביטוח זה.

הגדלת ההפקדות לחיסכון פנסיוני ורכיב הפיצויים

בניגוד לרכיבי התגמולים שגדלו בשתי הפעימות, רכיב הפיצויים נשאר קבוע ועומד על 6%. רכיב זה נמוך משיעורי הפקדה רבים המקובלים היום, בהם ההפקדה לפיצויים עומדת על 8.33% מהשכר החודשי. צו ההרחבה עוסק בסוגיה זו בשני מקרים.

 • עובד קיים
 • עובד חדש

אין לפגוע בתנאיו של עובד קיים

מעסיקים אינם יכולים להפחית את שיעור הפיצויים של עובדים קיימים מ – 8.33% ל- 6% בעקבות כניסת הצו לתוקף. יתרה מכך, עובד שמבוטח היום בביטוח מנהלים ומעסיקו מפקיד לו 8.33% לרכיב פיצויים וחל עליו סעיף 14 ובחר לעבור לקרן פנסיה (או לכל קופת גמל אחרת) חייב המעסיק להמשיך להפקיד לו 8.33% גם לאותה קופה.

יש לבדוק את התנאים שחלים על עובדים חדשים

גם בעבור עובד חדש מבחין צו ההרחבה בין שני מקרים, עובד שיש ברשותו פוליסה קיימת עם שיעור הפקדה של 8.33% לבין עובד חדש שאין ברשותו פוליסה כזאת. עבור עובד עם פוליסה קיימת עם שיעור הפקדה של 8.33% חייב המעסיק להמשיך להפקיד לרכיב הפיצויים לפי שיעור זה.

בעבור עובדים חדשים יכל המעסיק להפקיד עבורם לפי שיעור הפיצויים הקבוע בצו ההרחבה, 6% וזאת למרות שבעבר נהג להפקיד שיעור גבוה יותר עבור יתר העובדים. על המעסיקים לבחון שלא חל עליהם צו הרחבה המחייב הפקדת פיצויים בשיעור הגבוה יותר מזה שנקבע בצו ההרחבה.

ניקח לדוגמא את צו הרחבה בתעשייה, צו זה קובע כי על מעסיקים המבטחים את עובדיהם בביטוח מנהלים לרכוש עבורם ביטוח אבדן כושר עבודה ובנוסף להפקיד לפיצויים על 8.33% מהשכר.

רכיב המצב כיום ינואר 2017 נדרש
הפקדות עובד 5.0% 6.00% 1.00%
הפקדות מעסיק 5.0% 5.0% השלמה
אבדן כושר עבודה יש לרכוש יש לרכוש ללא שינוי
פיצויים 8.33% 8.33% ללא שינוי

מעסיקים (ועובדים) עליהם חל צו ההרחבה בענף התעשייה  נדרשים כעת להגדיל את שיעור הפקדות העובד באחוז ולהגדיל את שיעור הפקדות המעסיק בהתאם לעלות אבדן כושר עבודה. אין באפשרותם להקטין את שיעור ההפקדות לרכיב הפיצויים גם עבור עובדים חדשים.

נתקלתם בסוגיות נוספות? שתפו אותנו בתגובות

סוגיות מעשיות בהגדלת הפרשות פנסיוניות בשנת 2017 by

אודות נדב טסלר

נדב טסלר, בעל רישיון משווק פנסיוני, משמש כסמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי פנסיה וגמל, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה

80 comments

 1. יש כבר פתרון להגדלת הפקדות בביטוחי מנהלים ישנים?
  אפשר פשוט להגדיל הפקדה בפוליסה קיימת?

  • בוקר טוב,
   במקרה זה יש לפתוח פוליסה חדשה באותה חברה

   • ומה קורה כשהעובד לא מוכן לפתוח פוליסה חדשה באותה חברה ולא מוכן לפתוח פוליסה חדשה כלל.
    מה עושים עם חבות המעסיק ? כשהעובד רוצה להגדיל אך ורק בפוליסה הקיימת שהיא פוליסה צמודת שכר ואפשר להגדיל אותה לא כל תקרה !
    אומר שהוא לא מוכן להשתתף בביזיון של האוצר ובטריקים של חברות הביטוח !
    מה הפתרון ? תודה

    • 1. צד המעסיק – חובת המעסיק היא להעביר הפקדות
     2. חברת הביטוח – ישנם מוצרים בהם לא ניתן להגדיל הפקדות, לדוגמא מוצרים שמוגבלים בהפקדות שלהם ל- 5% עובד ו- 5% מעסיק. מוצרים אחרים מחייבים את חברת הביטוח לרתק סכומים לצורך תשלום.
     3. צד העובד- בעיה
     4. משרד האוצר, משרד הכלכלה וכל היתר- ממש לא מתעניינים בבעיות של העובד הבודד

     • בשלב הבא – העובד "הבודד" הזה, החליט שהפקדות שלא ניתן להגדיל בפוליסה הקיימת, יופנו אך ורק לקופת גמל, כי אין לו כל צורך בביטוח מנהלים, או קרן פנסיה ( שתגזול את כספו, אך לא תשלם לו, כשצריך יהיה ).
      לאחר שיופקדו כספים לקופת הגמל, העובד "הבודד" הזה יבקש לנייד את הקופה לחברה אחרת – מה יקרה ?

      • יוסי,

       זה מתוך, תקנות מס הכנסה. התקנות מתייחסות לחלק המעסיק. באופן דומה יש התייחסות גם לחלק העובד. בכל המקרים מדובר על הפקדה בתכנית ביטוח באותה החברה:

       תק' (מס' 2) תשמ"ד-1984 תק' תשס"ה-2004
       (1) (א) לקופת גמל לתגמולים למרכיב תגמולי המעביר – שיעור שלא יעלה על 7.5% מן המשכורת, ואולם –
       (1) בתכנית ביטוח המבטיחה תשואה יהיה התשלום שמעבר לשיעור של 5% לחשבון אחר שאינו מבטיח תשואה בתכנית לאותה מטרה אצל אותו מבטח; בתקנה זו, "תכנית ביטוח המבטיחה תשואה" – תכנית ביטוח המזכה את המבטח באיגרות חוב שמנפיקה הממשלה לפי חוק המילווה (חברות ביטוח), התשכ"ג-1962, או לפי חוק המילווה (ביטוח חיים), התשכ"ה-1965;
       (2) בקופת גמל המבטיחה תשואה, כהגדרתה בתקנה 38ב1, יהיה התשלום שמעבר לשיעור של 5%, לחשבון אחר שאינו מבטיח תשואה באותה קופת גמל ולאותה מטרה;
       (3) בתכנית ביטוח שביום י"ט בטבת התשס"ה (31 בדצמבר 2004) משלם בה העמית תשלומים, שעל פי תנאי הפוליסה לא ניתן להגדילם, יהיה התשלום שמעבר לשיעור של 5%, לחשבון אחר שאינו כולל הגבלה כאמור, בתכנית לאותה מטרה אצל אותו מבטח;
       (4) בתכנית ביטוח שביום י"ט בטבת התשס"ה (31 בדצמבר 2004) משלם בה העמית על פי תנאי הפוליסה שאושרו לפני יום ז' בטבת התשס"ד (1 בינואר 2004), והובטחו בה לעמית מקדמי קצבה קבועים, יכול שהתשלום שמעבר ל-5% יהיה לחשבון אחר, ובלבד שישולם בתכנית לאותה מטרה אצל אותו מבטח;

       • נדב, מפקידים באותה חברה ! אבל, אחרי שמפקידים מניידים, לפי תקנות הניוד.
        כלומר, פתחתי קופ"ג אצל אותו מבטח של ביטוח המנהלים הישן ואחרי שמפקידים מניידים את קופ"ג. מה יקרה בפועל, כשמעבירים בקשת ניוד ? האם הקופה תעבור ? ושוב, את ההפקדות מבצעים לאותה חברה, אך בכל שנה נניח מניידים את הקופה לגוף אחר – אפשרי נכון ? תודה

        • לא, אתה לא יכל לנייד את הכספים האלה למקום אחר. קרן פנסיה לא יכולה לקבל הפקדות שנמוכות מ- 5%. בכל אופן אני בודק את האפשרויות. אם יהיה איזה שינוי אני אעדכן כאן

        • נדב, תבדוק בבקשה לגבי קופת גמל ולא קרן פנסיה. כלומר, הפקדות מעל 5% הקיימות בפוליסה מבטיחת תשואה, יופקדו לקופ"ג באותה חברה, אך פעם בשנה ינויידו לגוף מנהל אחר… קופ"ג יכולה לקלוט הפקדות נמוכות מ- 5% .

 2. האם בכך שהאכײע בקרן פנסיה הוא כללי, ואילו בביטוח מנהלים/גמל הוא אכ"ע למקצוע, לא נוצרת הפליה בין המוצרים הפנסיוניים? הרי זה יתרון ברור למנהלים/גמל ועלול להשפיע על עובד לבחור באופציה הזו על פני קרן פנסיה.

  תודה

  • בוקר טוב לירן,

   האם בכך שבקרן הפנסיה דמי הניהול זולים יותר ויש זכאות לאגרות חוב מיועדות אין בעצם הפליה בין המוצרים הפנסיונים 🙂 ? לכל מוצר היתרונות והחסרונות שלו.
   מה שחסר לנו הוא שבסוף באמת יהיה רק מוצר אחד

   • אני אקבל את התשובה שלך כהסכמה לכך שיש אפליה בין המוצרים 🙁

    ואני מסכים שיש גם הפלייה לטובת הפנסיה (לא בטוח שביטוח זו אפליה לטובה בהתחשב באיזונים האקטואריים..). חבל שבאמת אין מוצר אחד פשוט שכל אחד יכול לבחור מה הוא רוצה בו, במקום כל הסלט הזה

 3. פוסט ממצצה, ברור ומובן! כל הכבוד.
  לצד הגדלת הפרשות העובד והמעסיק לחסכון הפנסיוני ישנו פן מתסכל בכך שבתחילת שנת 2016 עודכנה התקרה הפטורה ממס כלפי מטה ועומדת (לשכירים) על 23,660 ש"ח בשנת 2016 לעומת 34,800 ש"ח בשנת 2015 (ראו את הפוסט https://pensuni.com/?p=2629).

  יוצא מכך, שמי שמשתכר יותר מהתקרה הנ"ל נפגע פעמים. הגדלת גובה ההפרשות לפנסיה עבור מי ששכרו עולה על גובה הפטור, אמנם מגדילות את החסכון הצבור לפנסיה אך מעלות גם את חבות המס במועד הפרישה.

  מענין אם המחוקק חשב על הפן הזה בעת קבלת ההחלטות והאם המחוקק חושב לתקן זאת.

 4. חיים אורבך

  שאלה: האם ניתן להדפיס את הכתבות ניסיתי להדפיס כתבה אחת ולא הצלחתי תודה

 5. היי נדב.
  מה לגבי המצב הבא: קרן פנסיה, 5% עובד, 5% מעביד, 8.33% פיצויים. ללא סעיף 14.
  כך היה עד היום.
  כיצד זה אמור להיראות החל מיולי?

  • אציין רק בנוסף שיש אכ"ע על כל השכר (גם על החלק של קרן הפנסיה) בעלות של 0.7%

  • האם מדובר בשכר מפוצל בין ביטוח מנהלים לקרן פנסיה? הפקדות עובד צריכות לעלות ל- 5.75% הפקדות מעסיק צריכות להגיע ל- 6.25%. בפיצויים אין שינוי. במידה ויש פיצול עם ביטוח מנהלים הפקדת המעסיק שם צריכה להיות 6.25% פחות עלות אבדן כושר עבודה, הפקדת העובד צריכה להיות 5.75%

   • כן, מדובר של שכר מפוצל בין מנהלים לפנסיה. לשתי הקופות ההפקדה היתה בדיוק 5/5/8.333 ללא סעיף 14.
    האם זה שאכ"ע בעלות 0.7% הוא על מלא השכר, אומר שגם לקרן הפנסיה המעסיק יכול לקזז אותו ולהפקיד 5.55%? או שלשם הוא מחויב להפקיד 6.25% בכל מקרה?

    • בוקר טוב,

     קרן פנסיה מבטיחה אבדן כושר עבודה של 75%, המעסיק צריך להפקיד לקרן הפנסיה 6.25 מבלי לקזז את האכא.

     • בזכות הכיסוי על כל השכר, ניתן להוזיל בכמחצית את הכיסוי בקרן הפנסיה ל37.5%.
      האם המעסיק לא יכול לטעון ש"בזכות" הביטוח שהוא מממן, הביטוח של העמית בקרן הפנסיה נהיה יותר זול ולכן "זכותו" להפריש לשם פחות במצב כזה?
      ע"פ הפוסט האחרון בבלוג מירב הפנסיה משתמע שכן יש למעסיק מרחב תימרון בסיטואציה כזאת: "מי שברשותו תוכנית משולבת של ביטוח מנהלים וקרן פנסיה
      ובנוסף יש לו ביטוח א.כ.ע. על כל השכר,
      מומלץ לו שישקול לצמצם את הא.כ.ע רק על רכיב השכר המופנה לפוליסת ביטוח המנהלים, ועל רובד השכר בקרן הפנסיה,להסתפק רק בביטוח הנכות האורגני שבקרן,
      ובכך להגדיל את החיסכון
      ולהרוויח עבור עצמו במרחב התמרון שנוצר."

      http://www.mpc.co.il/#!איפה-אתם-במרחב-התמרון-הזה/c1e6t/5777447e0cf2bcae6e45db7a

      • שבוע טוב אלעד,

       אני לא ממליץ לצמצם את אחוז הכיסוי בקרן הפנסיה רק בגלל שהמעסיק רוכש לי כעת אבדן כושר עבודה. כתבתי על כך בעבר https://pensuni.com/?p=2089
       לגבי הפקדות המעסיק, אני בטוח שהוא יצליח למצוא יועץ משפטי שיצדיק את הטענה שבזכות העובדה שהוא רוכש אבדן כושר עבודה חיצוני הוא יכל להימנע מהגדלת הפקדות בפנסיה. אני מניח שזאת לא הייתה הכוונה המקורית בצו.

 6. נדב שלום,

  1. לא התייחסת לקופ"ג אני מניח שבהקשר זה היא זהה לביטוח מנהלים, נכון?!
  2. אתה בעצם אומר שמעסיק שחתום על סעיף 14 חייב על פי חוק לרכוש אכ"ע כנגד ההפרשות לביטוח מנהלים/קופ"ג ?
  3. אם אכן יש חובה חוקית, האם העובד רשאי לרכוש בעצמו ולבקש מהמעסיק להפריש את המקסימום לקופ"ג ?

  • בוקר טוב,

   1. כן
   2. לא, באישור הכללי לסעיף 14 כתוב במפורש קופת ביטוח או קרן פנסיה. אין התייחסות לקופת גמל. כלומר הפקדה לקופת גמל לא עומדת בכללי הסעיף.
   3. בהחלט, הצו מתייחס להפקדות המעסיק. במידה והעובד רוכש את הכיסוי המעסיק צריך להפקיד כיום 6.25

   • תודה.
    לגבי 2 אתב בעצם אומר שמי שחתום על סעיף 14 המעסיק יכול לסרב להפקיד לו לקופ"ג? לא מאמין…
    ואם הוא כן הפקיד לקופ"ג (לבקשת העובד) הוא חשוף איכשהו לתביעה פוטנציאלית על ידי העובד?

    • זאת בהחלט בעיה, בגלל שהאישור הכללי לא חל על הפקדה לקופת גמל העובד יוכל לבוא ולטעון בעתיד שמגיעה לו השלמת פיצויים.

     בימים אלה עובדים על תיקון ההסכם הכללי שיתאים לצו ההרחבה, אולי יקחו את זה בחשבון.

     • נדב,
      האם הבעיה נפתרה / יצא תיקון להסכם הכללי?
      אפשר להפקיד לקופת גמל מי שחתום על סעיף 14?
      תודה.

      • לא עדיין לא. במסגרת תיקון חוק פיצויים רצו להחיל את סעיף 14 על כל הפקדת הפיצויים זה טרם בוצע

       • שלום נדב

        נתקלתי במקרה דומה, ולא הבנתי איך זה הגיוני שבגלל שאני חתום על סעיף 14, אני לא יכול להפקיד לקופת גמל.

        יש עדכון בנושא? הבעיה נפתרה?

        אם עדיין לא, האם חתימה של העובד והמעסיק על הסכם (כחלק מחוזה העבודה או בנוסף לו) שהם מסכימים שקופת הגמל תיחשב גם היא באותם התנאים של סעיף 14, או לחילופין הסכם על הבנה של החוק בצורה כזו, יכולה לפתור את העניין?

        יש איזושהי דרך שיופקדו לי כספים לקופת גמל למרות שאני חתום על סעיף 14?

        המעסיק רוצה לבוא לקראתי, אבל לא רוצה להשאיר את עצמו חשוף לתביעה…..

 7. מה לגבי הפרשה לגמל/ביטוח מנהלים?
  הבנתי שהמקסימום שהעובד מפריש כולל אכ"ע לא אמור לעבור את ה6.5% (בינואר 2017) אבל האם הוא צריך להתשוות ל6.5%?

  אצלי למשל כיום המעסיק מפריש לקופת גמל 5% + לאכ"ע 0.4% = סה"כ 5.4%. האם הוא צריך להשלים עוד 1.1% כעת?

  • אני מניח שהתכוונת להפקדות מעסיק,
   עובד צריך להפקיד 5.75 ובינואר להגיע ל- 6%. מעסיק צריך להפקיד כולל אבדן כושר עבודה 6.25.
   במקרה שלך, מעסיק מפקיד 0.4 לאכא וצריך להגדיל עוד 0.85 היום כדי להגיע ל – 6.25

 8. בוקר טוב
  לא הבנתי אם המעסיק שלי מפקיד לי לתגמולים לפי הצו כלומר בשיעור המירבי ללא רכישת אכע האם זה תקין ?
  תודה
  גליה

  • באיזה מוצר את חוסכת?
   בקרן פנסיה, לא קיימת חובה. בביטוח מנהלים או בקופת גמל? במקרה של אבדן כושר עבודה הוא עשוי להיות חשוף לתביעה.

 9. תקרת שכר הפרשה לגמל ולפיצויים :
  שלום,
  לדוגמא שכר חודשי בגובה 28,000 ש"ח
  1. האם מכל השכר יש חובה למעסיק ולעובד להפריש לגמל ?
  2.האם מכל השכר יש חובה למעסיק להפריש לפיצויים ?

  • במידה ולא חל על המעסיק צו הרחבה אחר מלבד צו ההרחבה לפנסיית חובה, המעסיק חייב להפקיד לפנסיה לפחות על 9,464 שקלים.
   בסיום עבודה המעסיק ידרש להשלמת פיצויים בהתאם לשכר, במקרה זה 28,000 שקלים. אך הוא לא חייב להפקיד לאורך תקופת החיסכון את הכספים לקופה.

 10. נדב שלום,

  יש לי ביטוח מנהלים משנת 1992 עם מקדם 166. כעת עם הגדלת ההפרשות לפנסיה, פתחו לי בחברה

  פוליסת ביטוח חדשה שאליה מופרשת התוספת הנובעת מהתיקון (מעביד 1.25% + עובד 0.75%),

  האם לא היה צריך לצרף את ההפרשות החדשות לפוליסה הישנה? בפוליסה החדשה המקדם גרוע יותר, 214.

  תודה
  ראובן

  • לא, במרבית החברות לא ניתן להגדיל הפקדות בפוליסות שנפתחו לפני יוני 2001.

   • תודה על התשובה. האם את ההפרשות החדשות אני מחויב להפקיד בחברת הביטוח שבה יש לי כרגע ביטוח מנהלים, או שניתן לפתוח פוליסה בחברה אחרת (או נניח למשל להפקיד לקופת גמל להשקעה?)

    תודה ראובן

   • הי נדב
    מצטרפת לשאלה של ראובן
    האם את ההפרשות החדשות ניתן להפקיד בפוליסה בקרן ברירת המחדל, בה דמי הניהול נמוכים, ולא בחברת כלל בה יש לי היום ביטוח מנהלים?

    • לא, בהתאם לתקנה 19 לא ניתן להפקיד הפקדות שאינן זהות (הפקדות עובד ומעסיק) מתחת ל- 5% לקרן פנסיה. ולכן ניתן להפקיד אותם רק בפוליסה חדשה באותה חברה.

 11. למי שיש ביטוח מנהלים ותיק, נכון להיום, המעסיק מפקיד 6.5% לתגמולים, כולל א.כ.ע.. במידה ועלות א.כ.ע הינה 3%, אזי המעסיק מפקיד 5% תגמולים ו-2.5% א.כ.ע. (תקרה של 7.5%, כולל א.כ.ע.). אבל אמרנו שעלות א.כ.ע. הינה 3%. מי משלם את החצי אחוז שנשאר? תודה

  • המעסיק לא יכל להפקיד לתגמולים ואכא יותר מ- 7.5 אחוזים.
   האפשרות שקיימת היא, הוספת תשלום מצד העובד או הקטנת הכיסוי הביטוחי בהתאם לתקציב שנותר.

   • תשובה פשוטה ולעניין! תודה רבה!! (כל הכבוד! לגוגל היה קשה מאד לענות…)

 12. נדב שלום,

  1. לגבי ביטוח מנהלים- אם תקרת הפרשת מעסיק היא עד 7.5% (תגמולים+אכ"ע), האם המעסיק יכול להפריש 7% לתגמולים ו 0.5% לאכ"ע (כמובן שרוכש בטוח ל 75% מהשכר)?
  2. אני מבין שלביטוחי מנהלים המגבילים את הפרשות המעסיק (יש לי אחת משנת 1990), יש צורך לפתוח פוליסה חדשה בבטוח מנהלים לצורך הפרשות מעל 5% (הסכם הקיבוצי החדש), אך מכיון שתנאי הפוליסה החדשות מאוד גרועים, מעונין לנייד אותה לקרן פנסיה או קופת גמל, האם יש עם זה בעיה?
  תודה רבה

  • שלום אופיר

   1. המעסיק יכל להפקיד 7.5%. החובה היא להפקיד עד 6.5% כולל אבדן כושר עבודה.
   2. במידה ואחוזי ההפקדה של העובד והמעסיק אינם זהים לא ניתן להפקיד את הכספים בקרן פנסיה או בקופת גמל ואפשר להפקיד את הכספים רק בפוליסה חדשה באותה חברה.

   • נדב, תודה רבה.

    ישנה טענה שהמעסיק יכול להפקיד 7.5% רק כשעלות אכ"ע הוא גבוה, זאת אומרת שהאחוז שבין 6.5% ובין 7.5% נועד רק להשלים אכ"ע יקר. אך אין אפשרות לשלם למשל 7% לתגמולים ו 0.5% לאכ"ע, ולכן מי שעלות אכ"ע שלו הוא 0.5% ישולם לו תגמולים רק 6%?
    אודה לך אם תוכל לומר אם אכן כך?
    ובמידה ולא, ואפשר לשלם לתגמולים גם מעל 6.5%, האם יש צורך לזקוף את הפרשת המעסיק לתגמולים שמעבר ל 6.5%?

    • נכון, כפי שכתבתי החובה של המעסיק היא לשלם 6.5% כולל מרכיב אבדן כושר העבודה.
     במידה ועלות אבדן כושר העבודה יקרה מ – 1.5%, המעסיק ירכוש עבורו אכא עד לתקציב של 7.5%

     אין למעסיק סיבה להפקיד מעבר לתקציב אלא אם נקבע אחרת בהסכם, זקיפה תתבצע רק עם הפקדת המעסיק עולה על הפקדה משכר של פעמיים וחצי השכר הממוצע במשק.

     • תודה רבה, נדב.

      אני מעונין, לוודא שהבנתי את התשובה:
      במידה ומעסיק רוצה להיטיב עם עובד שאכ"ע שלו הוא 0.5% , ולשלם לו 7% לתגמולים, זה אפשרי? גם ללא זקיפת שווי?

 13. שלום,

  לגבי מרכיב אכ"ע , האם מעסיק שהפקיד בעבר כ- 1.5 % לאכ"ע יכול להפחית את ההפרשה למרכיב זה בעתיד ?

  כלומר האם יכול להיות מצב שבו אחוז ההפרשה למרכיב זה משתנה מעת לעת? או שמא מדובר כאן בהרעת תנאים?

  • דוד שלום,
   לדעתי יש לך אינטרס שאחוז אכ"ע ירד (ובתנאי שימשיך להיות לך כיסוי של 75٪), כי אז המעסיק יגדיל לך את התגמולים בהפרש, מה שתוריד מאכ"ע (שזה פרמיה לביטוח), יכנס לתגמולים שזה חיסכון.

 14. שלום,

  1. בהנחה שמפרידים את סכום השעות הנוספות וסכום משכורת הבסיס, האם מחוייב המעסיק להפקיד לקרן
  הפנסיה גם מתוך סכום ששולם עבור השעות הנוספות (בנפרד)? ואם כן מחוייב האם באותו סדר גודל של
  אחוזים כמו עבור משכורת הבסיס?

  2. הפרשת המעסיק לביטוח אובדן כושר עבודה צריכה להופיע בתלוש המשכורת?

  תודה.

 15. נדב שלום,
  אשמח לדעת מה ההבדל בין תיקון 12 ל16.
  וכן מהי תקנה 19.
  אודה לתשובתך.

  • בוקר טוב עדי,

   אענה בקצרה
   תיקון 12 דיבר על כך שעל המעסיק להימנע מאפליה בעת הפקדה לחיסכון הפנסיוני של עובדיו ולבחור בשיעור ההפקדה הגבוה ביותר (מבלי שציין את האחוזים הנדרשים או את כללי המסגרת לישום), תיקון 16 מתבסס על הסכם שנחתם בין לשכת התאום לבין ההסתדרות והוא קובע את אחוזי ההפקדה המינימלאים ואת קווי המסגרת לישום התיקון.
   תקנה 19 לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) קובעת את שיעורי ההפקדה שעל המעסיק ועובדיו להעביר לקופה.

 16. שלום נדב,

  מאז תחילת 2017, פרמיית א.כ.ע. שלי עמדה על 2.5% עד החודש, מה שגרם לכך שתגמולי מעביד היו עד עתה בשיעור של 5% בלבד.
  החל מהחודש הפרמיה 'קופצת' ל 3.25%, ע"מ לשמר את הכיסוי.
  אני מעוניין בשימורו.

  אשמח להבין מהן ההשלכות אם המעביד ימשיך לממן את מלוא עלות הפרמיה ומהן אם אני אממן את ההפרש כניכוי מהשכר (תגמולי מעביד / זקיפה למס וכד')?

  • ערב טוב,
   הפקדות המעסיק לא יכל לרדת מעבר ל- 5% ברכיב התגמולים. כדי להמשיך להחזיק כיסוי על 75% מהשכר תצטרך לשלם את השלמה מכיסך

   • תודה על תשובתך.
    לפי מה שהבנתי, המעסיק מוכן לממן את מלוא העלות.
    השאלה היא אם זה כדאי לי – האם יש לזה איזה שהם השלכות כמו זקיפת מס או כל השלכה אחרת?

    • למעסיק ההוצאה לא תחשב כהוצאה מוכרת. לגבי זקיפת הכנסה לעבוד, אני לא יודע.

     • היי נדב, יופי של אתר -נהנה כל פעם מחדש מהידע הבלתי נדלה:

      שאלה: האם לפי תיקון 12 והצו המעדכן ,עובד המגיע עם קרן פנסיה פעילה בה רכיב הפיצויים שהופקד הוא 8.33% על ידי המעסיק ועובר למקום עבודה חדש.
      האם מקום העבודה החדש חייב להמשיך להפקיד לפי 8.33% לפיצויים או שזכותו לןמר שהוא מפקיד רק לפי הצו 6%?
      זה מצבי כעת והמעסיק החדש טוען שאצלו מפקידים לפי 6% לפיצויים . אני מדגיש שמדובר על קרן פנסיה ולא ביטוח מנהלים

      • תודה ברק,
       צו ההרחבה מתייחס במפורש לעובד שמגיע עם פוליסה עם אחוזי הפקדה של 8.33 ולא לקרן פנסיה. ולכן עובד שמגיע עם קרן פנסיה לא זכאי לשמירה על אותו אחוז פיצויים.
       ישנם מעסיקים, אחרים, שבמקרה שבו העובד מגיע עם הפקדה של 8.33 לפיצויים שומרים על אחוז זה גם בקרן הפנסיה.

       • תודה על התגובה. יחד עם זאת שמתי לב שבסעיף 3 בצו ההרחבה (תשלום המעסיק לרכיב פיצויים ) המדבר עך 3 תוכניות הפנסיה , קופת גמל, פוליסת מנהלים וקרן פנסיה מצוין במפורש שעובד חדש לא ייפגע אם מגיע עם הפרשות שונות מהצו.
        מדוע לדעתך המונח "פוליסה" מתייחס לביטוח מנהלים דווקא ולא לכל תוכנית פנסיה המפורטת בסעיף 3.
        אני באמת לא מבין מה ההגיון לייחד את ההטבה שמגיע עובד רק לביטוח מנהלים ולא לכלול אותה בכל תוכנית פנסיה שאדם מגיע עם הסדר מיטיב….

        • תקרא את הפסקה השנייה מתחילה. מדובר על כך שמעסיק יכל להשוות את שיעורי ההפקדה לרכיב הפיצויים לשיעור הנהוג בקרן פנסיה ובלבד שלא יפגע עובד המגיע עם פוליסה קיימת.
         פוליסה זה מונח שקיים בביטוחי המנהלים ולא בקרן פנסיה ובטח שלא בקופת גמל.
         לדעתי אם המחוקק היה רוצה למנוע את הקטנת שיעור ההפקדות הוא היה משמיט את החלק הראשון שמדבר על האפשרות של המעסיק להקטין הפקדות ומשתמש בשלוש המוצרים בחלק השני כפי שעשה זאת בחלק הראשון.

 17. נדב שלום,
  במידה ובשל השתהות ברכישת ביטוח מפני אובדן כושר עבודה, יצא שהופרשו עבור העובדת 6.5% לתגמולים אך לא הופרשו אחוזים בגין אכ"ע, ולאחר רכישת הביטוח, התברר כי נדרש להפקיד בגין אכ"ע 1.14%, מה שמציב את ההפרשות לתגמולים ולאובדן כושר עבודה יחד באחוז הגבוה ב7.5%.

  1. האם עלי להפריש לאובדן כושר עבודה רטרואקטיבית? אם כן, באיזה אחוז? האם עד התקרה של 7.5% או את כל ה1.14%?
  2. כיצד מקזזים את ההפרשות ביתר שנעשו לרכיב התגמולים על מנת שיחד עם ההפרשות על אכ"ע העניין לא יעלה על 7.5%?

 18. נדב שלום רב
  כיצד יש להפריש לשכיר שהוא בעל שליטה (במיוחד לעניין פיצויים) לאור תיקון 16?

 19. שלום נדב:
  אני מבין שבביטוח מנהלים מלפני 2001 אי אפשר להגדיל את אחוזי ההפרשות. אך האם ניתן לשנות את אופי ההפרשות בשמירה על אותם אחוזים ממעביד לעובד?

  למשל אם יש למישהו מעסיק קודם הפרשת מעסיק 6.8% ביטוח ישן לא כולל אכע ו5% עובד ביטוח מנהלים חדש, האם אפשר לשנות במעבר מעסיק ל6.8 אחוז הפרשת עובד בישן ו5% הפרשת מעביד בחדש למי שזקוק לאכע של לפחות 1.5% ? ואז יהיה ניתן להוסיף פוליסה אבדן כושר ללא פגיעה בסך אחוז ההפרשה לביטוח הישן?
  תודה!

  • לא הבנתי את השאלה, האם אתה רוצה לשנות את אחוזי ההפקדה מבלי לפגוע בגובה הסכום?
   לדעתי יהיה צורך לבדוק בחברת הביטוח, בכל החברות מלבד הראל בהגדלת סכום ההפקדה נדרש לפתוח פוליסה הפרשית בחברה.

   • תודה על תגובה מהירה !! זה החלפה בין ההפרשה של מעביד לעובד. אז עובד מוגדל אבל מעביד מוקטן באוטו אחוז . יוצא שהביטוח מנהלים ישן נשאר אותו אחוז אבל זה הפרשת עובד במקום מעביד . מה אתה אומר ?

    • אבהיר יותר טוב — מדובר על פוליסה מפוצלת מסיבות היסטוריות. כיום הפרשות מעביד ופיצויים הולכים לביטוח ישן והפרשות עובד לחדש. השאלה האם חברת הביטוח ירשה לי להפוך — להעביר את המעביד דרך החדש ואת העובד דרך הישן תוך כדי שמירה על אותם אחוזים. פיצויים ימשיכו בישן.
     אז במקום 6.8 % מעביד בישן יהיה 6.8% עובד בישן ובנוסף פיצויים
     ובמקום 5% עובד בחדש יהיה 5% מעביד בחדש ואז בנוסף האכע המחוייב

     מה נראה לך? אפשרי?

 20. עובד מעל חצי שנה אבל יעבוד פחות משנה, כמה צריך להפקיד לו?

  • יש להפקיד לו בדיוק בהתאם לחוק.
   על העובד להפקיד 6% ועל המעסיק להפקיד 6.5% תגמולי מעסיק ו- 6% לפיצויים
   וזאת במידה ולא חל צו הרחבה אחר במקום העבודה.

   • לתשומת לב כולם יצא תיקון לתקנה 19 כך שניתן יהיה להעביר את ההפרשות הנוספות לכל קופ"ג שיבחר המבוטח ולא יהיה לקוח שבוי בחברת הביטוח שלו

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים
%d בלוגרים אהבו את זה: