דף הבית / דיני עבודה / האם המעסיק יכל למשוך חזרה את כספי הפיצויים שהופקדו בקרן הפנסיה?

האם המעסיק יכל למשוך חזרה את כספי הפיצויים שהופקדו בקרן הפנסיה?

הפקדתי לעובד לקרן הפנסיה במסגרת פנסיית חובה. העובד לא השלים שנת עבודה האם אני יכל לדרוש חזרה מקרן הפנסיה את כספי הפיצויים?

בצו ההרחבה לפנסיית חובה מוגדר במפורש (בסעיף 8) מעמד כספי הפיצויים אותם הפקיד המעסיק לפי השיעורים הקבועים בצו.

ההפקדות ותשלומי המעביד עבור רכיב פיצויי הפיטורים בהתאם לאמור בסעיף 7 לעיל, לא ניתנות להחזרה למעביד, למעט במקרה בו העובד משך כספים מקופת הגמל לפני שקמה לו או לשאיריו זכאות לקבלת כספים מקופת הגמל לפי תקנונה בשל אירוע מזכה בלבד. ״אירוע מזכה״ – מוות, נכות או פרישה בגיל 60 ויותר, ולמעט אם נשללה זכות העובד לפיצויי פיטורים בפסק דין מכח סעיפים 16 ו – 17 לחוק פיצויי פיטורים.

כלומר גם במידה והעובד סיים את עבודתו מרצונו או לא השלים את שנת עבודה עדיין הוא יהיה זכאי שכספי הפיצויים יעמדו לזכותו בקרן הפנסיה.

מה לגבי המקרים שלא חל עליהם צו ההרחבה לפנסיית חובה?

צו ההרחבה נכנס לתוקף בשנת 2008 ושיעור הפיצויים שנקבע בו עלה בהדרגה וכיום עומד על 6% משכר העובד.

מה לגבי כספים שהופקדו לפני שנת 2008 או כספים שהופקדו בשיעור הגבוה ביותר מזה שנקבע בצו ההרחבה?

כספים משוריינים – סעיף 26 בחוק פיצויי פיטורים

סעיף 26 חוק פיצויי פיטורים קובע כי כספים שהופקדו לקופה לקצבה או כספים שהופקדו בהתאם לסעיף 14 אינם ניתנים להחזרה למעסיק.

סכומים ששולמו במקום פיצויי פיטורים לפי סעיף 14, או שהופקדו לפי סעיף 20 או לפי סעיף 21, או ששולמו לקופת גמל לתשלום פיצויי פיטורים, או ששולמו או שהופרשו לקופת גמל לקצבה –
(1)   אינם ניתנים להחזרה, להעברה לשעבוד או לעיקול

משנת 2008 כל ההפקדות לחסכון הפנסיוני נחשבות כהפקדות לקצבה ולכן לא ניתן להחזיר כספים אלו למעסיק.

באיזה מקרים המעסיק יכל למשוך את כספי הפיצויים?

תקנה חדשה לחוק קופות הגמל מגדירה את האפשרויות העומדות לרשות מעסיק המעוניין לקבל חזרה את כספי הפיצויים.

כדי לקבל לידיו את כספי הפיצויים המעסיק צריך להציג לחברה המנהלת את החיסכון הפנסיוני (קרן פנסיה, פוליסת הביטוח או קופת הגמל) בתוך ארבעה חודשים ממועד סיום העסקה של העובד את אחד האישורים הבאים:

 • פסק דין הצהרתי שמאשר שהעובד הפסיק לעבוד בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורים.
 • אסמכתא כי המעסיק החל לפעול לקבלת פסק דין הצהרתי לגבי זכאותו להחזרת הפיצויים. או שהחל בהליך משפטי לשלילת כספי הפיצויים בהתאם לסעיף 16 או 17 לחוק פיצויי פיטורים.
 • אסמכתא כי כספי הפיצויים שהופקדו לקופה ניתנים להחזרה לפי דין או הסכם העסקה וחתימה של העובד, לאחר סיום העבודה על הסכמתו להחזרת הכספים למעסיק.

במידה והמעסיק לא יציג את האישורים בתוך 4 חודשים ממועד סיום העבודה, העובד יוכל למשוך את כספי הפיצויים גם ללא אישור שחרור כספים מהמעסיק.

>>>קריאה נוספת : תיקון 21 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים

על סמך מה המעסיק יוכל למשוך את כספי הפיצויים?

כאמור כדי למנוע את משיכת הכספים על ידי העובד על המעסיק לפנות לבית המשפט לקבלת פסק דין הצהרתי. באפשרות המעסיק לטעון כי-

העובד החליט למשוך את תכנית הפנסיה שלו לפני גיל פרישה ולכן בהתאם לצו ההרחבה לפנסיית חובה המעסיק יוכל לקבל חזרה את כספי הפיצויים.

בנוסף המעסיק יוכל להסתמך על סעיפים 16 ו- 17 לחוק פיצויי פיטורים מגדירים את האפשרות של המעסיק לקבל חזרה את כספי הפיצויים.

סעיף 16 : לא יהיה עובד זכאי לפיצויים או יהיה זכאי לפיצויים חלקיים בלבד, הכל לפי הענין, אם פוטר בנסיבות, שעל פי הסכם קיבוצי החל על המעסיק והעובד – ובאין הסכם כזה, על פי ההסכם הקיבוצי החל על המספר הגדול ביותר של העובדים באותו ענף – מצדיקות פיטורים ללא פיצויים או בפיצויים חלקיים בלבד.

סעיף 17: בענף העבודה שאין בו הסכם קיבוצי, רשאי בית הדין האזורי לעבודה לקבוע שפיטוריו של עובד היו בנסיבות המצדיקות פיטורים ללא פיצויים או בפיצויים חלקיים שיקבע; בדונו בענין זה יונחה בית הדין האזורי לעבודה על פי הכללים שבהסכם הקיבוצי החל על המספר הגדול ביותר של עובדים.

מעמד כספי הפיצויים המופקדים לקרן הפנסיה

כספי הפיצויים אשר הופקדו לפי השיעורים שנקבעו בצו ההרחבה, יבואו במקום תשלום פיצויי פיטורים בהתאם לסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, בגין השכר, הרכיבים, התקופות והשיעורים בגינם נעשתה ההפרשה בלבד. כלומר עבור חלקי השכר עבורו נעשה הפקדה לקרן הפנסיה אין צורך לבצע השלמת כספי פיצויים בזמן סיום העבודה.

במידה ושכרו של העובד יעלה במהלך תקופת העבודה, המעסיק יידרש לבצע השלמה של פיצויים רק עבור האחוזים עליהם הוא לא הפקיד לקרן הפנסיה.

לדוגמא:

בשנת 2018 נדרש להפקיד לקרן הפנסיה 6% עבור רכיב הפיצויים. כלומר עבור 72% מהשכר אין צורך לבצע השלמת פיצויים מכיוון וכספים אלה הופקדו לקרן הפנסיה.

כיצד להימנע מתשלום פיצויים או מחוב פיצויים בסיום תקופת העבודה?

באפשרות המעסיק באופן חד צדדי, להחליט כי ברצונו להפקיד את מלוא כספי הפיצויים לקרן הפנסיה ולהחיל על מלא כספי הפיצויים את סעיף 14. במצב זה על המעסיק להפקיד מידי חודש 8.33% אחוז משכר העובד עבור רכיב הפיצויים, ולהודיע בכתב לקרן הפנסיה ולעובד שכספי השלמת פיצויי הפיטורים יבואו ״במקום פיצויי פיטורים״ בהתאם לאמור בסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים.

במידה והמעסיק בחר זאת לא יהיה באפשרותו לדרוש חזרה את יתרת כספי הפיצויים בסיום עבודה, אך מצד שני הוא לא יידרש לבצע השלמה של כספי פיצויים בסיום עבודה ובמקרים של עליית שכר. (סעיף 9 בצו ההרחבה לפנסיית חובה)

האם המעסיק יכל למשוך חזרה את כספי הפיצויים שהופקדו בקרן הפנסיה? by

אודות נדב טסלר

נדב טסלר, בעל רישיון משווק פנסיוני, משמש כסמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי פנסיה וגמל, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה

31 comments

 1. שלום נדב ,
  האם מבחינה חוקית מעסיק יכול להחתים עובד על כך שהוא מוותר על הפיצוים שניתנים לו לפי חוק , ברגע שהוא מתפטר ?
  משהו בנוסח :
  "אני , *שם העובד* , מאשר למעסיק שלי למשוך את כספי הפיצויים מקרן הפנסיה במידה ואתפטר "

  אני שואל כי סיימתי את עבודתי בחודש שעבר , ובשיחה עם סוכנות ההסדר הוסבר לי שאכן כספי הפיצויים הם שלי גם בעת התפטרות , אך שמתישהו (מבלי שהוסבר לי במה מדובר ומבלי שאקבל עותק ) חתמתי על טופס כזה שמתיר למעביד למשוך את הכסף של הפיצוים בחזרה .
  קרן הפנסיה היתה קיימת עוד לפני שהתחלתי לעבוד אצל המעסיק הזה , והדבר היחיד שעולה בדעתי הוא שאולי החתימו אותי בזמן שהצטרפתי לביטוח מנהלים , שנה אחרי שהתחלתי לעבוד שם .
  (ומאז ביטלתי את ביטוח המנהלים והעברתי את כל מה שנצבר בו לקרן פנסיה )

  אשמח לעזרתך

  • על פניו נשמע שהחתימה על הטופס היא בלתי חוקית, גם אם לא תהייה זכאי לקבל את כספי הפיצויים עדיין מגיע לך שהם ישארו לזכותך בקרן הפנסיה.

   • תודה רבה על התשובה , עזרת לי מאוד.

    שאלה קטנה נוספת ברשותך – במידה ואכן המעביד ישאיר את הפיצויים בקרן הפנסיה , אך ארצה למשוך כסף מקרן הפנסיה לפי טופס 59א במסגרתו ארצה למשוך כסף בשל מיעוט הכנסות (מובטל במשך 3 חודשים) -האם אוכל ? או שאז זה לא ייחשב כ "אירוע מזכה" ואז זה ישים בסיכון את כספי הפיצויים ?

 2. בוקר טוב,

  אם תמשוך את כספי התגמולים המעסיק יוכל לבקש חזרה את כספי הפיצויים גם ללא אישור ממך.

  • תודה על המאמרים והתשובות,
   שאלה :
   במצב הנתון שלא מגיע לעובד פיצויים, והעובד רוצה למשוך מיד את כספי הפיצויים (המעביד לא מבקש אותם חזרה), איזה מיסוי יחול ? לפי שיעורי המס השולי של העובד או לפי משיכה שלא כדין ? (לפני גיל פרישה, ולא עומד באחד התנאים למשיכה מוקדמת).

 3. האם זה גם במקרה שלעובד לא מגיע פיצויים כלל, גם במקרה כזה אם ימשוך את כספי הפיצויים שנצברו המס יהיה לפי שיעורי המס השולי ?

 4. מה הדין לגבי עובדים אשר במועד תחילת העבודה (לפני 2008) לא חתמו על סעיף 14 ואף לא בכל זמן לאחר מכן?

  • ערב טוב איציק,

   שים לב שיש או בין האפשרויות, הכספים הופקדו לפי סעיף 14 או שהופקדו לפי סעיף 20 או לפי סעיף 21, או ששולמו לקופת גמל לתשלום פיצויי פיטורים, או ששולמו או שהופרשו לקופת גמל לקצבה –
   (1) אינם ניתנים להחזרה, להעברה לשעבוד או לעיקול

   כלומר כספים שמיועדים לקצבה לא צריכים להיות מוחזרים למעסיק.

   • תודה נדב!
    הכספים שהופקדו לפצויים לפוליסת ביטוח מנהלים לפני שנת 2008 הופקדו למשיכה הונית.
    אני מניח הכספים שהופקדו לפצויים לפוליסת ביטוח מנהלים אחרי שנת 2008 (ככל ההפקדות האחרות) הופקדו לקצבה.

    אין העובד חתום על הסכמה להחלת סעיף 14.
    הפקדות המעביד לפצויים היום מיום תחילת העבודה ולאורך כל תקופת העבודה בגובה 8.33% מהשכר.

    • ישנם הסכמים בין המעסיק לבין חברות הביטוח המאפשרות החזרת כספים למעסיק.
     הסכמים אלה לא פוגעים בזכאותו של העובד לכספי הפיצויים הם רק מגדירים את האופן שבו החברה תחזיר את הכסף למעסיק ואת ההתחייבות הכספית של המעסיק לחברת הביטוח במידה והעובד יהיה זכאי בסוף לכספים.
     במקרה שציינת, במידה ויש הסכם כזה בין חברת הביטוח למעסיק חברת הביטוח תאפשר החזרת כספים לפחות אלה שהופקדו עד לשנת 2008.

 5. בוקר טוב
  אם אני מחליטה למשוך את כספי הפנסיה בגיל 60 כלומר לפני גיל פרישה האם כספי הפיצויים חוזרים למעסיק ?
  תודה
  גליה

 6. שאלה נוספת
  לא ברור לי מה זה סעיפים 17 ו16
  האם אתה יכול לתת דוגמאות
  תודה רבה
  גליה

  • כן, לדוגמא עובד שפוטר בשל מעילה כספית וכד' ולכן הוא לא זכאי לפיצויי פיטורים. וכל זה במידה ונקבע כך בצו ההרחבה או שבית משפט קבע אחרת.

 7. היי נדב,
  בחוזה כתוב, שכהסכמה ספציפית ביחס לסעיף 26, החברה תעביר את כלל הקופות כולל הפיצויים על שמי במידה ואהיה זכאי עפי חוק פיצויי פיטורים (1963), ובכל מקרה אחר החברה תעביר את כל הקופות על שמי למעט את פיצויי הפיטורים, שיעברו או לא, עפי החלטת החברה.

  אפשר להבין שהחברה שומרת לעצמה זכות למשוך חזרה או רק לא להעביר על שמי ואז אוכל למשוך עד גיל פרישה (חצי צרה). מה אומר החוק?

  תודה

  • אפשר להבין מכאן שהחברה שומרת לעצמה את הזכות לקבל חזרה את כספי הפיצויים. האם אתה חתום בנוסף על סעיף 14 במסגרת הסכם העבודה? במידה וכן זה די מיתר מתוקף את הסעיף הזה בחוזה.

 8. בוקר טוב
  רציתי לשאול האם במקום עבודה שקיימת קופה מרכזית לפיצויים והעובד מגיע לגיל פרישה האם משיכת הכספים נעשיית מישירות מהקופה .היש יתרון להעביר את הכסף לקופה אישית לפיצויים על שם העובד ?
  תודה גליה

  • ישנה אפשרות לבצע משיכת כספים ישירות מהקופה המרכזית או להעביר את הכספים לקופה אישית. במידה ורוצים לבצע על הכספים רצף פיצויים יש יתרון להעברת הכספים לקופה אישית.

 9. היי,
  עובדת במקום עבודה ארבע שנים ומעוניינת לעזוב.
  האם המעסיק רשאי למשוך חזרה את הכספים שכבר הופקדו בקרן הפנסיה? לא הצלחתי להבין זאת חד משמעית מתשוביתייך, שכן בחלק מהמקרים כתבת כי המעסיק רשאי לעשות זאת.
  אשמח לעזרתך

  • העובד זכאי שהכספים יעמדו לרשותו עד שיגיע לגיל פרישה ויהיו חלק מפנסיית הזקנה שלו.
   במידה והעובד יבקש למשוך את יתר הכספים לפני גיל הפרישה המעסיק יוכל לקבל חזרה את כספי הפיצויים.
   על המעסיק לתת לעובדת טופס 161 וטופס לקרן שבה הוא כותב שהוא לא משחרר את כספי הפיצויים.

   • תודה רבה על תשובתך,
    למה יש צורך בטופס 161 שבו המעסיק כותב שאינו משחרר את כספי הפיצויים?

   • נדב,
    היום ,כאשר יש תיקון 21 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים, האם המעסיק יכול לתת טופס לקרן שבו הוא כותב שהוא לא משחרר את כספי הפיצויים לעובד?

    • אין לטופס כזה משמעות, בהתאם לתיקון 21 במידה והמעסיק לא מציג את האסמכתאות, העובד יכל למשוך את הכספים לאחר 4 חודשים ללא כל אישור.

 10. שלום רב…
  עבדתי במקום שנה וחצי 18 חודשים
  לקחתי מהמעסיק הלוואה פרטית
  ישנו בנינו סכסוך עבודה כרגע
  כי בסיום עבודתי את כול השכר שילמתי לו כדי לגמור את יתרת החוב
  המעסיק בחוצפתו טוען שלו שולם כול החוב
  וטוען שימשוך את הפיצויים פיטורים שמגיעים לי
  השאלה שלי
  למעסיק יש הסכם הלוואה שאני חתמתי והתחייבתי במידה ולא ישלם את יתרת החוב הוא רשאי לסגור את יתרת החוב בפיצויים שאני זכאי
  הוא אכן יכול אם מסמך ששנינו חתומים למשוך את הכספים ללא צו בית משפט ???

 11. שלום.
  אני מעסיק.
  הפרשתי פנסיה וכן 6% לקרן פיצויים לעובדת.
  העובדת עזבה מיוזמתה ללא שפיטרתי אותה.
  לא נעשה בינינו הסכם כתוב כל שהוא. אלא הכל על פי חוק.

  האם החוק מתיר לי ונותן לי אפשרות למשוך את כספי הפיצויים שהופרשו לה?
  נשמע לי הזוי שכל עובד שמתפטר ולפעמים מסב נזק ועגמת נפש למעסיקו יקבל פיצויים, את אלו שהופרשו לו.

  • בוקר טוב איציק,

   ביולי 2018, תוקן תיקון 21 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים. התיקון קובע את הדרכים בהם המעסיק יכל למשוך ולקבל חזרה את כספי הפיצויים
   1. הסכם חתום בין המעסיק לעובד שנחתם בסיום עבודה ובו מאפשר העובד למעסיק לקבל חזרה את כספי הפיצויים.
   2. צו בית משפט שמורה שהעובד לא זכאי לפיצויים ולכן באפשרות המעסיק למשוך חזרה את הפיצויים.

   במידה וחלפו 4 חודשים מסיום העבודה ולא הצגת את האישורים הללו, העובד יוכל למשוך את כספי הפיצויים גם ללא אישור שלך.

 12. "צו בית משפט שמורה שהעובד לא זכאי לפיצויים ולכן באפשרות המעסיק למשוך חזרה את הפיצויים."

  השאלה היא. מתי בית המשפט מורה על צו זה.
  האם ניתן לקבל צו זה בכל מקרה בו העובד "התפטר מיוזמתו" או שבשביל צו זה צריך נסיבות מחמירות לשלילת הפיצויים.

  • זה תיקון חדש ועוד לא ראיתי מעסיקים שפנו לבית המשפט,
   אבל להבנתי ניתן לטעון כי העובד התפטר בנסיבות שלא מזכות אותו בפיצויי פיטורים והוא מתכננן למשוך את כספי התגמולים ולכן בהתאם לצו ההרחבה לפנסיית חובה קיימת זכאות להחזר הפיצויים למעסיק.
   שים לב שאם העובד לא מתכנן למשוך את התגמולים אין זכאות להחזרת פיצויים למעסיק.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים
%d בלוגרים אהבו את זה: