דף הבית / קרן פנסיה / הכיסויים בקרן הפנסיה בעידן התקנון התקני

הכיסויים בקרן הפנסיה בעידן התקנון התקני

בחודש יוני 2018 יכנס לתוקף התקנון התקני בקרנות הפנסיה. התקנון יעצב מחדש את הכיסויים אותם מעניקה הקרן למבוטחיה. במסגרת התקנון החדש יוגדר השכר המבוטח בקרן, תקופת האכשרה וכן גובה הכיסויים הביטוחים.

מוצרי החיסכון הפנסיוני נועדו להקנות הגנה לחוסך ולבני משפחתו במקרה של מוות, אבדן כושר עבודה וכמובן הפסקת העבודה והיציאה לפרישה. בניגוד למוצרי חיסכון פנסיוני אחרים (קופת גמל, ביטוח מנהלים) כוללת קרן הפנסיה את שלושת המרכיבים באופן מובנה.

אבדן כושר עבודה

ביטוח למקרה מוות

פנסיית זקנה

קרן פנסיה

V

V

V

ביטוח מנהלים

נרכש בנפרד נרכש בנפרד

V

קופת גמל

נרכש בנפרד

נרכש בנפרד

X

החל משנת 2015 מקדמת הרשות לשוק ההון, ביטוח וחיסכון את התקנון התקני (תקנון אחיד) בקרנות הפנסיה. בדומה למוצרי ביטוח אחרים בהם נעשו פעילויות ליצירת פוליסה אחידה (ביטוחי בריאות, אבדן כושר עבודה וכל') המטרה היא להקל על החוסכים במעבר בין התכניות השונות תוך כדי יצירת בסיס להשוואה לפי קריטריונים ברי השוואה כגון:

 • תשואות
 • דמי ניהול
 • מדד השירות של משרד האוצר

ולא על בסיס יתרונות מוצרים אותם מתקשים החוסכים להבין.

בחודש יוני 2018 יכנס לתוקפו התקנון התקני ויעצב מחדש את הכיסויים אותם מקנה קרן הפנסיה המקיפה. בדקות הקרובות נסקור את הכיסויים השונים שיהיו קיימים בקרן הפנסיה בעקבות כניסת התקנון החדש לתוקף.

חשוב לציין כי הסקירה כללית בלבד ולא מקיפה את כלל השינויים שיכנסו לתוקף במסגרת התקנון.

הכיסויים בקרן הפנסיה

עם כניסת התקנון התקני לתוקף יתעדכנו גם הכיסויים הביטוחים בקרן הפנסיה, הכיסוי הביטוחי לאבדן כושר עבודה יעלה והכיסוי הביטוחי למקרה מוות ירד. בעקבות השינוי בתעריפים, עודכנו גם מסלולי הביטוח בקרן כך שהם יכללו כיסוי מלא לאבדן כושר עבודה על 75% לכל מצטרף חדש, וכיסוי בגובה 100% למקרה מוות לכל גבר שיצטרף לראשונה עד לגיל 41.

בעבור נשים,  הן בכל גיל יזכו לכיסוי מלא של 75% לאבדן כושר עבודה ו- 100% לשארים.

אבדן כושר עבודה שארים
גברים 75% לכל גיל 100% למצטרפים עד גיל 41
נשים 75% לכל גיל 100% לכל גיל

המשמעות היא שגבר שהצטרף לראשונה בגיל 39 יקבל כיסוי של 100%, כיסוי שילווה אותו לאורך כל תקופת החיסכון. גבר שיצטרף לראשונה בגיל 43 יקבל כיסוי הנמוך במעט מ- 100%.

גם שמות מסלולי הביטוח עודכנו ובמקום מסלולים עם שמות כללים, בכל הקרנות יהיו שמות אחידים המתארים את גובה הכיסוי הקיים בקרן.

 • במקום מסלול כללי אמרו נכות 75% שארים 100% (למעט גבר המצטרף מגיל 41).
 • במקום מסלול עתיר חיסכון אמרו נכות 37.5% שארים 40%.

בכל קרנות הפנסיה פרנציזה תהייה בררת מחדל, בנוסף באפשרות החוסכים להוסיף אפשרות להגדלת קצבת הנכות המשולמת מעבר למדד (נכות מתפתחת).

באפשרות החוסך לבחור גיל תום ביטוח (60,62,64 או 67). במקרה של אירוע ביטוחי תשולם הקצבה עד לגיל תום הביטוח הנבחר, מעבר לגיל זה החוסך לא ימצא עוד בכיסוי ביטוחי לאבדן כושר עבודה ושארים. עלות הכיסוי הביטוחי תחושב בהתאם לגיל תום הביטוח.

מבוטחים קיימים במסלולים בעלי שיעור כיסוי ביטוחי אחר יישארו במסלול הקיים בהתאם לתקנון קרן הפנסיה שלהם.

חישוב השכר המבוטח

השכר המבוטח יוגבל ל- 3 פעמים השכר הממוצע במשק, בשנת 2018 מדובר ב- 29,718 שקלים. מגבלה זאת רלוונטית בעיקר לעצמאים או לשכירים המפצלים את הפקדת התגמולים והפיצויים בין קרן פנסיה לקופת גמל. השכר המבוטח יחושב כממוצע השכר המבוטח בשלושת החודשים או שנים עשר החודשים שקדמו לאירוע הביטוחי הגבוה מבין השניים.

את השכר יחשבו על ידי חלוקה של הפקדה מרכיב התגמולים לשיעור התגמולים ולא פחות מ – 12.5%.

חיתום ותקופת אכשרה בקרן הפנסיה

קרן הפנסיה רשאית לבצע חיתום במועד ההצטרפות ובמקרה שבו השכר הריאלי עלה ב- 15%. בנוסף רשאית הקרן לבצע חיתום בהגדלת הכיסוי הביטוחי או בהגדלת גיל תום הביטוח.

תקופת האכשרה בקרן תחול באותם מקרים בהם היתה רשאית הקרן לבצע חיתום

 • במועד הצטרפות לראשונה
 • בהגדלת הכיסוי הביטוחי (על החלק שהוגדל)
 • בגידול ריאלי בשכר העולה על 15%
 • בחזרה מויתור על שארים (גם עם הוא נעשה באופן אוטומטי)

במקרה של העברה או משיכת כספים מרכיב התגמולים תחול גם כן תקופת אכשרה של 60 חודשים, לעניין גובה הכיסוי לשארים.

גובה הכיסוי החדש יחושב בהתאם ליחס של הסכום שנמשך לבין הסכום המהוון של קצבאות השארים.

לדוגמא סכום מהוון של קצבאות השארים עומד על 2,430,000 שקלים

הסכום שהועבר לקופה אחרת עומד על 400,000 שקלים.

גובה הכיסוי הביטוחי יפחת ב – 16% ויעמוד על 84% במקום 100%.

קצבת זקנה

קצבת הזקנה מקרן הפנסיה תשולם לחוסך לכל ימי חייו ולבת הזוג אחריו לכל ימי חייה בהתאם לשיעור שיקבע הפורש במעמד הפרישה. עבור פנסיונרים שיצאו לפנסיה החל מינואר 2018 הקצבה תהייה צמודה למדד פעם בשנה. באפשרות הפורש לבחור האם להמיר את כל הכספים לקצבה או לבצע המרה חלקית של החיסכון.

מסלולי פרישה

במידה ויש יותר מאישה אחת ניתן לבחור שיעור קצבה לכל אישה בנפרד. הזכאות של בת הזוג לקצבה לא תפגע במקרה של גירושין לאחר הפרישה. בנוסף קיימת אפשרות לבחירה לקצבה גם ליתום פנסיונר.

חשוב לזכור כי הבחירות אותן מבצע הפורש עבור בני הזוג והילדים ישפיעו על גובה הקצבה אותה יקבל בחייו.

באפשרות הפורש לבצע היוון חלקי של קצבת הזקנה בשיעור של 25% לתקופה של 5 שנים. במידה ונפטר הפורש במהלך תקופת ההיוון תחושב הקצבה לשארי הפנסיונר מהקצבה הבסיסית.

בדומה לפנסיונר, גם באפשרות שאר הפנסיונר לבצע היוון של קצבת הזקנה בשיעור של 25% עד חמש שנים.

פנסיונר שיש ברשותו קצבה העולה על הקצבה המזערית, 4,418 שקלים, יכל להוון את הכספים מעבר לקצבה בהתאם לכללי מס הכנסה.

בחירה בתקופת הבטחה

פורש שלא היה זכאי לקבל קצבת נכות במהלך 24 החודשים שקדמו לפרישה יהיה רשאי לבחור תקופת הבטחה וזאת בתנאי שבתום תקופת ההבטחה לא יעבור את גיל 87.

הכוונה שפורש בן 68 לא יכול לבחור תקופת הבטחה של 240 חודשים ויוכל לבחור רק ב- 180 חודשי הבטחה. באפשרות הפורש לבחור כיצד תתחלק תקופת ההבטחה בין השארים (במידה וישנם מספר אלמנות או יתום פנסיונר).

במקרה מוות של פנסיונר במהלך תקופת ההבטחה יכל השאר לבחור האם לקבל קצבה מוגדלת או להוון את יתרת התשלומים המובטחים ולקבל אותם כסכום חד פעמי. באפשרות השאר לבצע היוון זה בכל שלב.

במקרה מוות של שאר הפנסיונר יזכו שאריו ליתרת הקצבאות המובטחות.

החל מיולי 2017 מקבלי הקצבאות זכאים ל – 60% אגרות חוב מיועדות.

קצבת נכות

במקרה של אבדן כושר עבודה מלא יהיה זכאי המבוטח לקצבה חודשית של 75% מהשכר המבוטח בקרן, בנוסף המבוטח יהיה זכאי לשחרור מפרמיות, הפקדה חודשית של תגמולי העובד, מעביד ופיצויים.

לדוגמה,

מבוטח עם שכר של 10,000 שקלים יהיה זכאי לקצבה חודשית של 7,500 שקלים

והפקדה חודשית לטובת החיסכון בגובה 1,739 שקלים.

בנוסף כוללת קרן הפנסיה גם כיסוי לנכות חלקית אשר ישולם עד לתום האירוע הביטוחי או עד גיל תום הביטוח כפי שנבחר.

במקרה של אירוע סיעודי תוגדל קצבת הנכות עד ל- 133% מהשכר.

בכל קרנות הפנסיה פרנציזה תהייה בררת מחדל, בנוסף באפשרות החוסכים להוסיף אפשרות להגדלת קצבת הנכות המשולמת מעבר למדד (נכות מתפתחת).

במקרה של זכאות לקצבה ממקור אחר, תשלם קרן הפנסיה קצבה בגובה של 25% מהשכר המבוטח בקרן.

שני דגשים חשובים בעקבות התקנון החדש

 • במהלך תקופת הזכאות לקצבת נכות ישלם העמית דמי ניהול מהצבירה בהתאם להסכם שחל עליו בתקופת העבודה.
 • ישנה אפשרות לעמית להחזיר לקרן הפנסיה כספים שמשך או העביר ממרכיב התגמולים לאחר מועד האירוע המזכה ובכך להחזיר את הזכאות שלו להגשת תביעה לאבדן כושר עבודה.

קצבת שארים

אחוז הכיסוי לשארים יעמוד על 100% במסלול בררת המחדל עבור גברים שיצטרפו לראשונה עד לגיל 41 ועבור נשים בכל גיל. הקצבה תחולק בין השארים באופן הבא:

 • 60% לאלמנה לכל ימי חייה
 • 40% ליתום עד לגיל 21 (בן מוגבל יקבל קצבה לכל ימי חייו)
 • 20% הורה נתמך
 • יתום משני הוריו יקבל קצבה בגובה של 100% עד לגיל 21

בדומה לפנסיונר, באפשרות האלמן להוון עד 25% מקצבת השארים לה הוא זכאי לתקופה של 5 שנים. במידה ואין אלמנה והשאר הקטן ביותר עבר את גיל 18 באפשרותו להוון את סכום הקצבה ולקבל סכום חד פעמי במקום קצבה חודשית.

במידה וסכום החיסכון עולה על הסכום המהוון של הקצבאות באפשרות השארים לבחור האם לקבל קצבה חודשית מוגדלת או להוון את הפער בין הסכומים וכך לקבל סכום חד פעמי לצד קצבת השארים. מקרה שבו סכום החיסכון עולה על הסכום המהוון של הקצבאות יכל להתרחש במקרה שבו העמית הגיע לגיל 60 או במקרה של עמית עם צבירה גבוהה במיוחד שישנה ירידה בשכר המבוטח שלו.

>>>למידע נרחב על קצבאות השארים מקרן הפנסיה.

קצבת השארים תכלול כבררת מחדל תקופת הבטחה בת 240 חודשים לעמית פעיל ועמית לא פעיל.
הכיסויים בקרן הפנסיה בעידן התקנון התקני by

אודות נדב טסלר

נדב טסלר, בעל רישיון משווק פנסיוני, משמש כסמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי פנסיה וגמל, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה

38 comments

 1. תודה נדב !
  שאלה לגבי השכר המבוטח. מה יקרה לעמית שמפקיד היום במעמד עצמאי תגמולים בשיעור 10%. כלומר שעל הפקדה חודשית של 700 ש"ח , השכר המבוטח כיום הוא 7,000 ש"ח ? האם ידרש להפקיד החל מחודש יולי לפי 12.5% ?
  תודה מראש

  • עליו לבדוק בקרן הפנסיה שלו האם ישמר לו הכיסוי בהתאם ל -10%. במבטחים החדשה לא תהייה בעיה והשכר עדיין יחושב בהתאם ל- 10%.
   עצמאים חדשים יוכלו לבחור באחוז הפקדה בהתאם לשכר שלהם וזאת החל מ – 12.5%.

 2. נדב הי.
  על מה מבוסס זה שהשכר שאותו ניתן יהיה לבטח משתנה ל 3 פעמים ש. מ. ב ולא 20.5% מפעמיים וחצי ש. מ. ב הנהוג כיוום?
  האם זה קיבל תוקף גם בתקנות מס הכנסה שמשם להבנתי נגזרת ההגשדה של תקרת ההפקדה והאם הסיבה לשינוי היא הקטנת ההקצאה של אגרות חוב מיועדות?

  • הי הדר,

   תבחין בין תקרת הפקדה שנשארה 20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק, בשנת 2018 4,061 שקלים לבין השכר שניתן לבטח בקרן.
   כפי שכתבתי זה בעיקר רלוונטי לעצמאים שיכלו להפקיד 4,000 שקלים ולבטח בקרן מקיפה 40,000 שקלים, וכיום בעקבות תקרת השכר המבוטח יוכלו להפקיד קצת פחות.

 3. היי נדב . אזי במה יהיו נבדלות הקרנות אם המסלולים זהים ? ( חוץ מתשואה וד"נ )

 4. היי נדב,
  במידה ומישהי בגיל פנסיה, 62, ואין לה קופת פנסיה.
  האם היא עדיין יכולה להתקבל לקרן פנסיה ולהנות מאגח מיועדות בשיעור 60%?

  • כן, הזכאות לאגרות חוב מיועדות היא רק לאחר היציאה לפנסיה.
   היא יכולה אפילו להעביר כספים לקרן הפנסיה לקראת הפרישה ולהיות זכאית לאגרות החוב המיועדות.

 5. הי נדב לא ברורה תשובתך להבדל שבין התקרה לביטוח לפעמיים וחצי השכר ש.מ.ב

  • הי ארז,

   תקרת השכר המבוטח מחושבת בהתאם להפקדה החודשית. נניח אדם מפקיד 1850 שקלים, משכר של 10,000 שקלים.
   כדי לחשב את השכר המבוטח מחלקים את התגמולים בשיעור ההפקדה לתגמולים, 1250 שקלים חלקי 12.5%. חישוב זה יוצר לנו 10,000 שקלים.
   באותו האופן לא ניתן ליצר שכר מבוטח שעולה על שלוש פעמים שכר ממוצע במשק, גם אם גובה ההפקדה הוא בגובה תקרת ההפקדה.
   או לדוגמא הפקדה לקרן פנסיה מקיפה שנעשית באמצע השנה, במקרה כזה ניתן להפקיד לקרן הפנסיה המקיפה יותר מ- 4,000 שקלים אך השכר המבוטח לא יכל לעלות על 3 פעמים שכר ממוצע במשק.

 6. היי נדב,
  תודה רבה על הפוסט הנהדר!

  אני זוכר פוסטים שלך בעבר שדנו לגבי מבוטח בודד, והכדאיות שלו בתקנון התקני.
  אם אני מבין נכון, בעצם הכדאיות של חתימה על מבוטח בודד (ויתור על שארים) ירדה לגמרי, כי ברגע שחוזרים לביטוח רגיל תחול תקופת אכשרה, ואולי אפילו חיתום מחדש. האם זה נכון? ומה יקרה למבוטח שעדיין עם סטטוס "מבוטח בודד" מהתקנון הקודם?

  בנוסף, איפה אפשר לראות את התקנון החדש? חיפשתי באינטרנט ולא מצאתי.

  • ערב טוב רועי,

   מי שבחר כבר היום בויתור על שארים יוכל לחזור בעתיד מויתור על שארים ולא יצטרך לספוג תקופת אכשרה חדשה לעניין זה.
   עבור היתר, חלק מקרנות הפנסיה יציעו אפשרות לשלם תשלום מופחת במהלך תקופת הויתור על שארים, במידה והחוסך ישלם את התשלום המופחת הוא לא יצטרך לצבור תקופת אכשרה נוספת לעניין הזה.
   חוסך שיבחר לוותר על שארים ולא לשלם את התשלום המופחת יצטרך לצבור תקופת אכשרה נוספת לעניין השארים.

   • אוקיי, זה כבר נשמע הרבה יותר הוגן, אני מקווה שזאת תהיה אפשרות גם בקרן הפנסיה שלי.

 7. "במהלך תקופת הזכאות לקצבת נכות ישלם העמית דמי ניהול מהצבירה בהתאם להסכם שחל עליו בתקופת העבודה.
  ישנה אפשרות לעמית להחזיר לקרן הפנסיה כספים שמשך או העביר ממרכיב התגמולים לאחר מועד האירוע המזכה ובכך להחזיר את הזכאות שלו להגשת תביעה לאבדן כושר עבודה."

  היי נדב ,
  ראשית כל תודה על הפוסט החשוב.
  בהמשך לכתוב מעלה האם בעצם הרשות באה ומחייבת את הגופים לקבל חזרה כספים לקרן מה שעד עכשיו כמעט היה בלתי אפשרי? (למעט מקרים חריגים שביצעו פדיון בטעות)
  זה נראה לי מהלך לא סביר. מעניין אם הגופים באמת ירדו לפרטים וניסו דין ודברים על זה.

  • לטענת הרשות העמית שילם כספי כיסוי ביטוחי באותה תקופה ולכן הוא זכאי לביטוח. מכיוון והוא משך את הכספים יש לו את האפשרות להחזיר את הכספים (כולל המס) ולתבוע את הקרן.

 8. שלום שוב נדב,
  האם התקנון התקני נכנס לתוקף?
  אני לא מוצא שום דבר לגביו באתר של הקרן שלי (מגדל), וגם לא בחיפוש בגוגל. הגירסה האחרונה שיש שם היא מינואר 2018.

 9. שלום נדב

  תודה על הפוסטים המחכימים.
  שאלה על אופן קביעת השכר המבוטח לעמית עצמאי שלא הצלחתי למצוא לה תשובה מוסמכת-
  האם בעת מקרה ביטוחי (מוות או נכות) השכר המבוטח של עצמאי נקבע לפי גובה ההפקדה, או לפי גובה ההכנסה בפועל?
  כלומר, נניח שאני מפקיד עצמאית 3000 ש"ח מדי חודש לקרן הפנסיה, זה אמור לשקף שכר של 18750. אבל נניח שההכנסה בפועל היא נמוכה יותר, ועומדת רק על 10000 שח לצורך הדוגמא. האם במקרה של אירוע נכות אקבל 75% מ-18750 או מ-10000?
  בדוח השנתי מופיע השכר המבוטח כתלוי בגובה ההפקדה, אך השאלה היא מה יקרה בעת אירוע ביטוחי

  תודה

  • ערב טוב דוד,

   במצב הקיים היום השכר הקובע שלך מחושב בהתאם להפקדה בפועל, ממנו יגזרו הכיסויים הביטוחים לאבדן כושר עבודה או מוות

 10. הי נדב,
  יש לי ילד מוגבל אשר אמור לקבל 40% קצבה לכל ימי חייו. האם אני אמור לדווח כבר עתה לקרן הפנסיה או מתבצע רק לאחר פטירתי?
  תודה.

  • ערב טוב חיים,

   הבדיקה נעשית רק לאחר מקרה המוות,
   שים לב שהוא יוכר כילד מוגבל רק אם הוא הוכר ככזה על ידי ביטוח לאומי לאחר שאתה הצטרפת לקרן הפנסיה.

 11. היי נדב, פוסט אינפורמטיבי מאוד.
  שאלה ברשותך, ציינת ש- "במקרה של אירוע סיעודי תוגדל קצבת הנכות עד ל- 133% מהשכר". עיינתי בתקון "הראל פנסיה" מהדורת פברואר 2018 ולא מצאתי איזכור למשהו דומה.
  האם התקנון האחיד אכן מגדיר מהו מצב סיעודי מבחינתו ומהו הפיצוי במצב זה?
  אני תוהה האם כיסוי זה יכול לייתר רכישת ביטוח סיעודי פרטי… אשמח להתייחסותך
  תודה מראש

  • הי אביב,

   במקרה של אירוע סיעודי קצבת הנכות לא תעמוד על 75% מהשכר והיא יכולה להגיע ל – 100% מהשכר.
   בניגוד לביטוח סיעודי פרטי, הכיסוי (והפיצוי) נפסק בגיל פרישה.
   בנוסף, הכיסוי נגזר מהשכר המבוטח בקרן בעוד שבביטוח סיעודי פרטי אתה רוכש סכום ביטוח ובהפסקת התשלומים נשארים לך ערכי סילוק.

   אתה יכל לקרוא עוד בהקשר הזה על ביטוח סיעודי לילדים https://pensuni.com/?p=4414
   מאמר אורח שהתפרסם אצלי באתר

 12. כמה תקבל אשה עם 4 ילדים מתחת לגיל 21 במסלול 75/100% ?

  • כאשר האישה היא האלמנה או המבוטחת?
   במידה והיא האלמנה, תלוי באיזה גיל בעלה הצטרף לתכנית
   במידה והיא מבוטחת היא תקבל כיסוי מלא

 13. היי נדב,
  שאלה שלא מצאתי עליה תשובה ברשת:
  האם התקנון התקני שנכנס לתוקף ביוני 18 הינו רק עבור קרנות הפנסיה המקיפות? מה לגבי קרנות הפנסיה המשלימות, האם גם עבורם נוסח תקנון תקני?
  תודה מראש:)

  • הי אביב,

   התקנון התקני כפי שהוא כיום לא חל על קרנות הפנסיה המשלימות. במקרה הזה עדיין קיימים הבדלים בין הקרנות.

 14. שלום נדב

  רציתי לשאול אצל האם עצמאי שהפקיד 4000 ₪ בחודש לפי 10% לפני שינוי התקנון, יופחת גובה הכיסוי עם השינוי בתקנון אל התקרה החדשה או שהוא ימשיך להיןת מבוטח על 40,000₪ מכיוון שהוא בווח כך לפני שהתקנון השתנה?

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים
%d בלוגרים אהבו את זה: