דף הבית / חדשות / באוצר רוצים תחרות בין קרנות הפנסיה, אבל בכללים שלהם

באוצר רוצים תחרות בין קרנות הפנסיה, אבל בכללים שלהם

חוזר חדש של הממונה על שוק ההון, דורית סלינגר, יכנס לתוקף בראשון לאוקטובר. החוזר בא להסדיר מקרים בהם מקבלים עמיתי קרן הפנסיה קצבה הן מקרן הפנסיה והן ממקורות אחרים.

קרן פנסיה חדשה משלמת לחבריה קצבת נכות במקרה של אבדן כושר עבודה. מטרת קצבת הנכות היא לספק לעמית מקור הכנסה חלופי במקרה שבו כושר ההשתכרות שלו נפגע ביחס לכושרו טרם קרות האירוע המזכה.

בתקנוני קרנות הפנסיה החדשות נקבעו כללים שונים לעניין קיזוז קצבת נכות בשל קבלת קצבה ממקור חיצוני לקרן הפנסיה על מנת שלא לתת לעמית שהפך נכה פיצוי כפול  בשל אובדן הכנסתו. כללים אלה שונים בין קרן לקרן במקרים בהם יש לקזז את קצבת הנכות ובאופן הקיזוז. עם זאת, ההנחות שלפיהן מתומחרות עלויות הכיסוי הביטוחי בקרנות הפנסיה, שנקבעות על ידי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, זהות לכל הקרנות.

מבצע צוק איתן

במהלך מבצע צוק איתן פרסמנו את המאמר "צוק איתן והפנסיה שלך" אשר הבחין בין קרנות פנסיה אשר ישלמו לך פיצוי במקרה של אבדן כושר עבודה לבין קרנות אחרות שיקזזו מקצבת הנכות שלך את הקצבה שתקבל מהמדינה. בנוסף בחנו בעבר את ההבדלים בין הקרנות השונות בתשלום קצבת נכות במקרה של תאונות עבודה (לקריאה).

מטרת חוזר זה היא לקבוע הוראות אחידות לעניין התקבולים שיש לקזז בגינם את קצבת הנכות בקרן פנסיה ולעניין אופן הקיזוז. או במילים אחרות, לבטל את היתרונות שקיימים בחלק מקרנות הפנסיה בעניין תשלומי קצבאות אבדן כושר עבודה.

מה נחשב כמקור אחר?

בכל מקרה בו יהיה זכאי העמית מקרן הפנסיה בקבלת קצבה על פי אחד המקורות הבאים, תצטרך הקרן לקזז את הקצבה שיקבל מהמקור הנוסף.

 • פרק ה' (תאונות עבודה) לחוק הביטוח הלאומי, התשנ"ה – 1995;
 • חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט – 1959;
 • חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל – 1970;
 • חוק המשטרה (נכים ונספים), התשמ"א – 1981;
 • חוק שירות בתי-הסוהר (נכים ונספים), התשמ"א – 1981.

קיזוז קצבת נכות ממקור אחר

האוצר קובע גם את סכום קצבת הנכות שתשלם הקרן לעמית בקרן פנסיה הזכאי לקצבת נכות ממקור אחר. הסכום שתשלם הקרן יהיה הסכום הגבוה מבין שני אלה, ובתנאי שהסכום לא יעלה על הקצבה שהיה מקבל מהקרן במקור.

 • 25% מההכנסה הקובעת כשהיא מוכפלת בשיעור הנכות.
 • 100% מההכנסה הקובעת כשהיא מוכפלת בשיעור הנכות בניכוי *בסיס הקצבה לקיזוז.

*בסיס קצבה לקיזוז הוא מכפלת סכום הקצבה ממקור אחר כפול היחס בין הכנסה הקובעת בקרן הפנסיה לבין ההכנסה שלפיה חושב ההקצבה ממקור אחר  או אחד הנמוך מבין השניים. לדוגמא במידה והכנסה קובעת בקרן הפנסיה היא 10,000 והכנסה בביטוח לאומי היא 12,000 שקלים היחס יעמוד על 0.833.

עד לקבלת החלטה בתביעה לקבלת קצבה ממקור אחר או החלטה בערעור אם הוגש, תשלם הקרן לעמית קצבה בשיעור של 25% מהכנסה הקובעת שלו שהיא מוכפלת בשיעור הנכות.

רגע, מה יקרה עד שאני אקבל כסף מביטוח לאומי?

הקרן תאפשר לעמית שהגיש תביעה לקבלת קצבה ממקור אחר וטרם נתקבלה החלטה בתביעתו, לקבל מקדמה בסכום ההפרש שבין סכום קצבת נכות מלאה בקרן לבין סכום הקצבה (25% מהכנסה הקובעת כפול שיעור הנכות) למשך ששה חודשים או למשך שליש מתקופת הנכות שנקבעה בקרן, החל ממועד תחילת תשלום הקצבה בקרן, לפי התקופה הקצרה מבניהן. על החברה המנהלת להודיע לעמית שקיימת אפשרות כי המקדמה שתשולם לו תקוזז.

במידה ולאחר מתן ההחלטה בעניין הזכאות לקצבה ממקור אחר, ביטוח לאומי לדוגמא, סכום קצבת הנכות לה זכאי העמית גבוה מהמקדמה שולמה לו תשלם הקרן בסכום חד-פעמי ובתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן את הפער שבין הסכומים.

אך במידה, והסכום ששולם לעמית מהקרן בתקופת תשלום המקדמה עולה על סכום הקצבה שהיתה מגיעה לו מהקרן בשל אותה תקופה נוכח הזכאות לקצבה ממקור אחר, תגבה הקרן את המקדמה ששולמה לעמית ביתר בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן מקצבאות הנכות שמגיעות לו או באמצעות תשלום של העמית, לפי בחירתו. אם לאחר הגבייה נותר סכום כספי שלא הוחזר לקרן מתוך תשלומי המקדמה, יראו בסכום זה כהלוואה לעמית.

האם אני יכל שלא להגיש תביעה לביטוח לאומי (או כל מקור אחר)?

במקרה שבו עמית הזכאי לקצבת נכות לפי תקנון הקרן לא פנה בתביעה לתשלום קצבה ממקור אחר תוך 45 יום מהפניית החברה המנהלת, או לא הגיש ערעור על ההחלטה בעניין הזכאות לקצבה ממקור אחר, בלא שניתנה לו הסכמת החברה המנהלת לכך, תשולם לו קצבת נכות מקרן הפנסיה בשיעור של 25% מהכנסה הקובעת כפול שיעור הנכות, כאילו הוא זכאי לקצבה בסכום מירבי ממקור אחר.

לדוגמא:

עמית עם שכר של 10,000 שקלים בנכות מלאה, זכאי לקבל מקרן הפנסיה קצבת נכות בגובה של 7,500 שקלים.

במקרה של נכות מתאונת עבודה, במידה והוא לא יגיש תביעה לביטוח לאומי הוא יקבל קצבה בשיעור הבא:

25% כפול 10,000 כפול 75% = סך הקצבה שתשולם במקרה זה 1,875 שקלים

האם בסוף יהיה תקנון אחיד לכל קרנות הפנסיה?

החוזר שפרסם האוצר כעת, יפגע בחוסכים בחלק מקרנות הפנסיה ותטיב עם חוסכים אחרים. בקרנות פנסיה כמו מבטחים החדשה קיים היום תשלום מלא במקרה של פגיעה מפעולות טרור או איבה, בעקבות החוזר תקוזז הקצבה שיקבלו חוסכים במבטחים החדשה בדומה לחוסכים היום בקרן הפנסיה של מקפת.

כך גם במקרה של תאונת עבודה, כיום בקרן הפנסיה של הראל ובקרן הפנסיה של מבטחים החדשה יקבלו מבוטחים במקרה של תאונת עבודה קצבה גבוהה יותר מהקצבה אותה יקבלו בעקבות החוזר.

טיוטת החוזר היא חלק מהקודקס האחיד אותו מקדם משרד האוצר (לקריאה) שמטרתו קביעת כללים אחידים לקרנות הפנסיה לגבי מבנה תקנון הקרן. האם תקנון אחיד הוא טוב או רע לחוסכים? על כך אני מניח שנמשיך להתווכח בשנים הקרובות.

עדכון אחרון 28/04/2015

באוצר רוצים תחרות בין קרנות הפנסיה, אבל בכללים שלהם by

אודות נדב טסלר

נדב טסלר, בעל רישיון משווק פנסיוני, משמש כמנהל המוצר באגף השיווק במנורה מבטחים פנסיה וגמל, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה

8 comments

 1. בנושא הדוגמה שהוצגה, במקום לקבל 7500 ש"ח מקופת הפנסיה יקבל 1850….זה לא גזל המבוטח? האם הפרמיה לביטוח תרד? בקיצור האם הממונה על הביטוח היא עם המבוטחים או עם קרנות הפנסיה ?
  ובכלל לא מעמידים פה את המבוטח מטורטר בין קרן הפנסיה לביטוח לאומי כשבד"כ שניהם לא" נלהבים לשלם" והמבוטח יישאר קירח מכאן ומכאן?

  • בתחילת החוזר מנמק האוצר שמטרת החוזר היא למנוע מצב שהמבוטח יקבל תשלום כפול במקרה של אירוע ובכך יטיב את מצבו.
   האוצר מתעלם מהעובדה המבוטח שילם כספים לקרן הפנסיה במטרה לקבל כספים בדיוק עבור מקרה זה.
   בחלק מקרנות הפנסיה האוצר מרע את מצב המבוטחים (לדוגמא מבטחים החדשה) לפני החוזר העמיתים יקבלו פחות ממה שהם מקבלים היום.

 2. אני מבין שהחוזר לא מתייחס למקרה של כפל ביטוחים במקרה של אובדן כושר עבודה בחברת ביטוח וגם בקרן פנסיה.
  מה באמת קורה במצב כזה?

  תודה

  • החוזר מתייחס רק לתקנוני קרנות הפנסיה. במרבית הפוליסות לאבדן כושר עבודה כבר קיים קיזוז במקרה שקיים תשלום מגורם אחר (תאונת עבודה, פעולות טרור ואיבה וכד').

 3. האם החוזר מתייחס לתשלום 30% מקצבת הנכות בכל מקרה ללא קיזוז? במהלך מעבר מקרן אחת לקרן אחרת נאמר לי שבתקנון של הקרן ממנה אני מבקש לעבור מקנים 30% מקצבת הנכות ללא קשר לרמת הנכות שנקבעה. קרי, אם נקבע 60% קצבה מהביטוח הלאומי אקבל מהקרן תוספת של 30% מה שיעלה אותי ל90%. לעומת זאת, בקרן אליה רציתי לעבור אמרו שלא מכירים סעיף כזה אבל שמשרד האוצר מתכוון להשוות בקרוב את התנאים במקרה של כיסוי ביטוחי כך שכל שינוי יהיה תקף גם אלי בקרן החדשה. האם טיוטת החוזר מטפלת במקרים מעין אלו? תודה!

  • כיום בתקנון של מבטחים החדשה והראל פנסיה קיימת תוספת של 30% במקרה של תאונת עבודה. כוונת האוצר לפגוע בתוספת זו וליצור מנגנון תשלום אחיד בכל הקרנות. לאחרונה בוצעו בהוראת האוצר עדכונים בתקנוני קרנות הפנסיה, אך נושא זה לא קודם ועדיין קיים היתרון במבטחים החדשה ובהראל.

   מה בכל זאת קידם האוצר בכל קרנות הפנסיה- העלאת תום הכיסוי הביטוחי לנשים לגיל 67
   https://pensuni.com/?p=1673

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים
%d בלוגרים אהבו את זה: