אקדמיה

תאונת עבודה בקרן הפנסיה

קרן הפנסיה כוללת כיסוי למקרה של אבדן כושר עבודה. במקרה זה זכאי החוסך לפיצוי של עד 75% מהשכר הקובע. אחד הגורמים הנפוצים לאבדן כושר עבודה בקרן הפנסיה הוא תאונת עבודה ומחלות מקצוע. במקרה של זכאות לקצבה מביטוח לאומי קרן הפנסיה תקזז את קצבת הנכות מהקרן. הפתרון לבעיה עשוי להיות ברכישת מטריה ביטוחית.

אשה נפצעה בעת קיום יחסי מין בנסיעת עבודה – המקרה לא הוכר כתאונת עבודה

לפני כמה שנים התרחש מקרה מעניין באוסטרליה. אישה שיצאה לנסיעת עבודה בעיירה במדינת ניו סאות' וויילס פגשה בעיירה ידיד שלה, השניים יצאו לארוחת ערב ולאחריה קיימו יחסי מין. האישה טענה כי במהלך קיום יחסי מין עם המכר, נשברה נורה שהיתה תלויה מעליה וגרמה לה לפציעות בפה ובאף ולבעיות פסיכולוגיות.

למרות ששני בתי משפטו הכירו במקרה כתאונת עבודה ופסקו לאישה פיצויים, הפך בית המשפט הגבוה את פסק הדין וקבע כי העובדת בסוכנות הפדרלית הממשלתית לא נדרשה לקיים יחסי מין על ידי המעסיק שלה ולכן היא אינה זכאית לפיצויים בגין תאונת עבודה . "הנסיבות שבהן העובדת נפצעה חייבות להיות קשורות לתמרוץ ישיר או עידוד על ידי המעסיק", נכתב בפסק הדין. (לכתבה המלאה באתר דהמרקר)

בינתיים בישראל, תאונת עבודה לפי ביטוח לאומי

ביטוח לאומי יכיר בתאונה כתאונת עבודה במידה והיא נגרמה תוך כדי ועקב עבודה כולל בדרך לעבודה או ממנה. ביטוח לאומי יכיר גם מחלת מקצוע כתאונת עבודה במידה והיא מופיע ברשימת המחלות המוגדרות המופיעות בתקנות. (למידע נוסף באתר ביטוח לאומי).

עובד שיוכר כנפגע בתאונת עבודה יקבל פיצוי בשווי 75% מהכנסתו החייבת בדמי ביטוח לאומי בשלושת החודשים שקדמו לפגיעה. במידה ולאחר תום שלושת החודשים עדיין נותרה לו נכות עקב הפגיעה בעבודה עשוי העובד להיות זכאי לגמלת נכות מעבודה.

קריאה נוספת : הם המעסיק נדרש להפקיד לפנסיה בתקופת תאונת העבודה

תאונת עבודה בקרן הפנסיה

חוסכים בקרן הפנסיה מבוטחים אף הם למקרה של אבדן כושר עבודה. חוסך שיוכר כנכה על פי תקנון קרן הפנסיה יזכה לתשלום חודשי במהלך תקופת הנכות. תשלום אשר עשוי להגיע ל -75% משכרו המבוטח בקרן הפנסיה בתקופה של שלושה או שנים עשר החודשים שקדמו לנכות, הגבוה מבין השניים.

אבדן כושר עבודה במקרה של תאונת עבודה

בניגוד למקרה של אבדן כושר עבודה בקרן הפנסיה שם הקצבה המירבית אותה ניתן לקבל היא בגובה של 75% מהשכר, במקרה של אבדן כושר עבודה הנובע מתאונת עבודה, הקצבה שתשולם מקרן הפנסיה תהייה קטנה בהרבה. כמה קטנה? בהרבה.

חישוב קצבת נכות בקרן פנסיה במקרה של זכאות לקצבה ממקור אחר

קצבת נכות מחושבת בהתאם לאחוז הנכות כפול השכר המבוטח בקרן. במקרה הזה חוסך עם נכות מלאה עם שכר מבוטח בגובה של 10,000 ש"ח יהיה זכאי לקבל קצבה חודשית בגובה 7,500 ש"ח, אך במקרה של זכאות לקבלת קצבה ממקור אחר הסכום שתשלם הקרן יהיה הסכום הגבוה מבין שני אלה:

  • 25% מההכנסה הקובעת כשהיא מוכפלת בשיעור הנכות.
  • 100% מההכנסה הקובעת כשהיא מוכפלת בשיעור הנכות בניכוי "בסיס הקצבה לקיזוז".

*בסיס קצבה לקיזוז הוא מכפלת סכום הקצבה ממקור אחר כפול היחס בין הכנסה הקובעת בקרן הפנסיה לבין ההכנסה שלפיה חושב ההקצבה ממקור אחר  או אחד הנמוך מבין השניים. לדוגמא במידה והכנסה קובעת בקרן הפנסיה היא 10,000 ש"ח והקצבה בביטוח לאומי היא 12,000 ש"ח היחס יעמוד על 0.833.

דוגמה:

לא פעם השכר שממנו מחושבת הקצבה ממקור אחר גבוה המשכר המבוטח בקרן הפנסיה, לצורך חישוב הקצבה מקרן הפנסיה קרן הפנסיה מתייחסת לשכר המבוטח.

חוסך עם שכר מבוטח של 10,000 ש"ח שנחשב כנכה מלא כתוצאה מתאונת עבודה או מחלת מקצוע יהיה זכאי לקבל מקרן הפנסיה קצבה חודשית בגובה 2,500 ש"ח ולא 7,500 ש"ח.

חסר מאפיין alt לתמונה הזו; שם הקובץ הוא teror.png

מכיוון והשכר הכולל של החוסך גבוה מ – 10,000 ש"ח יתכן והוא יקבל קצבה גבוהה יותר ממקור אחר וסך הקצבאות יעלה על 10,000 ש"ח.

שימו לב כי קרן הפנסיה תקזז את קצבת הנכות אך לא תקטין את השחרור מקרן הפנסיה.

האם קיימים מקרים נוספים בהם קיים קיזוז קצבאות בקרן הפנסיה?

כן, למעט מקרים של תאונת עבודה בעקבות החוזר שפרסם האוצר קיים קיזוז בקצבאות גם במקרים של פעולות איבה או מלחמה.

רגע, מה יקרה עד שאני אקבל כסף מביטוח לאומי?

הבעיה הגדולה בקיזוז קצבה ממקור אחרת היא פרק הזמן שעשוי לעבור בין מועד אישור הקצבה בקרן הפנסיה ועד לאישור הזכאות ממקור אחר.

עד לקבלת החלטה בתביעה לקבלת קצבה ממקור אחר או החלטה בערעור אם הוגש, תשלם הקרן לחוסך קצבה בשיעור של 25% מהכנסה הקובעת שלו שהיא מוכפלת בשיעור הנכות.

הקרן תאפשר לעמית שהגיש תביעה לקבלת קצבה ממקור אחר וטרם התקבלה החלטה בתביעתו לקבל מקדמה למשך ששה חודשים או למשך שליש מתקופת הנכות שנקבעה בקרן לפי התקופה הקצרה מבניהן.

במידה ולאחר מתן ההחלטה בעניין הזכאות לקצבה ממקור אחר, ביטוח לאומי לדוגמא, סכום קצבת הנכות לה זכאי העמית גבוה מהמקדמה שולמה לו תשלם הקרן בסכום חד-פעמי ובתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן את הפער שבין הסכומים.

דוגמה לטופס תביעת נכות בקרן הפנסיה

חסר מאפיין alt לתמונה הזו; שם הקובץ הוא image-1.png
מקור : מנורה מבטחים

עד לאישור הזכאות תשולם לך קצבה מוקטנת מקרן הפנסיה.

האם אני יכל שלא להגיש תביעה לביטוח לאומי (או כל מקור אחר)?

במקרה שבו החוסך שזכאי לקצבת נכות לפי תקנון הקרן לא פנה בתביעה לתשלום קצבה ממקור אחר תוך 45 יום מהפניית החברה המנהלת, או לא הגיש ערעור על ההחלטה בעניין הזכאות לקצבה ממקור אחר, בלא שניתנה לו הסכמת החברה המנהלת לכך, תשולם לו קצבת נכות מקרן הפנסיה בשיעור של 25% מהכנסה הקובעת כפול שיעור הנכות, כאילו הוא זכאי לקצבה בסכום מירבי ממקור אחר.

לדוגמה:

עמית עם שכר של 10,000 ש"ח בנכות מלאה, זכאי לקבל מקרן הפנסיה קצבת נכות בגובה של 7,500 ש"ח. אם הוא היה מגיש את התביעה למקור אחר הוא היה מקבל קצבה בגובה של 2,500 ש"ח.

אך במקרה של נכות הנובעת מתאונת עבודה או מחלת מקצוע והוא לא יגיש תביעה הוא יקבל קצבה בשיעור הבא:

25% כפול 10,000 כפול 75% = סך הקצבה שתשולם במקרה זה 1,875 ש"ח.

שימו לב כי במידה ולא תגישו תביעה למקור אחר או שלא תערערו על החלטתו תיפסק המקדמה ויפסק התשלום מקרן הפנסיה.

מטריה ביטוחית וזכאות לקצבה ממקור אחר

מטריה ביטוחית היא כיסוי משלים לכיסוי הקיים בקרן הפנסיה. המטריה הביטוחית מאפשרת לרכוש שלושה כיסויים ביטוחים שנחשבים כחיסרון בקרן הפנסיה:

  1. הגדרת עיסוק ספיציפית
  2. ביטול תקופת אכשרה
  3. ביטול קיזוז מול גורם אחר

בדרך כלל אנחנו עוסקים במטריה בהקשר של הגדרת העיסוק הספיצפי אבל בהקשר הזה נבחן את הכיסוי לביטול קיזוז מול גורם אחר.

למה נרצה לרכוש ביטול קיזוז מול גורם אחר?

כפי שראינו במקרה של זכאות לקצבה ממקור אחר קרן הפנסיה תשלם לנו 25% מהשכר המבוטח בקרן ואילו את יתרת התשלום נקבל מהגורם האחר. לא פעם הבעיה היא לא בגובה התשלום אלא במועד אישור התשלום, כפי שראינו קרן הפנסיה תשלם מקדמה לתקופה של עד חצי שנה, כאשר בתקופת המקדמה הסכום החודשי יהיה נמוך יותר.

במידה ובתקופה זו הגורם האחר לא יאשר את התביעה יהיה נזק כלכלי לחוסך ומשפחתו.

חוסך שירכוש ביטול קיזוז יהיה זכאי לסכום הפיצוי החודשי המלא על פי תנאי הפוליסה, גם אם הוא מקבל פיצוי חודשי מגורם ממשלתי בגין אותו מקרה הביטוח (מקור קווים מנחים לאובדן כושר עבודה)

קבלת קצבאות במקרה של ביטול קיזוז

השקף שלפנינו מציג את התשלומים הצפוים מקרן הפנסיה ומהמטריה הביטוחית בהתאם להחלטת ביטוח לאומי. לדוגמה חוסך עם שכר של 10,000 ש"ח, עד לקבלת ההחלטה תשלם המטריה הביטוחית את ההשלמה למלא הזכאות מקרן הפנסיה.

זכאות מקורית מקרן הפנסיה 7,500 ש"ח, תשלום מהקרן 2,500 ש"ח השלמה ממקור אחר 5,000 ש"

חסר מאפיין alt לתמונה הזו; שם הקובץ הוא image-2-1024x513.png
מקור : הראל חברה לביטוח

חוסך שיבחר לרכוש ביטול קיזוז יהיה זכאי לקצבה מצרפית בדומה לקצבה שהיה מקבל מקרן הפנסיה ללא תלות בגובה או במועד התשלום מהגורם הנוסף.

שימו לב כי המטריה הביטוחית לא תקזז את התשלום שישולם מהגורם האחר, אך אותו גורם עשוי להקטין את הקצבה שהוא משלם.

מה העלות של ביטול קיזוז מול גורם אחר?

בחלק גדול ממקרי הנכות בקרן הפנסיה ישנה זכאות לקצבה ממקור אחר, בדרך כלל אלה יהיו נכים שזכאים לקצבה בשל תאונת עבודה ולא מפעולות טרור ולכן עלות הפרק במטריה הביטוחית שעוסק בביטול קיזוז יהיה יקר יותר מאשר הפרק שעוסק בביטול תקופת אכשרה או עיסוק ספציפי. לדוגמה עבור חוסך עם שכר של 10,000 ש"ח ביטול הקיזוז יעלה בגילאים הבאים:

גילעלות חודשית
3012.50 ש"ח
4017,70 ש"ח
5038.96 ש"ח

בשורה התחתונה

קרן הפנסיה כוללת כיסוי למקרה של אבדן כושר עבודה, אך במקרה של זכאות לקצבה ממקור אחר קרן הפנסיה תקטין את הקצבה ותמתין להחלטת הגורם הנוסף. כדי לצמצם את הפגיעה בחוסך ובמשפחתו ניתן לרכוש ביטול קיזוז מול גורם אחר במסגרת המטריה הביטוחית לקרן הפנסיה.

תמונה ברישיון שימוש CC מכאן

רוצים להגיע עם יותר כסף לפנסיה?
רוצים להפסיק לפחד מהחיסכון הפנסיוני?
קורס הפנסיה הדיגיטלי של : פנסיוני להבין את הפנסיה הוא הפתרון עבורכם
כנסו לקורס הפנסיה הדיגיטלי שלנו https://pensuni.com/?page_id=7203

תאונת עבודה בקרן הפנסיה by

נדב טסלר

נדב טסלר, מתכנן פרישה, משמש כסמנכ"ל מקצועי בקוואליטי שירותים פיננסים לשעבר סמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה, ומנהל המוצר באגף השיווק במנורה מבטחים. מרצה כיום במכללת נתניה ומכללה לפיננסים BDO. בעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה. לנדב תואר M.A במנהל עסקים מהמכללה למנהל, B.A במנהל עסקים מאוניברסיטת בן גוריון והוא מחזיק רישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

תגובות

  1. שאלה 1 אני מקבל פנסית נכות כבר שנתיים וחצי על 50 אחוזי נכות זה תאונת עבודה אני מוכר בביטוח לאומי שאלה 2 ביטוח לאומי קבעו לי 20 אחוזי נכות לצמיתה לפני 4 חודשים האם יש קיזוז ומזה קיזוז בתאונת עבודה מול קרן פנסיה מבטחים וביטוח לאומי שאלה 3 האם ניתן לקבל קיצבת נכות מעבודה מביטוח לאומי ופנסית נכות זמנית מהקרן עוד 3 חודש אמור להיות לי ועדה מהקרן להמשך בדיקה אובדן כושר שאלה 4 האם אני זכאי לאיזה שהוא פיצוי מהקרן עקב קביעת 20 אחוזי נכות מהביטוח לאומי הועדה של הקרן יכולה לקבוע לי נכות לצמיתה מגיע לי פיצוי חד פעמי מהקרן אבקש תשובה הולמת ולפרט לי תודה רבה ויום טוב

  2. שלום נדב, שכיר מגזר ציבורי עם שכר יסוד חודשי משולב של 32,000 שח. מפקיד לפנסיה מקיפה לפי שכר מבוטח של 16,000 שח, ולפוליסת ביטוח מנהלים עם אכ"ע לפי שכר של 16,000 שח. שלוש שאלות על אותו הנושא, שאלה ראשונה – מקרה שמוכר כתאונת עבודה ע"י בטל"א, 100% נכות: האם סך הקצבאות שהעובד יקבל מכל המקורות – בטל"א + קרן פנסיה + ביטוח אכ"ע בחברת ביטוח יוכל להגיע ל- 75% מתוך ה-32,000 שח שכר מבוטח של העובד? שאלה שנייה – במקרה של 100% נכות כתוצאה ממחלה למשל, שאינה קשורה לעבודה או למחלת מקצוע, האם יקבל העובד מקרן פנסיה + חברת הביטוח סה"כ ביחד 75% מהשכר המבוטח שלו? שאלה שלישית – האם יש ביטוח בחברת ביטוח, או רכישת הרחבה בקרן פנסיה, אשר יכולים בשני המקרים הנ"ל של שאלה 1+2, להביא את העובד לקבלת פיצוי חודשי של 100% מהשכר המבוטח, ולא רק תקרה של 75% אשר תגרום מן הסתם לירידה מאד משמעותית ברמת החיים. תודה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אולי יעניין אותך גם

Back to top button