קרן פנסיה

מטריה ביטוחית למבוטחים בקרן הפנסיה

מבוטחים בקרן הפנסיה יכולים לרכוש כעת מטריה ביטוחית, מוצר המשדרג את הכיסוי הביטוחי בקרן הפנסיה מבטל את תקופת האכשרה והופך את הכיסוי לאבדן כושר עבודה לעיסוקי.

בדצמבר 2017 נשלחה הבהרה למנהלי חברות הביטוח בדבר הכיסוי לאובדן כושר עבודה שניתן להציע למבוטחים קרנות פנסיה. לפי ההבהרה, ניתן להציע למובטחים בקרנות פנסיה רק שיפור איכותי לכיסוי הקיים בקרן ולא הרחבה כמותית.

לדוגמה

עובד המבוטח על שכר של 10,000 ש"ח בקרן הפנסיה אינו יכל לרכוש על שכר זה אבדן כושר עבודה חיצוני.

גם במידה והעובד יקטין את הכיסוי בקרן הפנסיה מ- 75% ל- 37.5% הוא אינו יכל לרכוש אבדן כושר עבודה חיצוני, מעבר לזה הקיים בקרן הפנסיה.

ביטוח אבדן כושר עבודה הוא ביטוח מסוג שיפוי, כך שבמקרה של אבדן כושר עבודה לא ניתן לקבל החזר משני מקורות. על בעל הרישיון  לבדוק האם המועמד לביטוח אינו מבוטח עבור אותו שכר בתכנית ביטוח לאובדן כושר עבודה אחרת ועל מנת למנוע כפל ביטוח ותשלום דמי ביטוח לשווא, יהיה ניתן למכור תכנית ביטוח לאובדן כושר עבודה כמותי רק כאשר לעובד קיימת הכנסה שאינה מכוסה במסגרת קרן הפנסיה.

בנוסף, ניתן להציע לעובד להרחיב את הגדרת מקרה הביטוח כך שתכסה את עיסוקו הספציפי של המבוטח טרם מקרה הביטוח. במסגרת בירור צרכיו של המועמד לביטוח, יש לפרט את הערך המוסף של הרחבת הכיסוי להגדרת 'עיסוק ספציפי'.

הרחבת הגדרת העיסוק לעיסוק ספציפי תעשה באמצעות רכישה של כיסוי בשם מטריה ביטוחית.

מטריה ביטוחית לקרן הפנסיה : הביטוח המשלים של קרנות הפנסיה

אחד היתרונות של ביטוח המנהלים על פני קרן הפנסיה הוא בהגדרה העיסוקית שניתן להוסיף לאבדן כושר עבודה. הגדרה עיסוקית היא כיסוי לאבדן כושר עבודה בהתאם לעיסוקכם ב – 12 החודשים שקדמו לאירוע הביטוחי.

כעת ניתן להציע גם לחוסכים בקרן הפנסיה לרכוש הרחבה איכותית של הכיסוי לאובדן כושר עבודה הקיים בקרן. משרד האוצר מפרט את ההרחבות אותן ניתן להציע לחוסכים במסגרת המטריה הביטוחית.

הרחבות הביטוחיות אותן ניתן להציע במסגרת המטריה הביטוחית

במסגרת המטריה הביטוחית ניתן להציע שלוש הרחבות ביטוחיות

 • הגדרת עיסוק ספיציפית
 • ביטול תקופת אכשרה
 • ביטול קיזוז מול גורם אחר

הרחבה לכיסוי אבדן כושר עבודה לפי הגדרת עיסוק ספציפי

הכיסוי הביטוחי הקיים בקרן הפנסיה הוא בהתאם להגדרה הקלאסית : השכלתו, הכשרתו או ניסיונו של החוסך. ולא פעם מואשם כביטוח אבדן כושר עבודה הנחות מזה הקיים בביטוחי המנהלים.

הגדרת נכות
מתוך תקנון קרן הפנסיה של מנורה מבטחים

באפשרות החוסך לרכוש הרחבה בהתאם לעיסוק הספציפי שלו ב – 12 החודשים שקדמו לאירוע הביטוחי. במידה שקרן הפנסיה תדחה את התביעה בטענה הנוגעת להגדרת העיסוק של החוסך, לא תשלול חברת ביטוח את זכאותו של המבוטח שרכש הרחבה זו.

לצורך הדוגמה,

רואה חשבון העובד כמנכ"ל חברה ובשל חרדות נקלע לאבדן כושר עבודה. קרן הפנסיה עשויה לדחות את התביעה שלו בטענה שהוא יכל לעבוד בהתאם להשכלתו והכשרתו כרואה חשבון.

בעל הרישיון המשווק את הכיסוי לההרחבה העיסוקית לקרן הפנסיה יפרט לחוסך את האירועים הביטוחיים שבגינם יש צורך בכיסוי זה והעיסוקים שאליהם יופנה המבוטח בקרות אותם אירועים, אם לא ירכוש כיסוי זה.

>>>קריאה נוספת על הגדרת העיסוק בקרן הפנסיה

הרחבה לביטול תקופת אכשרה

בקרן הפנסיה קיימת תקופת אכשרה. תקופה שבה החוסך אינו מבוטח על מחלות שקדמו למועד הצטרפותו לתכנית. תקופת האכשרה בקרן הפנסיה היא 60 חודשים, במקרה של הגדלת הכיסוי הביטוחי בקרן או הגדלת השכר תהייה תקופת אכשרה נוספת על גידול השכר.

במהלך תקופת האכשרה, משלם העובד על כיסוי ביטוחי, הוא יהיה מבוטח לכל דבר למעט אירועים שקדמו להצטרפותו לתכנית.

המטריה הביטוחית מאפשרת לחוסך לרכוש הרחבה איכותית שתיכנס לתוקף במידה וקרן הפנסיה תדחה את התביעה בשל היותו של החוסך בתקופת אכשרה כהגדרתה בתקנון קרן הפנסיה.

ביטול תקופת אכשרה מטריה ביטוחית ניתן לרכוש במקרים הבאים:

 • הרחבה זו תוצע רק לעמיתים לגביהם מתקיימת תקופת האכשרה וכל עוד מתקיימת תקופת האכשרה. בתום תקופת האכשרה בקרן הפנסיה תבוטל הרחבה זו באופן אוטומטי ומיידי.
 • הרחבה זו לא תכלול החרגות רפואיות, אולם יכול שתכלול תוספת רפואית בהתאם להוראות החיתום הקיימות אצל המבטח לגבי מבוטחים בעלי מאפיינים דומים.

הרחבה לביטול קיזוז פיצוי חודשי מגורם ממשלתי

בקרן הפנסיה קיימים חמישה מקרים בהם מתבצע קיזוז מול גורמים ממשלתיים, באפשרות החוסך לרכוש הרחבה לביטול קיזוז זה כך שבמקרה האירוע הביטוחי תשלם הפוליסה קצבה מלאה.

חמשת המקרים בהם מתבצע הקיזוז הם:

 • משרד הביטחון נפגעי פעולות איבה
 • משרד הביטחון נכי צה"ל
 • משטרת ישראל – נכים
 • שירות בתי הסוהר – נכים
 • ביטוח לאומי – תאונות עבודה ומחלות מקצוע

שימו לב כי לא כל המטריות הביטוחיות שוות, קיימים הבדלים במסגרת הכיסוי לביטול קיזוז בין החברות. יש חברות המציעות ביטול קיזוז רק מול ביטוח לאומי ויש חברות המציעות ביטול קיזוז מול כל חמשת המקרים.

האם כדאי לעשות מטריה ביטוחית?

עובדים שחוששים שהתביעה שלהם בקרן הפנסיה תידחה בשל הגדרה עיסוקית או בשל תקופת האכשרה יכולים לרכוש את החלקים הספציפים במטריה הביטוחית.

חשוב לזכור כי את ההגדרה העיסוקית ניתן לרכוש לרשימת מקצועות סגורה ולא כל המקצועות יכולים לרכוש הגדרה עיסוקית. רשימת המקצועות משתנה מחברה לחברה.

בין המקצועות שיכולים לרכוש הגדרה עיסוקית

מרצההנדסאיעורך דין
מנהל מכירותמהנדס תוכנהעובד היי טק
מורהמנהלת סוכנות רכבשופט
שמאיפסיכולוגיועץ מס
גננתביוכימאיאופטימטריסט

גם עובדים שאינן יכולים לרכוש את ההגדרה העיסוקית יכולים לרכוש את שני הפרקים הנוספים במטריה, ביטול תקופת אכשרה וביטול קיזוז מול ביטוח לאומי.

מתי נקבל תשלום מהמטריה הביטוחית?

המטריה הביטוחית תשלם עבור התביעה רק בתנאי שהתביעה תידחה על ידי קרן הפנסיה ונרכש כיסוי מתאים במסגרת המטריה הביטוחית.

לצורך הדוגמה, התביעה נדחתה בטענה שהעובד יכל להעבוד בהתאם לעבודה אחרת בהתאם להשכלתו, הכשרתו או ניסיונו והעובד רכש הרחבה עיסוקית במסגרת המטריה.

או שהתביעה נדחתה בשל תקופת אכשרה והעובד רכש ביטול תקופת אכשרה במסגרת המטריה הביטוחית.

שימו לב, כי במסגרת זכאות לתשלום מגורם אחר, תשלם המטריה במקביל לתשלום שישולם מקרן הפנסיה.

כמה עולה לרכוש את המטריה הביטוחית?

מחיר המטריה הביטוחית משתנה בין חברה לחברה בהתאם לעיסוק ההרחבות שנרכשו והשכר המבוטח בפוליסה.

לדוג' עלות המטריה הביטוחית בחברת הראל לעובד המרוויח 10,000 ש"ח

גילביטול אכשרההגדרה עיסוקיתביטול קיזוזסה"כ
307.98 ש"ח7.98 ש"ח12.49 ש"ח28.45 ש"ח
4011.30 ש"ח11.30 ש"ח17.69 ש"ח40.29 ש"ח
5024.89 ש"ח24.89 ש"ח38.96 ש"ח88.74 ש"ח

שימו לב ! את המטריה הביטוחית רוכשים לצד קרן הפנסיה. במידה והשכר בקרן הפנסיה עולה יש לעדכן את השכר המבוטח בחברת הביטוח.

האם צריך לבצע חיתום רפואי בהצטרפות למטריה ביטוחית?

כן, מטריה ביטוחית היא מוצר ביטוחי ויש למלא הצהרת בריאות במעמד ההצטרפות. שימו לב שגם אם במועד ההצטרפות לקרן הפנסיה לא נדרשתם למלא הצהרת בריאות עדיין תידרשו למלא הצהרת בריאות בהצטרפות למטריה הביטוחית.

המטריה הביטוחית רשאית להחריג, לקבוע תוספת חיתומית או לדחות את ההצטרפות לכיסוי או לאחד הכיסוים. לדוג' לכיסוי ביטול תקופת אכשרה לא ניתן לקבוע החרגות אך ניתן לדחות או לקבוע תוספת חיתומית שתהפול

איפה ניתן לרכוש כיום מטריה ביטוחית?

כיום חמש חברות ביטוח משווקות מטריה ביטוחית לקרן הפנסיה, מנורה מבטחים, הראל, הפניקס, כלל ומגדל. אמנם המטריות משווקות על ידי אותן חברות ביטוח, אך חלקן מאפשרות לרכוש אותן עבור כל קרנות הפנסיה.

לדוג' ניתן לרכוש מטריה ביטוחית בקרן הפנסיה של מנורה מבטחים לחוסך המבוטח בקרן הפנסיה של אלטשולר שחם.

מטריה טופ של מנורה מבטחים

מנורה מבטחים היתה החברה הראשונה שהציעה את המטריה הביטוחית לחוסכים בקרנות הפנסיה. מטריה טופ של מנורה מבטחים כוללת את שלושת הכיסויים הקיימים בתכנית. באפשרות המבוטח לרכוש רק את אחד הכיסויים או את שלושתם.

הכיסוי נרכש באופן פרטי על ידי העובד וישולם על ידו באמצעות כרטיס אשראי. במקרה של גידולי שכר על העובד לעדכן את חברת הביטוח.

כיסוי למקרה ביטוח לפי הגדרת העיסוק הספציפי

כיסוי זה מכסה מקרה ביטוח של אובדן כושר עבודה לפי הגדרת עיסוק ספציפי, ובתנאי שהמבוטח לא הוכר על ידי קרן הפנסיה באובדן כושר עבודה לפי הגדרת עיסוק סביר.

כיסוי זה יכנס לתוקף גם במידה והמבוטח יהיה זכאי לקצבת נכות לתקופה חלקית ולאחר מכן תישלל זכאותו בשל עיסוק סביר.

ביטול תקופת אכשרה

כיסוי זה מכסה מקרה ביטוח של אובדן כושר עבודה לפי הגדרת עיסוק סביר, במקרה בו תביעת המבוטח מקרן הפנסיה נדחתה בשל אובדן כושר עבודה בתקופת האכשרה. הכיסוי כולל ביטול של תקופת האכשרה הקיימת בקרן הפנסיה למחלה קיימת של חמש שנים ממועד ההצטרפות לקרן.

ניתן לרכוש כיסוי זה בנוסף לכיסוי להגדרת העיסוק הספציפי.

כיסוי זה יהיה בתוקף לחמש שנים ממועד ההצטרפות לקרן הפנסיה כפי שצויין בטופס ההצעה או חמש שנים מיום ההצטרפות לתכנית במידה ולא צוין תאריך הצטרפות על גבי טופס ההצעה.

ביטול קיזוז קצבת הנכות מקרן הפנסיה מול גורם ממשלתי אחר

כיסוי זה מכסה סכומים אותם קיזזה קרן הפנסיה מהפיצוי החודשי המשולם על ידה כנגד תשלומים אותם רשאי המבוטח לקבל מגורם ממשלתי בשל אותו מקרה ביטוחי.

לדוגמא, העובד זכאי לקבל במקרה של תאונת עבודה מקרן הפנסיה רק 25% מהשכר המבוטח שלו. המטריה הביטוחית תשלם את ההפרש אותו היה צריך לקבל המקרן.

נניח כי השכר המבוטח של העובד עמד על 10,000 ש"ח והוא היה זכאי לקצבה בגובה של 7,500 ש"ח.

מכיוון והנכות נגרמה מתאונת עבודה הוא יהיה זכאי לקבל מקרן הפנסיה 2,500 ש"ח והמטריה תשלם לו 5,000 ש"ח נוספים.

קרן הפנסיהמטריה טופ
2,500 ש"ח5,000 ש"ח

חשוב לדעת כי כ- 25% מהתביעות לאבדן כושר עבודה בקרן הפנסיה מקורן בתאונת עבודה

בנוסף, בכל שלושת הכיסויים המבוטח יהיה זכאי לשחרור הפרמיה החודשית לקרן הפנסיה ולפוליסה בקרות אירוע הנובע מאבדן כושר מקצועי ו/או ביטול תקופת אכשרה.

מתי יתבצע תשלום מהפוליסה?

כדי לזכות בתשלום מהמטריה הביטוחית במקרה של אירוע ביטוחי  על המבוטח לעמוד בתנאים הבאים:

 • עליו להיות מבוטח בקרן הפנסיה
 • הוא לא זכאי לקצבת אבדן כושר עבודה מקרן הפנסיה בשל הגדרת העיסוק שלו או בשל תקופת אכשרה
 • המבוטח נמצא בנכות חלקית או מלאה

הרחבות נוספות למטריה הביטוחית

מנורה מבטחים מאפשרת רכישת תוספות נוספות למטריה הביטוחית, תוספות הקיימות בפוליסת אבדן כושר העבודה החדשה בביטוח המנהלים, כגון:

 • פרנצ'יזה, תשלום הפיצוי החל מהיום הראשון
 • הארכת תקופת ההצמדה למדד של הפיצוי מ-24 חודשים ל-60 חודשים
 • הגדלת תגמולי הביטוח בתקופת תשלום הפיצוי ב-1% או 2% לשנה בתקופת תשלום הפיצוי וזאת בכדי לשמור על עליית שכר המבוטח במקרה של אי כושר עבודה

פרנצ'יזה, תשלום הפיצוי החל מהיום הראשון

מבוטח שרכש הרחבה זו וזכאי לקבלת תגמולי ביטוח עקב אבדן כושר עבודה מלא או חלקי ייהנה מפיצוי רטרואקטיבי לאחר תום תקופת המתנה של 3 חודשים כך שבחודש הרביעי יקבל פיצוי כפול גם בגין החודש השלישי, ובחודש החמישי יקבל פיצוי כפול גם בגין החודש השני.

חשוב לזכור כי הכיסוי לאבדן כושר עבודה בקרן הפנסיה כולל באופן מובנה פרנצי'זה, אך אם לא תרכשו את הכיסוי במסגרת המטריה הביטוחית תקבלו תשלום רק בתום תקופת ההמתנה.

הארכת תקופת ההצמדה למדד של הפיצוי

הצמדת הפיצוי החודשי למדד המחירים לצרכן לתקופה של 60 חודשים, במקום 24 חודשים הקיימים במוצר הבסיס, לאחריהם יוצמד הפיצוי החודשי למסלול השקעה בסיסי למקבלי קצבה.

הגדלת תגמולי ביטוח בתקופת תשלום הפיצוי

על מנת לשמור על עלייה מתונה בהכנסה של המבוטח בתקופת אי הכושר, ניתן לרכוש הרחבה להגדלת תגמולי הביטוח ב-1% או ב-2% לשנה בתקופת תשלום תגמולי הביטוח ולא יותר מ-20 שנות תשלום פיצוי.

את מטריה טופ יהיה ניתן לרכוש בעבור כל קרנות הפנסיה החדשות ולא רק בעבור קרן הפנסיה של מנורה מבטחים

האם יש הבדל במטריה הביטוחית בחברות הביטוח השונות?

חמש חברות הביטוח שמציעות את המטריה הביטוחית בהתאם לתנאים שהגדיר משרד האוצר, הבדלים בעלות הכיסוי הביטוחי יחסית מינורים כאשר עלות המטריה במנורה מבטחים נראית זולה יותר לעובדים בעלי צווארון לבן לעומת העלות בחברת הביטוח הראל.

לעומת זאת, עלות הכיסוי הביטוחי לעיסוקים אחרים בגילאים מבוגרים בהראל זולים יותר מאשר במנורה מבטחים.

בנוסף קיימים הבדלים באיכות הכיסוי, כאשר בחלק מהחברות הכיסוי לביטול קיזוז מול גורם אחר כולל ביטול קיזוז מול ביטוח לאומי בלבד.

שימו לב שהגדרת העיסוק עשויה להשתנות בין החברות. כלומר ישנם מקצועות שניתן לרכוש עבורם הגדרה עיסוקית בחברה אחת ולא בחברה שנייה.

בשורה התחתונה

חוסכים המבוטחים בקרן הפנסיה יכולים לרכוש מטריה ביטוחית המעניקה כיסוי לשלושה מקרים בהם הכיסוי הביטוחי בקרן הפנסיה היה נחות מול ביטוח המנהלים. ההרחבה עיסוקית, ביטול תקופת אכשרה וביטול קיזוז מול גורמים ממשלתיים.

מקורות :

 1. שיווק תכניות לביטוח מפני אובדן כושר עבודה
 2. קווים מנחים לעניין תכנית לביטוח מפני אבדן כושר עבודה

רוצים להגיע עם יותר כסף לפנסיה?
רוצים להפסיק לפחד מהחיסכון הפנסיוני?
קורס הפנסיה הדיגיטלי של : פנסיוני להבין את הפנסיה הוא הפתרון עבורכם
כנסו לקורס הפנסיה הדיגיטלי שלנו https://pensuni.com/?page_id=7203

מטריה ביטוחית למבוטחים בקרן הפנסיה by

נדב טסלר

נדב טסלר, מתכנן פרישה, משמש כסמנכ"ל מקצועי בקוואליטי שירותים פיננסים לשעבר סמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה, ומנהל המוצר באגף השיווק במנורה מבטחים. מרצה כיום במכללת נתניה ומכללה לפיננסים BDO. בעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה. לנדב תואר M.A במנהל עסקים מהמכללה למנהל, B.A במנהל עסקים מאוניברסיטת בן גוריון והוא מחזיק רישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

תגובות

 1. האם הכיסוי לאובדן כושר עבודה במבטחים הותיקה מתייחסת לתאונות עבודה או רק למחלות?

  1. שבת שלום חנוך,

   המטריה הביטוחית חלה רק על הקרנות החדשות ולא על הקרנות הותיקות. בקרנות הותיקות מתקיים קיזוז במקרה של זכאות לקצבה ממקור אחר לעניין זה זכאות לקצבה בגין תאונת עבודה ומחלות מקצוע מביטוח לאומי.

 2. שלום. שאלה לא ישירה אך עדיין קשורה לאכ"ע. אם הייתי באכ"ע למשך זמן המזכה בתשלום. מהעבודה קיבלתי תשלום עבור ימי מחלה שצברתי. האם הביטוח מנהלים/קרן הפנסיה אמורים לתת לי תשלום עבור גריעת ימי המחלה מהצבירה שלי?

  1. ערב טוב שי,

   בתקופת אבדן כושר העבודה אתה מקבל קצבה מהקרן. הקרן מפקידה לך במקביל לחיסכון. במידה וקיבלת גם ימי מחלה באותה תקופה המעסיק רשאי לדרוש את ימי המחלה חזרה ממך (קיבלת פיצוי כפול על אותה תקופה).
   הקרן לא מפצה אותך על ימי המחלה.

 3. דבר שאנשים לא מודעים, צהל מקזז מחיילי מילואים שנפצעו או נהרגו בעת שירותם ביטוח אכע ופנסיית נכות לנפצעים וחיסכון לקצבה ובפנסיה לשארי חייל מילואים שנהרג.
  מטריה לא עוזרת במקרה זה כי לא קרן הפנסיה לא משלמת (למעט מקפת עד לתקנון האחיד) אלא צהל לא משלם.

 4. מאיפה קונים את ההרחבה ? קרן הפנסיה או חברת ביטוח?
  ממה שראיתי רק להראל ומיגדל יש מטריה ביטוחית
  מה עם מנורה , כלל , הפניקס ?

 5. נדב, רציתי לשאול האם תהיה מטריה ביטוחית לצווארון כחול?
  ובכללי מה המענה הטוב ביותר שניתן לעשות באובדן כושר לבעלי הצווארון הכחול?

  1. ערב טוב,

   מטריה ביטוחית ניתן למכור בהתאם להגדרה העיסוקית שיקבל המבוטח בביטוח מנהלים. מקצועות המוגדרים ככל עיסוק לא ניתן לצרף לביטוח מנהלים ולא תהייה עבורם מטריה ביטוחית בקרן הפנסיה לעניין זה. ככל הנראה המטריה תתן להם מענה ליתר הכיסויים, ביטול תקופת אכשרה וביטול הקיזוז מול גורמים אחרים.

 6. שלום נדב
  מאיזה אחוז נכות קרן הפנסיה תשלם קצבה בגין אובדן כושר עבודה?
  יש לי אכ"ע חיצוני והסוכן טוען שהביטוח ישלם החל מ 25% ועד 75% וקרן הפנסיה רק החל מ 75%.
  כמו כן הוא טוען שבביטוח הגדרנו מקצוע ספציפי ובקרן זה עיסוק כללי כך שפגיעה ביכולת שלי לעסוק בעיסוקי תוכר על ידי הביטוח ובקרן סביר שלא. כמו כן יש שם אובדן חלקי ובקרן אין, ירידה בשעות עבודה כתוצאה מתאונה תוכר בביטוח ובקרן לא. בביטוח זה מוגדר אובדן כושר עבודה ולא רק נכות (למרות שלא ברור לי איך זה יכול לקרות)…
  מה דעתך?
  תודה
  וכל הכבוד, זה כנראה הבלוג הכי חשוב היום ברשת

  1. תודה רבה ברק,

   בקרן הפנסיה קיים באופן מובנה כיסוי לאבדן כושר עבודה חלקי, כזה העולה על 25%. צודק הסוכן שטוען שבפוליסה הכיסוי הוא ספציפי כלומר עיסוקי ועליך לבדוק שאכן הכיסוי שלך כזה.
   בקרן הפנסיה קיימת הבחנה בהתאם לעיסוקך, השכלתך והכשרתך. לעניין הסוגיה היכן תאושר התביעה והיכן לא, אני מציע שתציץ בטבלה בתחתית הקישור הבא
   https://pensuni.com/?p=4143

 7. זה נשמע ככה שכמעט כבר לא יהיה צורך או היגיון בביטוח מנהלים יותר, לפחות לא לקופות חדשות בלי מקדם קצבה מובטח.

  מתי זה אמור להיכנס לפועל הנושא הזה? האם זה ידוע כבר?

  1. לביטוח מנהלים יהיו את היתרונות שלו לחוסכים שמעדיפים מוצר המבוסס על פוליסה ולא על תקנון.
   לגבי המטריה הביטוחית עדיין מוקדם להגיד מתי היא תיכנס לתוקף במבנה הנוכחי.

  2. היי, אני רוצה לתת כאן דגש שלדעתי לא רבים מודעים אליו. לאבדן כושר עבודה בביטוח מנהלים יש הגדרת סיעוד משופרת של 3 ADL ביחס ל 4 בקרן הפנסיה. בנוסף, בביטוח מנהלים ניתן לרכוש קיצור תקופת המתנה לחודש אחד, בעוד שבקרן מדובר על פרנצ'יזה. אם יוסיפו את המאפיינים הללו למטריה ביטוחית זה יהיה שובר שוויון משמעותי.

 8. היי נדב, רק חצי מהשכר שלי הוא שכר מבוטח,
  האם יש דרך להגדיל את השכר הקובע לאובדן כושר עבודה?

   1. לא כל השכר מבוטח בגלל שעות נוספות, קרן הפנסיה נפתחה ע"י המעסיק,
    האם אני יכול להפקיד לאותה קרן פנסיה באופן עצמאי?
    ומה במידה ואני לא מעוניין להפקיד עוד כסף לפנסיה, אלא רק מעוניין לשלם על ביטוח אכע?

    1. הי עידו,

     ניתן לבצע את שתי האפשרויות, או להפקיד לקרן הפנסיה שלך באופן עצמאי או לרכוש ביטוח אבדן כושר עבודה על חלק השכר הלא מבוטח.

 9. המטריה הביטוחית מוצעת כחלק מכל קרן פנסיה ?או שיש רק לחברות ספציפיות?

  1. בדרך כלל חברות הביטוח הציעו את הכיסוי כחלק מקרן הפנסיה שבבעלותן.
   כיום ממתינים לאישור לשיווק מחדש של המטריות, יכל להיות שחברות ביטוח יציעו מטריות גם עבור קרנות פנסיה שלא בבעלותן.

  2. ערב טוב,

   אושרה למנורה מטריה ביטוחית, המטריה תיתן כיסוי לכל קרנות הפנסיה החדשות ולא רק לקרן הפנסיה של מנורה מבטחים.

 10. היי,
  קראתי בעיתון דה מרקר היוםו 5/3/2018 על כוונה לייקר את ביטוח אובדן כושר עבודה בביטוחי הפנסיה באחוזים גבוהים מאד

  האם לא כדאי בעקבות כך לוותר על הביטוח בפנסיה ולעשות ביטוח אובדן כושר עבודה איכותי יותר בביטוח מנהלים ?

  1. הכתבה בדה מארקר עסקה ביקור תעריפי אבדן כושר עבודה, מהצד השני הוזלו עלויות הכיסוי הביטוחי. במידה ועלות אבדן כושר העבודה שלך בביטוח המנהלים מקבילה ואתה לא צריך ביטוח לשארים יכל להיות שכדאי לך לבחון את הנושא עם איש מקצוע.
   מצ"ב כתבה שלי בנושא https://pensuni.com/?p=4249

 11. שלום נדב,
  האם הכיסוי הבסיסי במסגרת קרן הפנסיה הוא על כלל המשכורת המדווחת לרבות מה שמופרש לקרן פנסיה המשלימה?

  1. ערב טוב אלעד,

   בכל קרן פנסיה (מקיפה או משלימה) קיים כיסוי על חלק השכר המופקד אליה. בכל אחת מהקרנות אתה צריך לבחון את מסלול הביטוח שלך ואחוז הכיסוי.
   חשוב לשים לב שהמסלול בו אתה נמצא בקרן המשלימה כולל גם הוא כיסוי ביטוחי, בעבר בקרנות אלו מסלול בררת המחדל היה מסלול "יסוד" שלא כלל כיסויים ביטוחים.

 12. שלום נדב,

  אני בודק מחודש מרץ בכמה חברות ביטוח ומקבל את אותה התשובה שעדיין לא יצאו תוכניות המטרייה הביטוחית. יש לך מושג מתי הן אמורות לצאת לשוק? מה בערך יהיו העלויות? האם הן יעניקו לחוסכים בקרן הפנסיה את אותו כיסוי אכ"א כמו בביטוחי החיים?

 13. שלום,

  מנצל השאלה לשאול שאלה הפוכה, האם לרווק נטול שאירים יש אופציה לקרן פנסיה שהיא חסכון בלבד, ללא בטוח שאירים?

  תודה מראש על התשובה ועל האתר המאלף והחשוב.

 14. האם יש מטריה ביטוחית שמכסה את כל הביטוחים שיש בקרן הפנסיה למי שאין לו קרן פנסיה אלא מפקיד לקופת גמל?

 15. היי נדב,
  מבוטח שהיה לו כיסוי לאובדן כושר עבודה כי המעסיק החליט לשלם לו מעבר להפרשות הקבועות לקרן הפנסיה, כדי לשדרג לעובד את השכר, האם היום לאחר ההוראה החדשה הכיסוי לאובדן כושר הופך להיות לא רלוונטי?
  שאלב נוספת, האם יש לרכוש מטריה ביטוחית באותה חברה בה המבוטח חוסך בקרן הפנסיה? למשל לרכוש מטריה במנורה כאשר המבוטח חוסך במקפת?
  אודה להתייחסותך,
  תודה רבה.

  1. כיום לא ניתן עוד לבטח את העובדים בכיסוי נוסף מעבר לכיסוי הקיים בקרן הפנסיה, יש עדיין הרבה מאוד עובדים שיש להם הסדרים קיימים.

   לגבי השאלה השנייה, המטריה מבטחת גם עובדים בחברת ביטוח אחרת. כמו בדוגמא שלך, ניתן לקנות את מטריה טופ במנורה ולחסוך בקרן הפנסיה של מקפת.

   1. היי נדב,
    תודה רבה על התשובה.
    כלומר אנשים שיש להם הסדר קיים , ולמשל ימשיך אותו באופן פרטי או אצל מעסיק חדש , האם דבר כזה אפשרי? או שביום תביעה חברת ביטוח כזו או אחרת תתחמק מתשלום?

    1. לא ניתן לקבל פעמיים, זאת אחת הסיבות שבפיקוח אסרו להמשיך לשווק פוליסות אלו.
     במידה והפוליסה שלך היא לא קולקטיבית, יתכן ותוכל להמשיך אותה במקום עבודה חדש.

 16. היי נדב
  ראשית, אתר נפלא ומידע איכותי מאוד
  מספר שאלות:
  1. האם המטריה משחררת חברות שאינן מנורה? ובמידה וכן האם סכום השחרור מועבר ישירות ללקוח או ישירות?לקרן הפנסיה?
  2. במקרה של אישור תביעת נכות על ידי קרן הפנסיה, האם יש צורך לתבוע גם את המטריה לצורך שחרור שלה עצמה?
  תודה

  1. ערב טוב

   1. המטריה תשחרר את כל החברות, המבוטח יקבל המחאה לפקודת הקרן שלו.
   2. במידה והתביעה תאושר על יד יקרן הפנסיה אין זכאות לתבוע את המטריה

 17. האם הצק שיגיע ללקוח יהיה לאחר ניכוי מס הכנסה
  כלומר האם בתדלום השחרור יראו כהכנסה?

 18. היי
  לגבי סעיף ביטול תקופת האכשרה
  אם אני עמית פעיל שנתיים בקרן הפנסיה ורכשתי אכע עם סעיף ביטול.חלילה התגלתה מחלה אשר קרן הפנסיה דחתה בטענה של מחלה קיימת.
  האם האכע ישלם בעקבות הדחיה?
  אשמח לדוגמא

 19. היי נדב,
  תודה רבה על המאמר.
  לא הצלחתי לאתר באינטנרט מקום שמאפשר הצטרפות למטריה הביטוחית של מנורה. אשמח אם תפנה אותי לגורם הרלוונטי.

 20. הי נדב
  האם נכון שכרגע מנורה הוציאו את זה כפוליסת פרט בלבד ? דהיינו מעסיק לא יוכל לשלם את זה מתוך התגמולים ולא תהיה הוצאה מוכרת בגין הפוליסה הזו גם לעצמאים ?

  תודה

  1. הי יגאל,

   לא ניתן לרכוש את המטריה מתוך רכיב התגמולים. שמעתי כבר פרשנות שטוענת שהמעסיק יכל לרכוש את המטריה לעובד.

 21. היי נדב
  הבן קצין צעיר נכנס לקבע עם קרן פנסיה מקיפה חדשה
  2 שאלות.
  האם כדאי לילד לעשות כבר עכשיו מטריה ביטוחית?
  הבנתי שכול עוד הילד רווק חשוב לוותר על כיסוי ביטוח שאירים?
  תודה

  1. בוקר טוב,

   כקצין בצבא הוא לא יכל לקבל הגדרה עיסוקית בקרן הפנסיה.
   האם לרכוש ביטול תקופת אכשרה? במידה ועשויה להיות בעיה בריאותית כדאי לרכוש.

   לעניין ויתור על שארים, ניתן לוותר כעת בכפוף לבדיקה כי קיים בקרן הפנסיה ביטול תקופת אכשרה בגין הויתור. (במידה והוא מבוטח בהראל – זה קיים)

 22. האם כרגע רק מבטחים מוכרת מיטריה ביטוחית.

  האם המטריה יכולה להיות עלקרן פנסיה שאינה במבטחים?

  תודה.

  1. הי תומר,

   כרגע רק מנורה קיבלה אישור לשיווק המטריה הביטוחית. ניתן לרכוש את המטריה הביטוחית עבור שכר שמבוטח בקרן פנסיה מקיפה או קרן פנסיה משלימה.
   ניתן לרכוש את הכיסוי הביטוחי עבור כל קרן פנסיה.

   1. תודה,
    תגיד אתה יודע מי אחרי למוצר בשירות לקוחות? כי השירות לקוחות לא יודע על מה מדובר.

 23. היי תומר,
  האם יש יתרון למטריה הביטוחית למטרת הרחבה לעיסוק ספציפי עבור מקצוע של מהנדסת בתחום התכנה?
  אני מבינה מתוך הניסוח של קרן הפנסיה שהאכ"ע יאפשר פיצוי כל עוד לא אוכל לעבוד במקצוע לפי השכלתי. ומאחר שיש לי השכלה כזו אני מבינה שההרחבה העיסוקית של המטריה הביטוחית לא רלוונטית עבורי. האם אני מפרשת את הדברים נכון?
  תודה

  1. הי מעיין,

   ב- 85% מהמקרים מספיק הכיסוי הביטוחי הקיים בקרן הפנסיה (במיוחד במידה והשלמת את תקופת האכשרה), עבור היתר נחוצה המטריה. לכן העלות שלה זולה ביחס להרחבות הקיימות בביטוחי מנהלים,
   כדי להקטין את הסיכון שהתביעה לא תאושר רוכשים את המטריה.

 24. נדב,

  האם אתה מכיר את הכיסוי של הפניקס " עד שתוכל " , ביטוח אובדן כושר עבודה משלים לקרנות הפנסיה למקצועות צווארון לבן ?
  האם מדובר במטריה ביטוחית ? מה היתרון של הפוליסה ?
  תודה

  ירון

 25. לגבי ההצמדה למדד.
  לא ברור מה הוא מסלול השקעה אליו מוצמדים התשלומים עם סיום תקופת ההצמדה למדד. עד כמה זה תחליפי להצמדה למדד?
  האם יש לך תובנה כאן?
  אני תוהה אם יש היגיון לא לסמוך על התשואה מההשקעה ולרכוש נספח של הגדלה ב-2% לשנה (למרות שהמטרה המוצהרת כאן היא לייצר גידול ריאלי, לא ברור שההנחת הבסיס של הצמדה למדד מתקיימת).
  תודה.

 26. מספר שאלות
  אם יש לי קרן פנסיה X , האם אני חייב לקנות את המטריה בקרן הפנסיה ?
  הם יש עוד חברות שאושרו להם מטריה ביטוחית ?
  האם במישה והמעסיק מחוייב לקנות אכע ויש לי קרן פנסיה מקיה וקרן פנסיה כללית שיש בהם כיסוי, אפשר לבקש מהמעסיק יקנו על חשבונונ את המטריה במקום מה שמשלם כיום לאכע ? (כאשר זה לא מכסה שחרור פרמיות מקרנות פנסיה ?)

  ושאלה משיקה – האם בפוליסות החדשות של אובדן כושר עבודה יש שיחרור מפרמיות גם למוצרים שאינם ביטוח מנהלים ? כגון קרנות פנסיה כלליות מקיפות ? קופות גמל ? האם זה מכסה ביטוחי מנהלים שאינם מאותה חברה שבה אני מכוסה באובדן כושר ?

  1. כיום רק מנורה מציעה מטריה ביטוחית, היא נקראת מטריה טופ. אפשר לקנות את הכיסוי במנורה גם אם אתה מבוטח היום בקרן פנסיה אחרת.
   מטריה ביטוחית היא מוצר פרט המעסיק (בדרך כלל) לא יכל לרכוש אותו עבורך (כדאי לבדוק עם מנורה האם זה השתנה).

   מעסיק לא מחוייב לרכוש אכע לעובד שמבוטח בקרן פנסיה, אם יש לכם הסדר אחר. תנסה לקבל ממנו את עלות המטריה.
   עובד שמבוטח בקרן פנסיה אינו יכל לרכוש אבדן כושר עבודה חיצוני (מלבד מטריה) בפוליסות חדשות ביטול ההפקדות לביטוח המנהלים לא צריכות לגרום לביטול הפוליסה וניתן להמשיך את הפוליסה לאבדן כושר עבודה בנפרד (לפחות חברת הביטוח מחוייבת לכך)

   1. נדב שלום,
    כוטרינר, בנוסף לקרן פנסיה מקיפה יש לי כיסוי בביטוח א.כ.ע מקצועי/עיסוקי בפניקס הכולל הרחבות – עיסוקי, מורחב, פרנצ'יזה, תק' המתנה מקוצרת 15 יום וכד'. הפרמיה אינה זולה ואני מתלבט לגבי העברת הכיסוי למטריה.
    1. האם תוכנית מטריה נחשבת לנחותה יותר בהשוואה לא.כ.ע עיסוקי של חברות הביטוח?
    2. אני מבין כי המטריה תשולם רק במידה ותביעת הנכות לא תוכר ע"י קרן הפנסיה ?
    2. במידה ותוכר בעתיד תביעת א.כ.ע ע"י חברת הביטוח, האם קרן הפנסיה תקזז את התשלום שיינתן על ידה ? במידה וכן, האם התשלום מקוזז גם במידה והתשלום של א.כ.ע פרטי (בחברת ביטוח), אינו מגיע ל 75% מההכנסה?
    תודה רבה

    1. בוקר טוב אורי,

     1. ברשותך פוליסת ביטוח אבדן כושר עבודה ישנה, כיום כבר לא נמכרות פוליסות בסגנון הזה והמטריה לא יכולה להחליף את כל הכיסויים הקיימים בפוליסה.
     להחלטה האם לבטל את הפוליסה או לא, אתה צריך לשקול האם כל הכיסויים הקיימים נדרשים (לדוגמה תקופת המתנה מקוצרת)
     2. נכון, רק במידה והקרן לא תאשר את התביעה שלך בהתאם לכיסוי שרכשת המטריה תשלם
     3. קרן פנסיה אינה מקזזת קצבאות מול פוליסת ביטוח. סביר להניח שהפוליסה תקזז תשלום מקרן פנסיה (בהתאם לתנאי הפוליסה)

 27. נדב היי,
  למגיב עידו מלמעלה ששאל "האם יש דרך להגדיל את השכר הקובע לאובדן כושר עבודה?" ענית ש"להפקיד באופן עצמאי על יתר השכר לקרן הפנסיה".
  הוא שאל ספציפית לגבי "…רק חצי מהשכר שלי הוא שכר מבוטח".
  כמו שאני מבין ויודע, כל מה שהוא לא שכר בסיס, בדר"כ אינו מבוטח כנגד ביטוח אובדן כושר עבודה (לא מבוטח כל דמי הנסיעות, השעות הנוספות, גמול ההשתלמות וכו').

  השאלה שלי היא הפוך על הפוך – במידה ואני רוצה להגדיל את סכום הצבירה בקרן הפנסיה המקיפה, ואני בוחר להפקיד כספים באופן עצמאי לקרן הפנסיה בהעברה בנקאית (כספים מהנטו שלי אחרי מיסים בעצם) – האם על ההפקדות העצמאיות הללו תגבה ממני קרן הפנסיה גם דמי ביטוח אובדן כושר עבודה?
  האם יש לי בחירה שלא לבטח אותם?

  1. ככל שאתה מפקיד כספים לקרן פנסיה מקיפה, הקופה תרכוש עבורך כיסוי ביטוחי.
   כדי להקטין את גובה הכיסוי אפשר לבחור אחוז לחישוב משכר מבוטח השונה מבררת המחדל 16%. ככל שתבחר אחוז גבוה יותר, השכר המבוטח יהיה קטן יותר.

   באפשרותך לפרוש את ההפקדה לאחור (במידה ומדובר בהפקדה חד פעמית)
   אפשר להפקיד לגמל ובהמשך לנייד את הכספים לקרן הפנסיה.

   1. תודה רבה על התשובה נדב יקר.
    איך בוחרים אחוז לחישוב משכר מבוטח השונה מבררת המחדל 16%?
    בכל הקשור ל"כמות" הביטוח בקרן פנסיה מקיפה (הכוונה לביטוח אובדן כושר עבודה = ביטוח נכות וגם לביטוח שארים), אני מכיר רק בחירה של מסלול ביטוחי לפי התקנון…
    זה משהו שמודיעים לנציגים של קרן הפנסיה במוקד שירות הלקוחות?
    ממלאים טופס?

    (שוב תודה!).

    1. רק עצמאים יכולים "לקבוע" את השכר המבוטח שלהם בקרן הפנסיה. עבור שכירים, השכר המבוטח יחושב בהתאם להפקדה שלהם.

     השינוי של השכר המבוטח עבור עצמאי ובחירה אחוז השונה מ – 16% יעשה בהתאם לנוהל העבודה בקרן הפנסיה שלך.

 28. אשמח לעזרה,
  האם ניתן להוסיף הרחבות לקרן פנסיה מקיפה חדשה ללא מטריה ביטוחית, אלה ישירות לא.כע בקרן הפנסיה?

  1. ההרחבות היחידות שניתן להוסיף בקרן הפנסיה הם נכות מתפתחת (הגדלת קצבת הנכות מעבר למדד) ופרנציזה (תשלום הקצבה מהיום הראשון לאחר תקופת ההמתנה)

   1. שלום נדב

    שאלה כללי לגבי אנשים שיש להם שתי קרנות פנסיה (נניח מבטחים בתחילת עבודה , וגילעד לאחר מכן בעבודה אחרת).
    1) האם ניתן למשוך פנסיה מכל אחד מהם בנפרד (ללא קשר לקופה אחרת)
    2) האם ניתן לצבור 70% בכל אחד מהקופות בנפרד?

    רוני

     1. תודה נדב

      מדובר בקופת "מבטחים ותיקה" עם צבירה של 25% (שכר נמוך, ישנה 1978-90) וקופת פנסיה "גילעד" עם צבירה 50% שכר גבוהה.
      עברתי את 70% עם שתי קופות ביחד אך המליצו לי להמשך הפריש ב "גילעד" עקב שכר נמוך שהיה במבטחים. האם נכון לעשות כך? בנוסף אמרו לי שאפשר לקבל פנסיה מכל אחד בנפרד בניגוד לדעתך (לא יודע מה נכון??? ומה לעשות)

      תודה על עזרתך.

      1. הי רוני,

       זה תלוי מי המעסיקים שהפקידו לך כספים למבטחים הותיקה, ככל שמדובר במעסיקים פרטיים אין בעיה לקבל קצבה משני המקורות. ככל שמדובר במעסיקים ציבורים (רשויות, משרדי ממשלה וכד') הקרן הותיקה עשויה לא לשלם קצבה. במקרה זה יש לבחון כדאיות למשיכת הכספים שנצברו במבטחים הותיקה.

 29. הבנתי שהפניקס גם מציעים את המוצר אבל לא מפרסמים את זה.
  תוכל לבדוק מול המפקח שם?

 30. אני מוצא מידע על המוצר במנורה ובהראל.
  באתר של הפניקס אין כלום.
  יש איזשהו פרסום או משהו שאפשר להשיג מהפניקס?

  1. אין משהו מיוחד במטריה שהפניקס מציעים, אותו מודל כפי שקיים היום במנורה. צריך לראות בהמשך האם יש פער משמעותי בעלויות.
   אתה יכל לראות כאן מצגת שהם פרסמו (כניסה)

 31. הי נדב,
  תודה על המאמר!
  האם נדרשים למלא הצהרת בריאות כדי להצטרף לשירות המטריה הביטוחית?

 32. היי נדב יקר, תודה שאתה חי, נושם, בועט וכותב את הבלוג.

  הבהרה ברשותך,
  בתגובות שלך לעיל' הבחנתי כי מחד:
  "במידה והוא שכיר, חובת המעסיק לבטח אותו על 75% מהשכר"
  ומאידך:
  "מעסיק לא מחוייב לרכוש אכע לעובד שמבוטח בקרן פנסיה, אם יש לכם הסדר אחר."
  יכול להבהיר?

  במידה ולשכיר יש קרן פנסיה (ברירת מחדל לדוג') או קופת גמל, יש מצב כלשהו שהוא שהמעסיק מחויב לדאוג לו לאכ"ע?

  1. הי שלומי,
   בקרן פנסיה בניגוד לקופת גמל או ביטוח מנהלים, הכיסוי לאבדן כושר עבודה מובנה במוצר ולכן המעסיק לא נדרש לקנות את הכיסוי לעובד.

 33. שלומי,

  בקרן הפנסיה, שהיא המקרה הכי פשוט (וגם המוצר הכי "שלם" ומובנה) – ביטוח אובדן כושר עבודה (=ביטוח נכות) הוא חלק מובנה בקרן, יחד עם ביטוח השארים.
  אי אפשר להיפטר מהם והם חלק אינטגרלי ממה שקרן פנסיה הינה.
  לגבי ביטוח אובדן כושר עבודה – ניתן רק לבחור את גובה הכיסוי מתוך מסלולי ביטוח קבועים ושונים.
  לגבי ביטוח שארים – ניתן רק לבטל אותו לשנתיים, ואז הוא חוזר אוטומטית (ואז שוב לבטל אותו לעוד שנתיים וחוזר חלילה).

  בקופת גמל לתגמולים, שנקראת גם קופת גמל משלמת לקצבה (="פנסיונית") – אין ביטוח אובדן כושר עבודה מובנה בקופת הגמל (=אין ביטוח כנגד נכות תעסוקתית).
  גם אין ביטוח שארים.
  קופת גמל לתגמולים היא מוצר חסכון פנסיוני "טהור" ו"נקי". בלי נספחים. רק חסכון וזהו.
  לכן באחריותך לעשות ביטוח אובדן כושר עבודה פרטי בשוק הביטוחים הפרטיים.
  אבל,
  המדינה רוצה שאם בחרת בקופת גמל לתגמולים, אז שלא יקרה מצב שתישאר ללא ביטוח לאובדן כושר העבודה שלך (=שתהיה נכה ותיפול על צוואר המדינה), ולכן ברגע שאתה בוחר להפקיד את כל התגמולי מעסיק+עובד+פיצויים בקופת גמל לתגמולים, המעסיק *מחוייב* לרכוש לך ביטוח שכזה במידה ואתה מחליט להעביר את כל ההפקדות לקופת הגמל.
  בכך שהוא מחוייב לדאוג לבטח אותך, אתה לא טיפש מספיק להישאר בלי ביטוח כנגד נכות תעסוקתית כלל.

  אז מה הקאץ'?…
  "הביטוח לאבדן כושר עבודה בקרן הפנסיה בשיעור של 75% פוגע באחוז אחד של החיסכון לפרישה. את האבדן כושר עבודה הזה [בקופת הגמל לתגמולים] נמיר ברכישה של ביטוח אבדן כושר עבודה [פרטי] שרוכש המעסיק [עבור העובד שלו, באופן פרטי].
  רכישת הכיסוי הביטוחי על ידי המעסיק [לקופת הגמל לתגמולים] מגיעה על חשבון הפקדה לרכיב התגמולים."

  הרבה ממה שרשמתי כתוב לך פה בפוסט המצויין של נדב – "האם כדאי להעביר את קרן הפנסיה לקופת גמל?":
  https://pensuni.com/?p=1489

  מקווה שעזרתי 🙂

 34. היי נדב יקר,
  רציתי לעשות מטריה ביטוחית לאחותי, פיזיותרפיסטית במקצועה, בקופ"ח.
  הסוכן ביטוח ממנו ביקשתי ענה לי כדלקמן:
  לצערי לא יועיל לרכוש לנטע כיסוי "מטריה" , הנ"ל מקנה הגדרה עיסוקית רק למקצועות "צווארון לבן" , פיזיותרפיסטית אינו נכלל בהם.

  פיזיותרפיסטית זה צווארון כחול ?!

  לתגובתך המהירה אשמח.

 35. היי נדב
  "גם במידה והעובד יקטין את הכיסוי בקרן הפנסיה מ- 75% ל- 37.5% הוא אינו יכל לרכוש אבדן כושר עבודה חיצוני, מעבר לזה הקיים בקרן הפנסיה."
  האם הדבר נכון גם למי שיש ברשותו פוליסות אכ"ע ישנות (כמו למשל מגן1 של הראל מ 2006)?
  כלומר האם פוליסת האכ"ע הישנה לא מכסה את יתרת 37.5% מהשכר בקרן הפנסיה שאין עליו כיסוי נכות בקרן?

  1. האיסור חל רק על מכירה של ביטוחים חדשים, אך גם במקרה שציינת צריך לראות האם קיים קיזוז בין הפוליסה לבין קרן הפנסיה.

   1. היי נדב, ראשית תודה על תשובתך.
    לא הבנתי את עניין הקיזוז בהקשר זה.
    נניח לצורך הדוגמה שלעובד שכר של 10,000 . לכן יכול לבטח לאכ"ע סכום של 7,500 (75% מהשכר).
    אם בקרן הפנסיה הקטין את הכיסוי ל 37.5%, כלומר כיסוי של 3,750 ש"ח, האם פוליסת ביטוח אכ"ע ישנה על 3,750 הנותרים תתפוס?

    1. הי אלכס,

     ראשית לא מבין את הגיון בפעולה, ככל שמדובר בחלקי שכר שונים שמבוטחים בכל כיסוי. שתי התכניות ישלמו.
     במידה ומבטחים את אותו חלק שכר, סביר להניח שהפוליסה תקזז את הקצבה שמגיעה מקרן הפנסיה.

     במקרה שאתה מצייר כאן, באבדן כושר עבודה מלא. שני המוצרים צריכים לשלם. כדי להגיע לפיצוי של 75% מהשכר.

 36. היי נדב,
  כתבת בהדגשה ירוקה (מתחת לביטול קיזוז) כי "25% מתביעות לאבדן כושר עבודה בקרן הפנסיה מקורן בתאונת עבודה". אשמח לקבל את מקור הנתונים ולראות את הסיבות השונות לתביעות בקרן פנסיה (ואת ההתפלגות).
  תודה רבה

 37. ערב טוב נדב
  יש לי שתי שאלות:
  1. אני שומע מאנשים שהם חושבים שאם אין לך אובדן כושר עבודה אז נגיד היית רואה חשבון ויגידו לך שאתה יכול לעבוד כמנקה
  2. האם לא מציינים עיסוק בפוליסה? זה כללי 12 חודשים אחרונים
  ואם נגיד בן אדם היה מובטל נגיד בגלל המצב עם קורונה?

  תודה מראש

  1. הי בוריס,

   בקרן פנסיה היא הגדרה עיסוקית, ההגדרה היא כללית. אך עדיין גם במקרה של אבדן כושר עבודה לא ישלחו עובד עם השכלה וניסיון לעבוד בעבודה ללא השכלה כמו בדוגמה שלך – מנקה. בהקשר הזה מציע לך לקרוא את הכתבה הבאה https://pensuni.com/?p=4143
   לגבי השאלה השנייה, בקרן הפנסיה חישוב השכר הוא בהתאם לשכר המבוטח בקרן כנל לגבי העיסוק.

   1. היי נדב
    ממש תודה
    תגיד בבקשה, אני כרגע בקרן אחת בכלל
    שם אני חתום על ויתור שאירים מ2017
    אני רוצה להעביר חצי מהצבירה לקרן אחרת ולעשות 2 קרנות פעילות
    האם בקרן אליה אני מעביר את חצי הסכום אני חייב מייד לעשות ביטוח שאירים או שמה שחתמתי ב2017 עדיין תופס ולא תידרש ממני תקופת המתנה גם בקרן הראשונה וגם בשניה במידע וארצה לעשות ביטוח שאירים?

    עוד שאלה שלא ממש שייכת לפורום זה אבל היא מעניינת המון אנשים ולא מצאתי לה פורום מתאים
    כל פעם שניסיתי להעביר את הכסף של הפנסיה לקרן שהיא לא אחת מ4 קרנות הגדולים בא סוכן ביטוח והפחיד אותי מאיזון אקטוארי ואני מרגיש שבמקום לעשות תשואות אני קבול עם איזון הזה. האם יש לך המלצה בנושא?

    תודה מראש

 38. היי נדב, תודה רבה על המידע. במידה והשכר שלי מעל 30 אלף ש״ח בחודש, ואני מפקיד רק עד התקרה לקרן פנסיה (4,326 ש״ח) ואת השאר לקופת גמל – הבנתי שהשכר המבוטח לאובדן כושר הוא 75% מ 20,768 – גם אם רכשתי מטריה ביטוחית.

  יש דרך לשפר את זה ולקבל אכ״ע על 75% מהשכר בפועל, מבלי לעבור לביטוח מנהלים?

  מתגובות שלך פה נראה כי לא ניתן לרכוש ביטוח אכ״ע חיצוני, אבל מצד שני כן ניתן לרכוש השלמה כמותית, אז לא ממש ברור לי איך ומאיפה.

  תודה!

  1. ניתן לרכוש אכע על החלק שמופנה לקופת הגמל בדומה לרכישה של ביטוח כזה בביטוח מנהלים.

   המעסיק ירכוש לך את הכיסוי מתוך העלות מרכיב תגמולי המעסיק.

   1. תודה על ההבהרה נדב. לצערי רכישת אכ״ע מהמעסיק תבוא על חשבון אחוז ההפרשה לתגמולים ולכן יוצא שאני משלם על זה בעצמי בעקיפין, ומקריאה בפוסטים אחרים שלך, ניראה שכיסוי זה יקר יותר כפי 2 מאשר בקרן הפנסיה.

    המשכתי לקרוא בבלוג ונתקלתי ב 2 פוסטים אחרים שלך המתארים אופציה שלישית – פיצול רכיבי התגמולים והפיצויים בהפקדות:
    https://pensuni.com/?p=1393
    https://pensuni.com/?p=1516

    לכאורה האופציה הזו היא עמדת ביניים די הגיונית, ולכן אעשה זאת.

    בנוגע לחסרונות:
    1. אמנם אשלם כמה שקלים יותר למטריה הביטוחית עקב הגדלת השכר המבוטח, אך מצד שני סכום הפיצוי הצפוי לאכ״ע יהיה גבוה בהרבה.
    2. אני לא אהיה זכאי לשחרור פרמיות מרכיב הפיצויים, אך עד כמה שידוע לי גם כך אין שחרור בקופת גמל, וגם אם כן, הגידול בסכום הפיצוי החודשי שווה הרבה יותר מהחלק היחסי של רכיב הפיצויים מההפקדה.

    שמח מאוד שהבלוג שלך קיים, עשית לי סדר בהמון נושאים.

 39. היי נדב
  יש לי 2 שאלות בנוגע לגובה הפיצוי
  נניח מישהו מבוטח בקרן פנסיה על 10000 ועשה מטריה ביטוחית
  ונניח הוא עיבד כושר להתפרנס ב25%

  מה היא גובה של שכר שישולם לו בביטוח של קרן פנסיה עם שם הוא 75%?
  ומה גובה של שכר שיישולם לו ממטריה ביטוחית?

  תודה מראש

  1. ככל וקרן הפנסיה אישרה את התביעה שלו הוא לא יהיה זכאי לפיצוי נוסף מהמטריה הביטוחית.
   רק אם הקרן תדחה אותו בהתאם לתנאים הקיימים במטריה, נניח הגדרה עיסוקית או תקופת אכשרה הוא יהיה זכאי לפיצוי

   1. תודה נדב
    אתה נתת דוגמה של שכר 10000 ונכות 7500
    אבל נניח קרן פנסיה הכירה ב25% ללא קשר עם ביטוח לאומי?

 40. אתה יכול לעדכן את המסמך שבחברת מנורה המטריה מוגבלת ל 20 אלף שח פיצוי (כלומר שכר של 26,666 שח), ובמטריה של הפניקס אין הגבלה לסכום המבוטח.
  בנוסף לחברות שציינת יש מטריה גם במגדל וב"כלל". לא יודע אם הכיסוי הוא רק למי שמנהל אצלם את קרן הפנסיה או לכולם.

 41. היי נדב,
  בלוג מדהים!
  אני בן 38 +ילדים, עובד בהייטק ומחזיק בביטוח מנהלים במנורה (2012), קרן פנסיה מקיפה בהראל (2013) וקופ"ג.
  המעסיק רכש לי בהראל ביטוח א.כ.ע (2013) על כל השכר המדווח (וסכום הביטוח הוא 75%).
  מספר שאלות:
  1. בהנתן שיש א.כ.ע (מלפני 2018), האם הגיוני להקטין את הכיסוי הביטוח של קרן הפנסיה מ75% ל37% ולחסוך את התשלום? איזו סיבה יש להמשיך לשלם עבור 75% כיסוי בקרן הפנסיה? נשמע שיש פה כפילות.
  2. בנוגע לשחרור מהפקדות – כאשר התחלתי להפריש גם לקופ"ג, הסוכן אמר שאני צריך לדעת שלא יהיה שחרור מהפקדות לקופ"ג במקרה א.כ.ע. בנוסף, רכש לי שחרור בביטוח המנהלים. האם ביטוח א.כ.ע לא מכסה את השחרור מהפקדות? אני מנסה להבין האם אני משלם כפול (כלומר גם על א.כ.ע וגם על שחרור מביטוח המנהלים) או האם יש לי חוסר בשחרור בקופ"ג (מה שקראתי בזמנו גם בתגובות למעבר של "משקיע בערך").

  תודה רבה!

  1. הי אסף,

   1. אכן יש כאן כפילות. עליך לשאול את עצמך עד מתי תמשיך לעבוד במקום עבודה שרוכש עבורך את הכיסוי הביטוחי. האם המעסיק רוכש את הכיסוי מעבר להפקדות לחיסכון הפנסיוני או שבעצם ברכישת הכיסוי אתה מקטין את החיסכון לגיל פרישה.
   2. יש לבדוק בתנאי הפוליסה האם היא תבצע שחרור למוצר אחר. במקרים רבים, הפוליסה כוללת שחרור רק לביטוח המנהלים.

 42. וואו, תודה על התגובה המהירה.
  1. המעסיק רוכש את א.כ.ע על חשבון 1% מהתגמולים של ביטוח המנהלים וקופ"ג. לפנסיה הוא מפריש 6.5% ולביטוח מנהלים ולקופת גמל מפרישים 5.5%. אני לא רואה אפשרות לבטל את הא.כ.ע, רק להקטין את הכיסוי הביטוחי בקרן הפנסיה. קשה לי לראות מצב בעתיד שלא יהיה לי א.כ.ע על הסכום מעבר לפנסיה. האם יש מניעה להקטין את הכיסוי הביטוחי בפנסיה ובהמשך להגדיל אותו בחזרה ל75%? או שזה יגרור תקופת אכשרה?
  2. האם מעבר עבודה מאפס את א.כ.ע ויגרור פוליסה חדשה שלא מכסה את השכר שהולך לפנסיה? במקרה כזה אולי כן יש הגיון להשאר ב75%.
  3. בפוליסת א.כ.ע (הראל more, עתיד) רשום שיש שחרור מתשלום ההפקדות של הפוליסה. הבעיה שהפוליסה היא חיצונית וכוללת רק הפקדות לא.כ.ע, היא לא חלק מביטוח המנהלים שלי במנורה, אלא נקנתה בהראל. יכול להיות שעשו טעות שקנו אותה בנפרד ולא כחלק מביטוח המנהלים שלי?

  1. 1. כן, ניתן לשנות את מסלול הביטוח לכזה שכולל 37.5% כיסוי אך בעתיד כפי שכתבת תידרש לתקופת אכשרה על הגדלת הכיסוי.
   2. במעבר עבודה המעסיק החדש יכל להמשיך לך את הפוליסה הקיימת
   3. צריך לבדוק זאת מול הראל / הסוכן. יכל מאוד להיות שהשחרור הוא רק לעלות האכע (כלומר 1% ) ולא לחלק שמופנה למנהלים

 43. נדב שלום,
  ממתי היה ניתן לרכוש את הכיסוי לביטול תקופת האכשרה? האם המוצר הזה היה קיים לפני שנת 2017 (ואם להיות יותר מדוייקים האם ניתן היה לרכוש אותו בשנת 2014?
  תודה רבה,

  1. בעבר היו קיימים מוצרים אחרים, צריך לבדוק מה כל חברה הציעה. בדרך כלל היה מדובר בהרחבה עיסוקית.
   לדוגמא במנורה היה מוצר בשם שמש משלים, מלבד המטריה היו הרחבות נוספות שנתנו למעסיקים שביטחו את העובדים בקרן הפנסיה

   לצערי אני כבר לא זוכר מתי מנורה יצאה עם המטריה החדשה (מנורה היתה החברה הראשונה ששיווקה את המוצר לדעתי במהלך שנת 2018)

 44. הי נדב,

  משהו לא לגמרי ברור לי בביטול הקיזוז מול גורם ממשלתי… הוספת ההרחבה הזאת למטריה ברוב, אם לא כל, החברות משלש את עלות המטריה ואני מנסה להבין למה והאם כדאי לרכוש גם את ההרחבה הזאת.
  אני מבין שבתרחיש שבו קרן הפנסיה דחתה תביעה וביטוח לאומי אישר ומשלם סכום כלשהו (בהנחה שתרחיש כזה באמת אפשרי במציאות), המטריה תשלם את היתרה עד ל-75% – או – 75% בנוסף לסכום שישלם ביטוח לאומי אם נרכשה הרחבת ביטול הקיזוז.
  אבל מה יקרה אם קרן הפנסיה אישרה תביעה וביטוח לאומי משלם סכום כלשהו? אמרנו שהמטריה "נכנסת לפעולה" רק אם קרן הפנסיה דוחה את התביעה… האם זה אומר שההרחבה של ביטול הקיזוז לא תתפוס במקרה הזה? אם לא אז זה מרגיש כהרחבה שמאוד לא משתלם לעשות, לא?

  1. במקרה של ביטול קיזוז לא נדרש דחייה על ידי קרן הפנסיה כדי שהמטריה תשלם,
   המטריה נדרשת לשלם את החלק שקרן הפנסיה החליטה לא לשלם (הקיזוז)

   שים לב שתשלום על ידי קרן הפנסיה או המטריה לא מונע מביטוח לאומי לקזז חלק מהתשלומים שלו

   1. אוקיי, זה כבר יותרמסביר את הפרמיה הגבוהה. תודה!

    אומנם גולש כבר לתחום הייעוץ אבל אנסה בכל זאת – באופן כללי היית ממליץ לרכוש הרחבה זו? אני מניח שהתפתחות הפרמיה שלה תהיה משמעותית ככל שיעברו השנים…

    1. לא, אני מניח שעד המטריה תשלם יעבור מספיק זמן. מכיוון ונדרש אישור התביעה על ידי הקרן ועל ידי ביטוח לאומי. בנוסף אתה לא מקבל כספים שחסרים לך אלא כספים בנוסף

     1. נדב, לא הבנתי כל כך את עניין מימד הזמן בתשובה שלך.
      אתה לא חושב שביטול הקיזוז משתלם כי לוקח הרבה זמן עד שהמטריה משלמת…?
      ואם מדובר בנכות לצמיתות? או שזה לא כזה נפוץ, סטטיסטית?
      בקיצור אשמח שתרחיב קצת בעניין הכדאיות של ביטול הקיזוז, כי נוכח עלות הפרמיה של ההרחבה הזאת אני מרגיש שיש כאן issue בעל "משקל כבד".

      1. כדי שהמטריה תאשר את התשלום, צריך שקרן הפנסיה תאשר את התביעה ותקבע כמה היא תשלם. הקרן תקבע כמה היא תשלם רק לאחר שיסתיים הדיון בביטוח לאומי.

       נניח השכר שלך היה 10,000 ש"ח וביטוח לאומי החליט לשלם 7,500 ש"ח הקרן תשלם 2,500 ש"ח
       במקרה הזה לאחר כל האישורים, תתחיל לשלם המטריה.

       כלומר בסופו של דבר תקבל כאן תשלום עודף, זה לא מטרת ביטוח. ביטוח לא נועד לשפר את המצב שלך רק לשמר אותו. לתפיסתי הכיסוי הקיים מספק

       1. נדב – תודה רבה על כל ההסברים, ובכלל בזמן שאתה משקיע בנו באתר! לא טריוויאלי בכלל…
        אם זה היה תלוי בי הייתי מזמן מכניס את הבלוג לבחינות הבגרות כמקצוע חובה 🙂

 45. היי נדב,

  קודם כל תודה על האתר המועיל והעדכונים השוטפים למאמרים הישנים. השכלתי.

  שאלה בעקבות מה שכתבת "ניתן למכור תכנית ביטוח לאובדן כושר עבודה כמותי רק כאשר לעובד קיימת הכנסה שאינה מכוסה במסגרת קרן הפנסיה".

  אני דוקטורנט שעובד כשכיר באוניברסיטה (מתרגל, שכר של כ-5000 ש"ח). מרבית ההכנסה שלי מגיעה ממלגה (כ-6000 ש"ח נוספים). יוצא שאני מבוטח בא.כ.ע רק על חלק קטן מההכנסה שלי (75% על 5000 ש"ח דרך קרן הפנסיה על השכר). מכיוון שהתקופה הזו יכולה להמשך שנים רבות, אני שואל:

  1. האם יש לי דרך לבטח את עצמי על סכום גבוה יותר? האם אפשר לעשות זאת דרך קרן הפנסיה? האם זו הדרך היעילה ביותר כלכלית?

  2.האם הכיסוי המוגדל מוגבל ע"פ הכנסתי בפועל או שניתן לבטח על כל סכום? (צפי ההכנסות לאחר התואר צפוי להיות גבוה משמעותית).

  תודה רבה

  1. באפשרותך להפקיד באופן עצמאי לקרן הפנסיה, מהפקדה הזאת יגזר כיסוי ביטוחי.
   כדי לחשב את גובה הכיסוי הביטוחי, תחלק את ההפקדה החודשית ב- 16%.

   באפשרותך לבטח בצורה הזאת כל סכום (עד כ- 32 אלף שקל)

   1. תודה רבה.

    רק לוודא שהבנתי: אם אפקיד לקרן הפנסיה 1000 ש"ח בכל חודש, יתווסף לשכר הקובע שלי 6250 ש"ח? כלומר השכר הקובע יהיה 5000 + 6250 = 11250 ש"ח?

    האם יש אפשרות לבטח משכורת כזו ללא הפקדה לפנסיה? או שזה כבר דורש ביטוח פרטי? האם קיימים מוצרים כאלו?

    1. הבנת נכון,

     להבנתי בביטוח אבדן כושר עבודה אתה לא יכל לרכוש ביטוח על מלגה, אם תמצא חברה שתבטח אותך – זכית

     שים לב שבהפקדה לפנסיה אתה גם מגדיל את החיסכון שלך, במידה ותרכוש רק ביטוח – אמנם תשלם פחות אבל לא תגדיל את החיסכון

     1. מובן, אני מעדיף לחסוך באופן עצמאי.

      אני אחפש לראות אם יש חברות שמציעות ביטוח על מלגה, אם תהיה תשובה חיובית אעדכן.

      שוב תודה רבה על העזרה.

 46. איך אפשר לעשות מטריה ביטוחית לקרן פנסיה ברירת מחדל (אלטשולר הלמן וכד)
  במנורה סירבו לבטח אותי אם הקרן פנסיה שלי לא אצלם
  כלל ניהלו מולי מלחמת התשה כדי לא לבטח אותי
  וסוכני פנסיה סרבו לבטח אותי אם הקרן פנסיה לא מבוצעת דרכם וכמובן שאין להם ברירת מחדל…
  האם זה חוקי?

 47. שלום נדב!
  איפה אפשר לראות את רשימת המקצועות של כל חברות הביטוח שניתן לבטחם במטריה?
  (כל מה שמצאתי בפוליסות זה הפניה לרשימה כזאת שנמצאת אצל חברת הביטוח).
  תודה,
  דוד

 48. הי נדב!
  רציתי לדעת האם (תאורטית לפחות) ניתן להוסיף למטריה הביטוחית הרחבה לתשלום נוסף בעת מצב סיעודי,
  מעתיקה את הכתוב בחוזר "קווים מנחים לשיווק תוכניות א.כ.ע. בו יש פירוט על המטריה הביטוחית:
  "ה. להרחבות המפורטות להלן ניתן לצרף, בהתאם לבקשת המבוטח, את אחד או יותר מהנספחים המפורטים בסעיפים 3(ג), 3(ח), 3(ט) ו-3(י). על אף האמור, להרחבה לפי סעיף קטן (1) להלן, לא ניתן לצרף את הנספח המפורט בסעיף 3(ח)"
  סעיף 3 (ח) בחוזר הינו קצבה מוגדלת בעת סיעוד:
  "ח. נספח תשלום נוסף במקרה סיעוד
  1) על אף האמור בסעיף 2(ו)(1), היה המבוטח זכאי לתגמולי ביטוח בשל אבדן כושר עבודה על פי הפוליסה ובנוסף לכך מצוי המבוטח במצב סיעודי, בנוסף לתגמולי הביטוח כאמור ישלם המבטח פיצוי חודשי נוסף בשל היותו במצב סיעודי"
  אודה להתייחסותך בעניין,
  תודה!

 49. היי נדב ,

  חברות הביטוח משווקות מטריה ביטוחית עם פרנצ'יזה . לא הבנתי מדוע ?
  הרי בקרן פנסיה קיימת הרחבה זו באופן אוטומטי, אז מה הפרנצ'יזה במטריה הביטוחית מוסיפה ? האם במקרה שהקרן דוחה את תביעת הנכות ?

  תודה,
  שגיא

  1. הי שגיא,

   הפרנציזה במטריה היא חלק מהפיצוי שתקבל מהמטריה, במידה וקרן הפנסיה תדחה את התביעה לא תקבל מהקרן כלל תשלום.
   אם תרצה לקבל תשלום כפול מהמטריה תידרש לרכוש גם את הפרנציזה

 50. שלום נדב,
  אני עובד הייטק, השכר שלי 30 אלף בחודש, מתוכו מופקד לקרן פנסיה מקיפה לפי התקרה (20700) והשאר (9300) לקופת גמל.
  בנוסף, המעסיק רכש עבורו ביטוח אכע מלא (לא מטריה) על מלוא השכר, כלומר 30 אלף (לפי מה שאני מבין מהפוסט היה אסור למכור לי ביטוח כזה…אבל בכל זאת זה מה שיש לי).

  במידה ואהיה במצב של נכות שלא מאפשר לי לעבוד במקצוע שלי אבל קרן הפנסיה תדחה את תביעה כי אני יכול לעבוד ב"עיסוק סביר", האם ביטוח האכע ישלם לי 75% מכל ה 30 אלף או רק מ 9300?

  כלומר האם הביטוח אכע המלא לעומת המטריה סתם עולה יותר, או שאני גם בפועל מכוסה פחות?

  1. במידה והמעסיק רכש עבורך כיסוי לשכר מלא – 30,000 ש"ח הפוליסה תשלם לך פיצוי על כל השכר.
   במידה וגם קרן הפנסיה תכיר בתביעה, הפוליסה תקטין את הפיצוי שהיא תשלם

 51. שלום נדב,
  השכר שלי מתעדכן ל- 26K שמתוכו יופקדו לפנסיה עד לתקרה של 19,816 והשאר לקופת גמל שאפתח,
  כרגע יש לי מטריה רק על הפנסיה, האם אני יכול לבטח את כל השכר (26) במטריה?
  ממה שהבנתי, אם אני בוחר בקופת גמל המעסיק מחויב לרכוש לי אכ"ע על הגמל, איך זה בדיוק עובד ועל חשבון מה זה בא?

  שאלה נוספת, אני כרגע מפריש 7%, האם כשההפקדה עכשיו מעל לתקרה מומלץ לחזור ל 6%?
  תודה,

  1. בוקר טוב,

   על השכר בקופת הגמל לא ניתן לקנות מטריה, אבל ניתן לקנות כיסוי לאבדן כושר עבודה על חשבון המעסיק. העלות תרד מהחלק שהמעסיק מפנה היום לרכיב תגמולי מעסיק.
   לגבי הפקדה של 7% מהשכר לקרן הפנסיה, אני אישית ברמות שכר כאלה מעדיף להפקיד 6% מהשכר. ההפקדה העודפת לא מזכה בהטבות מס נוספות ואני תלוי במערכת התפעולית של הקופה כדי לסווג את הכספים כקצבה מוכרת

 52. הי נדב
  גובה הפיצוי במטרייה הביטוחית הוא בגובה פנסיית הנכות בקרן הפנסיה
  לפעמים נשאלת השאלה , האם כדאי לרכוש את ההרחבה במידה וחלפו 5 שנים בקופה המעבירה
  אחד מהמקרים שנמנית תקופת אכשרה חדשה זה במקרה של גידול שכר מעל 15% ( לדוגמה )
  אבל אם הכיסוי במטרייה הוא בגובה פנסיית הנכות , אז בעצם גם המטרייה לא תכסה את הגידול בשכר גם אם רכשתי את ההרחבה
  ראשית ,האם זה נכון ? ואם זה נכון , האם יש פתרון ?
  תודה

  1. בהנחה והצטרפת למטריה אחרי העלאת השכר היא תכסה את הביטול תקופת אכשרה במקרה הזה,
   אחרת, אם הגידול בשכר יעשה לאורך התקופה המטריה כמובן לא תתעדכן

 53. האם אפשר לבטח בשתי חברות שונות במקביל ?
  לא כפל ביטוחי אלא בכל חברה כנגד חצי מהשכר
  בקרות אירוע ביטוחי החברות ישלמו כל עוד סך הביטוח לא עובר את השכר ?

 54. שלום נדב
  רציתי לברר לגבי מטריה ביטוחית – ככל שארע מקרה ביטוח ואני זכאי לקבל 10,000 ש"ח בגין מקצוע ספציפי עליו מוגדרת הפוליסה.
  במקביל אני מתחיל לעבוד בתחום אחר ומקבל שכר של 5000 שח.
  מה קורה במקרה כזה – האם סכום הפיצוי יירד ל- 5000 ש"ח (כי אני מקבל שכר) או שלא שכן מדובר בתחום אחר?
  תודה, גיא

 55. הי נדב ,
  אשמח להבהרה ,האם מותר או לא לבטח אובדן כושר עבודה בפוליסה נפרדת על שכר שמדווח לקרן הפנסיה במסלול מופחת נכות ( נניח 37.5% נכות ) , לדוגמא שכר 15,000 ש"ח מבוטח בקרן הפנסיה במסלול נכות 37.5% ,
  ההשלמה לאובדן כושר של 75% על מלוא השכר יעשה בפוליסה נפרדת על חשבון מעסיק ,
  האם תקין ?

  1. זה עניין של חוות דעת, מציע שתתיעץ עם עורך הדין שאתה עובד איתו.
   שים לב שאין חובה למעסיק לרכוש לעובד שמבוטח בקרן פנסיה אבדן כושר עבודה חיצוני

 56. האם יכול להיות מצב שקרן פנסיה מחליטה שעמית לא יכול להתעסק במקצוע ספציפי אך יוכל לעבוד בעבודה אחרת ובביטוח של מטריה הביטוחית מחליטים שעמית כן יכול להתעסק בעיסוק ספציפי זה?

  1. אתה שואל האם קרן הפנסיה יכולה לדחות את התביעה על עיסוק ספציפי וגם חברת הביטוח תדחה את התביעה?
   בהחלט יכל להיות מצב שהמטריה תדחה את התביעה בטענה שהעמית לא נמצא באבדן כושר עבודה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אולי יעניין אותך גם

Back to top button