דף הבית / קרן פנסיה / מטריה ביטוחית למבוטחים בקרן הפנסיה

מטריה ביטוחית למבוטחים בקרן הפנסיה

מבוטחים בקרן הפנסיה יכולים לרכוש כעת מטריה ביטוחית, מוצר המשדרג את הכיסוי הביטוחי בקרן הפנסיה מבטל את תקופת האכשרה והופך את הכיסוי לאבדן כושר עבודה לעיסוקי.

בחודש דצמבר 2017 נשלחה הבהרה למנהלי חברות הביטוח אודות הכיסויים לאבדן כושר עבודה אותם ניתן להציע למבוטחים בקרן הפנסיה. במסגרת ההבהרה נקבע כי למובטחים בקרן הפנסיה ניתן להציע רק הרחבות איכותיות לכיסוי הקיים בקרן הפנסיה ולא הרחבות כמותיות.

לדוגמה

עובד המבוטח על שכר של 10,000 ש"ח בקרן הפנסיה אינו יכל לרכוש על שכר זה אבדן כושר עבודה חיצוני.

גם במידה והעובד יקטין את הכיסוי בקרן הפנסיה מ- 75% ל- 37.5% הוא אינו יכל לרכוש אבדן כושר עבודה חיצוני, מעבר לזה הקיים בקרן הפנסיה.

ביטוח אבדן כושר עבודה הוא ביטוח מסוג פיצוי, כך שבמקרה של אבדן כושר עבודה לא ניתן לקבל פיצוי משני מקורות. על בעל הרישיון  לבדוק האם המועמד לביטוח אינו מבוטח עבור אותו שכר בתכנית ביטוח לאובדן כושר עבודה אחרת ועל מנת למנוע כפל ביטוח ותשלום דמי ביטוח לשווא, יהיה ניתן למכור תכנית ביטוח לאובדן כושר עבודה כמותי רק כאשר לעובד קיימת הכנסה שאינה מכוסה במסגרת קרן הפנסיה.

בנוסף, ניתן להציע לעובד להרחיב את הגדרת מקרה הביטוח כך שתכסה את עיסוקו הספציפי של המבוטח טרם מקרה הביטוח. במסגרת בירור צרכיו של המועמד לביטוח, יש לפרט את הערך המוסף של הרחבת הכיסוי להגדרת 'עיסוק ספציפי'.

הרחבת הגדרת העיסוק לעיסוק ספציפי תעשה באמצעות רכישה של מטריה ביטוחית.

מטריה ביטוחית

מטריה ביטוחית לקרן הפנסיה : הביטוח המשלים של קרנות הפנסיה

אחד היתרונות של ביטוח המנהלים על פני קרן הפנסיה הוא בהגדרה העיסוקית שניתן להוסיף לאבדן כושר עבודה. כעת ניתן להציע גם לחוסכים בקרן הפנסיה לרכוש הרחבה איכותית של הכיסוי לאובדן כושר עבודה הקיים בקרן. משרד האוצר מפרט את ההרחבות אותן ניתן להציע לחוסכים אלו.

הרחבות הביטוחיות אותן ניתן להציע במסגרת המטריה הביטוחית

במסגרת המטריה הביטוחית ניתן להציע שלוש הרחבות ביטוחיות

 • הגדרת עיסוק ספיציפית
 • ביטול תקופת אכשרה
 • ביטול קיזוז מול גורם אחר

הרחבה לכיסוי אבדן כושר עבודה לפי הגדרת עיסוק ספציפי

הכיסוי הביטוחי הקיים בקרן הפנסיה הוא בהתאם להגדרה הקלאסית : השכלתו, הכשרתו או ניסיונו של החוסך. ולא פעם מואשם כביטוח אבדן כושר עבודה הנחות מזה הקיים בביטוחי המנהלים.

הגדרת נכות
מתוך תקנון קרן הפנסיה של מנורה מבטחים

באפשרות החוסך לרכוש הרחבה בהתאם לעיסוק הספציפי שלו ב – 12 החודשים שקדמו לאירוע הביטוחי. במידה וקרן הפנסיה תדחה את התביעה בטענה הנוגעת להגדרת העיסוק של החוסך, לא תשלול חברת ביטוח את זכאותו של המבוטח שרכש הרחבה זו.

בעל הרישיון המשווק את ההרחבה העיסוקית לקרן הפנסיה יפרט לחוסך את האירועים הביטוחיים שבגינם יש צורך בכיסוי זה והעיסוקים שאליהם יופנה המבוטח בקרות אותם אירועים, אם לא ירכוש כיסוי זה.

הרחבה לביטול תקופת אכשרה

בקרן הפנסיה קיימת תקופת אכשרה. תקופה שבה החוסך אינו מבוטח על מחלות שקדמו למועד הצטרפותו לתכנית. תקופת האכשרה בקרן הפנסיה היא 60 חודשים, במקרה של הגדלת הכיסוי הביטוחי בקרן או הגדלת השכר תהייה תקופת אכשרה נוספת על גידול השכר.

במהלך תקופת האכשרה, משלם העובד על כיסוי ביטוחי, הוא יהיה מבוטח לכל דבר למעט אירועים שקדמו להצטרפותו לתכנית.

המטריה הביטוחים מאפשרת לחוסך לרכוש הרחבה איכותית שתיכנס לתוקף במידה וקרן הפנסיה תדחה את התביעה בשל היותו של החוסך בתקופת אכשרה כהגדרתה בתקנון קרן הפנסיה.

הרחבה של ביטול תקופת אכשרה ניתן לשווק בתנאים הבאים:

 • הרחבה זו תוצע רק לעמיתים לגביהם מתקיימת תקופת האכשרה וכל עוד מתקיימת תקופת האכשרה. בתום תקופת האכשרה בקרן הפנסיה תבוטל הרחבה זו באופן אוטומטי ומיידי.
 • הרחבה זו לא תכלול החרגות רפואיות, אולם יכול שתכלול תוספת רפואית בהתאם להוראות החיתום הקיימות אצל המבטח לגבי מבוטחים בעלי מאפיינים דומים.

הרחבה לביטול קיזוז פיצוי חודשי מגורם ממשלתי

בקרן הפנסיה קיימים חמישה מקרים בהם מתבצע קיזוז מול גורמים ממשלתיים, באפשרות החוסך לרכוש הרחבה לביטול קיזוז זה כך שבמקרה האירוע הביטוחי תשלם הפוליסה קצבה מלאה.

חמשת המקרים בהם מתבצע הקיזוז הם:

 • משרד הביטחון נפגעי פעולות איבה
 • משרד הביטחון נכי צה"ל
 • משטרת ישראל – נכים
 • שירות בתי הסוהר – נכים
 • ביטוח לאומי – תאונות עבודה ומחלות מקצוע

עדכון 18/06/2018 : לחברת הביטוח מנורה מבטחים אושר לשווק מטריה ביטוחית : מטריה טופ

מטריה טופ של מנורה מבטחים כוללת את שלושת הכיסויים הקיימים בתכנית. באפשרות המבוטח לרכוש רק את אחד הכיסויים או את שלושתם.

הכיסוי נרכש באופן פרטי על ידי העובד וישולם על ידו באמצעות כרטיס אשראי. במקרה של גידולי שכר על העובד לעדכן את חברת הביטוח.

כיסוי למקרה ביטוח לפי הגדרת העיסוק הספציפי

כיסוי זה מכסה מקרה ביטוח של אובדן כושר עבודה לפי הגדרת עיסוק ספציפי, ובתנאי שהמבוטח לא הוכר על ידי קרן הפנסיה באובדן כושר עבודה לפי הגדרת עיסוק סביר.

כיסוי זה יכנס לתוקף גם במידה והמבוטח יהיה זכאי לקצבת נכות לתקופה חלקית ולאחר מכן תישלל זכאותו בשל עיסוק סביר.

ביטול תקופת אכשרה

כיסוי זה מכסה מקרה ביטוח של אובדן כושר עבודה לפי הגדרת עיסוק סביר, במקרה בו תביעת המבוטח מקרן הפנסיה נדחתה בשל אובדן כושר עבודה בתקופת האכשרה. הכיסוי כולל ביטול של תקופת האכשרה הקיימת בקרן הפנסיה למחלה קיימת של חמש שנים ממועד ההצטרפות לקרן.

ניתן לרכוש כיסוי זה בנוסף לכיסוי להגדרת העיסוק הספציפי.

כיסוי זה יהיה בתוקף לחמש שנים ממועד ההצטרפות לקרן הפנסיה כפי שצויין בטופס ההצעה או חמש שנים מיום ההצטרפות לתכנית במידה ולא צוין תאריך הצטרפות על גבי טופס ההצעה.

ביטול קיזוז קצבת הנכות מקרן הפנסיה מול גורם ממשלתי אחר

כיסוי זה מכסה סכומים אותם קיזזה קרן הפנסיה מהפיצוי החודשי המשולם על ידה כנגד תשלומים אותם רשאי המבוטח לקבל מגורם ממשלתי בשל אותו מקרה ביטוחי.

לדוגמא, העובד זכאי לקבל במקרה של תאונת עבודה מקרן הפנסיה רק 25% מהשכר המבוטח שלו. המטריה הביטוחית תשלם את ההפרש אותו היה צריך לקבל המקרן.

נניח כי השכר המבוטח של העובד עמד על 10,000 ש"ח והוא היה זכאי לקצבה בגובה של 7,500 ש"ח.

מכיוון והנכות נגרמה מתאונת עבודה הוא יהיה זכאי לקבל מקרן הפנסיה 2,500 ש"ח והמטריה תשלם לו 5,000 ש"ח נוספים.

קרן הפנסיהמטריה טופ
2,500 ש"ח5,000 ש"ח

חשוב לדעת כי כ- 25% מהתביעות לאבדן כושר עבודה בקרן הפנסיה מקורן בתאונת עבודה

בנוסף, בכל שלושת הכיסויים המבוטח יהיה זכאי לשחרור הפרמיה החודשית לקרן הפנסיה ולפוליסה בקרות אירוע הנובע מאבדן כושר מקצועי ו/או ביטול תקופת אכשרה.

מתי יתבצע תשלום מהפוליסה?

כדי לזכות בתשלום מהמטריה הביטוחית במקרה של אירוע ביטוחי  על המבוטח לעמוד בתנאים הבאים:

 • עליו להיות מבוטח בקרן הפנסיה
 • הוא לא זכאי לקצבת אבדן כושר עבודה מקרן הפנסיה בשל הגדרת העיסוק שלו או בשל תקופת אכשרה
 • המבוטח נמצא בנכות חלקית או מלאה

הרחבות נוספות למטריה הביטוחית

מנורה מבטחים מאפשרת רכישת תוספות נוספות למטריה הביטוחית, תוספות הקיימות בפוליסת אבדן כושר העבודה החדשה בביטוח המנהלים, כגון:

 • פרנצ'יזה, תשלום הפיצוי החל מהיום הראשון
 • הארכת תקופת ההצמדה למדד של הפיצוי מ-24 חודשים ל-60 חודשים
 • הגדלת תגמולי הביטוח בתקופת תשלום הפיצוי ב-1% או 2% לשנה בתקופת תשלום הפיצוי וזאת בכדי לשמור על עליית שכר המבוטח במקרה של אי כושר עבודה

פרנצ'יזה, תשלום הפיצוי החל מהיום הראשון

מבוטח שרכש הרחבה זו וזכאי לקבלת תגמולי ביטוח עקב אבדן כושר עבודה מלא או חלקי ייהנה מפיצוי רטרואקטיבי לאחר תום תקופת המתנה של 3 חודשים כך שבחודש הרביעי יקבל פיצוי כפול גם בגין החודש השלישי, ובחודש החמישי יקבל פיצוי כפול גם בגין החודש השני.

הארכת תקופת ההצמדה למדד של הפיצוי

הצמדת הפיצוי החודשי למדד המחירים לצרכן לתקופה של 60 חודשים, במקום 24 חודשים הקיימים במוצר הבסיס, לאחריהם יוצמד הפיצוי החודשי למסלול השקעה בסיסי למקבלי קצבה.

הגדלת תגמולי ביטוח בתקופת תשלום הפיצוי

על מנת לשמור על עלייה מתונה בהכנסה של המבוטח בתקופת אי הכושר, ניתן לרכוש הרחבה להגדלת תגמולי הביטוח ב-1% או ב-2% לשנה בתקופת תשלום תגמולי הביטוח ולא יותר מ-20 שנות תשלום פיצוי.

את מטריה טופ יהיה ניתן לרכוש בעבור כל קרנות הפנסיה החדשות ולא רק בעבור קרן הפנסיה של מנורה מבטחים

בשורה התחתונה

חוסכים המבוטחים בקרן הפנסיה יכולים לרכוש מטריה ביטוחית המעניקה כיסוי לשלושה מקרים בהם הכיסוי הביטוחי בקרן הפנסיה היה נחות מול ביטוח המנהלים. ההרחבה עיסוקית, ביטול תקופת אכשרה וביטול קיזוז מול גורמים ממשלתיים.

מקורות :

 1. שיווק תכניות לביטוח מפני אובדן כושר עבודה – טיוטה
 2. קווים מנחים לעניין תכנית לביטוח מפני אבדן כושר עבודה – תיקון (טיוטה)

מטריה ביטוחית למבוטחים בקרן הפנסיה by

אודות נדב טסלר

נדב טסלר, בעל רישיון משווק פנסיוני, משמש כסמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי פנסיה וגמל, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה

58 comments

 1. האם הכיסוי לאובדן כושר עבודה במבטחים הותיקה מתייחסת לתאונות עבודה או רק למחלות?

  • שבת שלום חנוך,

   המטריה הביטוחית חלה רק על הקרנות החדשות ולא על הקרנות הותיקות. בקרנות הותיקות מתקיים קיזוז במקרה של זכאות לקצבה ממקור אחר לעניין זה זכאות לקצבה בגין תאונת עבודה ומחלות מקצוע מביטוח לאומי.

 2. שלום. שאלה לא ישירה אך עדיין קשורה לאכ"ע. אם הייתי באכ"ע למשך זמן המזכה בתשלום. מהעבודה קיבלתי תשלום עבור ימי מחלה שצברתי. האם הביטוח מנהלים/קרן הפנסיה אמורים לתת לי תשלום עבור גריעת ימי המחלה מהצבירה שלי?

  • ערב טוב שי,

   בתקופת אבדן כושר העבודה אתה מקבל קצבה מהקרן. הקרן מפקידה לך במקביל לחיסכון. במידה וקיבלת גם ימי מחלה באותה תקופה המעסיק רשאי לדרוש את ימי המחלה חזרה ממך (קיבלת פיצוי כפול על אותה תקופה).
   הקרן לא מפצה אותך על ימי המחלה.

 3. דבר שאנשים לא מודעים, צהל מקזז מחיילי מילואים שנפצעו או נהרגו בעת שירותם ביטוח אכע ופנסיית נכות לנפצעים וחיסכון לקצבה ובפנסיה לשארי חייל מילואים שנהרג.
  מטריה לא עוזרת במקרה זה כי לא קרן הפנסיה לא משלמת (למעט מקפת עד לתקנון האחיד) אלא צהל לא משלם.

 4. מאיפה קונים את ההרחבה ? קרן הפנסיה או חברת ביטוח?
  ממה שראיתי רק להראל ומיגדל יש מטריה ביטוחית
  מה עם מנורה , כלל , הפניקס ?

 5. נדב, רציתי לשאול האם תהיה מטריה ביטוחית לצווארון כחול?
  ובכללי מה המענה הטוב ביותר שניתן לעשות באובדן כושר לבעלי הצווארון הכחול?

  • ערב טוב,

   מטריה ביטוחית ניתן למכור בהתאם להגדרה העיסוקית שיקבל המבוטח בביטוח מנהלים. מקצועות המוגדרים ככל עיסוק לא ניתן לצרף לביטוח מנהלים ולא תהייה עבורם מטריה ביטוחית בקרן הפנסיה לעניין זה. ככל הנראה המטריה תתן להם מענה ליתר הכיסויים, ביטול תקופת אכשרה וביטול הקיזוז מול גורמים אחרים.

 6. שלום נדב
  מאיזה אחוז נכות קרן הפנסיה תשלם קצבה בגין אובדן כושר עבודה?
  יש לי אכ"ע חיצוני והסוכן טוען שהביטוח ישלם החל מ 25% ועד 75% וקרן הפנסיה רק החל מ 75%.
  כמו כן הוא טוען שבביטוח הגדרנו מקצוע ספציפי ובקרן זה עיסוק כללי כך שפגיעה ביכולת שלי לעסוק בעיסוקי תוכר על ידי הביטוח ובקרן סביר שלא. כמו כן יש שם אובדן חלקי ובקרן אין, ירידה בשעות עבודה כתוצאה מתאונה תוכר בביטוח ובקרן לא. בביטוח זה מוגדר אובדן כושר עבודה ולא רק נכות (למרות שלא ברור לי איך זה יכול לקרות)…
  מה דעתך?
  תודה
  וכל הכבוד, זה כנראה הבלוג הכי חשוב היום ברשת

  • תודה רבה ברק,

   בקרן הפנסיה קיים באופן מובנה כיסוי לאבדן כושר עבודה חלקי, כזה העולה על 25%. צודק הסוכן שטוען שבפוליסה הכיסוי הוא ספציפי כלומר עיסוקי ועליך לבדוק שאכן הכיסוי שלך כזה.
   בקרן הפנסיה קיימת הבחנה בהתאם לעיסוקך, השכלתך והכשרתך. לעניין הסוגיה היכן תאושר התביעה והיכן לא, אני מציע שתציץ בטבלה בתחתית הקישור הבא
   https://pensuni.com/?p=4143

 7. זה נשמע ככה שכמעט כבר לא יהיה צורך או היגיון בביטוח מנהלים יותר, לפחות לא לקופות חדשות בלי מקדם קצבה מובטח.

  מתי זה אמור להיכנס לפועל הנושא הזה? האם זה ידוע כבר?

  • לביטוח מנהלים יהיו את היתרונות שלו לחוסכים שמעדיפים מוצר המבוסס על פוליסה ולא על תקנון.
   לגבי המטריה הביטוחית עדיין מוקדם להגיד מתי היא תיכנס לתוקף במבנה הנוכחי.

 8. היי נדב, רק חצי מהשכר שלי הוא שכר מבוטח,
  האם יש דרך להגדיל את השכר הקובע לאובדן כושר עבודה?

  • להפקיד באופן עצמאי על יתר השכר לקרן הפנסיה

   • לא כל השכר מבוטח בגלל שעות נוספות, קרן הפנסיה נפתחה ע"י המעסיק,
    האם אני יכול להפקיד לאותה קרן פנסיה באופן עצמאי?
    ומה במידה ואני לא מעוניין להפקיד עוד כסף לפנסיה, אלא רק מעוניין לשלם על ביטוח אכע?

    • הי עידו,

     ניתן לבצע את שתי האפשרויות, או להפקיד לקרן הפנסיה שלך באופן עצמאי או לרכוש ביטוח אבדן כושר עבודה על חלק השכר הלא מבוטח.

 9. המטריה הביטוחית מוצעת כחלק מכל קרן פנסיה ?או שיש רק לחברות ספציפיות?

  • בדרך כלל חברות הביטוח הציעו את הכיסוי כחלק מקרן הפנסיה שבבעלותן.
   כיום ממתינים לאישור לשיווק מחדש של המטריות, יכל להיות שחברות ביטוח יציעו מטריות גם עבור קרנות פנסיה שלא בבעלותן.

  • ערב טוב,

   אושרה למנורה מטריה ביטוחית, המטריה תיתן כיסוי לכל קרנות הפנסיה החדשות ולא רק לקרן הפנסיה של מנורה מבטחים.

 10. ניסים לוי

  היי,
  קראתי בעיתון דה מרקר היוםו 5/3/2018 על כוונה לייקר את ביטוח אובדן כושר עבודה בביטוחי הפנסיה באחוזים גבוהים מאד

  האם לא כדאי בעקבות כך לוותר על הביטוח בפנסיה ולעשות ביטוח אובדן כושר עבודה איכותי יותר בביטוח מנהלים ?

  • הכתבה בדה מארקר עסקה ביקור תעריפי אבדן כושר עבודה, מהצד השני הוזלו עלויות הכיסוי הביטוחי. במידה ועלות אבדן כושר העבודה שלך בביטוח המנהלים מקבילה ואתה לא צריך ביטוח לשארים יכל להיות שכדאי לך לבחון את הנושא עם איש מקצוע.
   מצ"ב כתבה שלי בנושא https://pensuni.com/?p=4249

 11. שלום נדב,
  האם הכיסוי הבסיסי במסגרת קרן הפנסיה הוא על כלל המשכורת המדווחת לרבות מה שמופרש לקרן פנסיה המשלימה?

  • ערב טוב אלעד,

   בכל קרן פנסיה (מקיפה או משלימה) קיים כיסוי על חלק השכר המופקד אליה. בכל אחת מהקרנות אתה צריך לבחון את מסלול הביטוח שלך ואחוז הכיסוי.
   חשוב לשים לב שהמסלול בו אתה נמצא בקרן המשלימה כולל גם הוא כיסוי ביטוחי, בעבר בקרנות אלו מסלול בררת המחדל היה מסלול "יסוד" שלא כלל כיסויים ביטוחים.

 12. שלום נדב,

  אני בודק מחודש מרץ בכמה חברות ביטוח ומקבל את אותה התשובה שעדיין לא יצאו תוכניות המטרייה הביטוחית. יש לך מושג מתי הן אמורות לצאת לשוק? מה בערך יהיו העלויות? האם הן יעניקו לחוסכים בקרן הפנסיה את אותו כיסוי אכ"א כמו בביטוחי החיים?

 13. שלום,

  מנצל השאלה לשאול שאלה הפוכה, האם לרווק נטול שאירים יש אופציה לקרן פנסיה שהיא חסכון בלבד, ללא בטוח שאירים?

  תודה מראש על התשובה ועל האתר המאלף והחשוב.

 14. האם יש מטריה ביטוחית שמכסה את כל הביטוחים שיש בקרן הפנסיה למי שאין לו קרן פנסיה אלא מפקיד לקופת גמל?

  • לא, במקרה הזה הוא צריך לקנות ביטוח אבדן כושר עבודה.
   במידה והוא שכיר, חובת המעסיק לבטח אותו על 75% מהשכר

 15. היי נדב,
  מבוטח שהיה לו כיסוי לאובדן כושר עבודה כי המעסיק החליט לשלם לו מעבר להפרשות הקבועות לקרן הפנסיה, כדי לשדרג לעובד את השכר, האם היום לאחר ההוראה החדשה הכיסוי לאובדן כושר הופך להיות לא רלוונטי?
  שאלב נוספת, האם יש לרכוש מטריה ביטוחית באותה חברה בה המבוטח חוסך בקרן הפנסיה? למשל לרכוש מטריה במנורה כאשר המבוטח חוסך במקפת?
  אודה להתייחסותך,
  תודה רבה.

  • כיום לא ניתן עוד לבטח את העובדים בכיסוי נוסף מעבר לכיסוי הקיים בקרן הפנסיה, יש עדיין הרבה מאוד עובדים שיש להם הסדרים קיימים.

   לגבי השאלה השנייה, המטריה מבטחת גם עובדים בחברת ביטוח אחרת. כמו בדוגמא שלך, ניתן לקנות את מטריה טופ במנורה ולחסוך בקרן הפנסיה של מקפת.

   • היי נדב,
    תודה רבה על התשובה.
    כלומר אנשים שיש להם הסדר קיים , ולמשל ימשיך אותו באופן פרטי או אצל מעסיק חדש , האם דבר כזה אפשרי? או שביום תביעה חברת ביטוח כזו או אחרת תתחמק מתשלום?

    • לא ניתן לקבל פעמיים, זאת אחת הסיבות שבפיקוח אסרו להמשיך לשווק פוליסות אלו.
     במידה והפוליסה שלך היא לא קולקטיבית, יתכן ותוכל להמשיך אותה במקום עבודה חדש.

 16. היי נדב
  ראשית, אתר נפלא ומידע איכותי מאוד
  מספר שאלות:
  1. האם המטריה משחררת חברות שאינן מנורה? ובמידה וכן האם סכום השחרור מועבר ישירות ללקוח או ישירות?לקרן הפנסיה?
  2. במקרה של אישור תביעת נכות על ידי קרן הפנסיה, האם יש צורך לתבוע גם את המטריה לצורך שחרור שלה עצמה?
  תודה

  • ערב טוב

   1. המטריה תשחרר את כל החברות, המבוטח יקבל המחאה לפקודת הקרן שלו.
   2. במידה והתביעה תאושר על יד יקרן הפנסיה אין זכאות לתבוע את המטריה

 17. האם הצק שיגיע ללקוח יהיה לאחר ניכוי מס הכנסה
  כלומר האם בתדלום השחרור יראו כהכנסה?

 18. היי
  לגבי סעיף ביטול תקופת האכשרה
  אם אני עמית פעיל שנתיים בקרן הפנסיה ורכשתי אכע עם סעיף ביטול.חלילה התגלתה מחלה אשר קרן הפנסיה דחתה בטענה של מחלה קיימת.
  האם האכע ישלם בעקבות הדחיה?
  אשמח לדוגמא

 19. היי נדב,
  תודה רבה על המאמר.
  לא הצלחתי לאתר באינטנרט מקום שמאפשר הצטרפות למטריה הביטוחית של מנורה. אשמח אם תפנה אותי לגורם הרלוונטי.

 20. יגאל הררי

  הי נדב
  האם נכון שכרגע מנורה הוציאו את זה כפוליסת פרט בלבד ? דהיינו מעסיק לא יוכל לשלם את זה מתוך התגמולים ולא תהיה הוצאה מוכרת בגין הפוליסה הזו גם לעצמאים ?

  תודה

  • הי יגאל,

   לא ניתן לרכוש את המטריה מתוך רכיב התגמולים. שמעתי כבר פרשנות שטוענת שהמעסיק יכל לרכוש את המטריה לעובד.

 21. היי נדב
  הבן קצין צעיר נכנס לקבע עם קרן פנסיה מקיפה חדשה
  2 שאלות.
  האם כדאי לילד לעשות כבר עכשיו מטריה ביטוחית?
  הבנתי שכול עוד הילד רווק חשוב לוותר על כיסוי ביטוח שאירים?
  תודה

  • בוקר טוב,

   כקצין בצבא הוא לא יכל לקבל הגדרה עיסוקית בקרן הפנסיה.
   האם לרכוש ביטול תקופת אכשרה? במידה ועשויה להיות בעיה בריאותית כדאי לרכוש.

   לעניין ויתור על שארים, ניתן לוותר כעת בכפוף לבדיקה כי קיים בקרן הפנסיה ביטול תקופת אכשרה בגין הויתור. (במידה והוא מבוטח בהראל – זה קיים)

 22. האם כרגע רק מבטחים מוכרת מיטריה ביטוחית.

  האם המטריה יכולה להיות עלקרן פנסיה שאינה במבטחים?

  תודה.

  • הי תומר,

   כרגע רק מנורה קיבלה אישור לשיווק המטריה הביטוחית. ניתן לרכוש את המטריה הביטוחית עבור שכר שמבוטח בקרן פנסיה מקיפה או קרן פנסיה משלימה.
   ניתן לרכוש את הכיסוי הביטוחי עבור כל קרן פנסיה.

   • תודה,
    תגיד אתה יודע מי אחרי למוצר בשירות לקוחות? כי השירות לקוחות לא יודע על מה מדובר.

 23. היי תומר,
  האם יש יתרון למטריה הביטוחית למטרת הרחבה לעיסוק ספציפי עבור מקצוע של מהנדסת בתחום התכנה?
  אני מבינה מתוך הניסוח של קרן הפנסיה שהאכ"ע יאפשר פיצוי כל עוד לא אוכל לעבוד במקצוע לפי השכלתי. ומאחר שיש לי השכלה כזו אני מבינה שההרחבה העיסוקית של המטריה הביטוחית לא רלוונטית עבורי. האם אני מפרשת את הדברים נכון?
  תודה

  • הי מעיין,

   ב- 85% מהמקרים מספיק הכיסוי הביטוחי הקיים בקרן הפנסיה (במיוחד במידה והשלמת את תקופת האכשרה), עבור היתר נחוצה המטריה. לכן העלות שלה זולה ביחס להרחבות הקיימות בביטוחי מנהלים,
   כדי להקטין את הסיכון שהתביעה לא תאושר רוכשים את המטריה.

 24. נדב,

  האם אתה מכיר את הכיסוי של הפניקס " עד שתוכל " , ביטוח אובדן כושר עבודה משלים לקרנות הפנסיה למקצועות צווארון לבן ?
  האם מדובר במטריה ביטוחית ? מה היתרון של הפוליסה ?
  תודה

  ירון

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים
%d בלוגרים אהבו את זה: