דף הבית / דעות / הפניית עובדים לקרן בררת מחדל ללא יעוץ פנסיוני עשויה לפגוע בכיסויים הביטוחים שלהם

הפניית עובדים לקרן בררת מחדל ללא יעוץ פנסיוני עשויה לפגוע בכיסויים הביטוחים שלהם

במידה והעובד לא מימש את זכותו לבחירת חיסכון פנסיוני המעסיק יכל להפנות אותו לקרן בררת מחדל. ישנם מקרים בהם הפניית העובד לקרן בררת מחדל ללא הליך שיווק או יעוץ פנסיוני עשויה לפגוע בכיסויים הביטוחים ובבחירות  שברשותו.

החיסכון הפנסיוני כולל כיסויים ביטוחים לאבדן כושר עבודה ומוות, וחיסכון לגיל פרישה. במסגרת החיסכון בקרן הפנסיה יש משמעות למונחים כמו תקופת אכשרה, גיל כניסה ובחירות אישיות וביטוחיות. על אף שהפניית הפקדות העובד לקרן בררת מחדל ללא הליך שיווק או יעוץ פנסיוני היא במסגרת החוק היא עשויה לפגוע בכיסויים הביטוחים ובבחירות ביטוחיות ואישיות שביצע העובד בעבר.

סכנה
העברת כספים ללא הליך פנסיוני עשויה לגרום לפגיעה בכיסוי הביטוחי

בסעיף 20א לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), נקבעה זכותו של העובד לבחור בכל שלב את הקופה אליה הוא מעוניין לבצע את ההפקדות הפנסיוניות.

רשאי לבחור, בכל עת, כל קופת גמל לצורך הפקדת תשלומיו ותשלומי מעבידו, בכפוף להגבלות על צירוף עמיתים שנקבעו בתקנון קופת הגמל ולהגבלות על הפקדת כספים לפי סעיף 22, ומעבידו של עובד כאמור לא יתנה את תשלום הכספים לקופת הגמל בעד עובדו בכך שיופקדו בקופה מסוימת או בקופה שיבחר העובד מתוך רשימה מסוימת של קופות, והכל אף אם נקבע אחרת בדין או בהסכם ובכפוף להוראות אלה.

מעבר לבחירת החיסכון הפנסיוני במסגרת ההצטרפות רשאי העובד לבחור את מסלול הביטוח, גיל תום הכיסוי הביטוחי, ויתור על כיסוי ביטוחי זה או אחר ואת מסלול הביטוח שלו.


בדברי הפתיחה לחוזר גופים מוסדיים, 2016-9-6  מציינים את מורכבות תחום החיסכון הפנסיוני, את משמעותה של הבחירה ואת נטייתם של העובדים לדחות בחירה זו.

בשל מאפיינים ייחודיים לבחירת קופת גמל על ידי עובדים, ובכלל זה מורכבות התחום, חלוף הזמן ממועד ההצטרפות לקופת הגמל ועד למועד מימוש הזכויות בעת הפרישה לפנסיה, נטייה לדחות את ההחלטה בנושא החיסכון הפנסיוני והעדפה של צרכי ההווה על פני צרכי העתיד – עובדים רבים במשק מצטרפים לקופת ברירת המחדל שנקבעה לגביהם. משכך, ישנה חשיבות רבה לכך שקופת הגמל שנקבעה כקופת ברירת מחדל, תיתן מענה מיטבי, ככל הניתן, לצרכי העובדים בשים לב לתכליותיו של החיסכון הפנסיוני, תוך מזעור שקילתם של שיקולים זרים בהליך בחירתה. 

מכיוון והעובדים נוטים לדחות את נטייתם לבחור קובע המחוקק, בסעיף 20ב לחוק, כי במידה וקיימת חובה של המעסיק לבצע הפקדות, והעובד לא בחר קופה, יהיה רשאי המעסיק להפקיד את הכספים לקופת בררת מחדל.

נקבעה בדין או בהסכם, או מכוחם, קופת גמל לצורך הפקדת תשלומים כאמור בסעיף קטן (א), והעובד לא בחר קופת גמל אחרת לפי הוראות סעיף זה, על אף שניתנה לו הזדמנות לעשות כן, רשאי המעביד להפקיד את התשלומים האמורים באותה קופה, בהתאם להוראות הדין או ההסכם, או מכוחם, ולפי המטרות הקבועות בדין או בהסכם, כל עוד לא בחר העובד בקופה אחרת לפי הוראות סעיף זה; אין באמור בסעיף קטן זה כדי לפטור את המעביד מחובותיו לפי הדין או ההסכם.

הפניית עובדים לקרן בררת מחדל אינה מחייבת הליך שיווק או יעוץ פנסיוני

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 2005 סעיף 13 מגדיר כי הפניית עובד לקרן בררת מחדל בהתאם לסעיף 20ב אינה מחייבת הליך שיווק או יעוץ פנסיוני

על אף האמור בסעיף קטן (א), לעניין הפעולות המפורטות להלן לא יידרש ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני.  הפקדת תשלומים בעבור עובד בקופת גמל, בידי מעבידו, לאחר שניתנה לעובד הזדמנות לבחור קופת גמל אחרת וכל עוד לא בחר העובד בקופה כאמור, לפי הוראות סעיף 20(ב) לחוק הפיקוח על קופות גמל ((תיקון מס' 6) תשע"ו-2015)

לקריאה נוספת : מהי קרן בררת מחדל

הפניית עובדים לקרן בררת מחדל ללא הליך שיווק או יעוץ פנסיוני עשויה לפגוע בכיסויים הביטוחים ובבחירות האישיות שלהם

בחירות ביטוחיות בקרן הפנסיה נבחרות כחלק מתהליך ההצטרפות או במהלך תקופת החיסכון. במידה ויפסקו ההפקדות לקרן הפנסיה עשויות חלק מהבחירות הביטוחיות להתאפס, בחירות אחרות (כמו בחירת מסלול השקעה) ימשכו גם במידה ויפסקו ההפקדות לקרן.

בנוסף, עובדים שהיו מבוטחים במסלולי ביטוח בהתאם לתקנונים "הישנים" לא יוכלו לשוב ולחזור למסלולי ביטוח אלו במידה ויעברו לקרן פנסיה אחרת.

קריאה נוספת : מסלולי הביטוח בעידן התקנון התקני

בחירות ביטוחיות או אישיות יכולות להתבצע על ידי העובד באופן אישי או לאחר תהליך שיווק או יעוץ פנסיוני על ידי בעל רישיון (סוכן ביטוח פנסיוני או יועץ פנסיוני)
סעיף 12 בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים מגדיר את הליך התאמת השיווק או היעוץ הפנסיוני לצרכיו של הלקוח

בעל רישיון יתאים את הייעוץ הפנסיוני או השיווק הפנסיוני שהוא נותן ללקוח לצרכיו של כל לקוח, ויבחר את סוג המוצר הפנסיוני, את המוצר הפנסיוני ואת הגוף המוסדי, המתאימים ביותר ללקוח, לאחר שבירר עם הלקוח את מטרות החיסכון שלו באמצעות מוצר פנסיוני, את מצבו הכספי דרך כלל, את החיסכון הקיים שלו באמצעות מוצרים פנסיוניים ואת שאר הנסיבות הצריכות לענין, ככל שהלקוח הסכים למסור מידע לגביהם; בחירת סוג המוצר הפנסיוני, המוצר הפנסיוני והגוף המוסדי המתאימים ביותר ללקוח

סעיף 13ב באותו החוק מגדיר את המקרים בהם יחיד אינו יכל להצטרף למוצר פנסיוני ללא הליך שיווק או יעוץ פנסיוני, מתוך הבנה שהוא חסר את הידע למנוע את הפגיעה בחיסכון הקיים שלו.

ביצוע עסקה לגבי מוצר פנסיוני בין לקוח לגוף מוסדי, בידי הלקוח, במישרין, בעקבות פנייה יזומה של הלקוח לגוף המוסדי, למעט אם התקיים בלקוח אחד מאלה:
(א) הלקוח הוא מבוטח פעיל בקרן ותיקה, כהגדרתה בחוק הפיקוח על קופות גמל;
(ב) הלקוח הוא מבוטח פעיל בקופת ביטוח;
(ג) ביצוע העסקה יכלול החרגות בשל מצב בריאות לקוי של הלקוח;

כללים אלו לא חלים במידה והמעסיק מבצע הפניה של העובד לקרן בררת מחדל. מרגע שיופקדו הכספים על ידי המעסיק לקרן יחל תהליך איחוד חשבונות. תהליך המגדיר העברת כספים בין חשבונות בקרנות הפנסיה.

תהליך איחוד החשבונות לא יושלם במידה והכספים לא יעמדו בסייגים המופיעים בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (העברת כספים בין קופות גמל), תשס"ח-2008.

על אף האמור בתקנות 2 ו-3, לא ניתן להעביר כספים מקופה מעבירה לקופה מקבלת במקרים אלה:
(1) מוטל עיקול על חשבונו של העמית בקופה המעבירה בסכום מלוא היתרה הצבורה;
(2) מוטל שעבוד שנעשה כדין על חשבונו של העמית בקופה המעבירה, בסכום מלוא היתרה הצבורה;
(3) קיימת בחשבונו של העמית בקופה יתרת חוב בשל הלוואה שטרם נפרעה במלואה;
(4) העמית החל לקבל קצבת זקנה מהקופה המעבירה, המחושבת לפי מלוא יתרתו הצבורה;
(5) העמית הגיש בקשה לקבל קצבת נכות מהקופה המעבירה, וכל עוד הבקשה תלויה ועומדת או שאושרה זכאותו של עמית לקבל קצבת נכות מהקופה המעבירה וטרם פקעה זכאותו כאמור;
(6) העמית נפטר לפני המועד הקובע;
(7) הקופה המקבלת היא קופת גמל סגורה;


וכך עשוי להתקיים מצב שבו הפקדות העובד מופנות לקופה אחת ויתר החיסכון שלו נשאר בקופה אחרת. 
במידה והליך איחוד החשבונות לא יושלם יפגעו גיל הכניסה ותקופת האכשרה של העובד.

הסכנה בהפניית ההפקדות לקרן בררת מחדל

במידה וחלים על העובד הסייגים המופיעים בסעיף 13 לחוק הפיקוח על שירותים ופיננסים או במידה וחלים עליו הסייגים המופיעים בתקנות העברת כספים בקופת הגמל או במידה וביצע בעבר בחירות ביטוחיות ואישיות בקרן הפנסיה שלו, העברת הכספים לקרן פנסיה אחרת ללא הליך שיווק או יעוץ פנסיוני עשויה לפגוע בו.

חיזוק לדברים אלו מובעים ב- שה. 2012-33703 על ידי המפקח על הביטוח, עודד שריג, למנהלי חברות הביטוח. בסעיף 5 לפנייתו הוא מציין:

נזכיר כי הוראות סעיף 20(ב) האמורות חלות רק לעניין צירוף לראשונה שמבצע מעביד עבור עובד חדש בהיעדר בחירה מפורשת של העובד. לפיכך, לא ניתן לשנות תמהיל מוצרי חסכון פנסיוני של עמית קיים, ובכלל זה: שינוי תמהיל כתוצאה משינוי הסכם ברירת מחדל של מעבידו, ללא קבלת הסכמה מפורשת בכתב של העובד, ולעניין חובת הליך יעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני יחולו הוראות סעיף 3 לחוזר גופים מוסדיים 2008-9-18 שעניינו "צירוף עמיתים למוצר פנסיוני – הבהרה"

בשורה התחתונה : מתי ניתן להפנות עובדים לקרן בררת מחדל ללא הליך שיווק או יעוץ פנסיוני מבלי לפגוע בכיסויים הביטוחים שלהם.

צו הרחבה לפנסיית חובה הגדיר שני לוחות זמנים לצורך ביצוע הפקדות עבור העובד, עובד בעל הסדר קיים ועובד ללא הסדר קיים.
מעסיק הרוצה לבצע הפקדות בהתאם לצו נדרש לודא האם לעובד קיים הסדר קיים.

באופן דומה, על אף העובדה שהעברת כספים לקרן בררת מחדל ללא הליך שיווק או יעוץ פנסיוני היא במסגרת החוק.
בהעדר בחירה אחרת של העובד, בכדי למנוע פגיעה בכיסויים הביטוחים ובבחירות הביטוחיות שלו ובהעדר הליך שיווק או יעוץ פנסיוני על המעסיק להמשיך את ההפקדות אל ההסדר הפנסיוני  הקיים.

סוג העובדמה נדרש לעשותפגיעה אפשרית
עובד חדש ללא הסדר קייםאין מניעה להעביר לקרן בררת מחדלאין פגיעה
עובד חדש עם הסדר לא פעיל לתקופה העולה על 12 חודשים.אין מניעה להעביר לקרן בררת מחדלפגיעה אפשרית בבחירות אישיות (מסלול השקעה)
עובד חדש עם הסדר לא פעיל לתקופה הקטנה מ – 12 חודשיםהמשך הסדר קיים או הפניה לקרן בררת מחדל בכפוף להליך שיווק או יעוץ פנסיוניפגיעה אפשרית בבחירות אישיות, ביטוחית וגיל כניסה
עובד חדש עם הסדר פעילהמשך הסדר קיים או הפניה לקרן בררת מחדל בכפוף להליך שיווק או יעוץ פנסיוניפגיעה אפשרית בבחירות אישיות, ביטוחית, גיל כניסה ותקופת אכשרה
עובד קייםהמשך הסדר קיים או הפניה לקרן בררת מחדל בכפוף להליך שיווק או יעוץ פנסיוניעבירה על החוק 
ופגיעה אפשרית בבחירות אישיות, ביטוחית, גיל כניסה ותקופת אכשרה
הפניית עובדים לקרן בררת מחדל ללא יעוץ פנסיוני עשויה לפגוע בכיסויים הביטוחים שלהם by

אודות נדב טסלר

נדב טסלר, בעל רישיון משווק פנסיוני, משמש כסמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי פנסיה וגמל, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה

8 comments

 1. נדב היקר
  מאמר מצויין ממוקד ומדוייק .
  בעולם של קרנות הפנסיה של "כחלון" וכל מיני ירקות שונים ,
  חשוב שהלקוח יבין שקרן ברירת מחדל , יכולה להיות אסון פנסיוני ללקוח
  חא הכל בחיים זה דמי ניהול , ומי שמבין את ה ישקיע בפגישה עם יועץ
  ומי שלא שיהנה מברירת המחדל

 2. כתבה נהדרת , יכולה להיות מאוד שימושית (בעיקר הטבלה) כהסבר למעסיקים על אחריותם ולמה כדאי להם שיהיה סוען בתמונה אפילו אם הם נדרשים לממן את עבודתו

 3. הי נדב…אין ספק שעדיף שתהליך ההצטרפות ילווה בשיווק פנסיוני.. במידה וסעיף 13 לא קיים,כלומר אין עיקול,שיעבוד,הלוואה וכו.. וללקוח יש קרן פנסיה פעילה,הרי אם יצטרף לקרן ברירת מחדל, תקופת האכשרה והוותק,לא יפגעו.. דבר נוסף,בקרנות קיים מנגנון ביטוח אוטומטי ל5 חודשים, בעת קבלת העובד למקום עבודה חדש, הקרן פעילה אולם יתכן ובעת קבלת הבעלות אחרי 3 חודשים, הביטוח האוטומטי ל5 חודשים לא יהיה בתוקף, איך מונעים מצב כזה?

 4. זה נכון שבחירת קרן פנסיה אינה החלטה של מה בכך ואולם, אצל מעסיקים רבים העובד יפגוש משווק אגרסיבי ולא יועץ אובייקטיבי. זו הסיבה שמלחתחילה הקימו את הפתרון של קרנות נבחרות. משווק אגרסיבי יתכן וידחוף לעובד מוצר יקר ולא מתאים אשר מספק לו עמלה נאה כך שזה בוודאי לא הפתרון לבעיה.

  • הי יורם,

   אתה מניח שבעלות נושא העובד בדמות דמי ניהול, המעסיק הוא זה שצריך לשאת בתשלום.
   המעסיק יכל להתקשר עם יועץ פנסיוני שיבצע עבורו הבדיקה.
   יש לא מעט מעסיקים שכבר עושים זאת היום.
   מנגד, יש גם סוכנים שעברו למודל של תשלום.

 5. תודה על עוד פוסט מעניין. לקראת הסוף כתוב: "כך עשוי להתקיים מצב שבו הפקדות העובד מופנות לקופה אחת ויתר החיסכון שלו נשאר בקופה אחרת. במידה והליך איחוד החשבונות לא יושלם יפגעו גיל הכניסה ותקופת האכשרה של העובד". לגבי תקופת אכשרה, המצב הוא לא כזה שבכל מקרה העובד יאלץ לעבור תקופת אכשרה מחודשת בכל מעבר מקרן לקרן? למה שקרן תקבל לקוח חדש בלי אכשרה?

  • הי שי,

   בהתאם לתקנות הניוד, בהעברת כספים של עמית פעיל מקופה לקופה עוברת איתו תקופת האכשרה אותה הוא צבר.
   מהלך זה נועד בדיוק כדי להקל על תהליכי מעבר בין הקרנות.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים
%d בלוגרים אהבו את זה: