דף הבית / דיני עבודה / המדריך המקיף לחיסכון פנסיוני למעסיק

המדריך המקיף לחיסכון פנסיוני למעסיק

במדריך זה נפרט את החובות הפנסיוניות העומדות בפני המעסיק המפקיד לפנסיה חובה בשנת 2017. מה הם מועדי העברת הכספים, הטבות מס במועד ההפקדה ואחוזי ההפקדה הנדרשים.

הנתונים המופיעים במאמר מתייחסים למעסיקים עליהם חל צו ההרחבה לפנסיית חובה (לצפייה בצו), ישנם מעסיקים עליהם חלים צווי הרחבה נוספים והם נדרשים לתנאים נוספים.

הביטוח הפנסיוני אשר נדרש מתוקף צו ההרחבה הוא כזה הכולל כיסוי ביטוחי לאבדן כושר עבודה ומקרה מוות. מעסיק שלא מבצע הפקדות לעובדיו עובר על צו ההרחבה ובנוסף עשוי להיות חשוף לתביעות בסך מאות אלפי שקלים מצד העובד או בני משפחתו במידה ויקרה לו אירוע ביטוחי, גם אם האירוע יתרחש מעבר לשעות העבודה או אפילו בחו"ל.

המדריך לחיסכון פנסיוני למעסיק

התמונה צולמה על ידי YGX

תשלומים לביטוח פנסיוני במסגרת צו ההרחבה

עבור מי נדרש לבצע הפקדות פנסיוניות?

אישה – החל מגיל 20

גבר – החל מגיל 21

עובד שהגיע לגיל פרישה ואינו מקבל פנסיית זקנה ממקור אחר, כאשר קצבת זקנה מביטוח לאומי אינה נחשבת כמקור אחר לצורך עניין זה.

בחירת המוצר הפנסיוני

לפי סעיף 20 לחוק הפיקוח על מכשירים פיננסים זכותו של העובד לבחור את המוצר הפנסיוני (קופת גמל, קרן פנסיה או ביטוח מנהלים) והן את הגוף המנהל של אותו מוצר.  כל עוד הודיע על כך למעסיקו. במידה והעובד לא הודיע למעסיקו על המוצר בו הוא מעוניין להיות מבוטח, יכול המעסיק לבטחו באמצעות קרן בררת המחדל הקיימת במקום העבודה.

קבע צו ההרחבה כי בררת המחדל לביטוח העובדים במסגרת פנסיית חובה תהייה קרן פנסיה חדשה מקיפה.

האם העובד יכל לוותר על הביטוח?

העובד אינו יכל לוותר על החיסכון בקרן הפנסיה כשם שאינו יכל לוותר על התשלום למס הכנסה או ביטוח לאומי. במידה והעובד לא אמר באיזה הסדר פנסיוני הוא מעוניין לבצע  את הביטוח, זכותו של המעסיק  לבצע עבורו את ההפקדות לקרן בררת המחדל הקיימת במקום העבודה.

תשלומי מעסיק לקרן פנסיה חדשה
תשלומי המעסיק לפיצויים, ותגמולים כמוגדר בפקודת מס הכנסה, מוכרים כהוצאה על ידי מס הכנסה.
התשלומים המרבים המוכרים למעסיק הם:
תשלום מעסיק ע"ח פיצויים – עד 8.33% משכר העובד.
תשלום מעסיק ע"ח תגמולים – עד 7.5% משכר העובד.

התשלום המרבי עבור העובד הוא 7% מהשכר.

עד 5%, ההפקדות חייבות להיות זהות בין תשלומי העובד והמעסיק, מעבר ל 5% לא נדרשת זהות בין תגמולי עובד ומעסיק. דהיינו, ניתן להגדיל הפקדות מעסיק עד ל 7.5% משכר העובד ללא הפקדה מקבילה.

בהפקדה לביטוח פנסיוני העולה על פעמיים וחצי השכר הממוצע במשק (בשנת 2017- 24,153 שקלים) נדרש לחייב את העובד בשווי מס.

אחוזי הפקדה לפנסיית חובה

במסגרת צו ההרחבה נקבעו אחוזים להפקדה לביטוח פנסיוני, אחוזי ההפקדה עלו בהדרגה עד לשנת 2014 וכיום הם עומדים על 6% עובד, 6.5% מעסיק ו-6% לפיצויים

שנה

הפקדות עובד

הפקדות מעסיק

הפקדה לפיצויים

2012

4.16%

4.16%

4.18%

2013

5%

5%

5%

החל משנת 2014

5.5%

6%

6%

 השכר בגינו יש להפקיד לפנסיה הינו שכר העובד והרכיבים החייבים לפי חוק פיצויי פיטורים עד לתקרת השכר הממוצע במשק. השכר עבור הפקדה לפנסיית חובה בשנת 2017 הוא השכר הממוצע במשק 9,673 שקלים.

לדוגמא:

עובד המרוויח 10,000 שקלים בחודש, מעסיקו מחויב להפקיד עבורו לפנסיית חובה בשנת 2017 רק עד תקרה של 9,673 שקלים.

הסכם קיבוצי חדש להפקדות לפנסיית חובה

ההפקדות לפנסיה עלו בהדרגה מידי שנה עד שהגיעו ביום 1/1/2014 להפקדות כוללות בשיעור 17.5% בדומה לשיעור ההפקדות שהיה קבוע ומקובל במסגרת מרבית ההסכמים הקיבוציים הענפיים במשק, למעט המגזר הציבורי. בפברואר 2016 נקבע כי פנסיית החובה בישראל תגדל ותעמוד, לכל הפחות, על שיעור הפקדות כולל של 18.5% משכר העובד. הגדלת שיעור ההפקדות התבצעה בשתי פעימות, ביולי 206 ובינואר 2017.

השינוי בהפקדות לחיסכון לפנסיה

רכיב המצב בעבר יולי 2016 ינואר 2017
הפקדות עובד 5.5% 5.75% 6.0%
הפקדות מעסיק 6.0% 6.25% 6.5%
פיצויים 6.0% 6.0% 6.0%

החל מיום 1.7.16 – תשלום המעסיק לרכיב תגמולים יגדל ל- 6.25% משכר העובד;

הניכוי מהעובד לרכיב תגמולים יגדל ל-5.75% משכר העובד;

תשלום המעסיק לרכיב פיצויים – לא יפחת מ- 6% משכר העובד

החל מיום 1.1.17 – תשלום המעסיק לרכיב תגמולים יגדל ל- 6.5% משכר העובד;

הניכוי מהעובד לרכיב תגמולים יגדל ל- 6% משכר העובד;

תשלום המעסיק לרכיב פיצויים – לא יפחת מ- 6% משכר העובד

מועד תחילת ההפקדות

צו ההרחבה לפנסיית חובה הבדיל בין שני סוגים של עובדים, עובדים בעלי הסדר פנסיוני קודם ועובדים ללא הסדר פנסיוני קודם. צו ההרחבה לא עסק בשאלה, מה הוא הסדר פנסיוני קודם והאם עליו להיות פעיל.

עובד חדש שהגיע לעבודה, ואין לו הסדר פנסיוני קודם. יש לבטחו תוך חצי שנה ממועד תחילת עבודתו.

עובד חדש שהגיע לעבודה, ויש לו הסדר פנסיוני קודם.יש לבטח אותו תוך שלושה חודשים ממועד תחילת עבודתו או ממועד תום שנת המס, המוקדם מבין השניים. יש לבטח את העובד רטרואקטיבית.

לדוגמא:

לדני, קיימת קרן פנסיה במבטחים החדשה. הוא התחיל לעבוד בבית דפוס בחודש נובמבר. מכיוון ויש לו כבר חיסכון פנסיוני קודם המעסיק יצטרך להפקיד עבורו תוך שלושה חודשים ממועד תחילת עבודתו. אך מכיוון ושנת המס מסתיימת בסוף חודש דצמבר המעסיק נדרש לשלם עבור דני לא יאוחר מ- 15/1.

מועד הפקדת התשלומים לקרן הפנסיה ע"י המעסיק
בסעיף 20 לתקנות מס הכנסה נקבע כי על המעסיק להעביר את תשלומיו לקופת גמל (קופת גמל לשכירים, קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים) עד 15 יום מתום החודש בגינו משולמת המשכורת, או לא יאוחר מ 7 ימים ממועד תשלום המשכורת, לפי המוקדם מבין השניים.

האם ניתן לוותר על תשלום הפיצויים?

 • צו ההרחבה לפנסיית חובה הגדיר תשלום פיצויים עבור כל שנה, החל משנת 2014 המעסיק חייב לשלם 6% משכר העובד עבור רכיב הפיצויים.
 • במידה והעובד יסיים את עבודתו בנסיבות שאינן מזכות בתשלום פיצויים, יישארו כספי פיצויים אלה ברשותו בקרן הפנסיה.
 • במידה והעובד יבקש למשוך את הכספים לפני גיל הפרישה יוחזרו הכספים למעסיק מקרן הפנסיה.

 סיום עבודה

אישור על תקופת העבודה

 המעביד חייב לתת לעובד בסיום העבודה, אישור בכתב בדבר תחילתם וסיומם של יחסי עובד ומעביד. בנוסף צריך להעביר המעסיק לעובד אישור על מעמד כספי הפיצויים וטופס 161.

פיצויי פיטורין

עובד  שעבד לפחות 12 חודשים במקום עבודתו, זכאי לפיצויי פיטורין.  סך פיצויי הפיטורין שמגיעים שווים לתשלום של משכורת חודשית אחת בגין כל שנת עבודה.

עובד שעבד במקום עבודתו פחות מ-12 חודשים, אינו זכאי לפיצויי פיטורין מלבד אלה אשר הופקדו עבורו לקרן הפנסיה.

במידה ועובד אשר אינו זכאי לפיצויי פיטורין ומבקש למשוך את כספיו מקרן הפנסיה. אתה זכאי לדרוש מקרן הפנסיה שתעביר לרשותך חזרה את כספי הפיצויים.

חישוב פיצויי פיטורין לעובד שעתי ועובד בעבודה חלקית

אם עובד משתכר על בסיס שעתי ושעות עבודתו משתנות מחודש לחודש, יש לחשב את שכרו לצורך פיצויי פיטורים לפי שכרו הממוצע ב- 12 החודשים שקדמו לפיטורים.

 אם עובד עבר מעבודה חלקית לעבודה מלאה או מעבודה מלאה לעבודה חלקית, יחושב שכרו האחרון לגבי כל אחת מתקופות העבודה לפי שכרו ערב פיטוריו באופן יחסי למידת החלקיות של עבודתו.

המדריך המקיף לחיסכון פנסיוני למעסיק by

אודות נדב טסלר

נדב טסלר, בעל רישיון משווק פנסיוני, משמש כסמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי פנסיה וגמל, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה

6 comments

 1. האם מעסיק יכול לסגור קופה מרכזית לפיצויים על ידי העברת הכספים שהצטברו בה לקרן פנסיה של עובדיו

 2. נדב הי.
  האם מעסיק יכול למנוע מעובד להפקיד 7% לתגמולי עובד בטענה שהוא (המעסיק), מפקיד לפי פנסיית חובה (6+6.5+6)?
  אודה להפנייה למראה מקום עליו ביססת את תשובתך.
  הרבה תטדה מראש.

  • הגדלת ההפקדה על ידי העובד אינה רלוונטית למעסיק ולאחוזי ההפקדה שהוא בחר להפקיד כל עוד המעסיק עומד בדרישות צו ההרחבה.

   במידה ואחוזי ההפקדה נמוכים מ – 5% אחוזי ההפקדה יהיו חייבים להיות זהים, מכיוון ואחוזי ההפקדה בצו גבוהים יותר אין מקום להתניית המעסיק.

   (ראה תקנה 19 בתקנות מס הכנסה קופות גמל)

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים
%d בלוגרים אהבו את זה: