דף הבית / חדשות / לישר את המשולש הפנסיוני

לישר את המשולש הפנסיוני

בשבוע שעבר פרסמה הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון שני חוזרים, הוראות לעניין בחירת קופת גמל וחובות בעל הרישיון, העוסקים במערכת היחסים בחיסכון הפנסיוני. מערכת היחסים בין העובד, המעסיק, קרן הפנסיה ושלוחיה. המשולש הפנסיוני.

מטרת הפיקוח למנוע את ניגודי העניינים הקיימים בין המעסיק לבין קרן הפנסיה ובין נציגי קרן הפנסיה לבין העובד.

המשולש הפנסיוני

הוראות לעניין בחירת קופת גמל

במטרה להגדיל את התחרות בתחום החיסכון הפנסיוני פרסם האוצר בחודש מרץ 2016 את החוזר הוראות לעניין בחירת קופת גמל. מטרת החוזר להסדיר את האופן שבו המעסיק קובע את קרן בררת המחדל במקום העבודה.

מהי קרן בררת מחדל?

בסעיף 20ב לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), קובע המחוקק כי במידה וקיימת חובה של המעסיק לבצע הפקדות, והעובד לא בחר קרן פנסיה אליה הוא מעוניין להצטרף, רשאי המעסיק להפקיד את הכספים לקרן בררת מחדל.

מטרת הסעיף למנוע מצב שבו המעסיק מעכב את התשלומים רק בשל העובדה שהעובד טרם בחר קרן פנסיה.

כיצד בוחר המעסיק קרן בררת מחדל?

עד חודש מרץ 2016 היה יכל המעסיק לבחור באופן עצמאי את קרן בררת המחדל אליה הוא מעוניין להפנות את העובדים בהתאם לקריטריונים שקבע בעצמו. החל ממועד פרסום החוזר עומדות בפני המעסיק שתי אפשרויות לצירוף עובדים (שלא מימשו את זכותם לבחור) לקרן פנסיה.

 • צירוף העובדים לקרן בררת המחדל נבחרת, שתי קרנות הפנסיה שנבחרו על ידי משרד האוצר : מיטב דש והלמן אלדובי.
 • לקיים מכרז לבחירת קרן בררת מחדל אחרת שתשמש את העובדים במקום העבודה בהתאם לכללים שקבע האוצר.

קרן בררת מחדל

הוראות לעניין בחירת קופת גמל – התיקון – טיוטה

חוזר בחירת קופת גמל מגדיר את האפשרויות העומדות בפני המעסיק המעוניין לבחור קרן בררת מחדל, אך החוזר מגדיר גם את התנאים הנדרשים מקרן הפנסיה המבקש לצרף אליה עובדים. החוזר קובע כי על כל עובד המצטרף לקרן פנסיה שאינה קרן בררת מחדל נבחרת או קרן בררת מחדל אחרת למלא טופס הצטרפות כתנאי להצטרפותו לקרן הפנסיה.

במידה והמעסיק העביר כספים אל קרן הפנסיה והעובד לא העביר את טפסי ההצטרפות לקרן, על קרן הפנסיה להחזיר את הכספים למעסיק.

הופקדו תשלומים לחשבון חברה מנהלת בשל עובד שלא בהתאם לתנאים שנקבעו בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), תשיב החברה המנהלת את התשלומים כאמור למעסיק באופן מיידי ותשלח הודעה למעסיק על התשלומים שהוחזרו, עילת השבתם ועל כך שהעובד לא צורף לקופת הגמל על כל המשתמע מכך. (סעיף 3ג)

מטרת התיקון למנוע מצב שבו מעסיקים אינם מקיימים את הנחיות לבחירת קרן בררת מחדל וממשיכים לצרף עובדים אל קרנות הפנסיה שלא בהתאם לכללים שנקבעו במרץ 2016.

מה הבעיה בתיקון?

תיקון החוזר קובע כי במידה והעובד לא מילא טופס הצטרפות יש להחזיר את הכספים למעסיק באופן מיידי. במכתב הנלווה לטיוטא כותב הראל שרעבי 

קרן בררת מחדל

החזרת הכספים למעסיק משמעותה שהעובד לא צורף לקרן הפנסיה על כל המשתמע מכך, כלומר העובד אינו נמצא בכיסוי ביטוחי למקרה מוות או אבדן כושר עבודה.

תהליך הצטרפות לקרן פנסיה הוא תהליך שבין העובד לבין קרן הפנסיה, כאשר העובד מעדכן את המעסיק על קרן הפנסיה אליה הוא מעוניין להצטרף (סעיף 20א)

רשאי לבחור, בכל עת, כל קופת גמל לצורך הפקדת תשלומיו ותשלומי מעבידו

בנוסף העובד יכל לממש את הבחירה זאת באמצעות סוכן הביטוח האישי או בליווי של יועץ פנסיוני (רוצים לדעת מה ההבדלים?)

עובד שהמעביד מפקיד בעבורו כספים לקופת גמל בהתאם להוראות סעיף זה, רשאי לבחור, בכל עת, בכל בעל רישיון לשם מתן שיווק פנסיוני, ייעוץ פנסיוני או ביצוע פעולות בקופת הגמל, למעט הפקדת כספים לקופת גמל,

נוצר מצב שבו העובד בוחר בעצמו את קרן הפנסיה אליה הוא מעוניין להצטרף אך באחריות המעסיק להעביר אל קרן הפנסיה את הכספים. יתכן מצב שבו העובד לא העביר את טפסי ההצטרפות אל הקרן. או מצב אחר שבו נציגי הקרן לא העבירו את טפסי ההצטרפות אל קרן הפנסיה והמעסיק העביר כבר את הכספים.

במקרה זה יוחזרו הכספים אל המעסיק והעובד יישאר ללא כיסוי ביטוחי.

תיקון החוזר מניח עולם מושלם שבו טפסי ההצטרפות והכספים עוברים יחדיו, וקרן הפנסיה יכולה לבדוק האם התקבלו הטפסים בגין אותו העובד ובמידה ולא התקבלו הטפסים להתריע בפני המעסיק.

טיוטת עמדת ממונה: חובות בעל רישיון

מסמך נוסף שהתפרסם בשבוע שעבר על ידי הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון עוסק בחובותיו של בעל הרישיון. חובת הנאמנות ואפשרות לבחירת בעל רישיון פנסיוני.

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים קובע כי בעל רישיון יפעל לטובת לקוחותיו באמונה ובשקידה, לא יעדיף את ענייניו האישיים או ענייניו של אחר על פני טובת לקוחותיו.

מטרת החוק היא לקבוע את חובת האמון שחייב בעל רישיון ללקוחותיו ולהבטיח שכל פעילותו של בעל הרישיון היא לטובת הלקוח בלבד.

מפניות שהגיעו למשרד האוצר, חלקם באמצעות קו הצדק הפנסיוני, עולה כי קיימים מעסיקים שנמצאים בשותפות עסקית עם בעל רישיון, ועובדיהם של המעסיקים הנם לקוחותיו של בעל הרישיון. קשר עסקי זה מעמיד את בעל הרישיון בניגוד עניינים כלפי הלקוחות, שכן כיוון שהמעסיק מצוי בקשר עסקי עם בעל הרישיון ונהנה מרווחיו, יש לו אינטרס מובהק לשלוח את עובדיו לקבלת שירות אצל אותו בעל הרישיון.

במצב זה, קטן האינטרס של בעל הרישיון לתת תנאים מיטביים ללקוחות, אשר הופנו אליו על ידי המעסיק, ויתרה מכך, גדל הסיכוי שהוא ימכור ללקוחות מוצרים במחירים גבוהים אשר מזכים אותו בעמלות גבוהות. כמו כן, במצב זה פוחת באופן ניכר החשש של בעל הרישיון שאם יגבה מחירים גבוהים מהלקוחות, יעדיף המעסיק להפנות אותם לבעל רישיון אחר.

מקרה בוחן : חברת תיגבור

לתיגבור יש חברה־בת בשם עד לב, שהיא סוכנות ביטוח שמספקת את הביטוח הפנסיוני לעובדי תיגבור. כך נוצר המצב שבו המעסיק של העובדים  הוא גם סוכן הביטוח שלהם שמקבל עמלה מקרנות הפנסיה וחברות הביטוח על שיווקי הקרנות וביטוחי המנהלים לעובדים. (כלכליסט)

תיגבור

בהתאם לסעיף 17(א) לחוק הייעוץ מחויב בעל הרישיון לגלות לעובד ניגוד עניינים שהוא מצוי בו כלפי הלקוח. כמו כן, בהתאם לסעיף האמור אם מתקיים ניגוד עניינים כאמור, מחויב בעל הרישיון לקבל את הסכמתו של העובד, מראש ובכתב, טרם ביצוע עסקה במוצר פנסיוני שלו, לאחר שהודיע לו על ניגוד העניינים.

בחירת בעל הרישיון

סעיף 20(א2) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל),  קובע כי עובד שהמעביד מפקיד בעבורו כספים לקופת גמל בהתאם להוראות סעיף זה, רשאי לבחור, בכל עת, בכל בעל רישיון לשם מתן שיווק פנסיוני, ייעוץ פנסיוני או ביצוע פעולות בקופת הגמל.

מעבידו של עובד כאמור לא יתנה את הפקדת הכספים לקופת הגמל בעבור העובד או מתן טובת הנאה אחרת לעובד, בכך שבעל רישיון מסוים ייתן לעובד כאמור שיווק פנסיוני או ייעוץ פנסיוני או יבצע בעבורו פעולות אחרות בקופת הגמל.

מטרת  הסעיף היא לאפשר לעובד לבחור את בעל הרישיון שיעניק לו שירותים פנסיונים, מבלי שמעבידו יוכל להגביל אותו בעניין זה, והכל על מנת שהעובד יוכל להתאים את מוצר החיסכון הפנסיוני לצרכיו ולמקסם את תועלתו.

מפניות ציבור שהגיעו לרשות שוק ההון ביטוח וחיסכון עולה כי קיימים מקרים שבהם מעסיק או מנהל הסדר שפועל בעבורו למתן שירותי סליקת כספים, מקשה על עובד לבחור בבעל רישיון מטעמו או לממש את זכותו לבצע פעולות שלא כחלק מייעוץ או שיווק פנסיוני, באמצעות החתמה על מסמכים שונים שאינם חלק מהליך הצירוף למוצר הפנסיוני, סירוב לשיתוף פעולה עם בעל הרישיון שנבחר על ידי העובד ועוד.

הממונה על הרשות מוצאת  לנכון להבהיר כי הערמת קשיים על עובדים בבחירת בעל רישיון או בביצוע פעולות שלא כחלק מייעוץ או שיווק פנסיוני וכן חוסר שיתוף פעולה מצד המעסיק,  ובכלל כך החתמת העובד על טפסים שונים אשר מסירים מהמעסיק או ממנהל ההסדר אחריות כלפי תפעול המוצר הפנסיוני שבחר העובד, אינם עומדים בהוראות סעיף 20 לחוק קופות גמל.

מקרה בוחן: חברת נס

בתלונה שהוגשה לאגף שוק ההון דרך קו הצדק הפיננסי, נטען כי חברת נס הערימה קשיים על עובדים שביקשו לעבור לקרן הפנסיה של מיטב־דש, שלא היתה קשורה בהסדר עם מנהל ההסדרים הפנסיוניים של נס. בתגובה אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון  הודיע לחברת נס טכנולוגיות כי הטיל עליה קנס של 780 אלף שקל. הקנס המשמעותי הוטל בגין הפרת סעיף 20 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים, שלפיו כל עובד רשאי לבחור את קופת הפנסיה שלו. (כלכליסט)

נס

חברת נס ערערה על הקנס בטענה שלא מנעה מהעובד את המעבר לקרן פנסיה אחרת. מתוך החלטת השופטת (לפסק הדין המלא):

מסקנת הדברים היא אפוא, כי המערערת לא הפרה את הוראת סעיף 20(א) בחוק הפיקוח על קופות גמל. זאת כאמור, מן הטעם, שאף אם השתהתה במילוי בקשת העובד להעביר את כספי החיסכון שלו מקופת גמל אחת אל השנייה, ואפילו התרשלה במילוי בקשתו – ואיננו נוקטים עמדה בשאלה זו – הרי שלא נמצא בסיס לקביעה כי היה בהתנהלותה משום הצבת תנאי להעברת כספי החיסכון מקופת גמל אחת אל זו שבחר העובד. משכך נמצא, ממילא שלא היה מקום להטיל על המערערת עיצום כספי, כפי שהוטל.

לפיכך הערעור מתקבל. בהתאם לכך מבוטל העיצום הכספי אשר הוטל על המערערת.

בשורה התחתונה

בעולם החדש אותו רואה לנגד עיניה הרשות לשוק ההון ביטוח וחיסכון המשולש הפנסיוני יהפוך לשני קווים מקבילים. האחד בין העובד לבין קרן הפנסיה אליה ירצה להצטרף והשני בין המעסיק שיעביר את הכספים אל קרן הפנסיה בה העובד בחר.

התנגשות בין הקווים יכולה להתקיים רק במידה והעובד לא יבחר בקרן פנסיה ומעסיקו יפעל בהתאם להנחיות לבחירת קופת גמל. כל התנגשות אחרת פירושה, לדעת הממונה, הפרה של הוראות החוק.

לישר את המשולש הפנסיוני by

אודות נדב טסלר

נדב טסלר, בעל רישיון משווק פנסיוני, משמש כסמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי פנסיה וגמל, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה

6 comments

 1. אני לא כ"כ הבנתי .. כאשר מעורב סוכן בתמונה במידה ובחרתי באחת מקריות ברירת המחדל האם דמי הניהול לא יהיו גבוהים? הרי מעורב סוכן בתמונה? וזה מיישר אוטומטית את דמי הניהול לא?

 2. שלום רב,
  האם יש באפשרותך לכתוב פוסט המתמצת את כל נושא ההורשה/העברה בין-דורית – כולל ישירות לנכדים, בעיקר בהיבטי המסוי, בכל אחד מהמסלולים הפנסיוניים בנפרד (ק.פנסיה, בטוח מנהלים וקופ"ג), כולל התייחסות שמי שהתחיל כבר לקבל קצבה ולמי שזכאי לקבלה אך טרם מימשה.

 3. שלום,
  בתי בקרן הפנסיה של מיטב מזה כ 10 שנים, עם ד.נ 0.25,3.
  אחרי פרסום קרנות ברירת המחדל, פנתה לדש מיטב להתאים את דמי הניהול למוצג בהצעת ברירת המחדל וסורבה כי לטענתם יש לה הנחה למול דמי הניהול המירביים.
  מה דעתך ? האם יש סיכוי שבפניה לממונה על שוק ההון דש מיטב יחוייבו להקטין את דמי הניהול ?

  תודה

  • היא יכולה לעבור לכל חברה אחרת בשוק ולקבל דמי ניהול נמוכים יותר ממה שיש לה היום במיטב דש. אולי זה ישכנע אותם להוריד לה את דמי הניהול. היא יכולה לפנות גם בשאלה למפקח למה הלקוחות הקיימים משלמים דמי ניהול כה גבוהים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים
%d בלוגרים אהבו את זה: