חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים תשס"ה 2005

בשנת 2004 הוגש לשר האוצר דו"ח בעניין רפורמה בשוק ההון. הדו"ח נקרא "דוח ועדת בכר" המלצת הדו"ח הייתה להביא, תוך שנים ספורות, להפחתת הריכוזיות בשוק ההון ולצמצום ניגודי העניינים המובנים בפעילותם של המתווכים הפיננסים.

מאמר אורח של פרופ' זיו רייך, רו"ח

בשנת 2004 הוגש לשר האוצר מר בנימין נתניהו דו"ח בעניין רפורמה בשוק ההון. הדו"ח נקרא "דוח ועדת בכר" על שם יושב ראש הועדה יוסי בכר.

המלצת הדו"ח הייתה:

"מטרת ההמלצות המפורטות בדו"ח זה היא להביא, תוך שנים ספורות, להפחתת הריכוזיות בשוק ההון ולצמצום ניגודי העניינים המובנים בפעילותם של המתווכים הפיננסים".

מטרת הדו"ח הייתה להקטין את השליטה בשוק ההון של הבנקים על ידי אחזקה בקופות גמל, קרנות נאמנות וקרנות השתלמות, בנוסף הבנקים קיבלו את האופציה לתת שירותים לייעוץ פנסיוני.

בכדי ליישם את המלצות הוועדה חוקקו בשנת 2005 מספר חוקים וביניהם חוק הפיקוח על שירותים פיננסים.

מטרת החוק היא להבטיח יעוץ נטול ניגודי אינטרסים, הוגן ומקצועי לגבי הדרך והאופן שממומלץ לפרט להשקיע כדי להבטיח את עתידו.

החוק אוסר על אדם לעסוק בשיווק פנסיוני אלא אם כן הוא בעל רישיון סוכן שיווק פנסיוני שהוא עובד של גוף מוסדי או סוכן ביטוח פנסיוני או סוכן שיווק פנסיוני.

הרישיון ניתן לאדם בגיר, אזרח או תושב ישראלי שלא הורשה בעבירות, עמד בבחינות מקצועיות והשלמת התמחות.

אדם שהוא סוכן פנסיוני ( מי שקיבל רישיון מבטח ), מי שקיבל רישיון לעסוק בניהול קופות גמל, סוכן ביטוח, משווק השקעות ומי שמחזיק ביותר מעשרה אחוזים באחת מהגופים מעלה לא יוכל לקבל רישיון להיות יועץ פנסיוני.

יעוץ פנסיוני בסניפי הבנקים

בנקים יקבלו רישיון יועץ פנסיוני אם יעמדו בכמה תנאים, הבנק הוא מסוג התאגידים הבנקאים הרשאים לעסוק בייעוץ פנסיוני לפי הוראות חוק הבנקאות, הבנק עומד במגבלות אחוזי השליטה על חברות ביטוח וקרנות נאמנות, הרישיון אינו פוגע מהותית בתחרות בתחום הבנקאות והייעוץ הפנסיוני, הבנק לא יתקשר עם נציגות עובדים לצורך מתן ייעוץ פנסיוני לעובדים ושהשירות יינתן בבנק.

בעניין עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני ישנן הגבלות, איסורים וחובות.

 • חובת אמון – בעל הרישיון יפעל לטובת לקוחותיו, לא יעדיף את ענייניו האישיים או עניינו של אחר על פני טובת לקוחותיו ולא יעדיף לקוח אחד על פניו של לקוח אחר. סוכן פנסיוני יכול להמליץ על מוצר פנסיוני שיש לו זיקה אליו וללא כל סתירה לחובת האמון.
 • חובת הזהירות –  בעל רישיון ינהג בעיסוקו בזהירות וברמת מיומנות שבעל רישיון סביר היה נוהג בהן במקרים דומים וינקוט את כל האמצעים הסבירים להבטחת ענייניהן של לקוחותיו.
 • ניגוד אינטרסים – במידה ונודע לבעל הרישיון על ניגוד אינטרסים בינו לבין התאגיד שבו הוא מועסק או שותף, לבין הלקוח חייב בעל הרישיון להודיע ללקוח בכתב על קיום ניגוד אינטרסים ולהימנע מלבצע כל פעולה שיש בה ניגוד אינטרסים אלא אם כן הלקוח אישר זאת בכתב.
 • גילוי נאות – בעל רישיון יגלה ללקוח בגילוי נאות את כל הפרטים המהותיים הניתנים על ידו.
 • חובת סודיות – בכפוף להוראות או להסכם שבו ויתר הלקוח במפורש על חובת הסודיות על בעל הרישיון לשמור בסוד על מידע שהביא הלקוח לידיעתו כולל מסמכים שהועברו לרשותו.

יועץ פנסיוני יערוך הסכם בכתב (מסמך הנמקה) עם הלקוח וימסור לו העתק ממנו לפני תחילת הייעוץ, ההסכם יכלול את הפרטים הדרושים לצורך התקשרות כגון: פרטי הזיהוי של הלקוח, צרכיו של הלקוח, שכר והחזר הוצאות שיחויב הלקוח ואופן גבייתם, קביעה כי הלקוח יכול לבטל את ההתקשרות עם היועץ הפנסיוני בכל זמן נתון, ויינתן ייפוי כוח ליועץ הפנסיוני לקבל כל מידע לגבי הלקוח הנוגע לעסקה.

בעל הרישיון מחויב לנהל רישומים של כל פעולת ייעוץ, שיווק או ביצוע עסקה עבור הלקוח ורישומים אלו ישמרו 7 שנים עד להתיישנות.

בעל הרישיון כפוף לממונה החייב לבצע את תפקידו כראוי על פי כל החוקים והתקנות ועל פי כללי האתיקה הרלוונטיים.

הפרת החובה המקצועית, פעולה המנוגדת לתנאי קבלת רישיון או ביצוע עבירה מסכנת בשלילת הרישיון.

שינויים שהתרחשו עקב חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים

 1. הקמת המסלקה הפנסיונית הפועלת מיוזמת משרד האוצר מציעה פלטפורמה דיגיטלית היוצרת שדרוג רציני בשוק החיסכון הפנסיוני, באמצעות המסלקה הפנסיונית יוכל כל אזרח לקבל תמונת מצב מלאה ועדכנית על החסכונות הפנסיונים הצבורים לרשותו.
  המסלקה מיועדת להעברת מידע מכלל גופי הביטוח, הפנסיה והגמל לציבור החוסכים ולקהל סוכני הביטוח, המסלקה צפויה להגביר את השקיפות והתחרות בשוק החיסכון הפנסיוני ולהפוך את המידע לנגיש.
 2. תיקון 12 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים – תיקון סעיף 20 א' לחוק קופות הגמל
  תיקון 12 נכנס לתוקף בפברואר 2016 וקובע כי אין להתנות את אחוזי ההפרשות של העובד לפנסיה בשום מוצר או מכשיר ביטוחי אחר.

כדי לעקוף את החוק הוחלט כי הרשות תהיה יחידה ממשלתית עצמאית וזאת אשר תשמור על זכויות המבוטחים ופיקוח על הגופים המספקים את השירותים הפיננסים, על מנת להבטיח יציבות, ניהול תקין וביסוס עצמאותו של הממונה כהונתו על הרשות הוגבלה ל-5 שנים.

בנוסף , שר האוצר ימנה ועדה מייעצת אשר תייעץ לממונה בכל עניין בנדרש לפי חוק זה ובעניין רישיונות מבטח ורישיונות סוכן ביטוח.

פרופסור זיו רייך הינו דיקן בית הספר לביטוח באקדמית נתניה

רוצים להגיע עם יותר כסף לפנסיה?
רוצים להפסיק לפחד מהחיסכון הפנסיוני?
אנחנו מזמינים אותך להגיע לפגישת תכנון פנסיוני אישית
למידע נוסף על שירות תכנון פנסיוני אישי https://pensuni.com/?page_id=7283

Back to top button