איתור עמיתים ומוטבים

חוזר איתור עמיתים ומוטבים פורסם בעקבות הצטברות כספים אצל גופים מוסדיים, שמעולם לא נדרשו על אף ששייכים לעמיתים או למוטבים.

חוזר איתור עמיתים ומוטבים פורסם על ידי משרד האוצר בשנת 2012, החוזר נכנס לתוקפו בחודש ינואר 2013. פרסום החוזר היה בעקבות הצטברות כספים אצל גופים מוסדיים, שמעולם לא נדרשו על אף ששייכים לעמיתים או למוטבים .הסיבות שהכספים לא נדרשו : בעקבות שינוי מקום עבודה , החלפת כתובת , פטירת העמית ואי ידיעה של המוטבים על הזכאות לכספים או בעקבות מכירת קופות הגמל שהיו בידי הבנקים לחברות הביטוח והמיזוגים השונים שהיו בין הגופים.

נוהל איתור עמיתים ומוטבים חייב כל גוף מוסדי לייצר ולתפעל מנגנון לאיתור חוסכים שהקשר עמם נותק ולאיתור מוטבים לאחר מותו של החוסך וזאת במטרה לידע את החוסכים והמוטבים כי קיימים כספים להם הם זכאים.

ברגע שעמית מוגדר "מנותק קשר" או שנפטר , לגוף מוסדי יש פרק זמן מסוים על מנת לעמוד בדרישות הרגולטוריות לאיתור העמית מנותק הקשר או המוטב של העמית הנפטר. הגדרה זו מתחלקת לשתי קבוצות ביחס לזמן הפקת הפוליסה, פוליסות שהופקו עד סוף שנת 2012, לגוף מוסדי הוגדר כי זמן האיתור של העמית / מוטבים יהיה עד שלוש שנים. פוליסות שהופקו החל משנת  2013 הוגדר כי זמן האיתור של העמית / מוטבים הוא עד שנה.

איתור עמיתים, עמיתים שהקשר עמם אבד מתחלק ל 2 מקרים:

דואר חוזר- כאשר נשלחו לעמית שני דוחות תקופתיים והדוחות חזרו לשולח במהלך תקופה של שלוש שנים בעקבות כתובת שגויה.

חשבון רדום לעניין כספים קצבתיים ותחום הביטוח, עמית עם חשבון רדום מוגדר כאשר אינו יצר קשר עם גוף מוסדי בתקופה של עשר שנים ומעלה והוא לפני גיל פרישה או שחלפו חמש שנים והעמית לאחר גיל פרישה ואינו יצר קשר או שהעמית בסמוך לגיל הפרישה בטווח של עד 6 חודשים לפני גיל הפרישה ועד 6 חודשים לאר גיל הפרישה.

ולעניין כספיים הוניים בקופת גמל, עמית עם חשבון רדום מוגדר כאשר מדובר בכספים נזילים והעמית אינו יצר קשר בטווח של חמש שנים וכאשר מדובר בכספים שאינם נזילים ,חשבון רדום מוגדר כאשר עברו עשר שנים והעמית אינו יצר קשר.

חלק בלתי נפרד מהתהליך היה גם אצל סוכן הביטוח. סוכן הביטוח היה מחויב על פי הנוהל לפעול ולאתר ככול שאפשר את העמית ולדווח לו אודות הכספים השייכים לו.

אופן הטיפול באיתור עמיתים הוא שליחת מכתבים לבית המבוטח, למעסיק לסוכן ופניה למשרד הפנים. מטרת כל הפעולות הללו הן לעודד את העמית ליצירת קשר על מנת לשנות את הסטטוס שלו כך שלא יוגדר כ"מנותק קשר".

בדומה לאיתור עמיתים גם באיתור מוטבים על פי תקנות האיתור על גוף מוסדי הייתה מוטלת החובה לבצע סט של פעולות וזאת על מנת לאתר את מוטבי הנפטרים.

הפעולות המבוצעות על ידי גוף מוסדי כוללת:

  • שליחת מכתב לבית משפחת הנפטר / למוטבים
  • פניה למשרד הפנים לטובת עדכון פרטים
  • פניה לסוכן
  • ביצוע ממשק מול נתוני רשם הירושות

סט הפעולות שנבנה על ידי גוף מוסדי ואופן הטיפול מבחין בין מוטב ידוע למוטב לא ידוע.

מוטב ידוע הוא מוטב שזהותו ידועה לגוף מוסדי ולכן תחילה ישלח מכתב לכתובת המוטב הידוע ובמידה ולא יהיה מענה ישלח מכתב לכתובת הנפטר, במידה ולא יהיה מענה תעשה פניה לסוכן או ליועץ הפנסיוני על מנת לאתר את המוטב.

מוטב לא ידוע הוא מוטב שזהותו לא ידועה לגוף מוסדי, כאשר העמית נפטר תחילה נשלח מכתב לכתובת הנפטר, במידה ואין תגובה תעשה פניה על ידי גוף מוסדי לרשם הירושות.

החוזר מחייב גם את הסוכן לפעול לאיתור מוטבים במידה וגוף מוסדי לא הצליח ליצור קשר עם המוטבים, מוטב ידוע תוך 6 חודשים ומוטב לא ידוע תוך 12 חודשים, גוף מוסדי ישלח הודעה לסוכן המבקשת לפעול לאיתור פרטי קשר של המוטבים.

במידה וגוף מוסדי לא יעמוד בזמן איתור עמית ומוטבים על פי תקנות דמי ניהול תתבצע הורדה של דמי הניהול בחשבון .

בשורה התחתונה

ניתן לומר שלחוזר זה ישנה חובה מוסרית, כלכלית וחוקית.

 • מוסרית – מוטלת חובה מוסרית לגוף מוסדי לעשות מאמץ לאיתור עמיתים /מוטבים שאבד הקשר עמם בכדי לידע אותם אודות הכספים השייכים להם.
 • כלכלית – על מנת למנוע פגיעה כלכלית לגוף מוסדי לעניי הוא חייב לבצע את כל הפעולות האפשריות בכדי למנוע את הורדת דמי הניהול.
 • חוקית – קיימת חובה רגולטורית על גוף מוסדי לביצוע חוזר זה על פי ההנחיות בחוזר.

עם פנינו לעתיד ניתן לומר שהסיכוי שמצב יקרה שוב בעתיד יהיה קלוש מהסיבה שכיום כבר כל הכספים שנרשמים בגוף פיננסי מאומתים מול משרד הפנים עם תיעוד במערכת המידע של גוף הפיננסי ובנוסף גם קיימת החובה לגוף פיננסי לשליחת דוחות רבעונים ודוח שנתי לעמית. ישנה מודעות לעניין ההפקדות, החיסכון הן לעמית והן ליורשים שלו. בעבר רמת המודעות ואופן התיעוד והסדר היה ירוד ובעקבות זה הגענו למצב של כספים שאין להם דורש.

 

פרופסור זיו רייך הינו דיקן בית הספר לביטוח באקדמית נתניה

רוצים להגיע עם יותר כסף לפנסיה?
רוצים להפסיק לפחד מהחיסכון הפנסיוני?
אנחנו מזמינים אותך להגיע לפגישת תכנון פנסיוני אישית
למידע נוסף על שירות תכנון פנסיוני אישי https://pensuni.com/?page_id=7283

Back to top button