ביטוח חבויות

מאמר אורח מאת פרופ' זיו רייך, רו"ח

ביטוח חבויות הינו ביטוח אחריות אישית המגן על המבוטח במידה וגרם נזק באחריותו בהתאם לגובה האחריות בפוליסה. אדם אשר עובד כעצמאי או שיש עסק בבעלותו חשוף לתביעות כתוצאה ממעשים שנעשו על ידו או על ידי עובדיו ועלולים לגרום נזק לצד שלישי או לרכוש ולכן קיימת חשיבות רבה לביטוח זה.

קיימים בשוק מספר של כיסויים מסוג זה- ביטוח אחריות מקצועית, חבות מעבידים, חבות המוצר וביטוח אחריות כלפי צד שלישי .

ביטוח אחריות מקצועית

ביטוח אחריות מקצועית הוא ביטוח שרוכשים אותו אנשים בלי מקצועות חופשיים המעניקים שירות ללקוחות, כמובן שכל אדם יכול להתרשל בתפקידו או לבצע טעות הקשורה לתפקידו, ובכך לגרום נזק לצד שלישי, גם אם כוונתו הייתה להיטיב עם הלקוח.

למעשה, כל אדם אשר מעניק שירות ישיר נושא באחריות מקצועית כלפיהם וחשוף לתביעות במידה ונגרם נזק לרכוש או לגוף וזאת בגין הפרת חובה מקצועית בתום לב אשר מקורה במעשה או במחדל אשר מהווים רשלנות, טעות או השמטה של המבוטח במסגרת המקצוע שלו.

במידה ואכן נגרם נזק הלקוחות רשאים לתבוע את נותן השירות ותביעה שכזו יכולה להגיע לסכומים גבוהים מאוד, אשר יכולה לפגוע בעסק ובכל עולמו של הנתבע.

לכן, ניתן להסיק שרכישת ביטוח זה היא חובה לכל בעלי המקצועות החופשיים, אשר תהווה שקט נפשי וביטחון.

יש לציין כי כיסוי זה רלוונטי וחשוב גם למבוטח אשר פורש מהמקצוע וזאת מפני שהוא עדיין חשוף לתביעות רשלנות מקצועית בגין שירות שביצע בעבר.

ביטוח חבות המוצר

ביטוח זה נועד להגן על משווק, יצרן או יבואן של מוצר כלשהו אשר גרם נזק לאחר שיצא מחזקתו ונחשף לציבור, כלומר במידה והמבוטח גילה פגם במוצר לפני שהמוצר נחשף לשוק, לא יהיה זכאי לתגמולי ביטוח לפי פוליסה זו.

הביטוח במהותו אמור להגן על המבוטחים בפני קטסטרופה לפיה יגרם נזק לצד שלישי מהמוצר הפגום, יש לציין כי לא קיים כיסוי לנזק כלכלי של המבוטח עצמו בשיווק המוצרים הפגומים שאינם תקינים.

למעשה, פוליסה זו מבטיחה כיסוי במקרה של תביעה הקשורה למוצר פגום, אשר נגרם לצד שלישי נזק כגון מחלה, נזק גופני, מוות, אובדן או נזק לרכוש כתוצאה מהשימוש במוצר הפגום של המבוטח.

בנוסף, פוליסה זו מכסה מקרים בהם מוגשת תביעה נגד המבוטח כתוצאה מהמוצר הפגום גם אם המבוטח אינו אחראי ישירות להיווצרותו.

חוק האחריות למוצרים פגומים קובע כי יצרן חייב לפצות במידה ונגרם נזק גוף , והצרכן אינו צריך להביא עדות כי המבוטח התרשל, די בכך כי קיימת הוכחה שנגרם לצרכן נזק כתוצאה מהשימוש במוצר.

ביטוח חבות מעבידים

ביטוח זה מיועד לבעלי עסקים אשר מעסיקים עובדים, וקיימת להם אחריות בשל נזקי גוף אשר עלולים להיגרם לעובד במסגרת עבודתו בשל רשלנות.

כיסוי זה מעניק לבעלי העסקים כיסוי ביטוחי לנזקי גוף או מחלה של העובד, ביטוח זה הינו משלים לביטוח לאומי והכיסוי אשר יקבל העובד הינו כיסוי משלים לפיצוי שהעובד יקבל מביטוח לאומי.

ביטוח זה אינו מכסה נזקי רכוש, או כל נזק שלא קיימת הוכחה שנגרם מרשלנות המעסיק, עובד אשר נפגע בתאונת דרכים אם נגרמה בדרך אל העבודה או בדרך מן העבודה תכוסה גם כן.

עובד זכאי לקבל פיצוי במקרה של "מחלה מקצועית", כאשר מדובר במקרה זה הכוונה למחלות המאפיינות עובדים אשר עוסקים במקצועות מסוימים, כגון עובדים החשופים לחומרים מסוכנים או למכשירים אשר יכולים לגרום לבעיות שמיעה וכדומה.

חשוב לציין, כי אחריות המעסיק אינה מוגדרת בחוק מסוים, אך תיבחן לפי התנהגות סבירה, קיימת הציפייה מבעלי העסקים לנקוט באמצעי בטיחות סבירים על מנת לדאוג לביטחונם של העובדים.

ישנו כלל מוכר בדיני הנזיקין והוא "אשם תורם", לפי כלל זה גם אם נקבע כי המעסיק התרשל ניתן להסתכל גם על אחריות העובד במידה והתרשל גם כן.

אך נשאלת השאלה מה מידת האחריות שיש להטיל על העובד? בתי המשפט פסקו מספר פעמים שאין לייחס כלל זה לעובדים, רק במקרים חריגים כאשר הרשלנות של העובד היא ברורה ואף חמורה.

הראייה הכללית של בתי המשפט היא שהמעסיק הוא זה שאחראי לביטחון העובדים, למעסיק יש את הניסיון בתחום העבודה ולכן האחריות הכוללת היא שלו.

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

ביטוח זה מכסה את המבוטח החשוף לתביעה על ידי צד שלישי, בגין פגיעה או נזק בלתי צפוי העלולים להיגרם בתקופת הביטוח כתוצאה מפעילות המבוטח.

פוליסה זו תכסה נזק פיזי ו\או נפשי לצד שלישי או לרכושו.

ביטוח זה דן באחריות המבוטח בנזיקין אזרחי כלפי צד שלישי, מהווה למעשה בסיס לכל הפוליסות האחרות לביטוח אחריות אשר פירטנו עד כה.

הצורך בפוליסות הנוספות מגיע מכך שקיימים חריגים בפוליסה לאחריות כלפי צד שלישי כגון אחריות כלפי העובדים, אחריות כלפי מוצרים וכדומה.

 

לסיכום, ניתן לראות כי כולנו חשופים לתביעות בכל זמן, בין אם אנחנו בעלי עסק, או אפילו מעסיקים אדם אשר הנותן שירות בביתנו , אם אנו מייצרים או משווקים מוצר כלשהו.

ביטוחים אלו חשובים מאוד ויש צורך גדול בהם, ואף חשוב להבין את מבנה הפוליסה, תנאי הפוליסה, החריגים וההרחבות.

פרופסור זיו רייך הינו דיקן בית הספר לביטוח באקדמית נתניה

רוצים להגיע עם יותר כסף לפנסיה?
רוצים להפסיק לפחד מהחיסכון הפנסיוני?
אנחנו מזמינים אותך להגיע לפגישת תכנון פנסיוני אישית
למידע נוסף על שירות תכנון פנסיוני אישי https://pensuni.com/?page_id=7283

Back to top button