דף הבית / קרן פנסיה / כיצד מחלקים את הקצבה בין פנסיונרים שהתגרשו?

כיצד מחלקים את הקצבה בין פנסיונרים שהתגרשו?

לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שיעור המתגרשים לאחר גיל 55 נמצא בעליה. כיצד ניתן לבצע את חלוקת פנסיית הזקנה של פנסיונרים שהתגרשו לאחר שהחלו לקבל קצבה מקרן הפנסיה?

לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שיעור הגירושים לאחר גיל 55 בקרב הגברים עומד על 3.6% ואילו בקרב הנשים עומד שיעור הגירושים על 2.7%. מדובר בעליה חדה מאז החלה המדידה של שיעור הגירושים בגילאים אלו בישראל.
הסיבות לגירושין בגיל זה מגוונות החל מתופעת "הקן המתרוקן" כשהילדים עוזבים את הבית והתפקוד המשפחתי אינו סובב עוד סביב הילדים, בני הזוג מוצאים את עצמם לפתע בתוך סיטואציה משפחתית שונה. הסיבה הנפוצה השנייה היא פשוט"הייאוש השקט", כאשר לאחד מבני הזוג לא היה אומץ לסיים את הקשר בגיל מוקדם והוא פשוט סחב את הקשר לאורך שנים למען אחדות המשפחה וטובת הילדים, וכעת אחרי שהילדים בגרו ונגמרה המשכנתה כבר לא נותרה עוד סיבה להמשיך.

במאמר זה נסקור את אופן חלוקת קצבת הפנסיה בקרן פנסיה חדשה ואת הזכאות לפנסיית זקנה מקרן הפנסיה במקרה של מוות של הפנסיונר בהתאם לחוק חלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג.

טבעות נישואים

ימים טובים מאלה – מקור

התגרשת? קרן הפנסיה לא מכירה בך

גירושים לאחר היציאה לפנסיה יוצרים עבור הזוגות בעיה לא פשוטה. במסלולי הפרישה בקרן הפנסיה, מי שזכאי לקבל קצבת פנסיה מהקרן הוא החוסך, אלמנת הפנסיונר, תהייה  זכאית לקצבה מהקרן רק במידה והיא נחשבת כבת זוגו.

העובדה שקרן הפנסיה לא מכירה בהסכמי הגירושים כמקור לתשלום קצבה חייבה את בני הזוג לחלק בניהם את הקצבה באופן עצמאי.

לדוגמא,

פנסיונר זכאי לקצבה של 5,000 שקלים מקרן הפנסיה. מידי חודש הוא מעביר לגרושתו בהתאם להסכם 2,500 שקלים.

מה הבעיה בכך?

 1. הגרושה תלויה בהעברת הכספים של הפנסיונר
 2. במקרה מוות של הפנסיונר, תיפסק העברת הכספים
 3. קרן הפנסיה אינה צד בעניין ואינה מכירה בזכותה של הגרושה לקבלת הקצבה.

האם נמצא הפתרון לבעיה?

בשנת 2014 חוקק בכנסת החוק חלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג מטרת החוק הייתה לקבוע הסדרים בעניין חלוקה של חיסכון פנסיוני בין החוסך ובין בת זוגתו לשעבר כפי שנקבעה בפסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני.

בנוסף הסדיר החוק את האופן שבו תבוצע העברת חלק מקצבת פרישה של גמלאי לבן זוגו לשעבר. בסעיף 14א בחוק נקבע האופן שבו תשולם הקצבה לבן הזוג.

הגוף המשלם יעביר לבן הזוג לשעבר, מקצבת הפרישה המגיעה לחוסך שהוא גמלאי בהתאם להסדר החיסכון, במועד שבו הוא משלם לגמלאי את הקצבה החל ממועד ההעברה.

לראשונה קבע החוק כי לגוף המוסדי יש חלק בעניין, ועליו להעביר לגרוש את חלקו בקצבה החודשית.

כיצד תחושב הקצבה החודשית המגיעה לגרוש?

החוק מסדיר את אופן חלוקת הקצבה בקרן פנסיה ותיקה, קרן פנסיה תקציבית ובקופת ביטוח ישנה קצבתית אך אינו מורה כיצד יש לנהוג בקרן פנסיה חדשה.

במאמר זה נפעל לחלוקת הכספים בקרן פנסיה חדשה בהתאם להנחיות לחלוקת גמלה של פנסיונר בקופת ביטוח.

חלוקת קצבה של גמלאי

בסעיף 14(א)1(ב) נקבע כי :

הגוף המשלם יעביר לבן הזוג לשעבר, מקצבת הפרישה המגיעה לחוסך שהוא גמלאי בהתאם להסדר החיסכון (בפרק זה – הקצבה המלאה), במועד שבו הוא משלם לגמלאי את הקצבה החל ממועד ההעברה, סכום כמפורט להלן לעניין חיסכון פנסיוני באמצעות קופת ביטוח ישנה קצבתית – סכום השווה למכפלת השיעור להעברה בקצבה המלאה.

שיעור העברה, עד מחצית מהשיעור של התקופה המשותפת מתוך תקופת הצבירה שעד למועד הפירוד.

לדוגמא,

חוסך חסך בקרן פנסיה 20 שנים, משנת 1995 ועד לשנת 2015. במהלך כל התקופה הוא היה נשוי. לכן גרושתו תהייה זכאית ל- 50% מהקצבה החודשית.

דוגמא נוספת, חוסך חסך בקרן פנסיה 20 שנים. אך רק במחצית התקופה הוא היה נשוי, ולכן עשר חלקי עשרים הם מחצית. כפול חצי, הגרושה תהייה זכאית רק לרבע מקצבת הזקנה.

בישום החוק באופן הזה קיימת בעיה, הישום אינו מתחשב בסכום הצבירה בשנות החיסכון אלא רק במשך החיסכון.
יתכן מצב שבו עיקר החיסכון נצבר בשנים בעל החוסך היה רווק, והמרת הסכום הצבור לפנסיה הייתה מניבה סכום גבוה יותר לחוסך ופנסיה נמוכה יותר לגרוש.

חלוקת כספים

נפרדים בפעם האחרונה – מקור

היוון קצבה על ידי הפנסיונר
במידה והפנסיונר מבקש להוון חלק מהקצבה או למשוך חלק מהכספים כסכום חד פעמי נדרשת הסכמה בכתב  של הגרוש. לאחר ביצוע הפעולה, יקבל הגרוש (או הגרושה) את חלקו היחסי בסכום המהוון.

האם הקצבה חייבת במס?

חלוקת קצבת הזקנה נעשית מהנטו. נניח כי קיימת קצבת זקנה של 8,000 שקלים לחודש. במידה והקצבה חייבת במס (ולאחר הפעלת הפטור ממס לפי סעיף 9א) תתבצע החלוקה בין בני הזוג מהנטו.

קצבה זקנה : 8,000 שקלים
מס הכנסה : 1,000 שקלים
זכאות לחלוקה : 50%
קצבת זקנה לפנסיונר : 3,500 שקלים
קצבת זקנה לבן הזוג : 3,500 שקלים

חשוב לדעת, קצבת הזקנה לבן הזוג נחשבת כהכנסה פטורה ממס.

חלוקת קצבה של גמלאי שנפטר

במקרה מוות של הפנסיונר ,הגרושה תהייה זכאית לקבל קצבה רק במידה ויתקיימו שני התנאים הבאים:

 1. הייתה זכאית לקבל קצבה מהקרן לו הייתה בת הזוג של הפנסיונר ערב הפטירה
 2. פנסיית הזקנה של הפנסיונר חושבה בהתאם לכך שבת הזוג תהייה זכאית לקבל קצבה בשל פטירת הפנסיונר

זכאותו של בן זוג לקבלת קצבת שאיר לאחר פטירתו של פנסיונר לא תיגרע אם בני הזוג התגרשו לאחר שהחל לקבל קצבת זקנה. אלא אם נקבע אחרת בפסק דין או צו שיפוטי. (מתוך התקנון התקני של קרנות הפנסיה).

כזכור מקדם הפרישה בקרן הפנסיה נקבע בהתאם לנתוניהם האישים של הפורשים (מין, שנת לידה ומסלול הפרישה), במידה והפנסיונר בחר פנסיית זקנה במסלול הכולל בת זוג, ובת הזוג שנבחרה בטופס ההמרה היא כיום הגרושה תהייה קיימת זכאות לקבלת פנסיה לאלמנה מקרן הפנסיה.

מסלולי פרישה

במידה ובמעמד הפרישה הפנסיונר בחר במסלול שאינו כולל בת זוג או שבת הזוג שנבחרה בטופס ההמרה אינה בת הזוג הנוכחית לא תהייה זכאות לפנסיית אלמנת פנסיונר מקרן הפנסיה.

כיצד תחושב פנסיית אלמנת הפנסיונר?

במקרה של גירושים אלמנת הפנסיונר תהייה זכאית לאותו שיעור פנסיה אותו קבע הפנסיונר במעמד היציאה לפנסיה. כזכור, במעמד היציאה לפנסיה קובע הפנסיונר את אחוז הפנסיה אותו תקבל בת הזוג לאחר מותו. האחוז ינוע בן 30% ל- 100% מהקצבה שלו. ככל ויקבע הפנסיונר אחוז פנסיה גבוה יותר כך פנסיית הזקנה אותה הוא יקבל בעצמו תהייה נמוכה יותר. לדוגמא, פנסיונר נשוי יליד 1952, היוצא לפנסיה בגיל 67 עם צבירה של מיליון שקלים.

פנסיה לפנסיונר

במקרה של מוות הגרושה, תקבל בדיוק את החלק שנקבע בטופס ההמרה ולפיו חושב מקדם הפרישה של הפנסיונר.

כיצד מחלקים את הקצבה בין פנסיונרים שהתגרשו? by

אודות נדב טסלר

נדב טסלר, בעל רישיון משווק פנסיוני, משמש כסמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי פנסיה וגמל, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה

2 comments

 1. נדב שלום,
  לקראת הסכם גירושין שבהכנה. הבעל בן 70 וימשיך כשכיר לעוד מספר שנים לפחות. הוא מועסק כשכיר מ- 1988 אבל הפרשות עובד ומעביד לקרן פנסיה החלו רק ב- 1998 והפרשות לפיצויים החלו רק ב- 2011. כלומר, כספי הפיצויים שהצטברו הם % נמוך יחסית מכלל הסכומים שהצטברו בקופת הפנסיה.
  שתי שאלות:
  1 – האם בפרישה למשל ב- 2023 הוא יהיה זכאי להשלמת הפיצויים בסך 35 משכורות אחרונות בניכוי הפיצויים שיהיו אז בקופת הפנסיה ? אם התשובה לכך שלילית, האם ואילו פיצויים יהיה זכאי בפרישה ?
  2 – במקרה שהבעל מסכים לחלוקת קופת הפנסיה (ע"פ החוק מ- 2014) רק בפרישתו (2023 למשל) בפועל ע"פ מה שיהיה בקופה (עובד/מעביד/פיצויים) במועד זה (כולל הפיצויים והשלמת הפיצויים שלעיל), האם ניתן לקבוע זאת גם בהסכם הגירושין למרות שהגירושין יהיו בקרוב ?

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים
%d בלוגרים אהבו את זה: